Ośrodek interesów życiowych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ośrodek interesów życiowych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
11
lis

Istota:

W zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego

Fragment:

(...) Wnioskodawcy do zarządzania Zespołem Baz Paliw, tym samym zawarty kontrakt jest umową o świadczenie usług zarządzania. ” Tymczasem, w omawianym stanie faktycznym, w obowiązkach pracowniczych członków Kadry kierowniczej Wnioskodawcy nie został uwzględniony obowiązek wykonywania czynności związanych z zarządzaniem. Członkowie Kadry kierowniczej powinni w ramach swoich obowiązków pracowniczych zajmować się koordynowaniem prac oraz nadzorowaniem pracowników, wyznaczaniem kierunkowych koncepcji poszczególnych projektów, sprawowaniem nadzoru nad planem budżetowym, a także zapewniać komunikację wśród pracowników. Członkowie Kadry kierowniczej odpowiadają za wykonane prace przed przełożonymi (Dyrektorem Instytucji), którym mają przedstawiać informacje i od których odbierają polecenia. W szczególności do zadań Dyrektora Pionu należy koordynowanie prac i nadzorowanie podległych departamentów i zespołów, tj. wyznaczanie i realizacja celów strategicznych, nadzór nad opracowaniem i realizacją planów budżetowych, nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników przepisów prawa czy też zapewnienie komunikacji. Z kolei, Dyrektor Departamentu jest odpowiedzialny (...)

2015
10
maj

Istota:

Skutki podatkowe świadczenia usług na terytorium Belgii przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na terytorium Polski

Fragment:

Jego miejscem stałego zamieszkania i ośrodkiem interesów życiowych jest Polska. Z przedstawionego opisu wynika, że ściślejsze powiązania (ośrodek interesów życiowych) Wnioskodawca ma w Polsce. Zatem w świetle ww. przepisów w Polsce podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Natomiast w Belgii podlega, co do zasady, ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czego konsekwencją jest opodatkowanie w Belgii jedynie dochodów osiąganych na jej terytorium. W myśl natomiast art. 7 ust. 1 ww. Konwencji, zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie działalność gospodarczą poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej można przypisać je temu zakładowi. Warunek określony w art. 7 ust. 1 ww. Umowy należy interpretować zgodnie z Komentarzem do Modelowej Konwencji w Sprawie Podatku od Dochodu i Majątku (OECD), (pkt 3 Komentarza do art. 7 ust. 1), przyjmując, że przedsiębiorstwo jednego Państwa nie może być opodatkowane w drugim Państwie, chyba że prowadzi ono w tym drugim Państwie działalność handlową lub przemysłową za pośrednictwem położonego w tym Państwie zakładu.