Osoby zagraniczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to osoby zagraniczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
24
sie

Istota:

Czy podatnik może prowadzić ewidencję w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów i na jej podstawie ustalać dochód/stratę z działalności gospodarczej czy też zobowiązany jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości.

Fragment:

(...) osób zagranicznych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 5 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) przez osobę zagraniczną rozumie się „osobę fizyczną nieposiadającą obywatelstwa polskiego”. Skoro zatem, każda osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego, (bez względu na miejsce zamieszkania, czy też ewentualne posiadanie lub jego brak zezwolenia na osiedlenie się), jest w świetle wyżej wskazanego przepisu, osobą zagraniczną, wówczas bez znaczenia dla ustalenia obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych pozostaje wysokość przychodu netto osiągnięta z prowadzonej przez tę osobę pozarolniczej działalności gospodarczej. Odstępstwo od ww. zasady dotyczy jedynie obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 12 i 43 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską: „W zakresie zastosowania niniejszego Traktatu i bez uszczerbku dla postanowień szczególnych, które on przewiduje, zakazana jest wszelka dyskryminacja ze względu na przynależność państwową.

2011
1
cze

Istota:

Czy osobę zagraniczną zamieszkałą w Polsce (która w Polsce założyła rodzinę, posiada kartę czasowego pobytu) przy zatrudnieniu na umowę o dzieło należy rozliczać jak cudzoziemca wystawiając informację IFT-1R, czy jak polskiego obywatela oraz czy przysługuje takiej osobie prawo do wspólnego z małżonkiem opodatkowania

Fragment:

Reasumując należy stwierdzić, że pracodawca na podstawie przedstawionych przez podatnika informacji słusznie pobrał 20% zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów z tyt. działalności wykonywanej osobiście (umowy zlecenia) przez osobę zagraniczną. Jednak w świetle przedstawionego stanu faktycznego, podatnik z powyższego dochodu powinien zostać rozliczony jak osoba krajowa, której po spełnieniu wymogów określonych w art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przysługiwałaby możliwość wspólnego opodatkowania dochodów uzyskanych w 2006r. z małżonkiem.

2011
1
maj

Istota:

Czy przy kompensacie wzajemnych należności płatnik powinien pobierać i odprowadzać – do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – zryczałtowany podatek dochodowy u źródła ?

Fragment:

Dokonywana kompensata nie zmienia charakteru należności przysługującej nierezydentowi, a zatem obliguje płatnika do realizacji obowiązków wynikających z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli pobrania i odprowadzenia 20 % zryczałtowanego podatku dochodowego od uzyskanych przez osobę zagraniczną przychodów z tytułu świadczonych usług reklamowych. Nie znajdując podstaw prawnych do zmiany lub uchylenia zaskarżonego postanowienia Naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi z dnia 20.02.2007 r., nr ŁUS-II-2-415/39/06/JB, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi orzeka, jak w sentencji niniejszej decyzji.

2011
1
kwi

Istota:

Czy Spółka jest zobowiązana do sporządzenia informacji o dokonanych wypłatach i pobranym podatku, o której mowa w art. 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy o których mowa w art. 41 ustawy, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, obowiązani są przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 2a ustawy, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych imienne informacje o wysokości przychodu (IFT-1/ IFT-1R), sporządzone według ustalonego wzoru. Informacje, o których mowa wyżej, sporządzają i przekazują również podmioty, o których mowa w art. 41 ustawy, gdy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy nie są obowiązane do poboru podatku, o którym mowa m.in. w art. 29 ustawy (art. 42 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Ponieważ usługi świadczone przez belgijskiego adwokata, w ramach kancelarii prawniczej, mieszczą się w katalogu usług prawnych wymienionym w art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to stosownie do treści art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca jest obowiązany przesłać belgijskiemu adwokatowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania zagranicznych osób fizycznych, imienną informację o wysokości przychodu (informacja IFT-1/ IFT-1R). Obowiązek sporządzenia informacji i jej przekazania dotyczy również tych wypłat należności, od których Wnioskodawca, zgodnie z postanowieniami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy nie pobierze podatku (art. 42 ust. 6 ustawy).

2011
1
mar

Istota:

Czy na Banku będzie ciążyć obowiązek sporządzenia i przesłania podatnikom mającym miejsce zamieszkania zgodnie z art. 42c ust. 1 pkt 1 oraz urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych imiennych informacji o wysokości przychodu IFT-3 (zgodnie z art. 42c ust. 5 ustawy, który wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2005r.)?

Fragment:

Bank zobowiązany jest do sporządzenia i przesłania podatnikom mającym miejsce zamieszkania zgodnie z art. 42c ust. 1 pkt 1 oraz urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych imiennych informacji o wysokości przychodu, IFT-3. Bank stoi na stanowisku, że w związku z przedstawionym stanem faktycznym, że w przedmiotowej sytuacji należy uznać, iż imienne informacje o przychodach, o których mowa w art. 42c ust. 5 ustawy o pdof, dla podatników, o których mowa w art. 42c ust. 1 pkt 1 należy wykazać w informacji IFT-3 za cały rok podatkowy. Zdaniem Naczelnika tut. Urzędu stanowisko Banku jest nieprawidłowe. Art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm./ stanowi, że w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 42 ust. 1 tej ustawy, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 2a oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje o wysokości przychodu, sporządzone według ustalonego wzoru. Począwszy od dnia 1 lipca 2005r. zgodnie z art. 42 ust. 7 w/w ustawy, w informacji, o której mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy, nie wykazuje się przychodów (dochodów) wymienionych w art. 42c ust. 5 tej ustawy, dla których sporządza się informację, o której mowa w art. 42c ust. 1 ustawy.

2011
1
mar

Istota:

Podatnik zapytuje o sposób opodatkowania usług najmu lokalu użytkowego świadczonych przez osobę zamieszkującą poza granicami kraju.

Fragment:

Zgodnie z § 4 pkt 1 umowy najmu najemca zobowiązany jest do zapłaty wynajmującemu czynszu najmu w wartości netto oraz wpłacenia do urzędu skarbowego kwoty należnego podatku VAT z tytułu wynajmowanego lokalu od osoby zagranicznej stosownie do art. 17 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Zdaniem Wnioskodawcy jest on zobowiązany do obliczenia w prawidłowej wysokości podatku poprzez wystawienie faktury wewnętrznej i wpłacenia go do urzędu skarbowego. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i prawny tut. organ podatkowy stwierdza poprawność stanowiska Wnoszącego zapytanie. Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą, w przypadku świadczenia usług związanych z nieruchomościami (...) – miejscem świadczenia usług jest miejsce położenia nieruchomości. Jednocześnie w myśl art. 2 pkt 9 ustawy, przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonywania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4. Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju.

2011
1
mar

Istota:

Czy w przypadku wymeldowania się z miejsca stałego zamieszkania z terytorium Włoch i założenia w Polsce spółki jawnej, przebywając na karcie czasowego pobytu, istnieje możliwość opłacania podatku dochodowego według jednolitej stawki 19 % podstawy obliczenia podatku o której mowa w art. 30c ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) ?

Fragment:

Nr 173, poz. 187 z późn. zm.) osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak przedsiębiorcy polscy. Tak więc jako obywatel Włoch posiadający kartę czasowego pobytu na terenie Polski może Pan wykonywać pozarolniczą działalność gospodarczą. Zgodnie z ogólną zasadą sformułowaną w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Warunki do skorzystania z możliwości opodatkowania uzyskiwanych dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej według jednolitej stawki podatku 19 % reguluje art. 9a ust. 2 powyżej cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z którym podatnicy z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c.

2011
1
mar

Istota:

Czy w odniesieniu do osoby fizycznej będącej obywatelem Tadżykistanu, prowadzący działalność gospodarczą wyłącznie w Polsce i posiadający kartę czasowego pobytu, adres zamieszkania oraz siedziby firmy w Polsce, mają zastosowanie przepisy określone w ustawie o rachunkowości czy ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

Fragment:

Definicję osoby zagranicznej zawiera art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807), który stanowi, że przez osobę zagraniczną rozumie się: a) osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania za granicą, nieposiadającą obywatelstwa polskiego, b) osobę prawną z siedziba za granicą, c) jednostkę organizacyjną niebędąca osobą prawną posiadającą zdolność prawną, z siedzibą za granicą. Zgodnie zaś z art. 5 pkt 3 wyżej cytowanej ustawy przedsiębiorca zagraniczny to osoba zagraniczna wykonująca działalność gospodarczą za granicą. Na podstawie przedstawionego stanu faktycznego ustalono, że jest Pan obywatelem Tadżykistanu, posiada kartę czasowego pobytu w Polsce, adres zamieszkania i siedziby Pana firmy jest w Polsce. Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzono, że nie spełnia Pan kryteriów określonych w art. 5 pkt 2 i 3 w/w ustawy o swobodzie działalności gospodarczej więc nie będzie miał zastosowania art. 2 ust. 1 pkt 6 cyt. ustawy o rachunkowości. Wobec czego obowiązany jest Pan do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 24 a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

2011
1
mar

Istota:

- dotyczy obowiązeku poboru zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych pracownikowi zamieszkałemu na terytorium Litwy.

Fragment:

Jeśli więc obcokrajowiec wykonuje swoją pracę w Polsce to na polskiej firmie jako pracodawcy będzie ciążył obowiązek poboru i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych na identycznych zasadach jak w przypadku pracowników polskich. Sposób ustalania zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy określa art. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem podstawą do ustalenia zaliczek jest dochód, za który uważa się uzyskany w ciągu miesiąca przychód wypłacony przez płatnika, po odliczeniu kosztów uzyskania określonych w art. 22 ust. 2 pkt 1 lub 3 ustawy oraz po odliczeniu potrąconych przez płatnika w danym miesiącu składek na ubezpieczenie społeczne określonych w ustawie z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Obliczoną zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym zaliczkę zmniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia złoży zakładowi oświadczenie według ustalonego wzoru (PIT-2). Zaliczkę na podatek zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej w danym miesiącu przez zakład pracy zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2011
1
mar

Istota:

W ramach promocji planuje przekazać kontrahentowi zagranicznemu, osobie fizycznej - rezydentowi innego kraju, prezent wartości 200,00zł. Obdarowany nie jest pracownikiem świadczeniodawcy, czy dla obdarowanego należy sporządzić informację PIT-8C o uzyskanych przychodach.

Fragment:

(...) osób zagranicznych (PIT-8C). Przytoczone wyżej przepisy jednoznacznie stanowią, że sam obowiązek sporządzenia takiej informacji nie jest zależny od statusu rezydencji świadczeniobiorcy. Przepisy te rozróżniają jednak naczelnika urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania osób krajowych i osób zagranicznych. Informację o dokonanym świadczeniu na rzecz osoby zagranicznej, nie posiadającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, należy przesłać w ustawowym terminie do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Zatem, przedstawione w zapytaniu stanowisko Spółki jest nieprawidłowe. Jednocześnie informuje się, że niniejsza odpowiedź dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i jest zgodna ze stanem prawnym obowiązującym na dzień jej udzielania. Zgodnie z art.14 b Ordynacji podatkowej udzielona odpowiedź nie jest wiążąca dla Strony, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej ewentualnej zmiany lub uchylenia. Stronie przysługuje prawo- na podstawie art. 14a § 4 tej ustawy- złożenia zażalenia na niniejsze postanowienie. Zażalenie, zgodnie z art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy za pośrednictwem tut. Organu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.