Osoby współpracujące | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to osoby współpracujące. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
kwi

Istota:

Odliczenie składki na ubezp. zdrowotne w PIT-37 przez osobę współpracującą przy prowadzeniu działalności gosp.

Fragment:

Dodatkowo zdaniem Wnioskodawczyni, w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest jasnego zakazu odliczania składek osoby współpracującej przy prowadzeniu działalności przez tę osobę w oddzielnym zeznaniu rocznym osoby współpracującej. Dodatkowo, w ocenie Wnioskodawczyni, należy mieć na uwadze art. 2a ustawy Ordynacja podatkowa, w myśl którego niedające się rozstrzygnąć wątpliwości prawno-podatkowe należy rozpatrywać na korzyść podatnika. Ponadto, biorąc pod rozwagę art. 85 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wynika, że za osobę współpracującą składkę jako płatnika oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza zamawiający. Jeżeli więc, według Wnioskodawczyni, składka pobierana jest z dochodu osoby współpracującej przy prowadzeniu działalności, nic nie stoi na przeszkodzie odliczenia składki osoby współpracującej w oddzielnym zeznaniu rocznym od innych źródeł przychodu tej osoby, ponieważ przepis ten koresponduje z art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stwierdza, że można odliczyć od podatku składki zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika. Dodatkowo, mając na uwadze art. 120 ustawy Ordynacja podatkowa, organy administracji działają na podstawie przepisów prawa, jeżeli nie ma więc przepisu bezpośrednio wyłączającego możliwość takiego odliczenia, zgodnie z zasadą in dubio pro reo wątpliwość należy rozstrzygnąć na korzyść podatnika.

2012
19
paź

Istota:

Czy Wnioskodawca może zaliczyć do koszów uzyskania przychodów wartości diet osoby współpracującej za czas wykonywania pracy poza siedzibą firmy?

Fragment:

Osobą współpracującą w firmie Wnioskodawcy jest Jej mąż, który wykonuje pracę kierowcy międzynarodowego. Zauważyć jednak należy, iż pojęcie: „ podróży służbowej ” unormowane jest w przepisach prawa pracy, tj. w art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), przy czym w odniesieniu od kierowców ma zastosowanie definicja zawarta w art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 879 ze zm.) o czasie pracy kierowców. W konsekwencji rozstrzygnięcie kwestii, czy podróże, jakie odbywa osoba współpracująca są podróżami służbowymi, nie leży w kompetencji organów podatkowych. Reasumując mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy stwierdzić należy, że jeżeli usługi świadczone przez osobę współpracującą (męża), wykonywane są w ramach odbywanych przez niego podróży służbowych, to Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wartości diet za czas tych podróży, do wysokości wskazanej w ww. rozporządzeniach. Podkreślić jednak należy, że obowiązek wykazania związku poniesionych wydatków (w tym diet) z przychodami z działalności gospodarczej spoczywa na podatniku, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia sporu w tej kwestii.

2011
29
lis

Istota:

Mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony we wniosku oraz przytoczone przepisy prawa, wydatki związane z dokształcaniem osoby współpracującej, która świadczy pracę bezumownie, należy ocenić jako nie spełniające kryterium celowości, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji nie mogą one stanowić kosztów uzyskania przychodów.

Fragment:

Niewątpliwie małżonka Wnioskodawcy (osoba współpracująca) będzie podnosiła swoje kwalifikacje, jednakże kierunek podjętych przez Nią studiów nie ma żadnego związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą. Zatem opisany wydatek na studia licencjackie należy, więc ocenić jako poniesiony w celu zdobycia przez osobę współpracującą dodatkowych kwalifikacji w postaci ukończonych studiów licencjackich. Wydatek ten służy podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia, a więc ma charakter osobisty. Reasumując, mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony we wniosku oraz przytoczone przepisy prawa, wydatki związane z dokształcaniem osoby współpracującej, która świadczy pracę bezumownie, należy ocenić jako nie spełniające kryterium celowości, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji nie mogą one stanowić kosztów uzyskania przychodów. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2011
1
paź

Istota:

Czy Wnioskodawca będzie miał możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków poniesionych na szkolenie osoby współpracującej – Jego żony, która w bieżącym roku uczestniczyła w szkoleniu na technika weterynarii?

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca poniósł wydatki na szkolenie osoby współpracującej (żony), która w bieżącym roku uczestniczyła w szkoleniu na technika weterynarii. Żona jest osobą współpracującą od 2006 r., i w tym czasie wykonywała prace pielęgnacyjne, opatrunki przy zwierzętach, podłączała kroplówki, zajmowała się sterylizacją narzędzi, asystowała przy zabiegach. Powyższe prace mogła wykonywać pod nadzorem lekarza weterynarii. Po ukończeniu szkolenia na technika weterynarii ww. prace, jak również udzielanie porad odnośnie pielęgnacji i żywienia zwierząt, żona Wnioskodawcy będzie mogła wykonywać samodzielnie. Wnioskodawca podaje także, że wydatek poniesiony na szkolenie żony, jako osoby współpracującej, będzie miał wpływ na powstanie i zwiększenie przychodu. Wnioskodawca będzie mógł bowiem przyjmować więcej pacjentów i nie będzie zmuszony do zatrudniania kolejnych pracowników, ponieważ osoba współpracująca przejmie większość obowiązków. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż wydatek poniesiony w związku ze szkoleniem na technika weterynarii żony Wnioskodawcy, będącej osobą współpracującą, choć trudno go przypisać konkretnym przychodom, to jako przydatny do prawidłowego wykonywania obowiązków i zadań przez żonę, może stanowić koszt uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej, pod warunkiem jego należytego udokumentowania.

2011
1
paź

Istota:

1. Czy przychód Wnioskodawczyni jako osoby współpracującej w prowadzeniu działalności gospodarczej finansowanej z dotacji rozwojowej Europejskiego Funduszu Społecznego, powstały w wyniku współprowadzenia ww. projektów szkoleniowych w charakterze koordynatora ds. szkoleń powinien być zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129?2. Czy w sytuacji, gdy na pierwsze pytanie stwierdzono by odpowiedź, że przychód jest zwolniony z podatku od osób fizycznych Wnioskodawczyni może ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku dochodowego i w związku z tym powinna złożyć korekty PIT-36 za lata 2008, 2009 i 2010?

Fragment:

W uzupełnieniu Wnioskodawczyni doprecyzowała ww. pytanie oraz rozszerzyła wniosek o drugie pytanie, a mianowicie: Czy przychód Wnioskodawczyni jako osoby współpracującej w prowadzeniu działalności gospodarczej finansowanej z dotacji rozwojowej Europejskiego Funduszu Społecznego, powstały w wyniku współprowadzenia ww. projektów szkoleniowych w charakterze koordynatora ds. szkoleń powinien być zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129... Czy w sytuacji, gdy na pierwsze pytanie stwierdzono by odpowiedź, że przychód jest zwolniony z podatku od osób fizycznych Wnioskodawczyni może ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku dochodowego i w związku z tym powinna złożyć korekty PIT-36 za lata 2008, 2009 i 2010... Zdaniem Wnioskodawczyni, które zawarła we wniosku oraz w uzupełnieniu wniosku, w oparciu o uzyskane interpretacje podatkowe z Izby skarbowej w Katowicach, gdzie rozpatrywane były podobne sytuacje, przychód uzyskany z ww. działalności gospodarczej w zakresie pełnienia funkcji Koordynatora ds. szkoleń, jako osoby współpracującej finansowany z dotacji rozwojowej Europejskiego Funduszu społecznego powinien być zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 zwolniony z podatku dochodowego. Ponadto dodaje, że wraz z mężem powinna złożyć korektę PIT-36 za lata 2008, 2009 oraz 2010 i otrzymać zwrot nadpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie przychodów uzyskanych z tytułu pełnienia funkcji Koordynatora ds. szkoleń w ww. projektach.

2011
1
paź

Istota:

Czy wydatki na kształcenie osoby współpracującej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 2 grudnia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu opłaty za studia osoby współpracującej. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Prowadzi Pan pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego, zatrudniając trzy osoby na podstawie umowy o pracę oraz jedną osobę na podstawie umowy zlecenia. Działalność gospodarczą prowadzi Pan przy pomocy małżonki, która jest osobą współpracującą. W październiku 2010 r. żona Pana rozpoczęła roczne studia podyplomowe – Psychologia Zarządzania Personelem. Obecnie prowadzi Pan działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, ale od nowego roku zamierza prowadzić działalność wspólnie z małżonką w formie spółki cywilnej. Wydatki na kształcenie ponoszone będą w latach 2010-2011. Wykształcenie żony przydatne będzie obecnie oraz w działalności gospodarczej prowadzonej później w spółce cywilnej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku Nr 1). Czy wydatki na kształcenie osoby współpracującej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów... Uważa Pan, że wydatki na kształcenie osoby współpracującej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ wyższe kwalifikacje przyczynią się do lepszej pracy z personelem i klientami co wpłynie na przychody firmy.

2011
1
wrz

Istota:

W zakresie możliwości odliczenia od podatku dochodowego składek na ubezpieczenie zdrowotne osoby współpracującej

Fragment:

Zgodnie z art. 85 ust. 14 ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, za osobę współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność składkę oblicza, odprowadza i finansuje ze środków własnych osoba prowadząca pozarolniczą działalność. Definicja „ osoby współpracującej ” dla celów ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego zawarta została w art. 8 ust. 11 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.), zgodnie z którym za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia; nie dotyczy osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego. A zatem jeżeli żona Wnioskodawcy spełnia wyżej określone warunki, tj. pozostaje z nim we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracuje przy prowadzeniu wskazanej we wniosku działalności gospodarczej, to opłacone przez niego składki na jej ubezpieczenie zdrowotne podlegają odliczeniu od podatku dochodowego Wnioskodawcy.

2011
1
lip

Istota:

1. Jak obliczać podstawę podatku dochodowego dla osoby współpracującej jeżeli całość kosztów wynagrodzenia pochodzi z dotacji UE i nie stanowi kosztów uzyskania przychodów dla przedsiębiorcy (płatnika składek)?
2. Jak obliczyć podstawę podatku dochodowego dla osoby współpracującej zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia do realizacji zadań w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego?

Fragment:

W związku z tym, że całość kosztów zatrudnienia pochodzi z dotacji i nie są one zaliczane do kosztów prowadzenia działalności, podstawą obliczenia podatku dochodowego dla osoby współpracującej stanowi dochód potrącony o zapłacone składki na ubezpieczenie. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Jak obliczać podstawę podatku dochodowego dla osoby współpracującej jeżeli całość kosztów wynagrodzenia pochodzi z dotacji UE i nie stanowi kosztów uzyskania przychodów dla przedsiębiorcy (płatnika składek)... Jak obliczyć podstawę podatku dochodowego dla osoby współpracującej zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia do realizacji zadań w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego... Zdaniem Wnioskodawcy, ze względu na to, iż wynagrodzenie osoby współpracującej pochodzi w całości z dotacji Europejskiego Funduszu Społecznego i składki ubezpieczeniowe nie stanowią kosztów uzyskania przychodu dla działalności gospodarczej są one odliczane od podstawy opodatkowania jak w przypadku zatrudnionych osób trzecich. Należną zaliczką na podatek dochodowy od osoby współpracującej jest potrącona zaliczka na podatek dochodowy minus składka ubezpieczenia zdrowotnego podlegająca odliczeniu od podatku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

2011
1
maj

Istota:

Czy można zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki poniesione na szkolenie osoby współpracującej ?

Fragment:

Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.02.2007r. (data wpływu 09.02.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych poniesionych wydatków na szkolenie osoby współpracującej w zakresie prowadzenia rozliczeń firmy, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie – biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać Pana stanowisko za nieprawidłowe. W dniu 09.02.2007r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kutnie wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych poniesionych wydatków na szkolenie osoby współpracującej w zakresie prowadzenia rozliczeń firmy. Z pisma Pana wynika, iż prowadzi Pan samodzielną działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego paliwami i olejem opałowym. Żona Pana jest osobą współpracującą zajmującą się m.in. prowadzeniem ksiąg rachunkowych firmy. W związku z powyższym zaszła potrzeba zdobycia wiedzy w tym zakresie, dlatego żona jako osoba współpracująca uczestniczy w kursach księgowości. Zdaniem Pana wydatki na szkolenie żony można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny Naczelnik tutejszego urzędu skarbowego stwierdza co następuje. Kwestię zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów tych kosztów przedsiębiorcy, które nie stanowią "wartości własnej pracy"małżonka, należy rozpatrywać zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.

2011
1
maj

Istota:

Czy odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne syna jako osoby współpracującej stanowią koszty uzyskania przychodu przedsiębiorstwa, natomiast na ubezpieczenie zdrowotne syna, podlegają odliczeniu od rocznego podatku wyliczonego od dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej przedsiębiorcy na druku PIT 36L ?

Fragment:

W myśl art. 85 ust. 14 powołanej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, za osobę współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, składkę oblicza, odprowadza i finansuje ze środków własnych osoba prowadząca działalność. Definicja „osoby współpracującej” dla celów ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego, została zawarta w art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie, z którą za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi działalność uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności. Zatem, opłacone przez Pana składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe syna, jako osoby współpracującej, podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów lub odliczeniu bezpośrednio od dochodu (przychodu) uzyskanego z pozarolniczej działalności. Natomiast zapłacone przez Pana składki na ubezpieczenie zdrowotne syna, jako osoby współpracującej podlegają odliczeniu od Pana podatku dochodowego w kwocie nieprzekraczajacej 7,75% podstawy wymiaru. Na podstawie przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego i obowiązującego stanu prawnego tutejszy organ podatkowy uznaje Pana stanowisko za prawidłowe. Tutejszy organ podatkowy informuje, iż w/w odpowiedź jest wiążąca tylko dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia, nie jest natomiast wiążąca dla Podatnika.