Osoby trzecie | Interpretacje podatkowe

Osoby trzecie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to osoby trzecie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy poniesione wydatki na „obowiązkowe, dotowane, ubezpieczenie upraw rolnych” od ryzyka wystąpienia gradu, przymrozków, ujemnych skutków przezimowania itp., które Spółka Wnioskodawcy (ubezpieczający) zawiera na rzecz dostawcy (ubezpieczony), na zabezpieczenie skutków niewywiązania się dostawcy z umowy kontraktacyjnej Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
Fragment:
(...) chyba że strony uzgodniły inaczej; jednakże uzgodnienie takie nie może zostać dokonane, jeżeli wypadek już zaszedł. Z powyższego wynika, iż jest to tzw. konstrukcja umowy ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej. W takiej umowie kto inny występuje jako strona umowy (ubezpieczający), a kto inny jako ten, któremu przysługuje ochrona ubezpieczeniowa i komu w przypadku wystąpienia wypadku przysługuje odszkodowanie (ubezpieczony). Jednak obowiązki wynikające z umowy na rzecz osoby trzeciej obciążają ubezpieczającego. Dotyczy to przede wszystkim obowiązku zapłaty składki ubezpieczeniowej. Formalnie zobowiązanym do zapłaty składki jest wyłącznie ubezpieczający - nigdy zaś ubezpieczony, pomimo faktu, iż to jemu przysługuje ochrona i ewentualne odszkodowanie Cesja wierzytelności (Umowa przelewu) natomiast uregulowana została w przepisach art. 509-518 ww. ustawy Kodeks cywilny. Stosownie do przepisu art. 509 § 1 tej ustawy, wierzyciel może bez zgody (...)
2012
19
maj

Istota:
Czy istnieje możliwość wystawienia Kupującym faktury korygującej dokumentującej zwrot kwoty zadatku oraz zmniejszenia wartości ich zobowiązania do 0zł., a także kwestia ujęcia w rejestrach Spółki podatku VAT związanego z wystawieniem dla kupujących faktury korygującej i wystawieniem faktury na kwotę zaliczki na rzecz osoby trzeciej?
Fragment:
(...) jego zobowiązanie do 0zł, zaś osoba trzecia znajdzie się w posiadaniu nowo wystawionej faktury VAT. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy istnieje możliwość wystawienia Kupującym faktury korygującej dokumentującej zwrot kwoty zadatku oraz zmniejszenia wartości ich zobowiązania do 0zł., a także kwestia ujęcia w rejestrach Spółki podatku VAT związanego z wystawieniem dla kupujących faktury korygującej i wystawieniem faktury na kwotę zaliczki na rzecz osoby trzeciej... Zdaniem wnioskodawcy prawidłowym postępowaniem będzie wystawienie faktury korygującej na rzecz kupujących, dokumentującej zwrot zadatku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podlega m.in. odpłatna (...)
2011
1
wrz

Istota:
Przychód w postaci odsetek od określonej kwoty pieniężnej przeniesionej na własność banku celem zabezpieczenia wierzytelności banku z tytułu akredytywy otwartej na zlecenie osoby trzeciej należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w konsekwencji czego bank zobowiązany był do sporządzenia i przesłania, stosownie do treści art. 42a omawianej ustawy informacji PIT-8C w terminie do końca lutego roku następnego po roku podatkowym, w którym nastąpiła faktyczna wypłata odsetek, natomiast Wnioskodawca zobowiązany był w oparciu o uzyskaną informację do wykazania osiągniętego przychodu w zeznaniu podatkowym PIT-36 składanym za rok podatkowy, w którym uzyskał przedmiotowy przychód.
Fragment:
(...) przedmiotowych odsetek. W oparciu o uzyskaną informację Wnioskodawca zobowiązany był do wykazania w zeznaniu podatkowym PIT-36, składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał odsetki i tym samym kwotę odsetek opodatkować łącznie z pozostałymi dochodami osiągniętymi w danym roku podatkowym. Reasumując, przychód w postaci odsetek od określonej kwoty pieniężnej przeniesionej na własność banku celem zabezpieczenia wierzytelności banku z tytułu akredytywy otwartej na zlecenie osoby trzeciej należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w konsekwencji czego bank zobowiązany był do sporządzenia i przesłania, stosownie do treści art. 42a omawianej ustawy informacji PIT-8C w terminie do końca lutego roku następnego po roku podatkowym, w którym nastąpiła faktyczna wypłata odsetek, natomiast Wnioskodawca zobowiązany był w oparciu o uzyskaną informację do wykazania (...)
2011
1
wrz

Istota:
Czy w przypadku sprzedaży w przyszłości przez kupującego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, kupujący będzie uprawniony, aby do kosztów uzyskania przychodów kupującego związanych z taką sprzedażą zaliczyć - jako wydatek związany z nabyciem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i warunkujący nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - cenę kupna roszczenia (netto, tj. bez uwzględnienia kwoty podatku od towarów i usług VAT związanego z nabyciem przez kupującego roszczenia od osoby trzeciej)? Czy biorąc pod uwagę fakt, że cena kupna roszczenia zostanie przez osobę trzecią powiększona o podatek od towarów i usług vat, według stawki 22%, który to podatek od towarów i usług VAT zostanie uiszczony przez kupującego, kupujący będzie miał prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego przez osobę trzecią z tytułu sprzedaży roszczenia kupującemu?
Fragment:
(...) na nią prawa wieczystego użytkowania nieruchomości potwierdzonego fakturą VAT. W ocenie Organu tylko pierwsza transakcja, pod warunkiem nie wykonania przez gminę prawa pierwokupu, w której będzie określona cena sprzedaży prawa wieczystego użytkowania będzie stanowić podstawę do zaliczenia tej ceny oraz udokumentowanych opłat dodatkowych ( np. opłat skarbowych, notarialnych, prowizji pośrednika itp.) do wydatków na nabycie prawa wieczystego użytkowania. Kupno roszczenia osoby trzeciej nie wypełnia dyspozycji art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tj. przesłanki wydatku na nabycie prawa wieczystego użytkowania. Tym samym nie stanowi kosztu uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu. Odnosząc się do powołanych we wniosku interpretacji organów podatkowych należy zauważyć, że zostały wydane w indywidualnych sprawach, w odmiennych stanach faktycznych i nie są wiążące dla Organu (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy sprzedaż lokali na rzecz osób trzecich będzie zwolniona z podatku od towarów i usług?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Sp. z o.o. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. iż sprzedaż lokali na rzecz osób trzecich będzie zwolniona z podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego – biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Strona nabyła w 2000 r. własność lokali mieszkalnych, wykorzystywanych przez dotychczasowego właściciela na potrzeby zakwaterowania swoich pracowników, jak i odpowiadające własności lokali udziały w nieruchomości gruntowej. Przy nabyciu przedmiotowych lokali Stronie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Lokale (...)
2011
1
maj

Istota:
1) Czy oprocentowane pożyczki udzielone spółce osobowej przez wspólnika, czynnego podatnika podatku VAT, są wyłaczone z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
2) Czy oprocentowane pożyczki udzielone spółce osobowej przez osoby trzecie, będące czynnymi podatnikami podatku VAT, są wyłączone z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ww. ustawy?
3) Czy oprocentowane pożyczki, udzielone spółce osobowej przez wspólnika, przeznaczone na rozpoczęcie i prowadzenia działalności gospodarczej, są zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 10 lit. g" ww. ustawy?
4) Czy oprocentowane pożyczki, udzielone spółce osobowej przez osoby trzecie, przeznaczone na rozpoczęcie i prowadzenia działalności gospodarczej, są zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 10 lit. g ww. ustawy?
Fragment:
(...) art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - nie jest prawidłowe - w części dotyczącej wyłączenia z opodatkowania umów pożyczek udzielanych spółce przez osoby trzecie na podstawie art. 2 pkt 4 ww. ustawy - jest prawidłowe - w części dotyczącej zwolnienia umów pożyczek udzielanych przez wspólników spółce osobowej na podstawie art. 9 pkt 10 lit. g ww. ustawy - nie jest prawidłowe - w części dotyczącej zwolnienia umów pożyczek udzielanych spółce przez osoby trzecie na podstawie art. 9 pkt 10 lit. g ww. ustawy - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 06.11.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław Krzyki wpłynął wniosek xxxxxx Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością -xxxxxxx - Spółka Komandytowa o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych. Wniosek uzupełniono o własne stanowisko w sprawie pismem z dnia 16.11.2006 r., złożonym w dniu 17.11.2006 r. (...)
2011
1
maj

Istota:
Art. 97 w związku z art. 102 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199) jest zgodny z art. 21 ust. 1, art. 32, art. 45 ust. 1 i art. 64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na niedopuszczalność wydania orzeczenia.
Fragment:
(...) jest to - z ekonomicznego punktu widzenia - niekorzystne dla skarżących. Nie zmienia to jednak oceny prawnej niniejszej regulacji jako chroniącej spadkobierców zobowiązanej podatkowo osoby trzeciej przed przejęciem zobowiązań podatkowych spadkodawcy. Z sytuacji faktycznej, w jakiej znaleźli się skarżący wobec objęcia spadku pomniejszonego przed jego otwarciem o uiszczony podatek, nie można wywieść, że regulacja nieprzenosząca odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe osoby trzeciej na jej spadkobierców narusza ich konstytucyjne prawa majątkowe, w szczególności prawo dziedziczenia. W ust. 2 art. 64 Konstytucji ustrojodawca gwarantuje istnienie i ochronę prawa dziedziczenia, powtarzając w tym zakresie sformułowanie art. 21 ust. 1 Konstytucji. Prawo dziedziczenia jest samoistnym prawem majątkowym, którego treścią, w aspekcie pozytywnym, jest zapewnienie swobody rozporządzenia własnością i innymi prawami majątkowymi na wypadek śmierci; w aspekcie (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy powstały przychód w związku z wykupieniem długu w wysokości 216.000,-zł od osoby trzeciej za kwotę 77.000,-zł. stanowi przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, oraz czy wydatkowana kwota 77.000,-zł stanowi koszt uzyskania przychodu?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze uznaje za nieprawidłowe przedstawione stanowisko Pana J. W., zam. Zielona Góra ul. Osadnicza 13B/2 zawarte we wniosku z dnia 27 stycznia 2005r. (data wpływu do tut. organu podatkowego w dniu 27 stycznia 2005r.) - dotyczące interpretacji przepisów prawa podatkowego wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. UZASADNIENIE W dniu 28 stycznia 2005r. Pan J. W. zwrócił się do tut. organu podatkowego, zgodnie z art. 14a Ordynacji podatkowej, z zapytaniem dotyczącym prawidłowości opodatkowania przychodu w wys. 216.000,-zł. W treści ww. wniosku podatnik poinformował, że prowadzi działalność w ramach spółki cywilnej, w której jest jednym z dwóch wspólników. Spółka dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2004 prowadziła pełną (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy podatnikowi przysługuje prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony związany z zakupami materiałów zużytych do likwidacji uszkodzenia linii energetycznych spowodowanych przez osoby trzecie.
Fragment:
(...) służącej do dostaw lub świadczenia usług przesyłu energii elektrycznej Spółka nabywa prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony związany z w/w zakupami. Powyższe prawo związane jest z zakupami związanymi z nowo tworzonymi liniami energetycznymi oraz dotyczącymi modernizacji lub remontu linii już istniejącymi. Powyższe prawo pozostaje zachowane w związku z remontem (likwidacją szkody) niezależnie od jego przyczyny – uszkodzenia spowodowane przez osoby trzecie lub siły natury, zużycie itp. Obciążenie kosztami związanymi z naprawą linii energetycznej sprawcę szkody nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Obciążenie osoby odpowiedzialnej za powstanie szkody nie jest czynnością wymieniona w art. 2 w/w ustawy, a więc nie jest przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług. (...)
2011
1
sty

Istota:
Czy można zapłacić zaległy podatek VAT za osobę, która poprosiła o to, nie udzielając pisemnego pełnomocnictwa?
Fragment:
(...) dotyczącej możliwości zapłaty zaległości w podatku od towarów i usług przez osobę trzecią: W skierowanym do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lesku piśmie podatniczka zwróciła się z zapytaniem czy może zapłacić zaległy podatek VAT za osobę, która poprosiła ją o to, nie udzielając pisemnego pełnomocnictwa. Podatniczka nie zamierza reprezentować tej osoby przed Urzędem Skarbowym. Nie wchodzi także w grę instytucja przeniesienia odpowiedzialności podatkowej na osoby trzecie na podstawie art. 107 i 108 ordynacji podatkowej. Zdaniem pytającej, podatek przypisany jest do konkretnej osoby i jego zapłata przez osobę trzecią jest niemożliwa. Odpowiadając na powyższe pytanie, Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie informuje: Określone w ustawach podatkowych obowiązki podatkowe są obowiązkami o charakterze osobistym, wynikają tylko z ustaw i nie mogą być znoszone przez cywilnoprawne umowy pomiędzy podatnikiem a osobą trzecią. W związku z tym, jeżeli za (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.