Osoby trzecie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to osoby trzecie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
kwi

Istota:

Opodatkowania usług świadczonych przez stołówkę na rzecz personelu oraz osób trzecich.

Fragment:

Z posiłków korzystają uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji, zdarza się, że nabywcami są osoby trzecie. Stołówka jest integralną częścią SO. Prowadzona stołówka nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym, a przygotowanie posiłków dla pracowników administracyjnych i osób trzecich mieści się w grupowaniu PKWiU 56.29.20.0 jako usługi stołówkowe. Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa oraz opis sprawy należy stwierdzić, że usługi stołówkowe świadczone przez Ośrodek na rzecz pracowników administracyjnych oraz osób trzecich zakwalifikowane przez Wnioskodawcę do grupowania PKWiU 56.29.20.0 będą opodatkowane stawką VAT w wysokości 8% – zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w związku z poz. 7 załącznika do tego rozporządzenia, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w tej pozycji załącznika, do których ma zastosowanie podstawowa stawka podatku, której wysokość do dnia 31 grudnia 2016 r. wynosi 23%. Niezależnie od powyższego zauważyć trzeba, że w dniu 29 września 2015 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-276/14, zgodnie z którym gminna jednostka organizacyjna, której działalność nie spełnia kryterium samodzielności w rozumieniu art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE, nie może być uznana za podatnika podatku od wartości dodanej odrębnie od gminy, w której skład jednostka ta wchodzi.

2012
19
maj

Istota:

Czy poniesione wydatki na „obowiązkowe, dotowane, ubezpieczenie upraw rolnych” od ryzyka wystąpienia gradu, przymrozków, ujemnych skutków przezimowania itp., które Spółka Wnioskodawcy (ubezpieczający) zawiera na rzecz dostawcy (ubezpieczony), na zabezpieczenie skutków niewywiązania się dostawcy z umowy kontraktacyjnej Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, być właściwie udokumentowany. Obowiązkiem podatnika, jako odnoszącego ewidentną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie związku pomiędzy poniesieniem kosztu, a uzyskaniem przychodu, zgodnie z dyspozycją powołanego art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Musi to być zatem taki wydatek, którego związek z prowadzoną działalnością nie budzi wątpliwości, a obowiązek wykazania tego związku należy do podatnika. Kwalifikacja wydatków do kosztów uzyskania przychodów, ze względu na kryterium celowości, leży bowiem w gestii podatnika. Należy jednak mieć na uwadze, że prawidłowość dokonanej kwalifikacji podlega ocenie organów podatkowych. W katalogu ujętym w art. 23 ust. 1 ww. ustawy, nie zawarto ani zakazu, ani jakiegokolwiek ograniczenia co do możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków na obowiązkowe, dotowane, ubezpieczenie upraw rolnych zawieranych na rzecz dostawcy. Stosownie do art. 808 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek.

2012
16
maj

Istota:

Czy poniesione wydatki na „obowiązkowe, dotowane, ubezpieczenie upraw rolnych” od ryzyka wystąpienia gradu, przymrozków, ujemnych skutków przezimowania itp., które Spółka Wnioskodawcy (ubezpieczający) zawiera na rzecz dostawcy (ubezpieczony), na zabezpieczenie skutków niewywiązania się dostawcy z umowy kontraktacyjnej Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, być właściwie udokumentowany. Obowiązkiem podatnika, jako odnoszącego ewidentną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie związku pomiędzy poniesieniem kosztu, a uzyskaniem przychodu, zgodnie z dyspozycją powołanego art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Musi to być zatem taki wydatek, którego związek z prowadzoną działalnością nie budzi wątpliwości, a obowiązek wykazania tego związku należy do podatnika. Kwalifikacja wydatków do kosztów uzyskania przychodów, ze względu na kryterium celowości, leży bowiem w gestii podatnika. Należy jednak mieć na uwadze, że prawidłowość dokonanej kwalifikacji podlega ocenie organów podatkowych. W katalogu ujętym w art. 23 ust. 1 ww. ustawy, nie zawarto ani zakazu, ani jakiegokolwiek ograniczenia co do możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków na obowiązkowe, dotowane, ubezpieczenie upraw rolnych zawieranych na rzecz dostawcy. Stosownie do art. 808 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek.

2011
1
wrz

Istota:

Czy istnieje możliwość wystawienia Kupującym faktury korygującej dokumentującej zwrot kwoty zadatku oraz zmniejszenia wartości ich zobowiązania do 0zł., a także kwestia ujęcia w rejestrach Spółki podatku VAT związanego z wystawieniem dla kupujących faktury korygującej i wystawieniem faktury na kwotę zaliczki na rzecz osoby trzeciej?

Fragment:

W myśl przepisu art. 19 ust. 11 ustawy, w przypadku, gdy przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. Szczegółowe zasady wystawiania faktur i faktur korygujących regulują przepisy § 14 i § 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798). Stosownie do § 14 ust. 1 rozporządzenia jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2. Zgodnie z brzmieniem ust. 2 fakturę wystawia się również nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym pobrano przed wydaniem lub wykonaniem usługi każdą część należności (zaliczkę, przedpłatę, zadatek lub ratę). Jednocześnie ustawodawca w § 16 ust. 1 rozporządzenia określił, iż w przypadku, gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

2011
1
wrz

Istota:

Przychód w postaci odsetek od określonej kwoty pieniężnej przeniesionej na własność banku celem zabezpieczenia wierzytelności banku z tytułu akredytywy otwartej na zlecenie osoby trzeciej należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w konsekwencji czego bank zobowiązany był do sporządzenia i przesłania, stosownie do treści art. 42a omawianej ustawy informacji PIT-8C w terminie do końca lutego roku następnego po roku podatkowym, w którym nastąpiła faktyczna wypłata odsetek, natomiast Wnioskodawca zobowiązany był w oparciu o uzyskaną informację do wykazania osiągniętego przychodu w zeznaniu podatkowym PIT-36 składanym za rok podatkowy, w którym uzyskał przedmiotowy przychód.

Fragment:

W art. 10 ust. 1 omawianej ustawy zostały określone źródła przychodów, gdzie między innymi wymienia się kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c) (art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy) oraz inne źródła (art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy). Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca, jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej w dniu 7.09.2010 r. zawarł z bankiem umowę „ przeniesienia określonej kwoty na własność Banku ”. Umowa została zawarta w celu zabezpieczenia wierzytelności banku z tytułu akredytywy dokumentowej krytej z dołu. Akredytywa została otwarta przez bank na zlecenie podmiotu trzeciego (zleceniodawcy). Wnioskodawca przeniósł na własność banku oznaczoną w umowie kwotę pieniędzy, która została zdeponowana na oznaczonym w umowie rachunku bankowym. Bank zastrzegł sobie prawo korzystania z tej kwoty w okresie obowiązywania umowy. Z treści umowy wynika, że w terminie 2 dni roboczych po całkowitym rozliczeniu zobowiązań zleceniodawcy wobec banku związanych z akredytywą lub w terminie 2 dni roboczych od daty ustanowienia na rzecz banku innego, akceptowalnego przez bank zabezpieczenia akredytywy, bank zobowiązuje się do zwrotu Wnioskodawcy wpłaconej sumy pieniędzy wraz z wynagrodzeniem za okres korzystania przez bank z przejętej kwoty w wysokości procentowo określonej w umowie (odsetki od kapitału liczone w stosunku rocznym).

2011
1
lip

Istota:

Czy w przypadku sprzedaży w przyszłości przez kupującego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, kupujący będzie uprawniony, aby do kosztów uzyskania przychodów kupującego związanych z taką sprzedażą zaliczyć - jako wydatek związany z nabyciem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i warunkujący nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - cenę kupna roszczenia (netto, tj. bez uwzględnienia kwoty podatku od towarów i usług VAT związanego z nabyciem przez kupującego roszczenia od osoby trzeciej)? Czy biorąc pod uwagę fakt, że cena kupna roszczenia zostanie przez osobę trzecią powiększona o podatek od towarów i usług vat, według stawki 22%, który to podatek od towarów i usług VAT zostanie uiszczony przez kupującego, kupujący będzie miał prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego przez osobę trzecią z tytułu sprzedaży roszczenia kupującemu?

Fragment:

Czy biorąc pod uwagę fakt, że cena kupna roszczenia zostanie przez osobę trzecią powiększona o podatek od towarów i usług vat, według stawki 22%, który to podatek od towarów i usług VAT zostanie uiszczony przez kupującego, kupujący będzie miał prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego przez osobę trzecią z tytułu sprzedaży roszczenia kupującemu... Niniejsza interpretacja dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych; w zakresie podatku od towarów i usług zostanie wydana odrębna interpretacja. Zdaniem Podatnika, w przypadku sprzedaży w przyszłości przez kupującego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, kupujący będzie uprawniony, aby do kosztów uzyskania przychodów kupującego związanych z taką sprzedażą zaliczyć - jako wydatek związany z nabyciem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i warunkujący nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - nie tylko cenę nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, lecz również cenę kupna roszczenia (netto, tj. bez uwzględnienia kwoty podatku od towarów i usług VAT związanego z nabyciem przez kupującego roszczenia od osoby trzeciej). W ocenie Podatnika bowiem fakt, że nabycie przez podatnika od osoby trzeciej roszczenia warunkuje transakcję nabycia od sprzedających prawa użytkowania wieczystego nieruchomości powoduje, że wydatek na sfinansowanie ceny kupna roszczenia jest bezpośrednio związany z nabyciem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a co za tym idzie, również bezpośrednio związany z późniejszym uzyskaniem przez podatnika przychodów z tytułu sprzedaży przedmiotowego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

2011
1
maj

Istota:

Czy sprzedaż lokali na rzecz osób trzecich będzie zwolniona z podatku od towarów i usług?

Fragment:

Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Sp. z o.o. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. iż sprzedaż lokali na rzecz osób trzecich będzie zwolniona z podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego – biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Strona nabyła w 2000 r. własność lokali mieszkalnych, wykorzystywanych przez dotychczasowego właściciela na potrzeby zakwaterowania swoich pracowników, jak i odpowiadające własności lokali udziały w nieruchomości gruntowej. Przy nabyciu przedmiotowych lokali Stronie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Lokale zostały przekształcone przez Stronę na lokale biurowe i były częściowo wynajmowane na rzecz osób trzecich, częściowo przeznaczone na potrzeby działalności Strony, przy czym wcześniejszy status lokali, tj. lokali mieszkaniowych nie został formalnie zmieniony. Obecnie Strona rozważa dokonanie kolejnych prac adaptacyjnych w celu ponownego przekształcenia lokali w lokale mieszkalne. W związku z powyższym Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż sprzedaż lokali na rzecz osób trzecich będzie zwolniona z podatku od towarów i usług.

2011
1
maj

Istota:

1) Czy oprocentowane pożyczki udzielone spółce osobowej przez wspólnika, czynnego podatnika podatku VAT, są wyłaczone z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
2) Czy oprocentowane pożyczki udzielone spółce osobowej przez osoby trzecie, będące czynnymi podatnikami podatku VAT, są wyłączone z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ww. ustawy?
3) Czy oprocentowane pożyczki, udzielone spółce osobowej przez wspólnika, przeznaczone na rozpoczęcie i prowadzenia działalności gospodarczej, są zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 10 lit. g" ww. ustawy?
4) Czy oprocentowane pożyczki, udzielone spółce osobowej przez osoby trzecie, przeznaczone na rozpoczęcie i prowadzenia działalności gospodarczej, są zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 10 lit. g ww. ustawy?

Fragment:

(...) osoby trzecie: - w części dotyczącej wyłączenia z opodatkowania umów pożyczek udzielanych przez wspólników spółce osobowej na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - nie jest prawidłowe - w części dotyczącej wyłączenia z opodatkowania umów pożyczek udzielanych spółce przez osoby trzecie na podstawie art. 2 pkt 4 ww. ustawy - jest prawidłowe - w części dotyczącej zwolnienia umów pożyczek udzielanych przez wspólników spółce osobowej na podstawie art. 9 pkt 10 lit. g ww. ustawy - nie jest prawidłowe - w części dotyczącej zwolnienia umów pożyczek udzielanych spółce przez osoby trzecie na podstawie art. 9 pkt 10 lit. g ww. ustawy - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 06.11.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław Krzyki wpłynął wniosek xxxxxx Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością -xxxxxxx - Spółka Komandytowa o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych. Wniosek uzupełniono o własne stanowisko w sprawie pismem z dnia 16.11.2006 r., złożonym w dniu 17.11.2006 r. Jak stanowi art. 14 a par. 1 ustawy Ordynacja podatkowa (...)

2011
1
kwi

Istota:

Art. 97 w związku z art. 102 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199) jest zgodny z art. 21 ust. 1, art. 32, art. 45 ust. 1 i art. 64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na niedopuszczalność wydania orzeczenia.

Fragment:

Do takiego wniosku można dojść zarówno stosując wykładnię literalną tego przepisu (gdzie expressis verbis wymieniono spadkobierców podatnika § 1 i płatnika § 3), jak i systemową (w art. 109 ordynacji podatkowej, w którym wyraźnie wskazano, jakie przepisy ustawy mają odpowiednie zastosowanie do odpowiedzialności osób trzecich, nie wskazano art. 97 ordynacji podatkowej). Również w doktrynie przedmiotu nie znalazł potwierdzenia pogląd prezentowany przez skarżących w postępowaniu sądowoadministracyjnym, że zasada sukcesji zobowiązań podatkowych rozciąga się na zobowiązane podatkowo osoby trzecie. W uzasadnieniu wyroku NSA w niniejszej sprawie cytowane jest (za D. Jankowiak, Odpowiedzialność podatkowa podatnika, płatnika, inkasenta i osób trzecich , Warszawa 2003) następujące stanowisko: "art. 97 ustanawia zasadę sukcesji spadkobierców nie tylko w odniesieniu do jednej kategorii podmiotów stosunków podatkowoprawnych (podatników), ale i płatników. Ordynacja podatkowa nie przewiduje jedynie następstwa prawnego w wypadku śmierci osoby fizycznej będącej inkasentem lub osobą trzecią. Spadkobiercy tych podmiotów nie wstępują z mocy tego przepisu w prawa i obowiązki zmarłego, ponieważ w art. 97 tejże ustawy mowa jest wyłącznie o spadkobiercach podatnika i płatnika". Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego zapis ustawy jest jasny i przejrzysty, wyraźnie bowiem przyznaje uprawnienie do sukcesji zobowiązań podatkowych tylko spadkobiercom podatnika i płatnika. W skardze konstytucyjnej zakwestionowano brak objęcia przez ustawodawcę sukcesją zobowiązań podatkowych spadkobierców zobowiązanej podatkowo osoby trzeciej, tj. kategorii osób, do których w postępowaniu sądowoadministracyjnym zostali zaliczeni skarżący.

2011
1
mar

Istota:

Czy powstały przychód w związku z wykupieniem długu w wysokości 216.000,-zł od osoby trzeciej za kwotę 77.000,-zł. stanowi przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, oraz czy wydatkowana kwota 77.000,-zł stanowi koszt uzyskania przychodu?

Fragment:

Zdaniem rut. organu podatkowego w powyższym stanie faktycznym przedstawionym przez podatnika ma zastosowanie przepis art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 ze zm.), zgodnie z którym za przychód z działalności gospodarczej uważa się również wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 6, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy". Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 6 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych "...do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się kwoty stanowiącej równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także umorzonych pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem upadłościowym z możliwością zawarcia układu w rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego. Zatem w świetle cytowanych wyżej przepisów prawa podatkowego w momencie dokonania wykupu długu przez dłużnika - tj. wspólników spółki cywilnej - dłużnik stał się "właścicielem" swojego długu i nastąpiło umorzenie zaciągniętego zobowiązania spółki wobec banku w wys. 216.000,-zł. W związku z powyższym kwota ta jako "umorzone zobowiązanie" stanowi przychód spółki. Z uwagi na fakt, że w prawa banku wszedł nabywca, tj. osoba fizyczna, od której spółka wykupiła zobowiązanie za kwotę 77.000,-zł, zdaniem rut. organu podatkowego kwota 77.000,-zł stanowi koszt uzyskania przychodu w spółce.