S-ILPB4/423-365/14/17-S/DS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia dnia, od którego spółka komandytowo-akcyjna stanie się podatnikiem.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) oraz art. 223 Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej po ponownym rozpatrzeniu sprawy w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 12 czerwca 2015 r. sygn. akt I SA/Po 307/15 (data wpływu prawomocnego orzeczenia 18 września 2017 r.) stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 lipca 2014 r. (data wpływu 28 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego do osób prawnych w zakresie określenia dnia, od którego spółka komandytowo-akcyjna stanie się podatnikiem – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2014 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego do osób prawnych w zakresie określenia dnia, od którego spółka komandytowo-akcyjna stanie się podatnikiem.

Dotychczasowy przebieg postępowania

W dniu 27 października 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów wydał dla Wnioskodawcy indywidualną interpretację nr ILPB4/423-365/14-4/DS, w której uznał za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie określenia dnia, od którego spółka komandytowo-akcyjna stanie się podatnikiem.

Wnioskodawca na interpretację przepisów prawa podatkowego z 27 października 2014 r. nr ILPB4/423-365/14-4/DS wniósł pismem z 4 listopada 2014 r. wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie do usunięcia naruszenia prawa Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów pismem z 2 grudnia 2014 r. nr ILPB4/423W-81/14-2/HS stwierdził brak podstaw do zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Wnioskodawca na interpretację przepisów prawa podatkowego z 27 października 2014 r. nr ILPB4/423-365/14-4/DS złożył skargę z 29 grudnia 2014 r. (data wpływu 2 stycznia 2015 r.).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z 12 czerwca 2015 r. sygn. akt I SA/Po 307/15 uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną z 27 października 2014 r. nr ILPB4/423-365/14-4/DS.

Zdaniem Sądu przedmiotem sporu w rozpoznawanej sprawie jest kwestia możliwości określenia przez spółkę komandytowo-akcyjną, której akcjonariuszem była osoba fizyczna, a komplementariuszem osoba prawna, roku obrotowego innego niż rok kalendarzowy oraz stosowania art. 4 ustawy z dnia 8 listopada z 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1387; dalej „ustawa zmieniająca”) przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu nadanym tą ustawą.

W stanie prawnym obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2014 r., a więc przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej, SKA nie była podatnikiem podatku dochodowego, a więc traktowana była jako spółka niebędącą osobą prawną w rozumieniu art. 4a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 5a pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). Opodatkowaniu podlegały przychody (dochody) wspólnika takiej spółki.

Na podstawie ustawy zmieniającej, z dniem 1 stycznia 2014 r. SKA zostały objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych. Opodatkowanie tym podatkiem ma zastosowanie od pierwszego dnia roku obrotowego takiej spółki, rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r. Obecnie więc SKA płacą podatek dochodowy, tak jak spółki kapitałowe.

Stosownie do postanowień art. 4 ust. 1 ustawy zmieniającej, w przypadku SKA posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium RP oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, z zastrzeżeniem art. 6, w tym z tytułu objęcia (nabycia) udziałów takiej spółki, przepisy ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

Zgodnie natomiast z art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, spółka, o której mowa w ust. 1, która:

  1. powstała po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu, a jej rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. nie kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r. lub
  2. dokonała zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu - jest obowiązana na dzień 31 grudnia 2013 r. do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego. Pierwszy rok podatkowy takiej spółki rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014 r. i trwa do końca przyjętego roku obrotowego.

Pojęcie roku obrotowego zostało zdefiniowane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.; dalej: u.o.r), która w art. 3 pkt 9 stanowi, że rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że przepis art. 4 ust. 1 ustawy zmieniającej dotyczy w sposób wyraźny ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zatem ustawodawca wprost przewidział sytuację, że do osób fizycznych będących akcjonariuszami w SKA należy stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu z 31 grudnia 2013 r., w zakresie m.in. ustalania przychodów i kosztów z tytułu uczestnictwa w takiej spółce. Tym samym, ustawodawca przewidział istnienie SKA, które w 2014 r. nie będą podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, a akcjonariuszami tych spółek będą osoby fizyczne.

Rok podatkowy wspólnika SKA, odmienny od roku obrotowego spółki, może co prawda nieco utrudniać prawidłowe wywiązanie się przez tego wspólnika z obowiązków podatkowych, ale go nie uniemożliwia. Podkreślenia wymaga również, że SKA jest podmiotem odrębnym od wspólników i trudno mówić o konieczności dostosowania roku obrotowego spółki do roku wspólników (akcjonariuszy).

Reasumując Sąd uznał, że w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku spółka nie ma obowiązku zamykania ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013r. a przyjęty rok obrotowy trwać będzie od 1 grudnia do 30 listopada. Tym samym Spółka nie ma on obowiązku otwarcia ksiąg rachunkowych na dzień 1 stycznia 2014 r. Wnioskodawca nie ma obowiązku rozpoczęcia roku podatkowego od 1 stycznia 2014 r.

Od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 12 czerwca 2015 r. sygn. akt I SA/Po 307/15, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu złożył skargę kasacyjną z 23 lipca 2015 r. nr ILRP-46-260/15-2/AM do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Skarga kasacyjna została wycofana w imieniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej pismem z 8 czerwca 2017 r. nr 0110.KWR2.4020.6.2017.1.AM.

Wyrokiem z 29 czerwca 2017 r. sygn. akt II FSK 2832/15 Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie umorzył postępowanie kasacyjne.

W myśl art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, a także sądy, chyba że przepisy prawa uległy zmianie.

Wskutek powyższego, wniosek Strony w zakresie określenia dnia, od którego spółka komandytowo-akcyjna stanie się podatnikiem wymaga ponownego rozpatrzenia przez tut. organ.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca, będący spółką komandytowo-akcyjną (dalej także: Spółka) posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka została zawiązana w dniu 25 października 2013 r., natomiast zarejestrowana została w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 6 grudnia 2013 r.

W chwili założenia Spółki wspólnikami zostali spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (komplementariusz) i osoba fizyczna (akcjonariusz).

Obecnie wszystkie akcje spółki nabyła inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zgodnie z oświadczeniem ze statutu Spółki rok obrotowy trwa od 1 grudnia do 30 listopada, przy czym pierwszy rok obrotowy zakończył się 30 listopada 2013 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Spółka zacznie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych z dniem 1 grudnia 2014 r., tj. po zakończeniu pełnego roku obrotowego, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2014 r.?

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka zacznie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych z dniem 1 grudnia 2014 r.

Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm. – dalej: UPDOP) przepisy ustawy mają zastosowanie między innymi do spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przepis ten obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. Wprowadzony został przez ustawę z dnia z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. poz. 1387 – dalej: ustawa zmieniająca).

Ustawa zmieniająca zawiera także przepisy intertemporalne w zakresie momentu rozpoczęcia podlegania opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przepis art. 4 ust. 1 ustawy zmieniającej wskazuje, iż z zastrzeżeniem art. 5 ustawy zmieniającej (nie mającego w przedmiotowej sprawie zastosowania) przepisy UPDOP w brzmieniu nadanym przez ustawę zmieniającą stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r. Ponadto przepis art. 4 ust. 2 precyzuje, iż spółki komandytowo-akcyjne powstałe po dniu wejścia w życie tego przepisu, których rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. nie kończy się z dniem 31 grudnia 2013 r. lub których rok obrotowy został zmieniony po dniu wejścia w życie tego przepisu są obowiązane do zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 r. Zgodnie z art. 11 ustawy zmieniającej przepis, o którym mowa w zdaniu poprzednim wszedł w życie po 14 dniach od ogłoszenia, tj. w dniu 12 grudnia 2013 r.

Zgodnie natomiast z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm. – dalej: UoR) rok obrotowy to rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę.

Jak wskazano wcześniej, ze statutu Spółki wynika, iż rok obrotowy trwa od 1 grudnia do 30 listopada, przy czym pierwszy rok obrotowy zakończony został 30 listopada 2013 r. Zatem kolejny rok obrotowy rozpoczął się 1 grudnia 2013 r., a więc nie po dniu 31 grudnia 2013 r. jak wynika z UPDOP. Pierwszym rokiem obrotowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2013 r. będzie trzeci rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 grudnia 2014 r. i ten dzień zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 1 UPDOP w związku z art. 4 ust. 1 ustawy zmieniającej będzie dniem rozpoczęcia podlegania opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Rok obrotowy został ustalony w statucie Spółki prawidłowo, zgodnie z przytoczonymi przepisami UoR rok ten stosowany jest do celów podatkowych, a wiec jest rokiem podatkowym. Nie został on zmieniony po dniu 12 grudnia 2013 r., ani też Spółka nie powstała po tym dniu.

Wnioskodawcy znane jest stanowisko organów podatkowych, które w wydawanych interpretacjach indywidualnych (m.in: ILPB3/423-80/14-2/JG, ITPB4/415-42/13/TK) wskazują, iż z przepisu art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm. – dalej: OP) wynika, iż rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej, a w myśl art. 3 pkt 1 OP ilekroć w ustawie jest mowa o ustawach podatkowych, rozumie się przez to ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich. Jednakże przywołany wcześniej przepis art. 3 ust. 1 pkt 9 UoR precyzuje, iż ustalony w statucie rok obrotowy stosowany jest również do celów podatkowych. Organy podatkowe w wydanych interpretacjach indywidualnych dokonały błędnej wykładni przepisu art. 11 OP, w wyniku której z jednej strony rok podatkowy ustalony według UoR stosowany jest do celów podatkowych, a jednocześnie przepisy OP nie pozwalają na to, aby UoR modyfikowała zasadę pokrycia się roku obrotowego z kalendarzowym. Zasadnym w tym przypadku jest zastosowanie reguły lex specialis derogat legi generali. Niewątpliwe jest, iż przepis OP jest przepisem o większym stopniu ogólności niż norma prawna zawarta w UoR, dlatego należy zastosować przepis UoR o roku podatkowym, nie naruszając tym samym dyspozycji normy prawnej zawartej w art. 11 OP.

Ponadto przepis art. 8 UPDOP przewiduje, że rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. Przepis ten jest zbieżny z powołanym wcześniej przepisem art. 3 ust. 1 pkt 9 UoR, a UPDOP jest ustawą podatkową. Bezsprzeczne zatem jest, iż Spółka prawidłowo i zgodnie ustawami podatkowymi ustaliła rok podatkowy zaczynający się w dniu 1 grudnia 2013 r. i kończący 30 listopada 2014 r. Zastosowanie znajdzie zatem art. 4 ust. 1 ustawy zmieniającej i w związku z tym Spółka zacznie podlegać obowiązkowi podatkowemu w podatku od osób prawnych z dniem 1 grudnia 2014 r.

Wnioskodawca zauważa także, że przedstawione powyżej stanowisko organów podatkowych w przedmiotowej sprawie oparte jest też na założeniu, że jeżeli wspólnikiem spółki komandytowo-akcyjnej jest osoba fizyczna, to podlega ona opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm. – dalej: UPDOF). Ustawa ta natomiast nie przewiduje możliwości przyjęcia roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, dlatego też zdaniem organów podatkowych rok podatkowy spółek komandytowo-akcyjnych nie może być odmienny od roku kalendarzowego, aby umożliwić wywiązanie się z obowiązku podatkowego wspólników – osób fizycznych. Założenie to jest jednak oparte na błędnym przekonaniu, iż rok podatkowy (obrotowy) spółki komandytowo-akcyjnej ma jakikolwiek wpływ na obowiązek podatkowy wspólnika (akcjonariusza) spółki komandytowo-akcyjnej. Należy podkreślić, iż spółka komandytowo-akcyjna jako jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej i wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej jako osoba fizyczna to dwa odrębne i niezależne od siebie byty na gruncie prawa cywilnego, a także podatkowego. Za zasadnością tego poglądu przemawia istnienie dwóch różnych ustaw podatkowych dotyczących podatku dochodowego, które należy stosować do każdego z tych bytów odrębnie. Ponadto konstrukcja podatku dochodowego od osób fizycznych polega na powstaniu obowiązku podatkowego z chwilą uzyskania dochodu. Dochód wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej zostaje zaś wypłacony po zakończeniu roku obrotowego. W przypadku gdy rok podatkowy (obrotowy) spółki komandytowo-akcyjnej jest przesunięty względem roku kalendarzowego można mówić jedynie o przesunięciu momentu wypłaty dochodu wspólnika – osoby fizycznej i momentu powstania obowiązku podatkowego. Nie wpływa to jednak na zmianę momentu rozliczenia się z otrzymanych dochodów. Obowiązek ten niezmiennie istnieje do końca kwietnia roku następującego po roku, w którym uzyskano dochody.

Ponadto wskazać należy, że przepis art. 4 ust. 1 ustawy zmieniającej jest jasny i precyzyjny. Nie rodzi wątpliwości co do adresata tej normy prawnej i nie prowadzi do kolizji z żadnymi przepisami. Ustawodawca ponadto wskazał w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej jakie spółki nie podlegają przepisom przejściowym. Norma prawna zawarta w tym przepisie na charakter cezury czasowej, a więc ustawodawcy zależało na tym, aby jak najszybciej „uszczelnić” system podatkowy w całości, a nie dokonać tego względem wybranej grupy podatników. W innym przypadku przepisy przejściowe nie wskazywałyby momentu, po upływie którego modyfikacja roku podatkowego lub powstanie spółki jest bezskuteczne dla celów przesunięcia momentu podlegania obowiązkowi podatkowemu.

Ważnym argumentem przemawiającym za przedstawioną powyżej argumentacją jest wyrok WSA w Gdańsku (sygn. akt I SA/Gd 650/14) wydany w dniu 9 lipca 2014 r. WSA wyrokiem tym uchylił interpretację indywidualną wydaną w analogicznym stanie faktycznym i określił, że nie może ona zostać wykonana, a tym samym nie zgodził się z zaprezentowanym stanowiskiem organu podatkowego. Wyrok ten co prawda nie jest jeszcze prawomocny i nie jest jeszcze opublikowane uzasadnienie do niego, ale z uwagi na stosunkowo krótki okres stosowania zmienionych przepisów jest on pierwszym wyrokiem, jaki zapadł w sprawie roku obrotowego spółek komandytowo-akcyjnych. Należy przypuszczać, iż z uwagi na ewidentnie błędną wykładnię organów podatkowych w tym właśnie kierunku będą się kształtowały kolejne orzeczenia sądów administracyjnych.

Reasumując należy stwierdzić, że prawidłowe zastosowanie się do przepisów art. 4 ust. 1 ustawy zmieniającej w przypadku Spółki powoduje rozpoczęcie momentu obowiązywania opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od dnia 1 grudnia 2014 r. Dla przedmiotowej sprawy nie ma też znaczenia to, że wspólnikiem (akcjonariuszem) jest osoba fizyczna.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejszą interpretację oparto na przepisach prawa podatkowego obowiązujących w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, bowiem niniejsza interpretacja stanowi ponowne rozstrzygnięcie tej samej sprawy w wyniku orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny w powyższym zakresie stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.