IPPB5/423-994/14-4/AM | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku wydania nagród przedsiębiorcom nie będącym osobami fizycznymi na Agencji ciążą obowiązki płatnika?
IPPB5/423-994/14-4/AMinterpretacja indywidualna
 1. konkursy
 2. nagrody
 3. obowiązek
 4. osoby prawne
 5. przychód
 6. płatnik
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Osoby prawne jako płatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2014 r. (data wpływu 6 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 31 października 2014 r. (data nadania 3 listopada 2014 r., data wpływu 5 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wydaniem nagród zwycięzcom konkursu (spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkom akcyjnym) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wydaniem nagród zwycięzcom konkursu (spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkom akcyjnym).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest agencją świadcząca usługi w branży reklamowej i usług marketingowych. W ramach prowadzonej działalności Agencja organizuje na zlecenie innych podmiotów akcje promocyjne w postaci loterii, konkursów, sprzedaży premiowych, itd. Za zorganizowanie akcji Agencja otrzymuje wynagrodzenie, płatne na podstawie wystawionej klientowi faktury.

W przedmiotowym zdarzeniu Agencja planuje zorganizowanie konkursu na zlecenie swojego klienta. Mechanika i koncept kreatywny zostały opracowane przez Agencję. Przygotowywany przez Agencję regulamin konkursu zakłada, iż to ona jest organizatorem. Dokonuje ona we własnym imieniu wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu, łącznie z wyłonieniem zwycięzców w ramach komisji konkursowej i przekazaniem nagród. Zajmować się będzie także rozpatrywaniem reklamacji w przewidzianym regulaminem postępowaniu reklamacyjnym. Uczestnikami mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 nr 173 poz. 1807), tj. osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonujące we własnym imieniu działalność gospodarczą (pojęcie przedsiębiorców nie będących osobami fizycznymi Wnioskodawca odnosi przede wszystkim do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych).

Regulamin przewiduje, iż okres trwania konkursu (rozumiany jako czas trwania zadania konkursowego) wynosi 3 miesiące. Istotą konkursu jest dokonywanie w okresie trwania konkursu zakupów hurtowych produktów należących do marki Klienta Agencji, na określoną w regulaminie kwotę, zarejestrowanie się na stronie internetowej konkursu podając numer z paragonu lub faktury, dokumentujących zakupy, a następnie osiągnięcie jak największej sprzedaży detalicznej owych produktów. Dane sprzedażowe przekazywane będą za pośrednictwem konta uczestnika zarejestrowanego na stronie akcji. Komisja konkursowa organizatora stworzy listę rankingową uczestników, rosnącą wg wyników sprzedaży. Zdobywcy 10 najwyższych miejsc zostaną nagrodzeni kwotą pieniężną w wysokości 5.000 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wygrana w konkursie ze zdarzenia przyszłego podlega zwolnieniu przedmiotowemu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68...
 2. Czy na Agencji ciążyć będą obowiązki płatnika 10%-zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w sytuacji, gdy wygrana przypadnie przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą...
 3. Czy w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych, gdy podatnikiem jest przedsiębiorca będący osobą fizyczną, ciąży na płatniku obowiązek wystawienia deklaracji PIT- 8AR, czy też PIT-8C ...
 4. Czy w przypadku wydania nagród przedsiębiorcom nie będącym osobami fizycznymi na Agencji ciążą obowiązki płatnika...

Przedmiotem interpretacji jest rozstrzygnięcie w zakresie pytania nr 4 dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych. W zakresie pozostałych pytań dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 4.

W przypadku pozostałych przedsiębiorców będących zwycięzcami konkursu, nie istnieje zwolnienie przedmiotowe jakie przewidziane zostało w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, jest w szczególności wartość otrzymanych nieodpłatnie świadczeń oraz przychodów w naturze, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej a podlegające reżimowi ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych doliczają więc wartość uzyskanych nagród do swego przychodu i odpowiednio opodatkowują, będąc jednocześnie płatnikiem podatku. W związku z powyższym na czwarte pytanie Agencja odpowiada, że nie ciążą na niej obowiązki płatnika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

W myśl art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2b, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat (...).

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w ust. 1, przekazują kwoty podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgodnie z ust. 1 i 2-2b pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika, a w przypadku podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 (tj. podatników nie mających na terytorium Polski siedziby lub zarządu) (...) na rachunek urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Płatnicy są obowiązani przesłać podatnikom o których mowa w:

 1. art. 3 ust. 1 (tj. podatnikom mającym siedzibę lub zarząd na terytorium Polski) – informacje o wysokości pobranego podatku,
 2. art. 3 ust. 2 oraz urzędowi skarbowemu – informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku
  – sporządzone według ustalonego wzoru.

Art. 26a tej ustawy stanowi natomiast o obowiązku nałożonym na ww. płatników do składania rocznych deklaracji z powyższych tytułów.

Stosownie do art. 21 ust. 1 cytowanej ustawy, podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów:

 1. z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know – how),
 2. z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  1. z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze
  - ustala się w wysokości 20% przychodów,
 3. z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,
 4. uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej
  - ustala się w wysokości 10% tych przychodów.

Art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi natomiast, że podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych jedynie w ww. przepisach przewiduje obowiązki płatnika wobec urzędu skarbowego i podatnika związane z dokonywaniem wypłat należności z tytułów wymienionych w ww. art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego nie wynika, aby Wnioskodawca dokonywał wypłat z powyższych tytułów. Zatem, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do pobrania i zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych w związku z wydaniem nagród przedsiębiorcom nie będącym osobami fizycznymi w ramach prowadzonego konkursu. Wartość tych nagród należy traktować jako przychód z działalności gospodarczej ww. podmiotów, który należy doliczyć do pozostałych przychodów i łączną kwotę opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zatem w tym przypadku płatnikiem będzie podmiot obdarowany.

Mając na uwadze powyższe uregulowania oraz przedstawione zdarzenie przyszłe, stwierdzić należy, że na Spółce nie będzie ciążyć obowiązek pobrania i odprowadzenia do właściwego organu podatkowego podatku dochodowego od osób prawnych od nagród przekazanych przedsiębiorcom nie będącym osobami fizycznymi.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.