ILPB4/423-315/14-2/DS | Interpretacja indywidualna

Czy w odniesieniu do przychodów Spółki uzyskanych do dnia 31 października 2015 r. Spółka będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1387)?
ILPB4/423-315/14-2/DSinterpretacja indywidualna
 1. opodatkowanie
 2. osoby fizyczne
 3. osoby prawne
 4. podatnik
 5. rok kalendarzowy
 6. rok obrotowy
 7. statut
 8. wspólnik
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki komandytowo-akcyjnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 27 czerwca 2014 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu 30 czerwca 2014 r.; data wpływu do BKIP Leszno 1 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia dnia, od którego spółka komandytowo-akcyjna stanie się podatnikiem – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia dnia, od którego spółka komandytowo-akcyjna stanie się podatnikiem.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką komandytowo-akcyjną posiadającą siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Spółka). Spółka została zawiązana dnia 7.11.2013 r. i zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dnia 20.11.2013 r.

Rok obrotowy Spółki nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Początkowo zgodnie ze statutem Spółki rok obrotowy Spółki obejmował okres od 1 grudnia do 30 listopada. Dnia 21.11.2013 r. wspólnicy Spółki podjęli uchwałę o zmianie statutu obejmującej zmianę roku obrotowego Spółki.

Dnia 29.11.2013 r. zmiana roku obrotowego Spółki została zarejestrowana w KRS. Zmieniony rok obrotowy Spółki obejmuje okres od 1 listopada do 31 października. W związku z powyższym pierwszy po zmianie rok obrotowy Spółki obejmuje okres od 1 grudnia 2013 r. do 31 października 2015 r. (zgodnie z art. 3 ust. a pkt 9 ustawy o rachunkowości, w przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy).

W pierwszej połowie 2014 r. Spółka rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej i będzie uzyskiwała z tego tytułu przychody.

Wspólnikami spółki komandytowo-akcyjnej są tylko osoby prawne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w odniesieniu do przychodów Spółki uzyskanych do dnia 31 października 2015 r. Spółka będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1387)...

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym z dnia 8 listopada 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1387; dalej: ustawa zmieniająca): w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, z zastrzeżeniem art. 6, w tym z tytułu objęcia (nabycia) udziałów takiej spółki, przepisy ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2013 r. to rok obrotowy trwający od 1 listopada 2015 r. W związku z powyższym do dnia 31 października 2015 r. w stosunku do Spółki oraz w zakresie uzyskiwanych przez wspólników Spółki przychodów i poniesionych kosztów z tytułu uczestnictwa w Spółce, stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. Oznacza to, że do dnia 31 października 2015 r. Spółka nie jest uważana za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Podatnikami podatku dochodowego z tytułu uczestnictwa w Spółce są jej wspólnicy.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej: Spółka, o której mowa w ust. 1, która:

 1. powstała po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu, a jej rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. nie kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r. lub
 2. dokonała zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu

– jest obowiązana na dzień 31 grudnia 2013 r. do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego. Pierwszy rok podatkowy takiej spółki rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014 r. i trwa do końca przyjętego roku obrotowego.

Zgodnie z art. 11 ustawy zmieniającej ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., z wyjątkiem art. 4 ust. 2, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Ustawa została ogłoszona dnia 27 listopada 2013 r., w związku z czym art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej wszedł w życie dnia 12 grudnia 2013 r.

W związku z powyższym Spółka nie była obowiązana na dzień 31 grudnia 2013 r. do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego, ponieważ nie powstała po dniu wejścia w życie przepisu art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej (Spółka powstała dnia 20.11.2013 r.) i nie dokonała zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu (Spółka dokonała zmiany roku obrotowego dnia 21.11.2013 r.).

Podsumowując, zdaniem Spółki, do dnia 31 października 2015 r. w stosunku do Spółki oraz w zakresie uzyskiwanych przez wspólników Spółki przychodów i poniesionych kosztów z tytułu uczestnictwa w Spółce stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. Do dnia 31 października 2015 r. Spółka nie jest uważana za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Oznacza to, że w odniesieniu do przychodów Spółki uzyskanych do dnia 31 października 2015 r. Spółka nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Do dnia 31 października 2015 r. podatnikami podatku dochodowego z tytułu uczestnictwa w Spółce będą jej wspólnicy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.