ILPB3/423-284/14-4/KS | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie przedmiotowe.
ILPB3/423-284/14-4/KSinterpretacja indywidualna
 1. cele statutowe
 2. kościelne osoby prawne
 3. osoby prawne
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 12 czerwca 2014 r. (data wpływu 18 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem w dniu 18 sierpnia 2014 r. – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest kościelną osobą prawną utworzoną przez archidiecezję, która jest jej jedynym udziałowcem posiadającym 100% udziałów. Spółka zwolniona jest przedmiotowo i podmiotowo z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki zgodnie z PKD jest:

 • drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią,
 • wydawanie książek i periodyków oraz działalność wydawnicza,
 • reprodukcja zapisanych nośników informacji,
 • sprzedaż detaliczna i hurtowa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • działalność związana z filmami, nagraniami wideo,
 • działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 • działalność wspomagająca edukację,
 • kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem i zarządzanie nieruchomościami.

Wypracowany przez Spółkę dochód podatkowy przekazywany jest na cele statutowe wskazywane w uchwałach zwyczajnego walnego zgromadzenia wspólników.

Dochód wypracowany w 2013 r., po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego Spółki, został przekazany zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w części na cele statutowe, a w części na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki.

Dochód odpisany na kapitał zapasowy Spółki wykorzystany zostanie w przyszłości na finansowanie celów działalności statutowej Spółki określonych w art. 17 ust. 1 pkt 4a ppkt b.

Pismem uzupełniającym Wnioskodawca sprostował pytanie wyjaśniając, że omyłkowo pierwotnie użyto we wniosku pojęcia zysk, a pytanie dotyczy zwolnienia z opodatkowania dochodu wypracowanego w 2013 r. i przekazanego na kapitał zapasowy z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności statutowej Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z odpisaniem wypracowanego dochodu na kapitał zapasowy Spółka korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie przez właściciela zatwierdzonego uchwałą walnego zgromadzenia wspólników dochodu na kapitał zapasowy Spółki, który w przyszłości przekazany zostanie na cele statutowe określone w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, ponieważ odpisanie na kapitał zapasowy nie jest wydatkowaniem na inne cele niż statutowe Spółki, co zdaniem Wnioskodawcy jest zgodne z art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest spółką prawa handlowego, której jedynym udziałowcem posiadającym 100% udziałów jest kościelna osoba prawna. Spółka korzysta ze zwolnienia od podatku, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Tak określony dochód stanowi – w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy – przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Na mocy art. 17 ust. 1 pkt 4b ww. ustawy, wolne od podatku są dochody spółek, których jedynymi udziałowcami (akcjonariuszami) są kościelne osoby prawne – w części przeznaczonej na cele wymienione w pkt 4a lit. b, tj. z pozostałej działalności - w części przeznaczonej na cele: kultu religijnego, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuńcze oraz na konserwację zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze.

Zwolnienie, o którym mowa powyżej, ma charakter warunkowy i nie dotyczy dochodów uzyskiwanych z działalności określonej w art. 17 ust. 1a pkt 1 i pkt 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ponadto, stosownie do art. 17 ust. 1a pkt 2 ww. ustawy, zwolnienie to nie ma zastosowania, jeżeli uzyskane przez podatnika dochody – bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowane są na inne cele niż określone ww. zwolnieniem.

Jednocześnie wskazać należy, że – zgodnie z treścią art. 17 ust. 1b cyt. ustawy – zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Z powyższych regulacji prawnych wynika, że aby podatnik mógł skorzystać z przedmiotowego zwolnienia musi przede wszystkim osiągnąć dochód w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Następnie, podatnik musi spełnić jeszcze jeden warunek niezbędny dla skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4b, tj. przeznaczyć (zadeklarować), a następnie wydatkować ten dochód na cele wymienione w tym przepisie.

Zwolnienie to zatem będzie miało zastosowanie tylko wówczas, gdy „dochód podatkowy” Spółki będzie przeznaczony, a następnie wydatkowany przez nią na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b) ww. ustawy.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że dochód wypracowany w 2013 r., po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego Spółki, został przekazany zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4b ustawy w części na cele statutowe, a w części na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki. Z kolei dochód odpisany na kapitał zapasowy Spółki wykorzystany zostanie w przyszłości na finansowanie celów działalności statutowej Spółki określonych w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b.

Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego stwierdzić należy, że przeznaczenie dochodu Spółki (i jego wydatkowanie) na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uprawnia do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego z podatku dochodowego od osób prawnych, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podsumowując, stanowisko Spółki uznano za prawidłowe.

Nadmienia się, że w myśl art. 25 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uprzednio zadeklarowali, że przeznaczą dochód na cele określone w tych przepisach i dochód ten wydatkowali na inne cele - podatek od tego dochodu, bez wezwania, wpłaca się do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wydatku; przepis ten stosuje się również do dochodów za lata poprzedzające rok podatkowy, zadeklarowanych i nie wydatkowanych w tych latach na cele określone w art. 17 ust. 1b.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.