ILPB3/423-284/14-4/KS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Zwolnienie przedmiotowe.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 12 czerwca 2014 r. (data wpływu 18 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem w dniu 18 sierpnia 2014 r. – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest kościelną osobą prawną utworzoną przez archidiecezję, która jest jej jedynym udziałowcem posiadającym 100% udziałów. Spółka zwolniona jest przedmiotowo i podmiotowo z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki zgodnie z PKD jest:

  • drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią,
  • wydawanie książek i periodyków oraz działalność wydawnicza,
  • reprodukcja zapisanych nośników informacji,
  • sprzedaż detaliczna i hurtowa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  • działalność związana z filmami, nagraniami wideo,
  • działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
  • działalność wspomagająca edukację,
  • kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem i zarządzanie nieruchomościami.

Wypracowany przez Spółkę dochód podatkowy przekazywany jest na cele statutowe wskazywane w uchwałach zwyczajnego walnego zgromadzenia wspólników.

Dochód wypracowany w 2013 r., po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego Spółki, został przekazany zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w części na cele statutowe, a w części na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki.

Dochód odpisany na kapitał zapasowy Spółki wykorzystany zostanie w przyszłości na finansowanie celów działalności statutowej Spółki określonych w art. 17 ust. 1 pkt 4a ppkt b.

Pismem uzupełniającym Wnioskodawca sprostował pytanie wyjaśniając, że omyłkowo pierwotnie użyto we wniosku pojęcia zysk, a pytanie dotyczy zwolnienia z opodatkowania dochodu wypracowanego w 2013 r. i przekazanego na kapitał zapasowy z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności statutowej Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z odpisaniem wypracowanego dochodu na kapitał zapasowy Spółka korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie przez właściciela zatwierdzonego uchwałą walnego zgromadzenia wspólników dochodu na kapitał zapasowy Spółki, który w przyszłości przekazany zostanie na cele statutowe określone w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, ponieważ odpisanie na kapitał zapasowy nie jest wydatkowaniem na inne cele niż statutowe Spółki, co zdaniem Wnioskodawcy jest zgodne z art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest spółką prawa handlowego, której jedynym udziałowcem posiadającym 100% udziałów jest kościelna osoba prawna. Spółka korzysta ze zwolnienia od podatku, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Tak określony dochód stanowi – w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy – przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Na mocy art. 17 ust. 1 pkt 4b ww. ustawy, wolne od podatku są dochody spółek, których jedynymi udziałowcami (akcjonariuszami) są kościelne osoby prawne – w części przeznaczonej na cele wymienione w pkt 4a lit. b, tj. z pozostałej działalności - w części przeznaczonej na cele: kultu religijnego, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuńcze oraz na konserwację zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze.

Zwolnienie, o którym mowa powyżej, ma charakter warunkowy i nie dotyczy dochodów uzyskiwanych z działalności określonej w art. 17 ust. 1a pkt 1 i pkt 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ponadto, stosownie do art. 17 ust. 1a pkt 2 ww. ustawy, zwolnienie to nie ma zastosowania, jeżeli uzyskane przez podatnika dochody – bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowane są na inne cele niż określone ww. zwolnieniem.

Jednocześnie wskazać należy, że – zgodnie z treścią art. 17 ust. 1b cyt. ustawy – zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Z powyższych regulacji prawnych wynika, że aby podatnik mógł skorzystać z przedmiotowego zwolnienia musi przede wszystkim osiągnąć dochód w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Następnie, podatnik musi spełnić jeszcze jeden warunek niezbędny dla skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4b, tj. przeznaczyć (zadeklarować), a następnie wydatkować ten dochód na cele wymienione w tym przepisie.

Zwolnienie to zatem będzie miało zastosowanie tylko wówczas, gdy „dochód podatkowy” Spółki będzie przeznaczony, a następnie wydatkowany przez nią na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b) ww. ustawy.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że dochód wypracowany w 2013 r., po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego Spółki, został przekazany zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4b ustawy w części na cele statutowe, a w części na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki. Z kolei dochód odpisany na kapitał zapasowy Spółki wykorzystany zostanie w przyszłości na finansowanie celów działalności statutowej Spółki określonych w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b.

Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego stwierdzić należy, że przeznaczenie dochodu Spółki (i jego wydatkowanie) na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uprawnia do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego z podatku dochodowego od osób prawnych, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podsumowując, stanowisko Spółki uznano za prawidłowe.

Nadmienia się, że w myśl art. 25 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uprzednio zadeklarowali, że przeznaczą dochód na cele określone w tych przepisach i dochód ten wydatkowali na inne cele - podatek od tego dochodu, bez wezwania, wpłaca się do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wydatku; przepis ten stosuje się również do dochodów za lata poprzedzające rok podatkowy, zadeklarowanych i nie wydatkowanych w tych latach na cele określone w art. 17 ust. 1b.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.