IBPBI/2/423-548/13/AK | Interpretacja indywidualna

Czy przepisy podatkowe należy interpretować w ten sposób, że S.K.A. nie będzie zobowiązana jako płatnik do pobrania i wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu dokonywanej na rzecz jej akcjonariuszy wypłaty zysków (dywidendy)? (część pytania dotycząca podatku dochodowego od osób prawych)
IBPBI/2/423-548/13/AKinterpretacja indywidualna
 1. akcjonariusz
 2. dywidendy
 3. obowiązek płatnika
 4. osoby prawne
 5. płatnik
 6. spółka komandytowo-akcyjna
 7. spółka osobowa
 8. wspólnik
 9. wypłata z zysku
 10. zyski
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Osoby prawne jako płatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 03 lipca 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2013 r. (data wpływu do tut. BKIP 25 lutego 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wypełnienia przez spółkę komandytowo-akcyjną obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lutego 2013 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wypełnienia przez spółkę komandytowo-akcyjną obowiązków płatnika.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Opis Spółki

Wnioskodawca jest spółką komandytowo-akcyjną prawa polskiego z siedzibą w Polsce (dalej: „S.K.A.”). Jeżeli S.K.A uzyska w roku obrotowym zysk, a walne zgromadzenie wspólników S.K.A za zgodą wszystkich komplementariuszy podejmie uchwałę o podziale części zysku przypadającej akcjonariuszom pomiędzy akcjonariuszy - Wnioskodawca wypłaci część zysku S.K.A. przeznaczonego do podziału pomiędzy akcjonariuszy, obliczoną stosownie do liczby i rodzaju posiadanych przez nich akcji (dywidendę). Działalność operacyjna spółki zorganizowana jest w siedzibie S.K.A na terytorium Polski oraz w biurach zlokalizowanych na terytorium Polski, w których zatrudniony jest personel S.K.A. S.K.A osiąga przychody z następujących źródeł:

 • świadczenie usług agencyjnych na rzecz operatora telefonii komórkowej,
 • hurtowa i detaliczna sprzedaż sprzętu telekomunikacyjnego,
 • sprzedaż usług agencyjnych na rzecz P S.A.

Opis akcjonariuszy

Akcjonariuszami S.K.A. w momencie podziału zysków i ich wypłaty są m.in.:

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego z siedzibą i zarządem w Polsce i podlegająca w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa cypryjskiego z siedzibą oraz radą dyrektorów na Cyprze (będąca odpowiednikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego). Spółka tego typu ma osobowość prawną i siedzibę na terenie Republiki Cypryjskiej, jest cypryjskim rezydentem podatkowym i podlega tam opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, z zastrzeżeniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów i majątku, których stroną jest Cypr, oraz
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa holenderskiego z siedzibą oraz zarządem w Holandii (będąca odpowiednikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego). Spółka ta ma osobowość prawną i siedzibę na terytorium Holandii, jest holenderskim rezydentem podatkowym i podlega tam opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, z zastrzeżeniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów i majątku, których stroną jest Holandia.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przepisy podatkowe należy interpretować w ten sposób, że S.K.A. nie będzie zobowiązana jako płatnik do pobrania i wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu dokonywanej na rzecz jej akcjonariuszy wypłaty zysków (dywidendy)... (część pytania dotycząca podatku dochodowego od osób prawych)

Zgodnie z art. 125 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.), spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.

Powyższa spółka osobowa łączy w sobie z jednej strony cechy spółki komandytowej, z drugiej zaś cechy spółki akcyjnej, co znajduje odzwierciedlenie w treści art. 126 Kodeksu, przewidującego stosowanie do spółki komandytowo-akcyjnej w określonych sprawach przepisów dotyczących spółki komandytowej, w innych zaś - przepisów dotyczących spółki akcyjnej.

Stosownie do regulacji art. 147 § 1 Kodeksu, komplementariusz i akcjonariusz uczestniczą w zysku spółki proporcjonalnie do wniesionych wkładów, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Powyższy status spółki komandytowo-akcyjnej na gruncie przepisów prawa handlowego, jako spółki osobowej niemającej osobowości prawnej, powoduje że w zakresie opodatkowania dochodów spółki prowadzącej działalność gospodarczą w takiej formie spółka ta nie jest podatnikiem podatku dochodowego, lecz jej wspólnicy.

W przypadku, gdy wspólnikiem S.K.A. jest osoba prawna (spółka), będąca tzw. rezydentem podatkowym w Polsce lub za granicą, zastosowanie w tej sytuacji znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionej sytuacji przepisy podatkowe należy rozumieć w ten sposób, że nie istnieje przepis podatkowy, który nakładałby na Wnioskodawcę w przedstawionej sytuacji obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób prawnych i tym samym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany jako płatnik do pobrania i wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu dokonywanej na rzecz jego akcjonariuszy wypłaty opisanych zysków.

W szczególności nie znajduje tu zastosowania art. art. 26 ust 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), zgodnie z którym osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1 tej ustawy, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2b, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat.

W przypadku, o którym mowa w stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) nie ma mowy o zakwalifikowaniu dochodu akcjonariuszy do któregokolwiek ze źródeł przychodów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym os osób prawnych, gdyż nie mamy tutaj do czynienia z przychodami:

 1. z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),
 2. z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze;
 4. z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych; oraz
 5. uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej.

W przypadku, o którym mowa w stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) - dywidendy wypłacane do akcjonariusza S.K.A. - nie ma też mowy o zakwalifikowaniu dochodu akcjonariuszy do któregokolwiek ze źródeł przychodów wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym os osób prawnych, gdyż nie mamy tutaj do czynienia z przychodami z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (S.K.A. nie jest osobą prawną).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienia się, iż w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych wydano odrębną interpretację.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.