IBPB-1-2/4510-19/15/AK | Interpretacja indywidualna

Czy w opisanej sytuacji powstały dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jednostki samorządu terytorialnego - Województwo, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6 updop, a zatem Spółka jako płatnik nie jest zobowiązana do pobrania podatku z tytuł wypłaty wynagrodzenia w związku z obniżeniem wartości nominalnej akcji?
IBPB-1-2/4510-19/15/AKinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. akcjonariusz
 3. jednostka samorządu terytorialnego
 4. kapitał zakładowy
 5. obniżenie kapitału zakładowego
 6. osoby prawne
 7. pobór podatku
 8. przychód
 9. płatnik
 10. skutki podatkowe
 11. udział w zyskach
 12. wartość nominalna
 13. wynagrodzenia
 14. wypłata
 15. zwolnienia podmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zwolnienia podmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 2 kwietnia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 7 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy powstały dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jednostki samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, a zatem Spółka jako płatnik nie jest zobowiązana do pobrania podatku z tytuł wypłaty wynagrodzenia w związku z obniżeniem wartości nominalnej akcji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 kwietnia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy powstały dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jednostki samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, a zatem Spółka jako płatnik nie jest zobowiązana do pobrania podatku z tytuł wypłaty wynagrodzenia w związku z obniżeniem wartości nominalnej akcji.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W wyniku podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia w Spółce dokonano obniżenia kapitału zakładowego. Uchwałę podjęto w trybie art. 455 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: „KSH”). Pierwszą uchwałę Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło 3 kwietnia 2014 r. Zgodnie z przedmiotową uchwałą nastąpiło obniżenie kapitału zakładowego Spółki przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji o 1 zł. Obniżenie kapitału zakładowego zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców 22 stycznia 2015 r. Drugą uchwałę podjęto 27 czerwca 2014 r., zgodnie z uchwałą obniżenie kapitału zakładowego nastąpiło przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji o 2 zł. Obniżenie kapitału zakładowego zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców 5 lutego 2015 r. Akcjonariuszami Spółki GPW są:

 • województwo w wysokości 80,27%, oraz
 • pozostali wspólnicy (osoby fizyczne, w tym m.in. pracownicy, osoby prawne) łącznie w wysokości 19,73%.

Wypłata wynagrodzenia akcjonariuszom w związku z obniżeniem kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji na podstawie uchwały z 3 kwietnia 2014 r. nastąpi nie wcześniej niż 29 lipca 2015 r., natomiast wypłata wynagrodzenia w oparciu o uchwałę z 27 czerwca 2014 r. nastąpi nie wcześniej niż 12 sierpnia 2015 r. Zgodnie bowiem z art. 456 § 3 KSH roszczenia przysługujące akcjonariuszom z tytułu obniżenia kapitału zakładowego mogą być zaspokojone przez Spółkę najwcześniej po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia wpisu obniżenia kapitału zakładowego do rejestru. Pierwsze obniżenie (uchwała z 3 kwietnia 2014 r.) ogłoszono w MSiG 29 stycznia 2015 r. Termin powyższy upływa zatem 29 lipca 2015 r. Drugie obniżenie (uchwała z 27 czerwca 2014 r.) ogłoszono w MSiG 12 lutego 2015 r. Termin powyższy upływa zatem 12 sierpnia 2015 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w opisanej sytuacji powstały dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jednostki samorządu terytorialnego - Województwo, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), a zatem Spółka jako płatnik nie jest zobowiązana do pobrania podatku z tytuł wypłaty wynagrodzenia w związku z obniżeniem wartości nominalnej akcji...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 updop, z dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także dochód z umorzenia udziałów (akcji).

Z cytowanej regulacji wynika również, że katalog przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest katalogiem otwartym, co oznacza, że wymienione w przepisach przykłady nie stanowią jedynych kategorii przychodu podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wyrazem tego jest użycie w przepisie art. 10 ust. 1 sformułowania „w tym także”. Faktycznie uzyskane mogą więc być także inne postacie przychodu z udziału w zyskach osób prawnych. Podstawowym kryterium uzyskania przychodu z udziału w zyskach osób prawnych jest jego faktyczne uzyskanie. Za przychód faktycznie uzyskany należy zaś uważać taki przychód, którym podatnik może sam rozporządzać, a więc przychód rzeczywiście mu wypłacony lub postawiony do dyspozycji. Inne zasady opodatkowania mają zastosowanie, jeżeli dochodzi do zmniejszenia wartości nominalnej akcji objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Uzyskane z tytułu wynagrodzenie zaliczane jest do przychodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, określonych updop. Jakkolwiek powołany przepis updop wprost odnosi się tylko do „umorzenia udziałów (akcji)”, to jednak - uwzględniając fakt, że obniżenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej przez umorzenie udziałów/akcji i przez zmniejszenie wartości nominalnej istniejących udziałów/akcji prowadzą do analogicznego efektu gospodarczego u wspólnika uzyskującego wynagrodzenie z tego tytułu - należy uznać, że znajduje on również zastosowanie w przypadku zmniejszenia wartości nominalnej istniejących udziałów/akcji (umorzenia części wartości istniejących udziałów/akcji). Tym samym, brak jest podstaw do innego traktowania obu tych przypadków obniżenia kapitału zakładowego.

Mając powyższe na uwadze, należy przyjąć, że otrzymane przez osobę prawną świadczenie wypłacone w wyniku obniżenia kapitału zakładowego dokonanego przez obniżenie wartości nominalnej akcji stanowi przychód z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej, gdyż jest przychodem faktycznie otrzymanym.

Wynagrodzenie z tytułu obniżenia wartości nominalnej akcji jest objęte dyspozycją art. 12 ust. 4 pkt 3 updop, w myśl którego do przychodów nie zalicza się zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów (akcji) w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia. Przywołany przepis oznacza, że koszt nabycia akcji, proporcjonalnie do dokonanego obniżenia wartości nominalnej, nie będzie przychodem z obniżenia wartości nominalnej akcji związanej z obniżeniem kapitału zakładowego. Tak m.in. w interpretacji:

Reasumując - dochód z wynagrodzenia z tytułu obniżenia wartości nominalnej akcji stanowi dochód z udziału z zyskach osób prawnych na gruncie przepisu art. 10 ust. 1 updop. Przy czym otrzymane wynagrodzenie w części, w jakiej odpowiadać będzie ustalonemu proporcjonalnie kosztowi nabycia lub objęcia akcji, których wartość nominalna jest obniżana, nie będzie stanowić przychodu. Zgodnie z art. 22 ust. 1 updop, podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Art. 26 ust. 1 updop stanowi natomiast, że osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. la-le. (...)

W myśl natomiast art. 6 ust. 1 pkt 6 updop, zwalnia się od podatku jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dodać należy w tym miejscu, że zakres pojęcia „dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego”, wskazanego w treści art. 6 ust. 1 pkt 6 updop jest szeroki.

Stosownie do art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2010 r.. Nr 80, poz. 526 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o jednostkach samorządu terytorialnego rozumie się przez to gminy, powiaty i województwa.

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne, subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa (art. 3 ust. 1). Art. 6 ust. 1 pkt 2 updop stanowi z kolei, że źródłami dochodów własnych województwa są dochody z jej majątku. Podsumowując, dochody z posiadanych przez województwo akcji należy zaliczyć do dochodów własnych województwa. Jak natomiast wskazano powyżej, w myśl art. 6 ust. 1 pkt 6 updop, zwalnia się od podatku jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Mając powyższe na uwadze, z uwagi na zwolnienie podmiotowe określone w art. 6 ust. 1 pkt 6 updop, wynagrodzenie wypłacone jednostkom samorządu terytorialnego (tu: województwo), w zakresie dochodów własnych tych podmiotów (w tym dochodów pochodzących z ich majątku, w tym w związku z posiadanymi akcjami) należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie dochód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 updop, będzie zwolniony z opodatkowania. Konsekwencją tego zwolnienia będzie brak obowiązku poboru przez Spółkę zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu wypłacanego w związku ze zmniejszeniem wartości nominalnej akcji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.