Osoby prawne | Interpretacje podatkowe

Osoby prawne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to osoby prawne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 oraz art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki ponoszone przez Miejski Ośrodek Kultury na PFRON, które są w całości finansowane z dotacji otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (budżetu gminy), są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych ?
Fragment:
Na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przedmiotem opodatkowania podatkiem jest – dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich ten został osiągnięty – art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dochód ten stanowi osiągniętą w roku podatkowym nadwyżkę sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania (art. 7 ust. 2 ustawy). Na podstawie ww. przepisu MOK zobowiązany jest do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych. Art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera katalog dochodów podlegających zwolnieniu z opodatkowania, natomiast przepisy art. 16 traktują o wydatkach niestanowiących kosztów uzyskania przychodu. Miejski Ośrodek Kultury korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z podatku dochodowego od osób prawnych, zarówno na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4, jak i art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 47 wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego. MOK koszty bieżącej działalności pokrywa w niemal 80% z otrzymanej od organizatora dotacji podmiotowej. Pozostałe koszty finansuje wpływami własnymi, które pochodzą z działalności statutowej i gospodarczej.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie ciążących na Spółce obowiązkach płatnika w związku z planowanym przekształceniem spółki z o.o. w spółkę osobową (jawną lub komandytową)
Fragment:
Natomiast w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, przychodem z kapitałów pieniężnych są m.in. dywidendy inne przychody z tytułu dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, faktycznie uzyskane z tego udziału. Z kolei zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej – w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia. Z treści powołanego powyżej przepisu wynika, że obok niepodzielonych zysków, także zyski zgromadzone na innych kapitałach niż zakładowy (a więc np. zapasowym czy rezerwowym) jako źródło przychodów podlegają opodatkowaniu na moment przekształcenia. Zatem w sytuacji przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową cała wartość niepodzielonych zysków oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce kapitałowej podlega opodatkowaniu na podstawie ww. przepisu. Pod pojęciem „ niepodzielonych zysków ”, użytym w przywołanym wyżej art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć wartość niepodzielonych zysków spółki kapitałowej zarówno z lat ubiegłych jak i z roku, w którym dojdzie do przekształcenia.
2017
9
lut

Istota:
Czy wyp3acone kwoty, które s1 czeociowym zwrotem wniesionych wp3at do Zrzeszenia i które nie przynios3y cz3onkom ?adnego dochodu (otrzymaj1 oni mniej ni? wnieoli), s1 wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Przenosz1c sie na grunt rozpatrywanej sprawy nale?y stwierdzia, ?e do wyp3acanych przez Wnioskodawce kwot nie znajduje zastosowania zwolnienie przedmiotowe zawarte w powo3anym przez Wnioskodawce przepisie, tj. art. 21 ust. 1 pkt 50a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi1cym, i? wolna od podatku dochodowego jest wartooa maj1tku otrzymanego w zwi1zku z likwidacj1 osoby prawnej lub spó3ki, w czeoci stanowi1cej koszt nabycia lub objecia udzia3ów (akcji) w tej spó3ce lub udzia3ów w zyskach osoby prawnej. Powy?szego przepisu nie nale?y interpretowaa w oderwaniu od art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. c) tej?e ustawy, zgodnie z którym za przychody z kapita3ów pienie?nych uwa?a sie dywidendy i inne przychody z tytu3u udzia3u w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udzia3u, w tym równie? podzia3 maj1tku likwidowanej osoby prawnej lub spó3ki. Z kolei w art. 24 ust. 5 pkt 3 ww. ustawy wskazano, ?e dochodem (przychodem) z udzia3u w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udzia3u, w tym tak?e wartooa maj1tku otrzymanego w zwi1zku z likwidacj1 osoby prawnej lub spó3ki. Wnioskodawca posiada co prawda status osoby prawnej, w odniesieniu do której podjeto uchwa3e o rozwi1zaniu, a ponadto cz3onkom Zrzeszenia maj1 zostaa wyp3acone kwoty stanowi1ce wartooa maj1tku otrzymanego w zwi1zku z jego likwidacj1, jednak zastosowanie powy?szych przepisów (art. 24 ust. 5 pkt 3 oraz art. 21 ust. 1 pkt 50a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) wi1?e sie z wystepowaniem dochodu (przychodu) z udzia3u w zyskach osób prawnych, a zastosowanie zwolnienia przedmiotowego, na które powo3uje sie Wnioskodawca mo?liwe jest jedynie w sytuacji, gdy uprzednio poniesiono koszt nabycia lub objecia udzia3ów w zyskach osoby prawnej, co w przedmiotowej sprawie nie nast1pi3o.
2017
26
sty

Istota:
Czy przepisy podatkowe należy interpretować w ten sposób, że S.K.A. nie będzie zobowiązana jako płatnik do pobrania i wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu dokonywanej na rzecz jej akcjonariuszy wypłaty zysków (dywidendy)? (część pytania dotycząca podatku dochodowego od osób prawych)
Fragment:
W przypadku, gdy wspólnikiem S.K.A. jest osoba prawna (spółka), będąca tzw. rezydentem podatkowym w Polsce lub za granicą, zastosowanie w tej sytuacji znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionej sytuacji przepisy podatkowe należy rozumieć w ten sposób, że nie istnieje przepis podatkowy, który nakładałby na Wnioskodawcę w przedstawionej sytuacji obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób prawnych i tym samym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany jako płatnik do pobrania i wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu dokonywanej na rzecz jego akcjonariuszy wypłaty opisanych zysków. W szczególności nie znajduje tu zastosowania art. art. 26 ust 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), zgodnie z którym osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1 tej ustawy, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2b, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat.
2016
5
maj

Istota:
Czy przepisy podatkowe należy interpretować w ten sposób, że S.K.A. nie będzie zobowiązana jako płatnik do pobrania i wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu dokonywanej na rzecz jej akcjonariuszy wypłaty zysków (dywidendy)? (część pytania dotycząca podatku dochodowego od osób prawych)
Fragment:
W przypadku, gdy wspólnikiem S.K.A. jest osoba prawna (spółka), będąca tzw. rezydentem podatkowym w Polsce lub za granicą, zastosowanie w tej sytuacji znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionej sytuacji przepisy podatkowe należy rozumieć w ten sposób, że nie istnieje przepis podatkowy, który nakładałby na Wnioskodawcę w przedstawionej sytuacji obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób prawnych i tym samym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany jako płatnik do pobrania i wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu dokonywanej na rzecz jego akcjonariuszy wypłaty opisanych zysków. W szczególności nie znajduje tu zastosowania art. art. 26 ust 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), zgodnie z którym osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1 tej ustawy, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2b, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat.
2016
5
maj

Istota:
- zwolnienie z opodatkowania, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodów z niegospodarczej działalności statutowej kościelnej osoby prawnej.
- wykazywanie w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8, przychodów z niegospodarczej działalności statutowej kościelnej osoby prawnej, i pozostałej działalności oraz obowiązek składania sprawozdania finansowego wraz z załącznikami.
Fragment:
Stosownie do uregulowań zawartych w art. 1 i 1a ustawy o CIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych podlegają osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz podatkowe grupy kapitałowe. Zatem Zakon, jako kościelna osoba prawna jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i podlega przepisom ustawy o CIT. Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła, majątek i przychody kościelnych osób prawnych podlegają ogólnym przepisom podatkowym, z wyjątkami określonymi w ust. 2-6 ww. przepisu, który wskazuje, że kościelne osoby prawne są zwolnione od opodatkowania z tytułu przychodów ze swojej działalności niegospodarczej. W tym zakresie osoby te nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez, przepisy o zobowiązaniach podatkowych. W art. 55 ust. 3 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła wskazano, że dochody z działalności gospodarczej kościelnych osób prawnych oraz spółek, których udziałowcami są wyłącznie te osoby, są zwolnione od opodatkowania w części, w jakiej zostały przeznaczone w roku podatkowym lub w roku po nim następującym m.in. na cele kultowe, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne oraz działalność charytatywno-opiekuńczą.
2016
25
mar

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie: uzyskania od 1 stycznia 2014 r. statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez spółkę komandytowo-akcyjną oraz uzyskania od 1 stycznia 2015 r. statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez spółkę komandytowo-akcyjną
Fragment:
(...) osób prawnych w zakresie: uzyskania od 1 stycznia 2014 r. statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez spółkę komandytowo-akcyjną – jest nieprawidłowe, uzyskania od 1 stycznia 2015 r. statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez spółkę komandytowo-akcyjną – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 9 kwietnia 2015 r. (data wpływu 13 kwietnia 2015 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: uzyskania od 1 stycznia 2014 r. statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez spółkę komandytowo-akcyjną, uzyskania od 1 stycznia 2015 r. statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez spółkę komandytowo-akcyjną. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca jest spółką komandytowo-akcyjną z siedzibą w Polsce (dalej „ Wnioskodawca ”, „ Spółka ”). Spółka została zawiązana w 2013 r. Zgodnie z obecnym brzmieniem statutu Spółki (§ 43 Statutu) „ 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy będzie trwał od otwarcia – na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – ksiąg rachunkowych na dzień zmiany formy prawnej w wyniku wpisania spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS (dzień przekształcenia) do dnia 31 grudnia 2014 r. ”.
2015
17
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych.
Fragment:
Jednocześnie Organ wskazuje, że katalog przychodów, o których mowa w powyższej regulacji określa art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis ten zawiera szczególną definicję dochodu odnosząc ją do dochodu pochodzącego z udziału w zyskach osób prawnych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej – w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia. Wprowadzenie powyższej regulacji miało na celu ograniczenie możliwości uniknięcia opodatkowania niepodzielonego zysku spółki (w tym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), który po przekształceniu takiej spółki w spółkę osobową bez podatku przechodził w ręce wspólników. Pod pojęciem „ niepodzielonych zysków ” – użytym w powołanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – należy rozumieć wartości niepodzielonych między udziałowców/akcjonariuszy wszelkich zysków spółki.
2015
14
paź

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie uzyskania statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez spółkę komandytowo-akcyjną.
Fragment:
(...) osób prawnych w zakresie: uzyskania od 1 stycznia 2014 r. statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez spółkę komandytowo-akcyjną – jest nieprawidłowe, uzyskania od 1 października 2015 r. statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez spółkę komandytowo-akcyjną – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 22 stycznia 2015 r. (data wpływu 26 stycznia 2015 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: uzyskania od 1 stycznia 2014 r. statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez spółkę komandytowo-akcyjną, uzyskania od 1 października 2015 r. statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez spółkę komandytowo-akcyjną. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest spółką komandytowo-akcyjną z siedzibą w Polsce (dalej: „ Wnioskodawca ”, „ Spółka ”). Spółka została zawiązana w 2013 r. Zgodnie z obecnym brzmieniem statutu Spółki (§ 41 ust. 1 Statutu): „ Rokiem obrotowym Spółki jest okres kolejnych 12 miesięcy trwający od dnia 1 października do 30 września kolejnego roku ”.
2015
25
wrz

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie uzyskania statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez spółkę komandytowo-akcyjną.
Fragment:
(...) osób prawnych w zakresie: uzyskania od 1 stycznia 2014 r. statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez spółkę komandytowo-akcyjną – jest nieprawidłowe, uzyskania od 1 stycznia 2015 r. statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez spółkę komandytowo-akcyjną – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 22 stycznia 2015 r. (data wpływu 26 stycznia 2015 r.) oraz z 26 marca 2015 r. (data wpływu 30 marca 2015 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: uzyskania od 1 stycznia 2014 r. statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez spółkę komandytowo-akcyjną, uzyskania od 1 stycznia 2015 r. statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez spółkę komandytowo-akcyjną. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest spółką komandytowo-akcyjną z siedzibą w Polsce (dalej „ Wnioskodawca ”, „ Spółka ”). Spółka została zawiązana w 2013 r. Zgodnie z obecnym brzmieniem statutu Spółki (§ 41 Statutu) „ 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 2.
2015
25
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Osoby prawne
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.