Osoby prawne | Interpretacje podatkowe

Osoby prawne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to osoby prawne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie podmiotowości podatkowej spółki komandytowo-akcyjnej.
Fragment:
Czy spółka w okresie od rejestracji do 31.10.2015 r. podlega opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych i czy ma obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2013 r.? Czy wspólnicy spółki, zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne, będące wspólnikami tej spółki (zarówno akcjonariuszami, jak i komplementariuszami), a także wspólnicy przystępujący do spółki w okresie do 31.10.2015 r. zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne w zakresie uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w tej spółce stosują do dnia 31.10.2015 r. przepisy podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych bez uwzględnienia nowelizacji tych przepisów Ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. z dnia 27 listopada 2013 r. Dz.U.2013.1387)? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1. Jednocześnie wniosek Spółki w zakresie pytania nr 2 został rozpatrzony postanowieniem z 6 czerwca 2014 r. nr ILPB4/423-157/14-3/DS o odmowie wszczęcia postępowania. Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ spółka została zarejestrowana przed wejściem w życie ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. z dnia 27 listopada 2013 r.
2017
23
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie podmiotowości podatkowej spółki komandytowo-akcyjnej.
Fragment:
Czy spółka w okresie od rejestracji do 31.10.2015 r. podlega opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych i czy ma obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2013 r.? Czy wspólnicy spółki, zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne, będące wspólnikami tej spółki (zarówno akcjonariuszami jak i komplementariuszami), a także wspólnicy przystępujący do spółki w okresie do 31.10.2015 r. zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne w zakresie uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w tej spółce stosują do dnia 31.10.2015 r. przepisy podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych bez uwzględnienia nowelizacji tych przepisów Ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. z dnia 27 listopada 2013 r. Dz.U.2013.1387)? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1. Jednocześnie wniosek Spółki w zakresie pytania nr 2 został rozpatrzony postanowieniem z 6 czerwca 2014 r. nr ILPB4/423-146/14-3/ŁM o odmowie wszczęcia postępowania. Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ spółka została zarejestrowana przed wejściem w życie ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. z dnia 27 listopada 2013 r.
2017
7
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie:
- uzyskania od 1 stycznia 2014 r. statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez spółkę komandytowo-akcyjną oraz
- uzyskania od 1 stycznia 2015 r. statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez spółkę komandytowo-akcyjną.
Fragment:
(...) osób prawnych przez spółkę komandytowo-akcyjną – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 kwietnia 2015 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek – uzupełniony pismem z 9 kwietnia 2015 r. (data wpływu 13 kwietnia 2015 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: uzyskania od 1 stycznia 2014 r. statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez spółkę komandytowo-akcyjną, uzyskania od 1 stycznia 2015 r. statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez spółkę komandytowo-akcyjną. Dotychczasowy przebieg postępowania W dniu 22 czerwca 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów wydał dla Wnioskodawcy indywidualną interpretację nr ILPB4/4510-1-125/15-3/MC , w której uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe w zakresie: uzyskania od 1 stycznia 2014 r. statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez spółkę komandytowo-akcyjną, uzyskania od 1 stycznia 2015 r. statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez spółkę komandytowo-akcyjną. Wnioskodawca na interpretację przepisów prawa podatkowego z 22 czerwca 2015 r. nr ILPB4/4510-1-125/15-3/MC wniósł pismem z 30 czerwca 2015 r. wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.
2017
7
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia dnia, od którego spółka komandytowo-akcyjna stanie się podatnikiem.
Fragment:
Zdaniem Sądu przedmiotem sporu w rozpoznawanej sprawie jest kwestia możliwości określenia przez spółkę komandytowo-akcyjną, której akcjonariuszem była osoba fizyczna, a komplementariuszem osoba prawna, roku obrotowego innego niż rok kalendarzowy oraz stosowania art. 4 ustawy z dnia 8 listopada z 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1387; dalej „ ustawa zmieniająca ”) przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu nadanym tą ustawą. W stanie prawnym obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2014 r., a więc przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej, SKA nie była podatnikiem podatku dochodowego, a więc traktowana była jako spółka niebędącą osobą prawną w rozumieniu art. 4a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 5a pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). Opodatkowaniu podlegały przychody (dochody) wspólnika takiej spółki. Na podstawie ustawy zmieniającej, z dniem 1 stycznia 2014 r. SKA zostały objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych. Opodatkowanie tym podatkiem ma zastosowanie od pierwszego dnia roku obrotowego takiej spółki, rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r. Obecnie więc SKA płacą podatek dochodowy, tak jak spółki kapitałowe.
2017
6
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie:
- zamknięcia przez spółkę komandytowo-akcyjną ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 r.,
- zapłaty zaliczki przez spółkę komandytowo-akcyjną na podatek dochodowy od osób prawnych za styczeń 2014 r.
Fragment:
Ponadto Spółka wskazała, że jej akcjonariuszami są osoby fizyczne, zaś ujawnionym w Krajowym Rejestrze Sądowym komplementariuszem jest osoba prawna. W stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2014 r., a więc przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1387; dalej: ustawa zmieniająca) spółka komandytowo-akcyjna nie była podatnikiem podatku dochodowego. Podatnikami podatków dochodowych – w zależności od statusu cywilno-prawnego – byli wspólnicy tych spółek. W myśl art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 z późn. zm.): ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji. Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 1 tej ustawy: przepisy ustawy mają również zastosowanie do spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie obowiązująca treść tych przepisów została nadana ww. ustawą zmieniającą. Co do zasady więc od 1 stycznia 2014 r. spółki komandytowo-akcyjne stały się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Jednak na podstawie regulacji art. 4 ust. 1 ustawy zmieniającej objęcie zakresem ustawy w stosunku do niektórych spółek komandytowo-akcyjnych zostało przesunięte w czasie.
2017
6
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie uzyskania statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez spółkę komandytowo-akcyjną.
Fragment:
(...) osób prawnych przez spółkę komandytowo-akcyjną – jest prawidłowe, uzyskania od 1 października 2015 r. statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez spółkę komandytowo-akcyjną – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 stycznia 2015 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: uzyskania od 1 stycznia 2014 r. statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez spółkę komandytowo-akcyjną, uzyskania od 1 października 2015 r. statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez spółkę komandytowo-akcyjną. Dotychczasowy przebieg postępowania W dniu 17 kwietnia 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów wydał dla Wnioskodawcy indywidualną interpretację nr ILPB4/4510-1-17/15-3/MC , w której uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe w zakresie: uzyskania od 1 stycznia 2014 r. statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez spółkę komandytowo-akcyjną, uzyskania od 1 października 2015 r. statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez spółkę komandytowo-akcyjną.
2017
6
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie uzyskania statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez spółkę komandytowo-akcyjną.
Fragment:
(...) osób prawnych przez spółkę komandytowo-akcyjną – jest prawidłowe, uzyskania od 1 stycznia 2015 r. statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez spółkę komandytowo-akcyjną – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 stycznia 2015 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego do osób prawnych w zakresie: uzyskania od 1 stycznia 2014 r. statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez spółkę komandytowo-akcyjną, uzyskania od 1 stycznia 2015 r. statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez spółkę komandytowo-akcyjną. Dotychczasowy przebieg postępowania W dniu 17 kwietnia 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów wydał dla Wnioskodawcy indywidualną interpretację nr ILPB4/4510-1-18/15-5/DS , w której uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe w zakresie: uzyskania od 1 stycznia 2014 r. statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez spółkę komandytowo-akcyjną, uzyskania od 1 stycznia 2015 r. statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez spółkę komandytowo-akcyjną.
2017
11
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie podmiotowości podatkowej spółki komandytowo-akcyjnej.
Fragment:
Czy spółka w okresie od rejestracji do 31.10.2015 r. podlega opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych i czy ma obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2013 r.? Czy wspólnicy spółki, zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne, będące wspólnikami tej spółki (zarówno akcjonariuszami, jak i komplementariuszami), a także wspólnicy przystępujący do spółki w okresie do 31.10.2015 r. zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne w zakresie uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w tej spółce stosują do dnia 31.10.2015 r. przepisy podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych bez uwzględnienia nowelizacji tych przepisów Ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. z dnia 27 listopada 2013 r. Dz.U.2013.1387)? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1. Jednocześnie wniosek Spółki w zakresie pytania nr 2 został rozpatrzony postanowieniem z 6 czerwca 2014 r. nr ILPB4/423-178/14-3/DS o odmowie wszczęcia postępowania. Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ spółka została zarejestrowana przed wejściem w życie ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. z dnia 27 listopada 2013 r.
2017
8
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia dnia, od którego spółka komandytowo-akcyjna stanie się podatnikiem.
Fragment:
Od którego momentu do Wnioskodawcy należy stosować przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1387), a w konsekwencji, od którego momentu Wnioskodawca stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i zacznie podlegać opodatkowaniu tym podatkiem od uzyskiwanych przez siebie zysków (przychodów)? Zdaniem Wnioskodawcy przepisy Ustawy o CIT w brzmieniu nadanym Ustawą Zmieniającą należy do niego stosować począwszy od dnia 1 października 2015 r. Wnioskodawca stanie się więc podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i zacznie podlegać opodatkowaniu tym podatkiem od uzyskiwanych przez siebie zysków (przychodów) począwszy od dnia 1 października 2015 r. Stanowisko Wnioskodawcy wynika z następujących przepisów prawa. Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 1 Ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. przepisy tejże ustawy mają również zastosowanie do spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednakże w związku z ustaniem transparentności podatkowej spółek komandytowo-akcyjnych Ustawą Zmieniającą wprowadzono również przepisy przejściowe dotyczące już istniejących spółek komandytowo-akcyjnych.
2017
30
paź

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie uzyskania statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez spółkę komandytowo-akcyjną.
Fragment:
(...) osób prawnych przez spółkę komandytowo-akcyjną – jest prawidłowe, uzyskania od 1 października 2015 r. statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez spółkę komandytowo-akcyjną – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: uzyskania od 1 stycznia 2014 r. statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez spółkę komandytowo-akcyjną, uzyskania od 1 października 2015 r. statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez spółkę komandytowo-akcyjną. Dotychczasowy przebieg postępowania. W dniu 17 kwietnia 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działający w imieniu Ministra Finansów, wydał dla Wnioskodawcy indywidualną interpretację nr ILPB4/4510-1-19/15-3/ŁM , w której uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe w zakresie: uzyskania od 1 stycznia 2014 r. statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez spółkę komandytowo-akcyjną, uzyskania od 1 października 2015 r. statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez spółkę komandytowo-akcyjną. Wnioskodawca na interpretację przepisów prawa podatkowego z 17 kwietnia 2015 r. nr ILPB4/4510-1-19/15-3/ŁM wniósł pismem z 20 kwietnia 2015 r. wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.
2017
10
paź
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Osoby prawne
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.