Osoby niepełnoletnie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to osoby niepełnoletnie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Czy w razie udziału w Programie Lojalnościowym jako Użytkowników osób niepełnoletnich konsekwencje podatkowe otrzymania przez takie osoby nagród będą odnosiły się do tych osób bezpośrednio, czy Spółka będzie miała obowiązek uwzględnić niepełnoletnie osoby w dokumentach przesyłanych do organów podatkowych w związku z pełnieniem funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

(...) podatku dochodowego. Zgodnie bowiem z art. 41 ust. 4 cyt. ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5. Reasumując, Spółka jako organizator konkursu, w odniesieniu do nagród otrzymanych przez osoby niepełnoletnie biorące udział w konkursie organizowanym przez środki masowego przekazu, ma obowiązek uwzględnić te osoby w dokumentach przesyłanych do organów podatkowych w związku z pełnieniem funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 41 ust 4 i ust. 7 ustawy o podatku dochodowym) i sporządzić na koniec roku PIT-8AR. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia (...)

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów uzyskanych przez osoby niepełnoletnie zatrudnione w Gminnych Wspólnotach Pracy.

Fragment:

(...) pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Pismem złożonym w dniu 03 listopada 2005 roku, uzupełnionym pismem złożonym dnia 09 grudnia 2005r. Podatnik wystąpił o interpretację przepisów podatkowych dotyczących zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów uzyskanych przez osoby niepełnoletnie zatrudnione w Gminnych Wspólnotach Pracy. W myśl przepisów art. 14a § 2 Ordynacji podatkowej, składając wniosek, płatnik (...) jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz stanowiska w sprawie, co Jednostka wypełniła w treści wniosku. W przedstawionym stanowisku Jednostka uznała, iż przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się w stosunku do osób niepełnoletnich zatrudnionych w Gminnych Wspólnotach Pracy (...)

2011
1
sty

Istota:

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.)w odpowiedzi na zapytanie w sprawie: wspólnego opodatkowania osoby samotnie wychowującej dziecko za rok 2003, zawarte w piśmie z dnia 04.03.2004 r., informuje: Zgodnie z definicją zawartą w art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 14 z 2000 r., poz. 926 ze zm.), za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku, do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. (...)