IPPP2/4512-1132/15-2/RR | Interpretacja indywidualna

Prawidłowość umieszczania danych na fakturach VAT
IPPP2/4512-1132/15-2/RRinterpretacja indywidualna
 1. adres
 2. działalność gospodarcza
 3. faktura
 4. osoby fizyczne
 5. prowadzenie działalności gospodarczej
 6. siedziba
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 23 listopada 2015 r. (data wpływu 26 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości umieszczania danych na fakturach VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości umieszczania danych na fakturach VAT.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Decyzją Urzędu Skarbowego z dnia 12 listopada 1996 r. został nadany Wnioskodawcy numer identyfikacji podatkowej. Od stycznia 2000 r. Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwa E.W ramach działalności Wnioskodawca prowadzi dwa przedszkola, których jest założycielem i organizatorem.

Jedno od października 2003 r. w D. i drugie od października 2008 r. w P..

Decyzją Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 20 kwietnia 2015 r. Przedszkole Niepubliczne zostało wykreślone z ewidencji placówek niepublicznych Gminy ponieważ z dniem 31 grudnia 2014 r. zakończyło działalność i na jego bazie z dniem 1 stycznia 2015 r. powołano Przedszkole Publiczne. Aktualnie więc Wnioskodawca jako osoba fizyczna prowadzi jedno przedszkole niepubliczne w W. i drugie publiczne w P..

Wszelka odpowiedzialność, w tym obowiązki rejestracyjne, podatkowe i płatnicze ciążą na Wnioskodawcy jako osobie zakładającej i prowadzącej przedszkola. Art. 5 ustawy o systemie oświaty określa szczegółowe zadania organu prowadzącego.

Przedszkola nie mają własnego numeru NIP, jedynie numery REGON, gdyż zgodnie z art. 42 ust. 2a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, wpisowi do rejestru podmiotów nie podlegają osoby fizyczne w zakresie prowadzonej działalności oświatowej obejmującej prowadzenie przedszkoli. Oba przedszkola posiadają wpisy do ewidencji placówek; przedszkole w W. do placówek niepublicznych, przedszkole w P. do placówek publicznych. Zaświadczenie o numerze identyfikacji REGON dla Przedszkola Niepublicznego w W. zawiera informację, że na podstawie złożonego wniosku placówka jest jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej. Do numeru REGON przypisane są między innymi następujące informacje: Szczególna forma prawna: 82 Przedszkola Niepubliczne, Własność: 214 Własność Krajowych Osób Fizycznych, Rodzaj przeważającej działalności: 8510Z Wychowanie przedszkolne.

Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym dla przedszkola w P. zawiera między innymi informacje: zaświadcza się, że jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej o nazwie Przedszkole Publiczne P. jest wpisana do rejestru REGON i do powyższego numeru przypisane są między innymi następujące informacje: Szczególna forma prawna: 381 Przedszkola Publiczne, Własność: 214 Własność Krajowych Osób Fizycznych, Rodzaj prowadzonej działalność: 8510Z.

Oba przedszkola nie posiadają wyodrębnionego majątku. Działalność obu przedszkoli finansowana jest w części z dotacji otrzymywanych z odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego / Urzędu Miasta i Urzędu Miasta i Gminy / oraz z wpłat rodziców. Przedszkola mają własne struktury organizacyjne określone statutami i odrębne miejsca prowadzenia działalności. Nie są jednak jednostkami w pełni samodzielnymi i nie mogą działać w oderwaniu od osoby Wnioskodawcy. Wnioskodawca jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zobowiązany jest do zatrudniania pracowników, obliczania i pobierania podatków i wpłacania go do właściwych terenowych organów podatkowych, a także obliczania i odprowadzania składek ZUS.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej poza powyższą „wychowanie przedszkolne”, która jest przeważająca, Wnioskodawca prowadzi działalność z zakresu: 70.22.Z, 74.14.A, 85.51.Z.

Wielkość rocznych przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej nie przekroczyła w żadnym roku działalności Wnioskodawcy w walucie polskiej równowartości euro dla danego roku rozliczeniowego, określonej w przepisach Ustawy o rachunkowości.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 21 ust. 1 pkt 47b) dochód z dotacji otrzymywanych z jednostek samorządu terytorialnego z tytułu prowadzenia przez osobę fizyczną przedszkoli korzysta ze zwolnienia. Tym samym wydatki dotyczące działalności przedszkola pokrywane z dotacji nie są księgowane w koszty jego pozarolniczej działalności gospodarczej, lecz stanowią sporządzane przeze Wnioskodawcę, jako organ prowadzący, odrębne rozliczenie wydatkowanych środków z dotacji otrzymanej z odpowiedniego urzędu samorządu terytorialnego. Roczne rozliczenie dotacji dokonywane jest zgodnie z przepisami dotyczącymi trybu i rozliczania dotacji ustalonymi odpowiednio w Uchwale Rady Miasta i w Uchwale Rady Miejskiej w P..

Ewidencję przychodów z pozostałej działalności gospodarczej i z tyt. wpłat rodziców oraz odpowiadające tym przychodom koszty, zgodnie z przepisami art. 24a ust 1 oraz ust 4, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca prowadzi w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (oznaczone numerem 1 w złożonym wniosku):

Na kogo dostawcy towarów i usług powinni wystawiać faktury:

 1. rozliczające wydatki z dotacji przyznanej z odpowiedniego organu samorządu terytorialnego na prowadzenie przedszkoli (np. za materiały dydaktyczne, remonty bieżące itp.), czy na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą czy też odrębnie na adresy i nazwy przedszkoli: w W. i w P..
 2. dokumentujące pozostałe wydatki (koszty) przedszkoli pokrywane z wpłat rodziców (np. wydatki za wyżywienie dzieci), czy na przedszkola j.w., czy na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

Jeśli faktury powinny (mogą) być wystawiane na organ prowadzący, osobę fizyczną działającą pod nazwą firmy i posiadającą NIP, czy dla identyfikacji wydatku wystarczającym jest umieszczanie na każdej oryginalnej fakturze, rachunku czy innym dokumencie informacji, że „wydatek dotyczy w całości lub części, rozliczenia dotacji otrzymanej z ;urzędu samorządu terytorialnego (nazwa urzędu jw.) za dany rok” lub w przypadku kosztów „wydatek dotyczy - kosztów przedszkola rozliczony z wpłat rodziców”.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Stosownie do art. 2 ustawy o NIP, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw. Osoby fizyczne mogą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zakładać szkoły i placówki niepubliczne i publiczne, po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego. Osoba fizyczna jest wtedy organizatorem i założycielem przedszkola. A więc przedsiębiorcą nie jest przedszkole, lecz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Wszelka odpowiedzialność za działalność przedszkola ciąży na osobie zakładającej i prowadzącej przedszkole, które samo nie jest w pełni samodzielnym podmiotem i nie może działać w oderwaniu od osoby, która ją założyła. Przedszkole stanowi jedynie jednostkę organizacyjną w strukturze działalności gospodarczej, którą prowadzi osoba fizyczna, nie podlega obowiązkowi ewidencyjnemu NIP, a więc powinno posługiwać się numerem NIP nadanym osobie fizycznej. Przedsiębiorstwo działa pod firmą, a firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko i ewentualne dodatki, które służą lepszej identyfikacji przedsiębiorcy posługującego się firmą.

Na podstawie art. 106e ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług faktura powinna zawierać między innymi:

 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towaru lub usługi oraz ich adresy,
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

Danymi identyfikującymi osobę fizyczną prowadzącą samodzielnie pozarolniczą działalność gospodarczą jest jej imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej.

Zatem w świetle powyższego, faktury dotyczące wydatków na prowadzenie przedszkola, w tym również wydatków bieżących na kształcenie, wychowanie i opiekę (w tym i profilaktykę społeczną) podlegających rozliczeniu z dotacji, przyznanej przez jednostkę samorządu terytorialnego na prowadzenie przedszkola, powinny być wystawiane pod jednym numerem NIP, zgodnie z danymi zawartymi w zgłoszeniu identyfikacyjnym dokonanym przez podatnika. Oryginały faktur z dokładnym opisem jakiego wydatku dotyczą oraz dodatkową adnotacją, że podlegają one rozliczeniu z otrzymanej z odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego (gminy) dotacji za dany rok, powinny stanowić dostateczny dowód wykorzystania dotacji na pokrycie wydatków bieżących placówki przedszkolnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - w myśl art. 15 ust. 2 ww. ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy - podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Według art. 96 ust. 3 ustawy - podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego” (art. 96 ust. 4 ustawy).

Jak stanowi art. 106b ust. 1 ww. podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Na mocy art. 106e ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy - faktura powinna zawierać imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy; numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a.

Faktura jest dokumentem stwierdzającym wystąpienie u podatnika okoliczności powodujących powstanie obowiązku podatkowego. Przepisy te określają elementy, które powinna zawierać faktura. Dane zawarte na fakturze muszą przede wszystkim umożliwiać jednoznaczną identyfikację stron transakcji gospodarczej, zarówno po stronie nabywcy, jak i sprzedawcy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2012 r., poz. 1314 z późn. zm.) osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu.

Stosownie do art. 5 ust. 1 tej ustawy podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2a, są obowiązani do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego albo organu właściwego na podstawie odrębnych przepisów. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw. W świetle ust. 2 tego artykułu zgłoszenie identyfikacyjne osób fizycznych zawiera nazwisko, imiona, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, płeć, nazwisko rodowe, obywatelstwo lub obywatelstwa, adres miejsca zamieszkania, adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy, rodzaj i numer dowodu tożsamości oraz numer PESEL w przypadku osób fizycznych objętych tym rejestrem.

Na mocy art. 6 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników podatnicy podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego są obowiązani dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu jednym z tych podatków, z tym że osoby fizyczne są obowiązane dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego tylko w przypadku dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Z 2011 r. nr 108, poz. 626, z późn. zm.). Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się niezależnie od zgłoszenia rejestracyjnego.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 55, poz. 539 z późn. zm.) w § 1 określa wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia (VAT-R). W przypadku podatnika będącego osobą fizyczną w części B.1. tego zgłoszenia określającej dane identyfikacyjne należy podać nazwisko, pierwsze imię, drugie imię podatnika, imię ojca i matki, numer ewidencyjny PESEL, datę urodzenia. Podatnicy będący osobami fizycznymi określają w tym zgłoszeniu jedynie adres zamieszkania, natomiast podatnicy niebędący osobami fizycznymi adres siedziby.

Na podstawie ww. przepisów stwierdzić należy, że przez cyt.: „imiona i nazwiska lub nazwy sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy” należy rozumieć w przypadku sprzedawcy bądź nabywcy będącego osobą fizyczną – imię i nazwisko, w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – nazwę. Firma osoby fizycznej może zawierać dodatkowe dane, np. określenie wskazujące na przedmiot działalności przedsiębiorcy, ale dane te mogą być umieszczone jedynie w formie dodatkowego elementu fakultatywnego.

Natomiast, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W myśl art. 23 ust. 1 tej ustawy tworzy się Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, zwaną dalej „CEIDG”.

Na mocy art. 25 ust. 1 pkt 5 wpisowi do CEIDG podlegają: oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której prowadzi dwa przedszkola, aktualnie w W. i drugie publiczne w P.. Wszelka odpowiedzialność, w tym obowiązki rejestracyjne, podatkowe i płatnicze ciążą na Wnioskodawcy jako osobie zakładającej i prowadzącej przedszkola.

Przedszkola nie mają własnego numeru NIP, jedynie numery REGON. Oba przedszkola posiadają wpisy do ewidencji placówek i nie posiadają wyodrębnionego majątku. Działalność obu przedszkoli finansowana jest w części z dotacji otrzymywanych z odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego oraz z wpłat rodziców. Przedszkola mają własne struktury organizacyjne określone statutami i odrębne miejsca prowadzenia działalności. Nie są jednak jednostkami w pełni samodzielnymi i nie mogą działać w oderwaniu od osoby Wnioskodawcy.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawidłowości umieszczanych danych na fakturach.

Zgodnie z wyżej powołanymi przepisami ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników obowiązek dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego dotyczy podmiotów, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami lub płatnikami podatków bądź płatnikami składek ubezpieczeniowych. Ponadto należy wskazać, że podatnik nie może posiadać dwóch identyfikatorów podatkowych NIP.

Należy również podkreślić, że nie jest prawnie dopuszczalna sytuacja nadania jednego NIP dwóm podmiotom (z których jeden jest podatnikiem np. podatku od towarów i usług, a drugi płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych), jak również posługiwania się do identyfikacji NIP nadanym innemu podmiotowi, podatnik nie może również posiadać dwóch identyfikatorów podatkowych NIP.

Numer NIP nadany może być wyłącznie podatnikowi w przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, przy czym podatnik może posiadać tylko jeden numer NIP.

Należy zaznaczyć, że powszechny obowiązek ewidencyjny jest zasadniczo niezależny od statusu organizacyjno-prawnego, jaki zachowuje konkretny podmiot, w szczególności od tego, czy (poza osobami fizycznymi) funkcjonuje on jako osoba prawna czy jako jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Zasadnicze znaczenie ma tutaj zachowywanie statusu niezależnego podatnika w systemie opodatkowania co najmniej w jednym z obowiązujących podatków.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. Nr 2156), system oświaty obejmuje przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego.

W myśl art. 5 ust. 1 ww. ustawy, szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną.

Na mocy art. 5 ust. 2 tej ustawy, szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a-3e, może być zakładana i prowadzona przez:

 1. jednostkę samorządu terytorialnego;
 2. inną osobę prawną;
 3. osobę fizyczną.

Jak wskazano powyżej, faktura musi zawierać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację stron transakcji gospodarczej, zarówno po stronie nabywcy, jak i sprzedawcy. Ponadto mając na uwadze przywołane przepisy prawa należy zaznaczyć, że w celu jednoznacznej identyfikacji podatkowej podatnik powinien posługiwać się taką nazwą, jaką wskazał w zgłoszeniu identyfikacyjnym i zgłoszeniu rejestracyjnym w zakresie podatku od towarów i usług. Dlatego też w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na fakturach konieczne jest umieszczanie imienia i nazwiska Podatnika. Nazwa prowadzonego przez Wnioskodawcę przedszkola może stanowić jedynie dodatkowy element fakultatywny.

Przytoczony art. 106e ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług nie zawęża podawanych na fakturze adresów. Posługując się jednakże wykładnią systemową i celowościową przyjąć należy, że adres podatnika wykazywany na fakturze musi być zgodny z adresem wskazanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym podatnika. W przypadku osób fizycznych powinien to być, co do zasady, adres zamieszkania. Jednakże w sytuacji, gdy główne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub adres dodatkowego miejsca prowadzenia działalności przez osobę fizyczną nie jest miejscem jej zamieszkania, a jednocześnie te miejsca prowadzenia działalności zostały wskazane w zgłoszeniu dla potrzeb identyfikacji podatkowej, wówczas w fakturze może być podawany adres tego/tych miejsc prowadzenia działalności w miejsce adresu miejsca zamieszkania podatnika.

Fakt, że na zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R w przypadku osób fizycznych podawany jest tylko adres miejsca zamieszkania, nie oznacza, że adresem podatnika w rozumieniu art. 106e ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług jest zawsze wyłącznie adres miejsca zamieszkania, a zatem tylko ten adres może być podawany przez podatnika na fakturze. Należy zauważyć, że adres wskazany przez podatnika na zgłoszeniu VAT-R służy do identyfikacji podatnika we właściwym urzędzie skarbowym. Natomiast dane adresowe podatnika pochodzą przede wszystkim ze zgłoszenia w CEIDG.

W świetle powyższych wyjaśnień, podatnik będący osobą fizyczną, który w zgłoszeniu identyfikacyjnym oprócz swojego miejsca zamieszkania zamieścił również adresy głównych miejsc prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub adresy dodatkowych miejsc prowadzenia działalności, może posługiwać się adresem głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej lub adresem dodatkowego miejsca prowadzenia działalności. Jednocześnie należy wskazać, że nie ma przeszkód, aby w fakturze były również podawane inne dodatkowe elementy / informacje (np. nazwa przedszkola), pod warunkiem, że nie zakłóca to czytelności faktury.

Dlatego też, w sytuacji dokonywania przez Wnioskodawcę zakupów zarówno na prowadzenie przedszkoli, jak i na pozostałe wydatki (koszty przedszkoli), faktury dokumentujące dokonywane przez Wnioskodawcę zakupy niezależnie od finansowania ich z dotacji z organu samorządu terytorialnego, czy też z wpłat rodziców, powinny zawierać dane i NIP Wnioskodawcy wskazane w zgłoszeniu rejestracyjnym. Wskazać w tym miejscu należy, że w omawianej sprawie nie ma znaczenia rodzaj ponoszonych wydatków oraz źródło ich finansowania. Tym samym mając na względzie to, że numer identyfikacji podatkowej nie może być używany w oderwaniu od nazwy podmiotu oraz jego adresu, który występuje w decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej, należy stwierdzić, że na fakturach dotyczących zakupów zarówno na prowadzenie przedszkoli, jak i na pozostałe wydatki (koszty przedszkoli), powinien być co do zasady umieszczany adres zgodny z dokonanym zgłoszeniem identyfikacyjnym oraz zgłoszeniem rejestracyjnym.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zauważyć należy, że prowadzenie dodatkowej dokumentacji potwierdzającej wykorzystanie dotacji na określone cele nie jest regulowane w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług i w tym zakresie przepisy ww. ustawy nie regulują jaki rodzaj dokumentów należy sporządzić aby we właściwy sposób te dotacje rozliczyć.

Niniejszą interpretacje wydano w zakresie pytania oznaczonego w złożonym wniosku nr 1, natomiast w zakresie pytania oznaczonego w złożonym wniosku nr 2 zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.