IPPB1/4511-345/15-4/JS | Interpretacja indywidualna

Czy w związku ze zwrotem części ceny (kwoty Cashback) wypłaconej na rzecz Klienta końcowego będącego przedsiębiorcą (osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) na Wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika - czy Wnioskodawca zobowiązany jest wystawić informację PIT-8C i czy jest zobowiązany do uregulowania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
IPPB1/4511-345/15-4/JSinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. obowiązek płatnika
 3. osoby fizyczne
 4. promocja
 5. prowadzenie działalności gospodarczej
 6. płatnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015, poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 lutego 2015 r. (data wpływu 12 marca 2015 r.) uzupełnione pismem z dnia 29 maja 2015 r. (data nadania 29 maja 2015 r., data wpływu 1 czerca 2015 r.) na wezwanie z dnia 22 maja 2015 r. Nr IPPB1/4511-345/15/2/JS o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych ze zwrotem ceny (kwoty Cashback) wypłaconej klientom (osobom prowadzącym działalność gospodarczą) i związanych z tym obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych ze zwrotem ceny (kwoty Cashback) wypłaconej klientom (osobom prowadzącym działalność gospodarczą) i związanych z tym obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) jest zarejestrowanym w Polsce podatnikiem VAT czynnym. Spółka jest członkiem międzynarodowej grupy O. (dalej: „Grupa”), której liderem jest podmiot z siedzibą poza terytorium Polski (dalej: „O. HQ”). Spółka na terytorium Polski prowadzi sprzedaż opodatkowaną m. in. drukarek, kserokopiarek, skanerów, czy biurowych urządzeń wielofunkcyjnych O. (dalej: „Produkty”) poprzez rozwiniętą sieć dystrybucyjną składającą się z hurtowników, dystrybutorów oraz Autoryzowanych Punktów Sprzedaży O.. Sprzedaż następuje przez łańcuch kilku niezależnych podmiotów sprzedających kolejno Produkty aż do podmiotu będącego osobą fizyczną (zarówno osobą prywatną - konsumentem indywidualnym, jak i osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) lub prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zakupu Produktów na użytek własny lub prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa (dalej: „Klient końcowy”). Klientem końcowym nie jest podmiot, który faktycznie zajmuje się lub prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji, dalszej odsprzedaży, zbywania na podstawie jakichkolwiek innych umów lub udostępniania w sposób odpłatny lub nieodpłatny Produktów osobom trzecim, w szczególności na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu. W szczególności Klientami końcowymi nie są żadne komercyjne punkty sprzedaży, w tym specjalistyczne punkty sprzedaży sprzętu komputerowego bądź inni sprzedawcy detaliczni, dystrybutorzy czy Autoryzowane Punkty Sprzedaży O. Należy podkreślić, iż w zakresie niniejszego zapytania, Klient końcowy nie dokonuje bezpośredniego zakupu Produktów od Spółki, a Spółka nie wystawia mu z tego tytułu faktur VAT.

Program wsparcia sprzedaży.

W celu wsparcia sprzedaży Produktów Spółki w Grupie wdrożono program premiowania podmiotów, które nabywają Produkty pochodzące pierwotnie od Spółki (dalej: „Program”). Program obowiązuje w całej Grupie, a w Polsce działa od kwietnia 2014 r. Programem premiowania zostali objęci Klienci końcowi oraz Autoryzowane Punkty Sprzedaży O., które podobnie jak Klienci końcowi nie nabywają Produktów bezpośrednio od Spółki i nie otrzymują od niej z tego tytułu faktur VAT (dalej: „Beneficjenci”). Beneficjenci dowiadują się o możliwości wzięcia udziału w programie poprzez informacje udzielane przez Spółkę np. w formie ulotek, czy informacji handlowych. Program realizowany jest na podstawie Regulaminu promocji dla klientów końcowych oraz Regulaminu Promocji dla punktów sprzedaży O. (dalej: „Regulamin”). Beneficjenci mają wgląd i akceptują regulamin w momencie wysyłania elektronicznego formularza zgłoszeniowego, którego złożenie jest warunkiem uczestnictwa w programie. Z Regulaminu wynika, że organizatorem Programu jest Spółka, a jego obsługą zajmuje się usługodawca zewnętrzny — agencja marketingowa z siedzibą w innym kraju Unii Europejskiej (dalej: „Agencja”).

Warunki udzielenia zwrotu części kwoty zakupu (Cashback).

Beneficjenci uprawnieni są do wystąpienia poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy do Spółki o otrzymanie zwrotu części ceny uiszczonej za zakupione Produkty (dalej: „Cashback”). W przypadku, gdy Beneficjentem jest Klient końcowy, formularz zawiera m. in. następujące dane:

 • dane osobowe Beneficjenta (Klienta końcowego) - imię, nazwisko, nazwę, adres siedziby, miejsce zamieszkania, PESEL, numer telefonu,
 • dane dotyczące płatności Cashback,
 • nazwę właściwego dla Beneficjenta (Klienta końcowego) Urzędu Skarbowego oraz jego adres,
 • informacje o zakupionym Produkcie, numer seryjny, liczba zakupionych Produktów, nazwa sklepu,

zaś w przypadku, gdy Beneficjentem jest Autoryzowany Punkt Sprzedaży O., formularz zawiera m. in, następujące dane:

 • dane Beneficjenta (Autoryzowanego Punktu Sprzedaży O.) - imię, nazwisko, nazwę firmy, adres siedziby, numer telefonu,
 • dane dotyczące płatności Cashback,
 • informacje o zakupionym Produkcie, numer seryjny, liczba zakupionych Produktów, nazwa sklepu,
  (dalej łącznie jako: „Zgłoszenie”).

Warunkiem uczestnictwa w Programie jest nabycie przez Beneficjenta co najmniej jednego z Produktów Spółki. W Programie mogą brać udział jedynie oryginalne produkty pochodzące od Spółki zakupione wyłącznie u autoryzowanego dystrybutora O. na terytorium Polski, czego muszą dowodzić dane zawarte na fakturze. Promocja dotyczy wyłącznie zakupu nowych urządzeń O.. Nie dotyczy ona produktów używanych, m.in. takich jak produkty pokazowe.

W celu zakwalifikowania się do uczestnictwa w promocji należy wysłać kompletne i prawidłowe Zgłoszenie wraz z kopią oryginalnego dowodu zakupu Produktu bądź Produktów. Zgłoszenie może być przesłane drogą elektroniczną poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej Spółki bądź pocztą tradycyjną. Dla swojej skuteczności Zgłoszenie Beneficjenta musi spełniać następujące warunki:

 • Przy składaniu Zgłoszenia obowiązkowe jest przesłanie dowodu zakupu (kopia faktury wystawionej przez punkt sprzedaży lub dystrybutora). Bez tego dokumentu roszczenie nie zostanie uznane i zostanie odrzucone. Spółka nie przetwarza żadnych Zgłoszeń bez załączonego dowodu zakupu. Jest to wymóg konieczny i nieprzekraczalny. Jednocześnie ważne będą tylko te Zgłoszenia, które dotyczą daty zakupu objętej okresem promocyjnym.
 • Należy podać ważny numer seryjny drukarki. Beneficjent jest zobowiązany dostarczyć zdjęcie zakupionego urządzenia wraz z widocznym na nim numerem seryjnym. W przypadku braku dostarczenia ww. fotografii Beneficjent powinien przedstawić dokument dostawy lub inny dokument potwierdzający numer seryjny Produktu.

Do każdego przesłanego Zgłoszenia przypisany zostanie unikalny numer identyfikacyjny.

Promocja obejmuje wyłącznie wybrane modele Produktów, do których przypisana jest określona wysokość kwoty Cashback przypadającej na jeden Produkt. Regulamin przewiduje ograniczenie ilościowe możliwych do otrzymania płatności z tytułu Cashback w odniesieniu do jednego modelu Produktu. Wobec powyższego liczba Zgłoszeń pochodzących od jednego Beneficjenta została ograniczona w Regulaminie. O wypłatę kwoty Cashback można się ubiegać tylko raz, wszelkie Zgłoszenia powtórne będą odrzucane. Program nie łączy się z innymi promocjami związanymi z Produktami Spółki. Spółka zastrzega sobie prawo do wstrzymania rozpatrywania Zgłoszeń dotyczących produktów O., za które nie zapłacono, które zostały zwrócone lub objęte uznaniem należności z tytułu zakupu. Dokonanie przez Spółkę płatności kwoty Cashback jest ujmowane w księgach rachunkowych jako zmniejszenie przychodu Spółki.

Procedura udzielenia i rozliczania kwoty Cashback pomiędzy Spółką a O. HQ.

Agencja dokonuje weryfikacji złożonych Zgłoszeń oraz dokonuje na tej podstawie wypłaty kwoty Cashback przelewem na konto Beneficjentów. Agencja obciąża kosztami udzielonych płatności Cashback O. HQ. O. HQ refakturuje okresowo (np. kwartalnie) poniesione koszty wypłaconych kwot Cashback na rzecz Beneficjentów z Polski na Spółkę. W załączniku do faktury wystawianej przez O. HQ w związku z poniesionymi kosztami wypłaconych przez Agencję kwot Cashback znajduje się wykaz prawidłowych Zgłoszeń, na podstawie których została wypłacona kwota Cashback. Suma wypłaconych środków w ramach Cashback jest równa sumie wykazanej na fakturze otrzymywanej przez Spółkę od O. HQ.

Rozliczanie płatności Cashback pomiędzy Spółką a Beneficjentem.

Wykaz załączony do faktury od O. HQ pozwala na zidentyfikowanie Beneficjenta, w szczególności jego imienia, nazwiska, nazwy, adresu, punktu dokonującego sprzedaży, rodzaju Produktu, jego numeru seryjnego. Spółka dokonuje weryfikacji danych zawartych w załączniku do otrzymanej faktuiy z danymi wprowadzonymi przez Beneficjentów do Zgłoszenia. W szczególności Spółka weryfikuje zbieżność danych identyfikujących beneficjentów oraz numerów seryjnych Produktów,

Mając na uwadze prawidłowo udzielony Cashback stanowiący obniżenie ceny zakupu Produktu, Spółka wystawia Beneficjentom noty księgowe obejmujące upust ceny zakupu udokumentowanego wskazaną w treści noty fakturą. Dodatkowo, w treści noty wskazany jest numer seryjny Produktu, na który została udzielona kwota Cashback. Udzielona kwota Cashback jest kwotą brutto (tj. zawiera podatek VAT, który jest wykazywany na nocie księgowej).

Spółka dopuszcza sytuacje, w których zgromadzona dokumentacja dotycząca wypłacanego Cashback nie będzie kompletna. W szczególności, mogą zdarzyć się przypadki, źe Spółka nie będzie dysponowała kopią elektronicznego formularza zgłoszeniowego, numerem seryjnym Produktu, lub wykaz załączony do faktury od O. HQ nie będzie zawierał informacji o numerach PESEL, NIP, itp. Niemniej jednak, w takich przypadkach Spółka jest w stanie jednoznacznie powiązać dokonaną wypłatę Cashback ze sprzedawanym Produktem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w związku ze zwrotem części ceny (kwoty Cashback) wypłaconej na rzecz Klienta końcowego będącego osobą fizyczną prywatną (nieprowadzącą działalności gospodarczej) na Wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika - czy Wnioskodawca zobowiązany jest wystawić informację PIT-8C i czy jest zobowiązany do uregulowania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych...
 2. Czy w związku ze zwrotem części ceny (kwoty Cashback) wypłaconej na rzecz Klienta końcowego będącego przedsiębiorcą (osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) na Wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika - czy Wnioskodawca zobowiązany jest wystawić informację PIT-8C i czy jest zobowiązany do uregulowania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych...

Odpowiedź na pytanie drugie stanowi przedmiot niniejszej interpretacji. Odpowiedź na pytanie pierwsze zostanie udzielona w odrębnym rozstrzygnięciu.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z wypłatą kwot Cashback w ramach prowadzonego Programu promocyjno-marketingowego, na Spółce nie spoczywają żadne obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fiztycznych. W szczególności Spółka nie jest zobowiązana do sporzadzenia deklaracji PIT-8C dla Klientów końcowych będących przedsiebiorcami – osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą. Zdaniem Spółki, wskazane powyżej przepisy oraz argumenty dotyczące charakteru prawnego wypłat Cashback znajdują w pełni zastosowanie do sytuacji Beneficjenta - osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą.

Przychodami podatkowymi są wszelkie definitywne przysporzenia majątkowe podatnika, które powiększają jego majątek w tym znaczeniu, że powodują zwiększenie jego aktywów w sposób trwały (a nie tymczasowy), a jednocześnie nie są jedną z kategorii wyłączonych z opodatkowania. Zgodnie z przedstawionym wyżej stanowiskiem Spółki, jako że wypłaty Cashback są formą udzielenia rabatu dla nabywcy urządzenia (dostępną w takiej samej kwocie i na tych samych zasadach wobec każdego nabywcy sprzętu danego rodzaju) , nie można mówić o powstaniu przychodu u nabywców. Skoro zatem nie można uznać, że powstaje przychód podatkowy, bez wątpienia nie powstaną także obowiązki płatnika po stronie Spółki.

Jednocześnie, warto zauważyć, że zgodnie z art. 14 ustawy PDOF, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, uważane są kwoty należne, choćby nie były faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Konsekwentnie, nawet gdyby uznać (hipotetycznie), iż uzyskany przez osobę fizyczną – przedsiębiorcę - zwrot części ceny w formie Cashback stanowi dla niej nieodpłatne świadczenie, a w konsekwencji powinno podlegać kwalifikacji jako przychód, nie zmieniałby to konsekwencji dla Spółki w zakresie braku obowiązków płatnika. Zgodnie bowiem z definicją przychodów z działalności gospodarczej, taki przychód (o ile można mówić o powstaniu przychodu) powinien być wykazany przez samego przedsiębiorcę jako jego przychód z działalności gospodarczej.

Podsumowując, w przypadku dokonywania wypłat Cashback dla osób prowadzących działalność gospodarczą, na Spółce nie ciążą żadne obowiązki płatnika ani inne obowiązki informacyjne względem wypłat Cashback dla tych osób, w szczególności, Spółka nie jest zobowiązana do poboru zaliczek bądź podatku ani też nie jest zobowiązana do sporządzenia informacji PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono w tym zakresie od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.