IPPB1/4511-202/16-6/MT | Interpretacja indywidualna

Czy Spółka jest zobowiązana do pełnienia roli płatnika, w tym do pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do kwot wypłaconych na rzecz OF na podstawie zapisów WUZ, AUZ, UZKUZ?Czy Spółka nie jest zobowiązana do pełnienia roli płatnika, w tym do pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do kwot wypłaconych na rzecz OF na podstawie zapisów AUD i UZKUD?
IPPB1/4511-202/16-6/MTinterpretacja indywidualna
 1. osoby fizyczne
 2. płatnik
 3. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 4. usługi doradcze
 5. usługi zarządzania
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności wykonywanej osobiście

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r, poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2016 r. (data wpływu 15 lutego 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 7 kwietnia 2016 r. (data nadania 7 kwietnia 2016 r., data wpływu 11 kwietnia 2016 r.) na wezwanie Nr IPPB6/4510-54/16-4/AZ, Nr IPPB1/4511-202/16-4/MT, IPPP1/4512-120/16-4/MP z dnia 24 marca 2016 r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z o.o. <dalej: „Spółka”> jest spółką z Grupy R. <dalej: „Grupa”> prowadzącą działalność w branży wydawniczej tradycyjnej (tytuły prasowe) oraz internetowej (serwisy internetowe). W ramach prowadzonej działalności, Spółka współpracowała m.in. z osobą fizyczną <dalej: „OF”> świadczącą na rzecz Spółki dwa rodzaje usług: usługi zarządzania działalnością wydawniczą Spółki oraz usługi doradcze w zakresie tworzenia i prowadzenia polityki personalnej Spółki.

OF wykonywała swoje usługi - zarówno w zakresie zarządzania, jak i doradztwa - w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Niemniej, dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, Spółka pełniła funkcję płatnika w odniesieniu do wynagrodzenia wypłacanego OF na podstawie umowy o zarządzanie.

Zasady świadczenia usług przez OF usługi były regulowane zapisami następujących umów:

 • umowa z 4 września 2006 r. dotycząca świadczenia usług doradczych w zakresie tworzenia i prowadzenia polityki personalnej oraz szereg aneksów do tej umowy <dalej: „Umowa o usługi doradcze”>;

W ramach Umowy o usługi doradcze, OF zobowiązała się m.in. do wykonywania następujących usług: przygotowywania projektów biznesowych w aspekcie organizacji pracy oraz struktur pracowniczych, projektowania systemów motywacyjnych i systemów wynagradzania, relacji Zarządu z pracownikami Spółki, tworzenia i wdrażania systemu sprawozdawczości kadrowej dla potrzeb Zarządu i Akcjonariuszy w Spółce, prowadzenia szkoleń dla pracowników Spółki, rekrutacji i selekcji pracowników, wartościowania stanowisk pracy diagnozowania potrzeb szkoleniowych, organizacji szkoleń, przeprowadzania ocen i badań nastrojów pracowniczych, innych usług doradczych zleconych przez Spółkę, w zakresie doradztwa personalnego;

 • umowa dotycząca zarządzania działalnością wydawniczą Spółki z 7 stycznia 2014 r. <dalej: „Umowa o usługi zarządzania”>;

W ramach tej umowy, OF zobowiązała się do osobistego świadczenia na rzecz zlecającego, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, usług polegających na zarządzaniu działalnością wydawniczą Spółki, w zakresie i formach uzgodnionych ze Spółką oraz do reprezentowania Spółki w zakresie i formach uzgodnionych ze Spółką.

Umowa o usługi zarządzania jest standardową umową stosowaną na potrzeby współpracy pomiędzy podmiotami z Grupy (w tym Spółką) a osobami fizycznymi świadczącymi usługi zarządzania. Kwestia opodatkowania podatkiem od towarów i usług <dalej: „VAT”> świadczeń dokonywanych na podstawie takiej umowy przez jedną z osób fizycznych świadczących tego rodzaju usługi na rzecz podmiotów z Grupy była przedmiotem indywidualnej interpretacji wydanej 5 listopada 2014 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPP1/443-859/14-4/JL).

Zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym w tej interpretacji przez organ podatkowy, usługi zarządzania wykonywane przez osobę fizyczną na podstawie Umowy o usługi zarządzania podlegają opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki VAT.

Na podstawie umów, OF wystawiała w okresach miesięcznych faktury dokumentujące wykonane przez nią w danym miesiącu usługi zarządzania i usługi doradcze. Z uwagi na to, iż OF jest i była czynnym podatnikiem VAT, przedmiotowe faktury zawierały podatek naliczony VAT.

Na podstawie faktur otrzymywanych od OF, Spółka dokonywała wypłaty wynagrodzenia na rzecz OF. Wydatki te stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodu, ponadto Spółka odliczała podatek naliczony wykazany na fakturach wystawionych przez OF.

Dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych <dalej: „PIT”>, Spółka pełniła rolę płatnika w odniesieniu do kwot wypłacanych na podstawie umowy zarządzania i w tym zakresie pobierała zaliczki na PIT i odprowadzała je do właściwego urzędu skarbowego. W odniesieniu do kwot wypłacanych przez Spółkę z tytułu usług doradczych, Spółka nie pełniła roli podatnika i nie odprowadzała w związku z tym zaliczek na PIT.

Wskazane wyżej umowy zawierały ogólne regulacje dotyczące zakazu konkurencji, trybu i okresu wypowiedzenia, a także dochowania poufności informacji uzyskanych przez OF w trakcie świadczenia usług na rzecz Spółki.

Spółka zaznacza, iż współpraca z OF - zarówno w zakresie świadczenia usług zarządczych, jak i usług doradztwa, była dla obydwu stron satysfakcjonująca. Spółka bardzo pozytywnie ocenia jakość usług świadczonych przez OF oraz ich wpływ na swoją pozycję rynkową oraz na osiągane przez Spółkę wyniki finansowe w okresie współpracy. Niemniej, w związku z podjętą na poziomie Grupy inicjatywą zmiany zasad prowadzenia polityki zarządzania kapitałem ludzkim, polegającej m.in. na wymianie pomiędzy spółkami Grupy doświadczeń, rozwijaniu najlepszych praktyk oraz prowadzeniu wspólnych, koordynowanych na poziomie regionalnym, projektów i działań w przedmiotowym obszarze, współpraca z OF na poziomie lokalnym utraciła swoje uzasadnienie i w konsekwencji Spółka podjęła decyzję o zakończeniu tejże współpracy.

W tym zakresie Spółka i OF przeprowadzały negocjacje odnośnie szczegółowych warunków zakończenia współpracy, których wynikiem było podpisanie następujących dokumentów:

 1. Wypowiedzenie umowy z 7 stycznia 2014 r. dotyczącej usług zarządzania ze skutkiem na dzień 31 lipca 2016 r., w którym zamieszczono również postanowienie o jednorazowym (tj. za jeden miesiąc objęty okresem wypowiedzenia umowy) zwiększeniu przez Spółkę kwoty wynagrodzenia za usługi zarządzania świadczone przez OF, w uznaniu wybitnego wkładu wniesionego przez OF w rozwój Spółki, co znalazło odzwierciedlenie w wynikach finansowych Spółki w okresie współpracy; wypłata podwyższonej kwoty wynagrodzenia zostanie dokonana w okresie wypowiedzenia Umowy o usługi zarządzania <dalej: „Wypowiedzenie Usług Zarządzania” lub „WUZ”>;
 2. Aneks do umowy z 7 stycznia 2014 r. mający na celu doprecyzowanie zakresu zakazu konkurencji w okresie świadczenia usług przez OF na rzecz Spółki, w tym w okresie wypowiedzenia umowy z 7 stycznia 2014 r.; celem aneksu było dostosowanie zapisów umowy z 7 stycznia 2014 r. do aktualnej sytuacji rynkowej (jako, że Spółka działa m.in. na rynku związanym ściśle z najnowszymi technologiami, w tym prowadzi serwisy internetowe, który to rynek podlega dynamicznym zmianom, zapisy dotyczące ewentualnych konkurentów Spółki na rynku wymagały aktualizacji); z tytułu powstrzymania się od działalności konkurencyjnej w okresie wskazanym w tej umowie, Spółka zobowiązała się do wypłacenia wynagrodzenia na rzecz OF; wynagrodzenie w całości zostanie wypłacone w okresie wypowiedzenia Umowy o usługi zarządzania <dalej: „Aneks Usługi Zarządzania” lub „AUZ”>;
 3. Umowa z 29 stycznia 2016 r,, w której strony uregulowały szczegółowo kwestię zakazu konkurencji po zakończeniu współpracy w zakresie usług zarządzania, tj. ustaliły, iż OF zobowiązuje się do nieświadczenia (bez pisemnego zezwolenia Spółki) pracy i innych usług na rzecz wskazanych przez Spółkę podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółki w okresie 6 miesięcy po wypowiedzeniu umowy z 7 stycznia 2014 r. (tj. w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.); z tytułu powstrzymania się od działalności konkurencyjnej w okresie wskazanym w tej umowie, Spółka zobowiązała się do wypłacenia wynagrodzenia na rzecz OF; wynagrodzenie w całości zostanie wypłacone w okresie wypowiedzenia Umowy o usługi zarządzania <dalej: „Umowa Zakaz Konkurencji Usług Zarządzania” lub „UZKUZ”>;
 4. Wypowiedzenie umowy z 4 września 2006 r. dotyczącej świadczenia usług doradczych, ze skutkiem na dzień 31 lipca 2016 r. <dalej: „Wypowiedzenie Usług Doradczych” lub „WUD”>;
 5. Aneks do umowy z 4 września 2006 r. mający na celu doprecyzowanie zakresu zakazu konkurencji w okresie świadczenia usług przez OF na rzecz Spółki, w tym w okresie wypowiedzenia umowy z 4 września 2006 r.; celem aneksu było dostosowanie zapisów umowy z 4 września 2006 r. do aktualnej sytuacji rynkowej (jako, że Spółka działa m.in. na rynku związanym ściśle z najnowszymi technologiami, w tym prowadzi serwisy internetowe, który to rynek podlega dynamicznym zmianom, zapisy dotyczące ewentualnych konkurentów Spółki na rynku wymagały aktualizacji); z tytułu powstrzymania się od działalności konkurencyjnej w okresie wskazanym w tej umowie, Spółka zobowiązała się do wypłacenia wynagrodzenia na rzecz OF; wynagrodzenie w całości zostanie wypłacone w okresie wypowiedzenia Umowy o usługi doradcze <dalej: „Aneks Usługi Doradcze” lub „AUD”>;
 6. Umowa z 29 stycznia 2016 r., w której strony uregulowały szczegółowo kwestię zakazu konkurencji po zakończeniu współpracy w zakresie świadczenia usług doradczych, tj. ustaliły, iż OF zobowiązuje się do nieświadczenia (bez pisemnego zezwolenia Spółki) pracy i innych usług na rzecz wskazanych przez Spółkę podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółki w okresie 6 miesięcy po wypowiedzeniu umowy z 4 września 2006 r. (tj. w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.); z tytułu powstrzymania się od działalności konkurencyjnej w okresie wskazanym w tej umowie, Spółka zobowiązała się do wypłacenia wynagrodzenia na rzecz OF; wynagrodzenie M całości zostanie wypłacone w okresie wypowiedzenia Umowy o usługi doradcze <dalej: „Umowa Zakaz Konkurencji Usług Doradczych” lub „UZKUD”>.

Pismem z dnia z dnia 7 kwietnia 2016 r. (data wpływu 11 kwietnia 2016 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 24 marca 2016 r Nr IPPB6/4510-54/16-4/AZ, Nr IPPB1/4511-202/16-4/MT, IPPP1/4512-120/16-4/MP poinformowano, że umowa o świadczenie usług doradczych zawarta przez Spółkę z osobą fizyczną świadczącą usługi na rzecz Spółki w ramach działalności gospodarczej nie będzie miała charakteru umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menadżerskiego lub umowy o podobnym charakterze.

Przesłano również właściwe pełnomocnictwo.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Spółce przysługuje prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot wypłaconych na rzecz OF na podstawie zapisów WUZ, AUZ, UZKUZ, AUD i UZKUD...
 2. Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na wystawionych przez OF fakturach VAT dokumentujących kwoty wypłacone na rzecz OF na podstawie zapisów w WUZ, AUZ, UZKUZ, AUD i UZKUD...
 3. Czy Spółka jest zobowiązana do pełnienia roli płatnika, w tym do pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do kwot wypłaconych na rzecz OF na podstawie zapisów WUZ, AUZ, UZKUZ...
 4. Czy Spółka nie jest zobowiązana do pełnienia roli płatnika, w tym do pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do kwot wypłaconych na rzecz OF na podstawie zapisów AUD i UZKUD...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytania oznaczone we wniosku Nr 3 i Nr 4. W zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 1 i Nr 2 zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Spółka jest zobowiązania do pełnienia roli płatnika, w tym do pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do kwot wypłaconych na rzecz OF na podstawie zapisów WUZ, AUZ, UZKUZ.
 2. Spółka nie jest zobowiązania do pełnienia roli płatnika, w tym do pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do kwot wypłaconych na rzecz OF na podstawie zapisów AUD i UZKUD.

Poniżej Spółka przedstawia uzasadnienie swojego stanowiska:

Ad. 3)

Spółka jest zobowiązania do pełnienia roli płatnika, w tym do pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do kwot wypłaconych na rzecz OF na podstawie zapisów WUZ, AUZ, UZKUZ.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy PIT, odrębnymi źródłami przychodów są:

 • działalność wykonywana osobiście,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza.

Definicja pozarolniczej działalności gospodarczej zawarta została w art. 5a pkt 6 ustawy PIT. Zgodnie z treścią tego artykułu, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa:

 1. wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
 2. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  -prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Wyłączenie to obejmuje więc m.in. przychody uzyskane z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT. Poszczególne kategorie tych przychodów wymieniono w art. 13 ustawy PIT.

Zgodnie z art. 13 pkt 9 ustawy PIT, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się m.in. przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Taki sposób sformułowania przepisów nie pozostawia wątpliwości, że źródłem przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT. Czynności zarządcze wiążą się bowiem z określoną osobą, tym samym nie jest możliwe wykonywanie tego rodzaju czynności przez podmiot inny niż osoba fizyczna, np. przez spółkę jawną; mogą być one realizowane bezpośrednio przez daną osobę.

Tym samym, przychody uzyskane z tego rodzaju umów zawsze stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z opisem stanu faktycznego, Spółkę i OF łączyła umowa o usługi zarządzania, na podstawie której OF zobowiązała się do osobistego świadczenia na rzecz zlecającego, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, usług polegających na zarządzaniu działalnością wydawniczą Spółki, w zakresie i formach uzgodnionych ze Spółką oraz do reprezentowania Spółki w zakresie i formach uzgodnionych ze Spółką.

W związku z planowanym zakończeniem współpracy w zakresie świadczenia usług zarządzania, w wyniku negocjacji, Spółka i OF podpisały:

 • WUZ, w którym Spółka zobowiązała się do jednorazowego zwiększenia kwoty wynagrodzenia za usługi zarządzania świadczone przez OF w uznaniu wybitnego wkładu wniesionego przez OF w rozwój Spółki, co znalazło odzwierciedlenie w wynikach finansowych Spółki w okresie współpracy; wypłata podwyższonego wynagrodzenia zostanie dokonana w okresie wypowiedzenia Umowy o usługi zarządzania; oraz
 • AUZ i UZKUZ, w których Spółka zobowiązała się do uiszczenia na rzecz OF wynagrodzenia za powstrzymanie się przez OF od działalności konkurencyjnej w zakresie świadczenia usług zarządczych w okresie obowiązywania Umowy o usługi zarządzania (tj. w okresie wypowiedzenia), jak i w okresie 6 miesięcy po zakończeniu obowiązywania Umowy o usługi zarządzania; wypłata tego wynagrodzenia nastąpi w okresie wypowiedzenia Umowy o usługi zarządzania.

Zdaniem Spółki, należy uznać, iż wynagrodzenie które zostanie wypłacone OF na podstawie WUZ oraz AUZ i UZKUZ, tj, podwyższone jednorazowo wynagrodzenie za usługi zarządzania oraz wynagrodzenie wynikające z zakazu konkurencji w okresie obowiązywania Umowy o usługi zarządcze i w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu współpracy w tym zakresie pomiędzy OF i Spółką, będzie świadczeniem wynikającym de facto z łączącej strony umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania.

W konsekwencji, skoro przychody z umów o zarządzanie (lub umów o podobnym charakterze) kwalifikowane są do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT, tj. do działalności wykonywanej osobiście, to i wypłacane Wnioskodawcy wynagrodzenie określone w WUZ, jak i wynagrodzenie wynikające z AUZ i UZKUZ w związku z zakazem konkurencji - w czasie okresu wypowiedzenia oraz w czasie 6 miesięcy po zakończeniu współpracy, stanowić będzie przychód z tego źródła przychodów, ponieważ ma ono swoje źródło we wcześniej wykonywanej działalności w zakresie zarządzania na rzecz Spółki.

Tym samym, Spółka - jako płatnik PIT - będzie zobowiązana przed wypłaceniem wynagrodzenia na rzecz OF do pobrania zaliczki na podatek PIT i odprowadzenia jej do urzędu skarbowego.

Stanowisko powyższe znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji wydanej 16 maja 2014 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPBI/1/415-213/14/SK):

W związku z powyższym uznać należy, że odszkodowanie jakie zostanie wypłacone Wnioskodawcy z tytułu zawartych w umowie postanowień dot zakazu konkurencji będzie świadczeniem wynikającym de facto z łączącej wcześniej strony umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania. W związku z powyższym, skoro przychody z umów o zarządzanie (lub umów o podobnym charakterze) kwalifikowane są do źródła przychodów określonego w art. 10 ust 1 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. działalności wykonywanej osobiście, to i wypłacane Wnioskodawcy odszkodowanie w związku z zawartym w umowie zakazem konkurencji, stanowić będzie przychód z tego źródła przychodów, ponieważ ma ono swoje źródło we wcześniej wykonywanej działalności w zakresie zarządzania na rzecz ww. Spółki.

Podobnie stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w kolejnej interpretacji wydanej tego samego dnia (sygn. IBPBI/l/415-214/14/SK).

Ad. 4)

Spółka nie jest zobowiązania do pełnienia roli płatnika, w tym do pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do kwot wypłaconych na rzecz OF na podstawie zapisów AUD i UZKUD.

Zgodnie z art. 9 ust 1 ustawy PIT opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy PIT, odrębnymi źródłami przychodów są:

 • działalność wykonywana osobiście,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza.

Definicja pozarolniczej działalności gospodarczej zawarta została w art, 5a pkt 6 ustawy PIT. Zgodnie z jego treścią, działalność gospodarcza aibo pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa:

 1. wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
 2. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  -prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy PIT za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust 1 pkt 3 {pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Zgodnie z opisem stanu faktycznego, Spółkę i OF łączyła umowa o usługi doradcze, na podstawie której OF zobowiązała się do osobistego świadczenia na rzecz zlecającego, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, usług w zakresie tworzenia i prowadzenia polityki personalnej Spółki. W związku z planowanym zakończeniem współpracy w zakresie świadczenia usług doradczych, w wyniku negocjacji, Spółka i OF podpisały:

 • WUD; oraz
 • AUD i UZKUD, w których Spółka zobowiązała się do uiszczenia na rzecz OF wynagrodzenia za powstrzymanie się przez OF od działalności konkurencyjnej w zakresie świadczenia usług doradczych w okresie obowiązywania Umowy o usługi doradcze {tj. w okresie wypowiedzenia), jak i przez okres 6 miesięcy po zakończeniu obowiązywania Umowy o usługi doradcze. Wypłata tego wynagrodzenia nastąpi w okresie wypowiedzenia Umowy o usługi doradcze.

Zdaniem Spółki, mając na uwadze powyższe należy uznać, iż wynagrodzenie wypłacone z tytułu umowy o zakazie konkurencji zawartej w związku z wypowiedzeniem Umowy o usługi doradcze, na podstawie której OF świadczyła na rzecz Spółki usługi doradcze w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, stanowi przychód OF z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT. Powstrzymanie się od wykonywania określonych świadczeń w ramach prowadzonej działalności gospodarczej należy bowiem wiązać ze źródłem przychodu jakim jest ta działalność.

Tym samym, zdaniem Spółki, kwoty wynagrodzenia wypłacone przez nią na podstawie AUD i UZKUD podlegają rozliczeniu przez OF razem z innymi przychodami osiąganymi przez OF z tytułu prowadzonej działalności. Na Spółce nie ciążą w tym zakresie obowiązki płatnika, co oznacza, iż Spółka nie jest zobowiązana do pobrania zaliczek na PIT w związku z świadczeniami dokonywanymi na podstawie AUD i UZKUD.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacji wydanej 7 czerwca 2010 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (sygn. ITPB1/415-255/10/AD), w której organ wskazał, iż:

(...) wynagrodzenie wypłacone z tytułu umowy o zakazie konkurencji zawartej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Albowiem powstrzymanie się od wykonywania określonych świadczeń w ramach prowadzonej działalności gospodarczej należy wiązać ze źródłem przychodu jakim jest ta działalność.

Analogiczne stanowisko zostało zaprezentowane w interpretacji wydanej 17 października 2007 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB1/415-62/07-4/AM).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo - odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych - wskazać należy, że dotyczą one tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników osadzonych w określonym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast Organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.