IBPP3/4512-121/15/UH | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak prawa do uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 8 lutego 2015 r. (data wpływu 11 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie brak prawa do uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Przedmiotem planowanej operacji jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez budowę placu zabaw, który umożliwi rodzinom z dziećmi bezpiecznie i zdrowo spędzać popołudnia, czynnie wypoczywać i spotykać się. Celem jest upowszechnianie aktywnego trybu życia, w tym wypoczynku i miłego spędzania wolnego czasu przez rodziny wielodzietne oraz przybyłych turystów, a także osoby korzystające z nowo wybudowanej ścieżki przyrodniczej oraz odwiedzających stałą ekspozycję plenerową rzeźb autorstwa lokalnego twórcy.

Celem realizacji projektu jest stworzenie miejsca do rozwijania aktywności ruchowej społeczności lokalnej w formie placu zabaw i ścieżki przyrodniczej, które umożliwią rodzinom z dziećmi bezpiecznie i aktywnie spędzać czas wolny, czynnie wypoczywać i spotykać się. Dodatkowym rezultatem planowanej operacji będzie integracja dzieci i rodziców z różnych środowisk, nauka poprawnych i akceptowalnych społecznie zachowań przez zabawę i poszanowanie wspólnej własności, przyrody i tradycji. Realizacja operacji przyczyni się do integracji społeczności lokalnej przez wymianę doświadczeń i prace samopomocowe.

Projekt wpływa na ochronę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru objętego LSR, przez przedstawienie mieszkańcom dorobku artystycznego minionych i obecnych pokoleń oraz przez zbudowanie ścieżki przyrodniczej prowadzącej do wodospadu, o którego istnieniu wie nieliczne grono osób.

Operacja realizowana będzie w trzech wzajemnie uzupełniających się zadaniach inwestycyjnych:

  1. ....
  2. ....
  3. ... .

Realizacja projektu wpływa na ochronę dziedzictwa przyrodniczego, podnosząc przy tym turystyczną atrakcyjność miejscowości, przez zbudowanie ścieżki przyrodniczej prowadzącej do wodospadu, o którego istnieniu wie nieliczne grono osób. Projekt pozwoli poszerzyć wiedzę mieszkańców regionu na temat ciekawej roślinności, gatunkach zwierząt oraz czystego i naturalnego powietrza otaczającego ich na co dzień, jak również zabezpieczy miejsce biesiadno-biwakowe w malowniczych plenerach krajobrazu przyrodniczego.

Wnioskodawcą projektu jest osoba fizyczna. Faktury VAT dokumentujące nabywanie na potrzeby realizacji projektu towary i usługi były wystawiane na Wnioskodawcę. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. W związku z realizacją projektu pod nazwą „...” wszelkie zakupy nie były, nie są i nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez Wnioskodawcę. Udostępnienie przedmiotowego obiektu odbywa się i odbywać się będzie nieodpłatnie i służyć ma ogółowi społeczeństwa. Efekt projektu nie będzie generował podatku należnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z realizacją projektu pn. „...” Wnioskodawcy przysługuje prawo do uzyskania zwrotu podatku VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy:

W związku z realizacją projektu pn. „...” Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do uzyskania zwrotu podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-10a ustawy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Powyższe wynika z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

Należy również zauważyć, że w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 247 ze zm.), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego”, a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”, i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje – co do zasady – wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. „...”. Operacja realizowana będzie w trzech wzajemnie uzupełniających się zadaniach inwestycyjnych:

I... .

II.... .
III.... .

Udostępnienie przedmiotowego obiektu odbywa się i odbywać się będzie nieodpłatnie i służyć ma ogółowi społeczeństwa. Faktury VAT dokumentujące nabywanie na potrzeby realizacji projektu towary i usługi były wystawiane na Wnioskodawcę. Wszelkie zakupy dotyczące realizacji ww. projektu nie były, nie są i nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. „...”.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Uwzględniając więc unormowanie zawarte w powołanym na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, a efekty projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności generujących podatek należny.

Zatem Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu pn. „...”. Tym samym Wnioskodawca nie ma możliwości uzyskania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku naliczonego na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r., gdyż środki wskazane we wniosku, nie są środkami, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – tj. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.