Osoby fizyczne | Interpretacje podatkowe

Osoby fizyczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to osoby fizyczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodu podatkowego.
Fragment:
Czy wniesienie przez osobę fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą aportu do spółki komandytowej w postaci niezabudowanej nieruchomości gruntowej niezwiązanej z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą skutkować będzie powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a tym samym czy wniesienie aportu w postaci niezabudowanej nieruchomości gruntowej niezwiązanej z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą do spółki komandytowej należy potraktować jak odpłatne zbycie w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy wniesienie do spółki komandytowej wkładu niepieniężnego w postaci niezabudowanej nieruchomości gruntowej nie spowoduje uzyskania przez niego przychodu podlegającego opodatkowaniu. Na wstępnie należy podkreślić, iż w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawarty jest katalog źródeł przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jego brzmieniem źródła przychodów, do których potencjalnie może być zakwalifikowany przychód z tytułu wniesienia do spółki komandytowej (...)
2017
22
cze

Istota:
Ustalenie czy kontrahenci Wnioskodawcy są dla niego podwykonawcami, w związku z czym czy Wnioskodawca ma rozliczyć podatek VAT z tytułu nabywanych usług budowlanych.
Fragment:
W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). Zgodnie z art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Należy podkreślić, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Jednocześnie, aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług musi być wykonana przez podatnika. Według art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.
2017
10
maj

Istota:
Opodatkowanie przychodu ze sprzedazy samochodu ? nagrody ? przed uplywem pol roku, liczac od konca miesiaca, w ktorym nastapilo nabycie.
Fragment:
Podatek dochodowy od osob fizycznych z tytulu otrzymania wygranej w kwocie 10% wartosci zostal pobrany i odprowadzony przez platnika czyli organizatora konkursu do wlasciwego urzedu skarbowego. Samochod zostal sprzedany przed uplywem 6 miesiecy za cene 32.000 zl czyli za cene nizsza od tej, ktora stanowila podstawe wyliczenia 10% podatku w chwili jego nabycia. Sprzedaz samochodu nie stanowila dla Wnioskodawcy przedmiotu dzialalnosci gospodarczej. W zwiazku z powyzszym stanem faktycznym zadano nastepujace pytanie. Czy w zwiazku ze sprzedaza samochodu przed uplywem 6 miesiecy od dnia nabycia na Wnioskodawcy ciazy obowiazek zaplaty podatku dochodowego od osob fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, nie ciazy na nim obowiazek zaplaty podatku dochodowego z tytulu zbycia. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) ? zrodlem przychodow jest odplatne zbycie rzeczy (jesli nie nastepuje w wykonaniu dzialalnosci gospodarczej i zostalo dokonane przed uplywem 6 miesiecy (liczac od konca miesiaca, w ktorym nastapilo nabycie). Na podstawie art. 24 ust. 6 ww. ustawy ? dochodem ze sprzedazy rzeczy (jesli sprzedaz nie stanowi przychodu z dzialalnosci gospodarczej) jest roznica pomiedzy przychodem uzyskanym ze sprzedazy a kosztem ich nabycia.
2016
28
lis

Istota:
Podatek od towarow i uslug w zakresie ustalenia czy transakcja zbycia nieruchomosci jest opodatkowana ww. podatkiem.
Fragment:
Zatem biorac pod uwage powyzsze przepisy nalezy stwierdzic, ze bedaca usluga dzierzawa, wypelnia okreslona w art. 15 ust. 2 ustawy definicje dzialalnosci gospodarczej, jezeli wykonywana jest w sposob ciagly dla celow zarobkowych, bez wzgledu na to, czy dzierzawa bedzie prowadzona w ramach dzialalnosci gospodarczej, czy jako odrebne zrodlo przychodu w rozumieniu przepisow o podatku dochodowym od osob fizycznych. Sam charakter stosunku prawnego, jaki ksztaltuje umowa dzierzawy, wskazuje, ze ma ona dlugotrwaly charakter, a uzyskiwane korzysci z tego tytulu sa w zasadzie stale. Zaznacza sie, ze dzierzawa gruntu nierolniczego, rolniczego i lesnego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarow i uslug jako odplatne swiadczenie (art. 8 ust. 1 ustawy). Wobec tego wydzierzawiajacy staje sie podatnikiem poczawszy od zawarcia pierwszej umowy dzierzawy, ale moze korzystac ze zwolnienia podmiotowego ze wzgledu na wysokosc obrotow (art. 113 ustawy) lub ze zwolnienia przedmiotowego wskazanego w ? 3 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnien od podatku od towarow i uslug oraz warunkow stosowania tych zwolnien (Dz. U. z 2015 r., poz. 736), zgodnie z ktorym zwalnia sie od podatku dzierzawe gruntow przeznaczonych na cele rolnicze. W konsekwencji uznac nalezy, ze dzierzawa nieruchomosci stanowi odplatne swiadczenie uslug, o ktorym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarow i uslug na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Tym samym wypelnia ona okreslona w art. 15 ust. 2 ustawy definicje dzialalnosci gospodarczej, bez wzgledu na to, czy dzierzawa jest prowadzona w ramach dzialalnosci gospodarczej.
2016
28
lis

Istota:
Czy faktura za sprzedane produkty, w pozycji sprzedawca /podatnik : nazwisko i imię podatnika (Wnioskodawczyni) może zawierać dodatkowo imię męża?
Fragment:
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2016 r. poz. 476), osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu. W myśl art. 5 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2a, są obowiązani do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego albo organu właściwego na podstawie odrębnych przepisów. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw. Zgłoszenie identyfikacyjne osób fizycznych zawiera nazwisko, imiona, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, płeć, nazwisko rodowe, obywatelstwo lub obywatelstwa, adres miejsca zamieszkania, adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy, rodzaj i numer dowodu tożsamości oraz numer PESEL w przypadku osób fizycznych objętych tym rejestrem (art. 5 ust. 2) Zgłoszenie identyfikacyjne podatników będących osobami fizycznymi wykonujących działalność gospodarczą zawiera dane, o których mowa w ust. 2, nazwę (firmę), adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, adresy dodatkowych miejsc wykonywania działalności, numer identyfikacyjny REGON, organ ewidencyjny, wykaz rachunków bankowych, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych (art. 5 ust. 4).
2016
15
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekazaniem nagród na rzecz osób fizycznych, obowiązków płatnika w związku z zastosowaniem zwolnienia z opodatkowania, ustalenia kwoty 760 zł.
Fragment:
Kupującymi, będącymi uczestnikami Programu lojalnościowego (to jest osobami nagrodzonymi) mogą być: osoby prawne i podmioty posiadające status jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej; osoby fizyczne nieprowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej; osoby fizyczne prowadzące pozarolnicza działalność gospodarczą, lecz nabywające produkty, uczestniczące w Programie lojalnościowym wyłącznie jako konsumenci w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (to jest osoby uczestniczące w Programie lojalnościowym bez związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą); osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i uczestniczące w Programie lojalnościowym jako przedsiębiorcy (to jest w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą). Niniejszy wniosek dotyczy obowiązków Wnioskodawcy jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (ustawa z dnia 25 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.; dalej: „ Ustawa PIT ”) wyłącznie w zakresie osób wskazanych w punkcie drugim i trzecim powyżej, to jest osób nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej, jak i osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, lecz nabywających produkty i uczestniczących w Programie lojalnościowym wyłącznie jako konsumenci w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
2016
8
lip

Istota:
Czy koszty (wydatki) dotyczące działalności przedsiębiorstwa osoby fizycznej, mającego stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki komandytowej, ponoszone od dnia wniesienia wkładu przez spółkę komandytową, w tym: różnice kursowe, wydatki na płace pracowników i ubezpieczenia społeczne, odsetki od kredytów, wydatki na usługi ciągłe, itp. będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy – komandytariusza spółki komandytowej?
Fragment:
Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce nie będącej osobą prawną będą określane u komandytariusza będącego osobą fizyczną proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku. Na podstawie art. 22 ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodów inne, niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącane w dacie ich poniesienia. Datą tą jest – zgodnie z art. 22 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – dzień ujęcia (zaksięgowania) kosztu w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa, które to księgi na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jest zobowiązana prowadzić spółka komandytowa. W przypadku składek na ubezpieczenie społeczne pracowników, w części należnej od pracodawcy, wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców oraz w przypadku odsetek od kredytów decydujące znaczenie, odnośnie momentu zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów, będą miały przepisy szczególne, tj. art. 23 ust. 1 pkt 32, 55 i 55a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które określają szczególny moment zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.
2016
10
cze

Istota:
Czy koszty (wydatki) dotyczące działalności przedsiębiorstwa osoby fizycznej (innego komandytariusza), mającego stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki komandytowej, ponoszone od dnia wniesienia wkładu przez spółkę komandytową, w tym: różnice kursowe, wydatki na płace pracowników i ubezpieczenia społeczne, odsetki od kredytów, wydatki na usługi ciągłe itp. będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy – komandytariusza spółki komandytowej?
Fragment:
Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce nie będącej osobą prawną będą określane u komandytariusza będącego osobą fizyczną proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku. Na podstawie art. 22 ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodów inne, niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącane w dacie ich poniesienia. Datą tą jest zgodnie z art. 22 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dzień ujęcia (zaksięgowania) kosztu w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa, które to księgi na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jest zobowiązana prowadzić spółka komandytowa. W przypadku składek na ubezpieczenie społeczne pracowników, w części należnej od pracodawcy, wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców oraz w przypadku odsetek od kredytów decydujące znaczenie, odnośnie momentu zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów, będą miały przepisy szczególne, tj. art. 23 ust.1 pkt 32, 55 i 55a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które określają szczególny moment zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.
2016
2
cze

Istota:
Rozliczanie kosztów amortyzacji składników majątku wniesionych do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z przekształceniem przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą.
Fragment:
Stosownie do art. 16g ust. 1 pkt 4b) omawianej ustawy podatkowej, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się w razie przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową: wartość początkową, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne, wartość poniesionych wydatków na nabycie albo wytworzenie składników majątku, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli rzeczy te lub prawa nie były amortyzowane. Z kolei, w myśl art. 16g ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową, podatnicy w ewidencji, o której mowa w art. 9, uwzględniają również odpisy amortyzacyjne przypadające za okres opodatkowania osoby fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.). Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek niebędących osobami prawnymi. Jednocześnie – stosownie do art. 16h ust. 4 ww. ustawy – podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych w równych ratach co miesiąc albo w równych ratach co kwartał, albo jednorazowo na koniec roku podatkowego, z uwzględnieniem art. 16i. Suma odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonanych w pierwszym roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, nie może przekroczyć wartości tych odpisów przypadających za okres od wprowadzenia ich do ewidencji do końca tego roku podatkowego.
2016
3
maj

Istota:
Czy Spółka jest zobowiązana do pełnienia roli płatnika, w tym do pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do kwot wypłaconych na rzecz OF na podstawie zapisów WUZ, AUZ, UZKUZ?Czy Spółka nie jest zobowiązana do pełnienia roli płatnika, w tym do pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do kwot wypłaconych na rzecz OF na podstawie zapisów AUD i UZKUD?
Fragment:
Czy Spółka jest zobowiązana do pełnienia roli płatnika, w tym do pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do kwot wypłaconych na rzecz OF na podstawie zapisów WUZ, AUZ, UZKUZ... Czy Spółka nie jest zobowiązana do pełnienia roli płatnika, w tym do pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do kwot wypłaconych na rzecz OF na podstawie zapisów AUD i UZKUD... Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytania oznaczone we wniosku Nr 3 i Nr 4. W zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 1 i Nr 2 zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia. Zdaniem Wnioskodawcy: Spółka jest zobowiązania do pełnienia roli płatnika, w tym do pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do kwot wypłaconych na rzecz OF na podstawie zapisów WUZ, AUZ, UZKUZ. Spółka nie jest zobowiązania do pełnienia roli płatnika, w tym do pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do kwot wypłaconych na rzecz OF na podstawie zapisów AUD i UZKUD. Poniżej Spółka przedstawia uzasadnienie swojego stanowiska: Ad. 3) Spółka jest zobowiązania do pełnienia roli płatnika, w tym do pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do kwot wypłaconych na rzecz OF na podstawie zapisów WUZ, AUZ, UZKUZ.
2016
27
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.