Osoby fizyczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to osoby fizyczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
6
paź

Istota:

Opodatkowanie świadczonych przez Wnioskodawcę usług prawniczych na podstawie umowy zlecenia.

Fragment:

Wnioskodawca w opisie sprawy wskazał, że przychody osiągane przez niego, z tytułu umowy zlecenia stanowią przychody wymienione w art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 13 pkt 8 lit. a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9. Należy podkreślić, że z zakresu podmiotowego ustawy o VAT wyłączone zostały podmioty osiągające przychody, o których stanowi art. 13 pkt 2-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie przepis art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy przewiduje niezbędny warunek, aby czynności osoby fizycznej nie były uznawane za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Warunek ten dotyczy związania wykonującego czynności ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności.

2018
29
wrz

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy gruntu.

Fragment:

Właściwym zatem jest wykluczenie osób fizycznych z grona podatników w przypadku, gdy dokonują sprzedaży, przekazania, bądź darowizny towarów stanowiących część majątku osobistego, tj. majątku, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży, bądź wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej. W kontekście powyższych rozważań nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej, czy zarejestrowanej działalności gospodarczej, a tylko np. wyzbywa się majątku osobistego. Dokonywanie określonych czynności incydentalnie, poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności. Przyjęcie, że dany podmiot sprzedając grunt działa w charakterze podatnika prowadzącego handlową działalność gospodarczą (jako handlowiec) wymaga ustalenia, czy jego działalność w tym zakresie przybiera formę zawodową (profesjonalną). Przejawem zaś takiej aktywności określonej osoby w zakresie obrotu nieruchomościami, która może (...)

2018
15
kwi

Istota:

Skutki podatkowe w związku z przekształceniem przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową, tj. prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na Wnioskodawcę jako osobę fizyczną po dniu przekształcenia w jednoosobową Spółkę kapitałową oraz zasadność wystawienia not korygujących

Fragment:

Aktualnie, o ile sukcesja praw następuje z mocy ustawy, o tyle zobowiązania pozostają po stronie osoby fizycznej, nie podlegając tym samym sukcesji podatkowej. W konsekwencji jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku przewidzianego przez przepisy prawa trybu przekształcenia Wnioskodawcy, będącego osobą fizyczną, staje się sukcesorem jego praw w zakresie prawa podatkowego (obowiązki podatkowe pozostają nadal przy osobie fizycznej i nie przechodzą na spółkę). Tym niemniej prawodawca w art. 112b Ordynacji podatkowej wskazał, że jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z tą osobą fizyczną za powstałe do dnia przekształcenia zaległości podatkowe przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przy czym w myśl art. 108 § 1 Ordynacji podatkowej, o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej organ podatkowy orzeka w drodze decyzji. Zatem spółka powstała z przekształcenia przedsiębiorcy, odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z tą osobą za powstałe do dnia przekształcenia zaległości podatkowe przedsiębiorcy, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują terminu „ przedsiębiorstwo ”.

2018
14
kwi

Istota:

Brak obowiązku wpisywania od dnia 1 stycznia 2017 r. numerów PESEL osób fizycznych w związku z prowadzeniem ewidencji sprzedaży.

Fragment:

Natomiast w sytuacji kiedy stroną transakcji będzie osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej i niebędąca podatnikiem podatku VAT, czyli osoba niewymagająca identyfikacji na potrzeby podatku VAT lub podatku od wartości dodanej, to prowadzona ewidencja nie będzie wymagała podania jej numeru identyfikacyjnego, na podstawie którego osoba ta miałaby być zidentyfikowana. Zatem art. 109 ust. 3 ustawy odnosi się tylko i wyłącznie do kontrahentów zidentyfikowanych na potrzeby podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej, nie dotyczy natomiast osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W konsekwencji w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca dokonując sprzedaży złota inwestycyjnego będzie zobowiązany – na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy – do prowadzenia ewidencji ww. dostawy, spełniającej wymogi określone w art. 109 ust. 3 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 r. Wobec tego Wnioskodawca prowadząc ewidencję będzie zobowiązany do umieszczenia w niej danych niezbędnych dla niego, aby mógł prawidłowo zidentyfikować nabywcę towaru. Tym samym ewidencja dokumentująca sprzedaż złota na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, prowadzona w celu prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej lub informacji podsumowującej, powinna zawierać wszelkie dane dotyczące nabywcy, umożliwiające jego identyfikację, za wyjątkiem numeru PESEL, który nie jest wykorzystywany w celu identyfikacji ww. osób na potrzeby podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej.

2017
23
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do dokonywania zwrotu podatku podróżnym na takich samych zasadach jak osoba fizyczna wnosząca aport oraz w zakresie prawa do dokonywania zwrotu podatku podróżnym z okresu działalności przedsiębiorstwa osoby fizycznej wniesionej aportem do Wnioskodawcy.

Fragment:

Mając na względzie powyższe uregulowania prawne, Wnioskodawca (spółka komandytowa) stanie się następcą prawnym w podatku VAT osoby fizycznej niezależnie od następstwa określonego przepisami Ordynacji podatkowej. Tym samym dojdzie do sukcesji podatkowej, w wyniku której Wnioskodawca będzie beneficjentem czynności osoby fizycznej, nastąpi przeniesienie na Wnioskodawcę (nabywcę) zasad dotyczących opodatkowania podatkiem VAT w odniesieniu do czynności związanych z nabytym mieniem na warunkach identycznych, jakie obowiązywałyby zbywcę (osobę fizyczną), gdyby do zbycia nie doszło. W konsekwencji Wnioskodawca, który nabędzie przedsiębiorstwo osoby fizycznej (z wyłączeniem nieruchomości oraz kredytów związanych z tymi nieruchomościami) i nadal będzie je prowadził, będzie mógł korzystać w zakresie podatku od towarów i usług z uprawnień służących zbywcy tego przedsiębiorstwa. W związku z powyższym Wnioskodawca po otrzymaniu aportu w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej, z wyłączeniem nieruchomości oraz kredytów związanych z tymi nieruchomościami, która dokonuje zwrotu podatku VAT podróżnym na podstawie dokumentów TAX FREE, będzie miał prawo dokonywania zwrotu podatku dla podróżnych na takich samych zasadach jak osoba fizyczna wnosząca aport, mimo że Wnioskodawca nie będzie spełniał warunku określonego w art. 127 ust. 6 ustawy.

2017
6
gru

Istota:

Prawo do dokonywania zwrotu podatku podróżnym na takich samych zasadach jak osoba fizyczna wnosząca aport oraz w zakresie prawa do dokonywania zwrotu podatku podróżnym z okresu działalności przedsiębiorstwa osoby fizycznej wniesionej aportem do Wnioskodawcy.

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, że do Wnioskodawcy (spółki komandytowej) zostanie wniesiony aport w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej (jednoosobowej działalności gospodarczej), na mocy którego osoba fizyczna stanie się wspólnikiem Wnioskodawcy. Osoba fizyczna w zakresie działalności polegającej na sprzedaży detalicznej i hurtowej dokonuje zwrotu podatku VAT podróżnym na podstawie dokumentów TAX FREE. Osoba fizyczna zamierza wnieść aportem całość przedsiębiorstwa związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą (a więc ogół praw i obowiązków) do Wnioskodawcy, którą po wniesieniu aportu będzie on kontynuować. Jednocześnie osoba fizyczna po wniesieniu aportu do Wnioskodawcy zakończy prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy określenia, czy po otrzymaniu aportu w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej będzie miał on prawo dokonywać zwrotu podatku podróżnym na takich samych zasadach jak osoba fizyczna wnosząca aport, pomimo że nie będzie spełniał on warunku określonego w art. 127 ust. 6 ustawy. Mając na względzie powyższe uregulowania prawne, Wnioskodawca (spółka komandytowa) stanie się następcą prawnym w podatku VAT osoby fizycznej niezależnie od następstwa określonego przepisami Ordynacji podatkowej.

2017
11
lis

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności realizowanych przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego.

Fragment:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 u.p.t.u. „Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 2 u.p.t.u. „ Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych ”. Z przytoczonych przepisów wynika, że podatnikami podatku VAT są m.in. osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność usługową. Jednocześnie art. 15 ust. 3 pkt 3 u.p.t.u. przewiduje, że „ za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich ”.

2017
11
lis

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności realizowanych przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego.

Fragment:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 u.p.t.u. „Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 2 u.p.t.u. „ Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych ”. Z przytoczonych przepisów wynika, że podatnikami podatku VAT są m.in. osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność usługową. Jednocześnie art. 15 ust. 3 pkt 3 u.p.t.u. przewiduje, że „ za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich ”.

2017
11
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego użyczenia nieruchomości zabudowanych i lokalu użytkowego wraz z wyposażeniem dla osoby fizycznej.

Fragment:

Szkolne Schronisko Młodzieżowe zostało zlikwidowane, a realizacji tego zadania oświatowego w oparciu o infrastrukturę przekazaną na podstawie umowy użyczenia dokonuje osoba fizyczna – A. Z dniem 30 marca 2017 r. do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Powiat zostało wpisane Szkolne Schronisko Młodzieżowe prowadzone przez ww. osobę fizyczną. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy nieodpłatne użyczenie nieruchomości zabudowanych i lokalu użytkowego wraz z wyposażeniem stanowiących własność Powiatu dla osoby fizycznej – A., na cele związane z realizacją zadań własnych, tj. z działalnością oświatową i turystyczną, w tym na związane z prowadzeniem niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne użyczenie nieruchomości zabudowanych i lokalu użytkowego wraz z wyposażeniem stanowiących własność Powiatu dla osoby fizycznej – A. na cele związane z realizacją zadań własnych Powiatu stanowi czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

2017
16
wrz

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy.

Fragment:

Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, na mocy art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usługi w rozumieniu art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Należy zauważyć, że ustawodawca przewiduje zwolnienie od podatku VAT dla pewnej grupy podatników.