Osoby fizyczne | Interpretacje podatkowe

Osoby fizyczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to osoby fizyczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do dokonywania zwrotu podatku podróżnym na takich samych zasadach jak osoba fizyczna wnosząca aport oraz w zakresie prawa do dokonywania zwrotu podatku podróżnym z okresu działalności przedsiębiorstwa osoby fizycznej wniesionej aportem do Wnioskodawcy.
Fragment:
Mając na względzie powyższe uregulowania prawne, Wnioskodawca (spółka komandytowa) stanie się następcą prawnym w podatku VAT osoby fizycznej niezależnie od następstwa określonego przepisami Ordynacji podatkowej. Tym samym dojdzie do sukcesji podatkowej, w wyniku której Wnioskodawca będzie beneficjentem czynności osoby fizycznej, nastąpi przeniesienie na Wnioskodawcę (nabywcę) zasad dotyczących opodatkowania podatkiem VAT w odniesieniu do czynności związanych z nabytym mieniem na warunkach identycznych, jakie obowiązywałyby zbywcę (osobę fizyczną), gdyby do zbycia nie doszło. W konsekwencji Wnioskodawca, który nabędzie przedsiębiorstwo osoby fizycznej (z wyłączeniem nieruchomości oraz kredytów związanych z tymi nieruchomościami) i nadal będzie je prowadził, będzie mógł korzystać w zakresie podatku od towarów i usług z uprawnień służących zbywcy tego przedsiębiorstwa. W związku z powyższym Wnioskodawca po otrzymaniu aportu w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej, z wyłączeniem nieruchomości oraz kredytów związanych z tymi nieruchomościami, która dokonuje zwrotu podatku VAT podróżnym na podstawie dokumentów TAX FREE, będzie miał prawo dokonywania zwrotu podatku dla podróżnych na takich samych zasadach jak osoba fizyczna wnosząca aport, mimo że Wnioskodawca nie będzie spełniał warunku określonego w art. 127 ust. 6 ustawy.
2017
23
gru

Istota:
Prawo do dokonywania zwrotu podatku podróżnym na takich samych zasadach jak osoba fizyczna wnosząca aport oraz w zakresie prawa do dokonywania zwrotu podatku podróżnym z okresu działalności przedsiębiorstwa osoby fizycznej wniesionej aportem do Wnioskodawcy.
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że do Wnioskodawcy (spółki komandytowej) zostanie wniesiony aport w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej (jednoosobowej działalności gospodarczej), na mocy którego osoba fizyczna stanie się wspólnikiem Wnioskodawcy. Osoba fizyczna w zakresie działalności polegającej na sprzedaży detalicznej i hurtowej dokonuje zwrotu podatku VAT podróżnym na podstawie dokumentów TAX FREE. Osoba fizyczna zamierza wnieść aportem całość przedsiębiorstwa związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą (a więc ogół praw i obowiązków) do Wnioskodawcy, którą po wniesieniu aportu będzie on kontynuować. Jednocześnie osoba fizyczna po wniesieniu aportu do Wnioskodawcy zakończy prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy określenia, czy po otrzymaniu aportu w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej będzie miał on prawo dokonywać zwrotu podatku podróżnym na takich samych zasadach jak osoba fizyczna wnosząca aport, pomimo że nie będzie spełniał on warunku określonego w art. 127 ust. 6 ustawy. Mając na względzie powyższe uregulowania prawne, Wnioskodawca (spółka komandytowa) stanie się następcą prawnym w podatku VAT osoby fizycznej niezależnie od następstwa określonego przepisami Ordynacji podatkowej.
2017
6
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności realizowanych przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego.
Fragment:
Zgodnie z art. 15 ust. 1 u.p.t.u. „Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 2 u.p.t.u. „ Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych ”. Z przytoczonych przepisów wynika, że podatnikami podatku VAT są m.in. osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność usługową. Jednocześnie art. 15 ust. 3 pkt 3 u.p.t.u. przewiduje, że „ za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich ”.
2017
11
lis

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności realizowanych przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego.
Fragment:
Zgodnie z art. 15 ust. 1 u.p.t.u. „Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 2 u.p.t.u. „ Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych ”. Z przytoczonych przepisów wynika, że podatnikami podatku VAT są m.in. osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność usługową. Jednocześnie art. 15 ust. 3 pkt 3 u.p.t.u. przewiduje, że „ za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich ”.
2017
11
lis

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego użyczenia nieruchomości zabudowanych i lokalu użytkowego wraz z wyposażeniem dla osoby fizycznej.
Fragment:
Szkolne Schronisko Młodzieżowe zostało zlikwidowane, a realizacji tego zadania oświatowego w oparciu o infrastrukturę przekazaną na podstawie umowy użyczenia dokonuje osoba fizyczna – A. Z dniem 30 marca 2017 r. do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Powiat zostało wpisane Szkolne Schronisko Młodzieżowe prowadzone przez ww. osobę fizyczną. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy nieodpłatne użyczenie nieruchomości zabudowanych i lokalu użytkowego wraz z wyposażeniem stanowiących własność Powiatu dla osoby fizycznej – A., na cele związane z realizacją zadań własnych, tj. z działalnością oświatową i turystyczną, w tym na związane z prowadzeniem niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne użyczenie nieruchomości zabudowanych i lokalu użytkowego wraz z wyposażeniem stanowiących własność Powiatu dla osoby fizycznej – A. na cele związane z realizacją zadań własnych Powiatu stanowi czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2017
11
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy.
Fragment:
Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, na mocy art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usługi w rozumieniu art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Należy zauważyć, że ustawodawca przewiduje zwolnienie od podatku VAT dla pewnej grupy podatników.
2017
16
wrz

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodu podatkowego.
Fragment:
Czy wniesienie przez osobę fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą aportu do spółki komandytowej w postaci niezabudowanej nieruchomości gruntowej niezwiązanej z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą skutkować będzie powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a tym samym czy wniesienie aportu w postaci niezabudowanej nieruchomości gruntowej niezwiązanej z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą do spółki komandytowej należy potraktować jak odpłatne zbycie w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy wniesienie do spółki komandytowej wkładu niepieniężnego w postaci niezabudowanej nieruchomości gruntowej nie spowoduje uzyskania przez niego przychodu podlegającego opodatkowaniu. Na wstępnie należy podkreślić, iż w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawarty jest katalog źródeł przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jego brzmieniem źródła przychodów, do których potencjalnie może być zakwalifikowany przychód z tytułu wniesienia do spółki komandytowej (...)
2017
22
cze

Istota:
Ustalenie czy kontrahenci Wnioskodawcy są dla niego podwykonawcami, w związku z czym czy Wnioskodawca ma rozliczyć podatek VAT z tytułu nabywanych usług budowlanych.
Fragment:
W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). Zgodnie z art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Należy podkreślić, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Jednocześnie, aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług musi być wykonana przez podatnika. Według art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.
2017
10
maj

Istota:
Opodatkowanie przychodu ze sprzedazy samochodu ? nagrody ? przed uplywem pol roku, liczac od konca miesiaca, w ktorym nastapilo nabycie.
Fragment:
Podatek dochodowy od osob fizycznych z tytulu otrzymania wygranej w kwocie 10% wartosci zostal pobrany i odprowadzony przez platnika czyli organizatora konkursu do wlasciwego urzedu skarbowego. Samochod zostal sprzedany przed uplywem 6 miesiecy za cene 32.000 zl czyli za cene nizsza od tej, ktora stanowila podstawe wyliczenia 10% podatku w chwili jego nabycia. Sprzedaz samochodu nie stanowila dla Wnioskodawcy przedmiotu dzialalnosci gospodarczej. W zwiazku z powyzszym stanem faktycznym zadano nastepujace pytanie. Czy w zwiazku ze sprzedaza samochodu przed uplywem 6 miesiecy od dnia nabycia na Wnioskodawcy ciazy obowiazek zaplaty podatku dochodowego od osob fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, nie ciazy na nim obowiazek zaplaty podatku dochodowego z tytulu zbycia. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) ? zrodlem przychodow jest odplatne zbycie rzeczy (jesli nie nastepuje w wykonaniu dzialalnosci gospodarczej i zostalo dokonane przed uplywem 6 miesiecy (liczac od konca miesiaca, w ktorym nastapilo nabycie). Na podstawie art. 24 ust. 6 ww. ustawy ? dochodem ze sprzedazy rzeczy (jesli sprzedaz nie stanowi przychodu z dzialalnosci gospodarczej) jest roznica pomiedzy przychodem uzyskanym ze sprzedazy a kosztem ich nabycia.
2016
28
lis

Istota:
Podatek od towarow i uslug w zakresie ustalenia czy transakcja zbycia nieruchomosci jest opodatkowana ww. podatkiem.
Fragment:
Zatem biorac pod uwage powyzsze przepisy nalezy stwierdzic, ze bedaca usluga dzierzawa, wypelnia okreslona w art. 15 ust. 2 ustawy definicje dzialalnosci gospodarczej, jezeli wykonywana jest w sposob ciagly dla celow zarobkowych, bez wzgledu na to, czy dzierzawa bedzie prowadzona w ramach dzialalnosci gospodarczej, czy jako odrebne zrodlo przychodu w rozumieniu przepisow o podatku dochodowym od osob fizycznych. Sam charakter stosunku prawnego, jaki ksztaltuje umowa dzierzawy, wskazuje, ze ma ona dlugotrwaly charakter, a uzyskiwane korzysci z tego tytulu sa w zasadzie stale. Zaznacza sie, ze dzierzawa gruntu nierolniczego, rolniczego i lesnego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarow i uslug jako odplatne swiadczenie (art. 8 ust. 1 ustawy). Wobec tego wydzierzawiajacy staje sie podatnikiem poczawszy od zawarcia pierwszej umowy dzierzawy, ale moze korzystac ze zwolnienia podmiotowego ze wzgledu na wysokosc obrotow (art. 113 ustawy) lub ze zwolnienia przedmiotowego wskazanego w ? 3 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnien od podatku od towarow i uslug oraz warunkow stosowania tych zwolnien (Dz. U. z 2015 r., poz. 736), zgodnie z ktorym zwalnia sie od podatku dzierzawe gruntow przeznaczonych na cele rolnicze. W konsekwencji uznac nalezy, ze dzierzawa nieruchomosci stanowi odplatne swiadczenie uslug, o ktorym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarow i uslug na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Tym samym wypelnia ona okreslona w art. 15 ust. 2 ustawy definicje dzialalnosci gospodarczej, bez wzgledu na to, czy dzierzawa jest prowadzona w ramach dzialalnosci gospodarczej.
2016
28
lis
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.