Osoby bliskie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to osoby bliskie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
6
wrz

Istota:

Czy wypłacone zadośćuczynienie z tytułu śmierci osoby bliskiej i powstałej w związku z tym krzywdy niemajątkowej, które otrzymały rodziny zmarłych funkcjonariuszy wypełnia dyspozycję art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym jest wolne od podatku dochodowego?

Fragment:

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają zatem wszelkie dochody osiągane przez podatnika, z wyjątkiem tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione z podatku, bądź od których zaniechano poboru podatku, w drodze rozporządzenia wydanego przez Ministra Finansów. Jednakże na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b cytowanej ustawy wolne od podatku dochodowego są inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań lub zadośćuczynień: otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Warunkiem wystarczającym do powstania obowiązku podatkowego na zasadach przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie więc niezrealizowanie choćby jednej ze wskazanych wyżej przesłanek. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, w katastrofie śmigłowca na terytorium X zginęło trzech funkcjonariuszy. W związku z powyższym członkowie rodzin zmarłych funkcjonariuszy wystąpili na podstawie art. 446 § 4 Kodeksu cywilnego o zadośćuczynienie z tytułu śmierci osoby bliskiej i tym samym za powstałą krzywdę niemajątkową.

2011
1
maj

Istota:

Czy otrzymując od ojca w drodze darowizny firmę będę zobowiązana do zapłaty podatku od spadków i darowizn?

Fragment:

Stanowisko organu podatkowego: Przepis art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, wprowadzony ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 222, poz. 1629), zwalnia od podatku od spadków i darowizn nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych m.in. przez zstępnych, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, przy nabyciu w drodze darowizny obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia. Jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń. Przepis art. 75(1) § 1 k.c. stanowi, że zbycie przedsiębiorstwa powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Na podstawie art. 4a ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Zatem strona będzie mogła skorzystać ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn z tytułu otrzymanej od ojca darowizny, o ile czynność zostanie zawarta w formie aktu notarialnego albo, w przypadku niezachowania tej formy, gdy nabycie zostanie zgłoszone w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.