ITPB2/4511-607/15/IB | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawczyni może korzystać z preferencyjnego rozliczenia w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
ITPB2/4511-607/15/IBinterpretacja indywidualna
  1. osoba samotnie wychowująca dzieci
  2. rodzice
  3. rozliczenie roczne
  4. zeznanie podatkowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Dochody małżonków

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 maja 2015 r. (data wpływu – 21 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości preferencyjnego rozliczenia w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości preferencyjnego rozliczenia w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko.

Wezwaniem z dnia 22 czerwca 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy zwrócił się o uzupełnienie wniosku.

Wniosek uzupełniono w ww. zakresie w dniu 3 lipca 2015 r. (data wpływu).

W przedmiotowym wniosku i w jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni jest matką dwójki dzieci, Jej stan cywilny to: „mężatka”, tzn.: nie jest po rozwodzie, nie posiada orzeczonej separacji. Od kilku lat wychowuje samotnie dzieci, nie zamieszkuje razem z ich ojcem. W 2005 r. zostały zasądzone alimenty na Jej dzieci od ich ojca, jednak z powodu nie wywiązywania się z obowiązku płacenia alimentów przez Jej męża, otrzymuje obecnie świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Od pięciu lat nie ma żadnego kontaktu z mężem, sąd nie jest w stanie ustalić miejsca jego pobytu.

Utrzymują się z Jej wynagrodzenia i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku rodzinnego. Wnioskodawczyni jest zatrudniona na umowę o pracę i otrzymuje minimalne wynagrodzenie. Przed 2014 rokiem składając zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu, mogła skorzystać z ulgi na dwoje dzieci, jednak przy tak niskiej zaliczce na podatek dochodowy nie otrzymywała pełnej ulgi nawet na jedno dziecko. Natomiast sytuacja zmieniła się w roku 2014, kiedy mogła uzyskać ulgę na dwoje dzieci, składając PIT/UZ oraz rozliczyć się w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci i zyskać dodatkowo 556,00 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawczyni może korzystać z preferencyjnego rozliczenia w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni w zaistniałej sytuacji może korzystać z preferencyjnego rozliczenia w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni nie jest panną, wdową, rozwódką, osobą – wobec której orzeczono separację, osobą pozostającą w związku małżeńskim – której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Jednakże Wnioskodawczyni uważa, że mogłaby skorzystać z ulgi dla samotnych rodziców, ponieważ wypełnia wszystkie znamiona definicji samotnej matki: zamieszkuje z dziećmi - sama, wychowuje dzieci - sama, dba o ich rozwój - sama, bez jakiegokolwiek kontaktu, bez jakiejkolwiek pomocy, bez jakiegokolwiek wkładu ze strony ojca w wychowanie dzieci.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Podstawę prawną oraz zasady opodatkowania dochodów osób samotnie wychowujących dzieci określa art. 6 ust. 4–4b, 8–13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, ze zm.).

Jak stanowi art. 6 ust. 4 ww. ustawy od dochodów rodzica lub opiekuna prawnego, podlegającego obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci:

  1. małoletnie,
  2. bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3. do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej

- podatek może być określony, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.

Wobec dyspozycji powołanego przepisu przesłanką niezbędną dla opodatkowania dochodów w sposób przewidziany w art. 6 ust. 4 ustawy (tj. w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów uzyskanych przez osobę samotnie wychowującą dziecko) jest m.in. posiadanie określonego stanu cywilnego bądź w przypadku braku orzeczenia separacji w rozumieniu odrębnych przepisów i pozostawania w związku małżeńskim - pozbawienie małżonka praw rodzicielskich lub odbywanie przez niego kary pozbawienia wolności.

Mając na uwadze powyższe, za nieprawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawczyni, zgodnie z którym w sytuacji gdy nie posiadając orzeczonej separacji i pozostając w związku małżeńskim z małżonkiem, który nie został pozbawiony praw rodzicielskich i nie odbywa kary pozbawienia wolności może korzystać z preferencyjnego rozliczenia w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawczyni nie będąc panną, wdową, rozwódką albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności nie należy bowiem do jednej z kategorii osób wymienionych w zamkniętym katalogu ustanowionym przez ustawodawcę w powołanym wyżej przepisie. W takim przypadku, skoro zatem nie można uznać Wnioskodawczyni za osobę samotnie wychowującą dzieci w świetle art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawczyni nie przysługuje prawo do korzystania z preferencyjnego sposobu rozliczenia, o którym mowa w tym przepisie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.