ITPB2/415-806/14/IL | Interpretacja indywidualna

Czy fakt wyjścia za mąż w czerwcu 2013 r. zmienił sytuację Wnioskodawczyni w kwestii możliwości rozliczania uzyskanych dochodów w kolejnych latach podatkowych (po 2013 r.) jako osoba samotnie wychowująca adoptowaną w grudniu 1998 r. córkę, do ukończenia przez nią 25 lat, jeżeli będzie uczyć się i pozostawać przez ten czas wyłącznie na jej utrzymaniu?
ITPB2/415-806/14/ILinterpretacja indywidualna
  1. opodatkowanie dochodów
  2. osoba samotnie wychowująca dzieci
  3. rozliczenie roczne
  4. ulga podatkowa
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Dochody małżonków

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2014 r. (data wpływu 26 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym w dniu 27 sierpnia 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie preferencyjnego rozliczenia uzyskanych dochodów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 27 sierpnia 2014 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie preferencyjnego rozliczenia uzyskanych dochodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W miesiącu grudniu 1998 r. będąc wdową Wnioskodawczyni na podstawie postanowienia Sądu rodzinnego stała się opiekunem prawnym córki urodzonej w dniu 18 lipca 1995 r. Wnioskodawczyni dokonała pełnej adopcji i nabyła uprawnienia do rozliczania się jako osoba samotnie wychowująca dziecko już w 1998 r. W czerwcu 2013 r. Wnioskodawczyni wyszła za mąż za wdowca. Przed ślubem podpisała umowę małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową z mężem, która od momentu podpisania w sposób nieprzerwany nadal trwa. Po ślubie Wnioskodawczyni podpisała z mężem umowę o zrzeczeniu się prawa do dziedziczenia po sobie. Mąż Wnioskodawczyni posiada potomstwo z poprzedniego związku (2 synów i 1 córkę), mieszkające pod innymi adresami, osiągające dochody i prowadzące samodzielne gospodarstwa domowe. Wnioskodawczyni nie posiada z mężem wspólnych dzieci. Adoptowana córka Wnioskodawczyni ma 19 lat i nie osiąga żadnych dochodów, gdyż uczęszcza jeszcze do szkoły. Mąż nie posiada władzy rodzicielskiej nad adoptowaną córką Wnioskodawczyni oraz nie ponosi konsekwencji wychowawczych w odniesieniu do niej. Mąż Wnioskodawczyni ma inny adres zameldowania i zamieszkania niż ona i jej córka. Pomimo wyjścia za mąż Wnioskodawczyni dalej mieszka z córką, prowadzi z nią wspólne gospodarstwo domowe, samotnie troszczy się o zaspokojenie jej codziennych potrzeb i pełni codzienną (samotną) pieczę nad nią.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy fakt wyjścia za mąż w czerwcu 2013 r. zmienił sytuację Wnioskodawczyni w kwestii możliwości rozliczania uzyskanych dochodów w kolejnych latach podatkowych (po 2013 r.) jako osoba samotnie wychowująca adoptowaną w grudniu 1998 r. córkę, do ukończenia przez nią 25 lat, jeżeli będzie uczyć się i pozostawać przez ten czas wyłącznie na jej utrzymaniu...

Wnioskodawczyni uważa, że pomimo tego, iż w 2013 r. wyszła za mąż, zachowała nabyte w 1998 r. uprawnienia do rozliczania się jako osoba samotnie wychowująca dziecko w kolejnych (po 2013 r.) latach podatkowych, do ukończenia przez adoptowaną córkę 25 lat, jeżeli będzie się uczyć i pozostawać przez ten czas na jej wyłącznym utrzymaniu. Mąż nie adoptował córki, nie jest jej prawnym opiekunem, zatem nie posiada i nigdy nie posiadał praw rodzicielskich , więc nie można go było pozbawić czegoś, czego nigdy nie posiadał. Zdaniem Wnioskodawczyni jej sytuacja pod względem prawnym jest taka jak osoby pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich. Według Wnioskodawczyni pomimo wyjścia za mąż dalej samotnie troszczy się o zaspokojenie codziennych potrzeb córki i pełni codzienną (samotną) pieczę nad nią, ponieważ mąż jest zameldowany i mieszka pod innym adresem, a córka nadal jest na jej wyłącznym utrzymaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) od dochodów rodzica lub opiekuna prawnego, podlegającego obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci:

  1. małoletnie,
  2. bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3. do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej
  • podatek może być określony, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.

W myśl art. 6 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym.

Zasada określona w ust. 8 nie dotyczy osób, o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym niekorzystających jednocześnie z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej na zasadach określonych w art. 30c albo w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, albo w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym. (art. 6 ust. 9 ww. ustawy).

Ponadto, art. 6 ust. 10 ww. ustawy stanowi, iż sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania do podatników, którzy wniosek, wyrażony w zeznaniu podatkowym, określony w ust. 2 i 4, złożą po terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 1.

Analizowany przepis art. 6 ust 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie stanowi, że ze wskazanej w nim preferencji może skorzystać rodzic (przysposabiający) lub opiekun prawny samotnie wychowujący dzieci, będący w roku podatkowym, którego preferencja ma dotyczyć panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem. Osobami samotnie wychowującymi dzieci mogą być również, wyjątkowo, niektóre osoby pozostające w związku małżeńskim, dotyczy to osób, wobec których orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osób, których małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Z przedstawionego w niniejszej sprawie stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni nie jest osobą stanu wolnego, bowiem od czerwca 2013 r. pozostaje w związku małżeńskim. Ponadto Wnioskodawczyni nie jest osobą wobec której orzeczono separację, a jej małżonek nie został pozbawiony praw rodzicielskich ani nie odbywa kary pozbawienia wolności. Zatem nie można jej uznać za „osobę samotnie wychowującą dziecko” w rozumieniu art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym Wnioskodawczyni od 2014 r. nie przysługuje prawo do skorzystania z preferencyjnego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, według zasad określonych w ww. przepisie, przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.