IPTPB2/4511-761/15-2/JR | Interpretacja indywidualna

Możliwość zastosowania opodatkowania w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko;
IPTPB2/4511-761/15-2/JRinterpretacja indywidualna
  1. dzieci i młodzież
  2. osoba samotnie wychowująca dzieci
  3. rozliczenie roczne
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 listopada 2015 r. (data wpływu 26 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko w 2015 r. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko w 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 11 stycznia 1999 r. Sąd orzekł rozwód małżeństwa Wnioskodawczyni i przyznał Jej prawo do opieki nad małoletnim synem (wtedy 2-letnim). Wyrok, w którym Sąd orzekł rozwód uprawomocnił się w dniu 2 lutego 1999 r.

Syn zamieszkuje z Wnioskodawczynią nieprzerwanie od urodzenia do chwili obecnej. Wnioskodawczyni wychowuje syna samotnie, ojciec jest pozbawiony praw rodzicielskich przez Sąd wyrokiem z dnia 19 kwietnia 2006 r. Wnioskodawczyni nie zawarła ponownie związku małżeńskiego, ani nie prowadzi gospodarstwa domowego z inną osobą oprócz syna. Syn pozostaje na wyłącznym utrzymaniu Wnioskodawczyni (otrzymuje 100 zł miesięcznie od ojca dziecka).

Od 2013 r. syn Wnioskodawczyni jest uczniem Liceum Ogólnokształcącego ...... Przez cały 2015 r. będzie kontynuował naukę w ww. szkole, a w 2016 r. będzie przystępował do egzaminów maturalnych. W dniu 15 kwietnia 2015 r. syn Wnioskodawczyni osiągnął pełnoletność. W roku 2015, czyli już po ukończeniu pełnoletności, syn wykonywał płatną pracę zawodową na stacji benzynowej, osiągając dochody wyższe niż 3 091 zł tj. w kwocie 8 017 zł.

Wnioskodawczyni jest zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony i nie prowadzi własnej działalności gospodarczej, ani nie uzyskuje dochodu z żadnych innych źródeł, tylko z jednego stosunku pracy na etacie.

Wnioskodawczyni jest rozliczana z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Ani do Wnioskodawczyni ani do Jej syna nie mają zastosowania przepisy art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku tonażowym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy za 2015 r. Wnioskodawczyni będzie mogła, podobnie jak w poprzednich latach, rozliczać się z synem jako osoba samotnie wychowująca dziecko, na zasadach art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – jako z małoletnim, bez ograniczenia kwotowego dochodu osiągniętego przez syna...

Zdaniem Wnioskodawczyni, z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z rozporządzeń do niej wydanych, jednoznacznie nie wynika jak należy rozpatrywać ww. sytuację. Jednakże z wydanych interpretacji, np. Urzędu Skarbowego .... znak: ....., wynika, że warunki preferencji będą spełnione, jeśli dziecko choć przez jeden dzień w danym roku będzie spełniało warunki małoletności, niezależnie od tego, czy jego dochód został uzyskany przed, czy po dniu osiągnięcia przez nie pełnoletności. Takie samo stanowisko co do osoby samotnie wychowującej dziecko choćby jeden dzień w danym roku, wynika np. z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie znak: IPPB4/415-251/12-2/JK3 z dnia 1 czerwca 2012 r., czy z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach znak: IBPBII/1/415-526/14/BJ oraz IBPBII/1/415-527/14/BJ z dnia 19 czerwca 2014 r.

W związku z powyższym Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, że za 2015 r. będzie mogła rozliczyć się z synem, na zasadzie matki samotnie wychowującej małoletnie dziecko. Ponieważ syn Wnioskodawczyni nie osiągnął dochodów z pracy dziecka małoletniego, Ona nie doliczy tych dochodów do swojego dochodu rocznego, lecz syn wypełni własny PIT, jako osoba pełnoletnia samodzielnie podpisze i złoży do Urzędu Skarbowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) od dochodów rodzica lub opiekuna prawnego, podlegającego obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci:

  1. małoletnie,
  2. bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3. do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27

-podatek może być określony z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.

W myśl art. 6 ust. 8 ww. ustawy sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym.

Zgodnie z art. 6 ust. 9 powołanej ustawy zasada określona w ust. 8 nie dotyczy osób, o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym niekorzystających jednocześnie z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej na zasadach określonych w art. 30c albo w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, albo w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym.

Ponadto art. 6 ust. 10 ww. ustawy stanowi, że sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 4, nie ma zastosowania do podatników, którzy wniosek, wyrażony w zeznaniu podatkowym, określony w ust. 4, złożą po terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 1.

Cytowane przepisy wprowadzają wyjątek od zasady dokonywania indywidualnego rozliczenia zobowiązania podatkowego podatników poprzez ustalenie preferencyjnego sposobu rozliczenia. W konsekwencji, aby móc rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko należy spełniać wszystkie warunki określone w stosownych przepisach.

Z powyższego wynika, że ustawodawca uzależnił prawo do skorzystania z preferencyjnych zasad obliczania podatku dochodowego dla osób samotnie wychowujących dzieci od spełnienia łącznie następujących warunków: posiadania statusu osoby samotnie wychowującej dziecko, wychowywania w roku podatkowym dzieci (dziecka), nie uzyskiwania przez dzieci (dziecko) dochodów (z wyjątkiem przewidzianych ustawą), wyrażenia wniosku o rozliczenie na preferencyjnych warunkach w rocznym zeznaniu podatkowym, złożonym w ustawowym terminie przewidzianym do jego składania.

Z istoty pojęcia „osoby samotnie wychowującej dziecko” wynika, że jest to osoba, która w określonej sytuacji, w określonym czasie zupełnie sama (bez udziału drugiej osoby), zajmuje się wychowywaniem dziecka, stale troszczy się o jego byt materialny i rozwój emocjonalny. Przepis art. 6 ust. 4 ustawy wymienia osoby, którym przysługuje status osób samotnie wychowujących dzieci, odwołując się zarówno do statusu cywilnoprawnego osoby wychowującej dzieci, jak również do tego, że osoba ta musi faktycznie wychowywać dzieci samotnie, tj. bez wsparcia drugiego z rodziców. Jednocześnie o samotnym wychowywaniu dziecka nie musi przesądzać orzeczenie sądowe o sprawowaniu władzy rodzicielskiej przez jedno z rodziców. W sytuacji, gdy żaden z rodziców nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, ani nie jest ona ograniczona, a oboje są stanu wolnego, zarówno jeden jak i drugi może samotnie wychowywać dziecko. Przy czym prawo do omawianej preferencji przysługuje jedynie temu z rodziców, który faktycznie w roku podatkowym samotnie, tj. bez udziału drugiego rodzica, wychowywał dziecko, czyli sprawował nad nim stałą opiekę, zamieszkując z nim.

Z wniosku wynika, że w dniu 11 stycznia 1999 r. Sąd orzekł rozwód małżeństwa Wnioskodawczyni i przyznał Jej prawo do opieki nad małoletnim synem (wtedy 2-letnim).

Syn zamieszkuje z Wnioskodawczynią nieprzerwanie od urodzenia do chwili obecnej. Wnioskodawczyni wychowuje syna samotnie, ojciec jest pozbawiony praw rodzicielskich. Wnioskodawczyni nie zawarła ponownie związku małżeńskiego, ani nie prowadzi gospodarstwa domowego z inną osobą oprócz syna. Syn pozostaje na wyłącznym utrzymaniu Wnioskodawczyni.

Od 2013 r. syn Wnioskodawczyni jest uczniem Liceum Ogólnokształcącego. Przez cały rok 2015 będzie kontynuował naukę w ww. szkole. W dniu 15 kwietnia 2015 r. syn osiągnął pełnoletność. W roku 2015, czyli już po ukończeniu pełnoletności, syn wykonywał płatną pracę zawodową na stacji benzynowej, osiągając dochody w kwocie 8 017 zł.

Wnioskodawczyni jest zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony i nie prowadzi własnej działalności gospodarczej, ani nie uzyskuje dochodu z żadnych innych źródeł, tylko z jednego stosunku pracy na etacie.

Wnioskodawczyni jest rozliczana z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Ani do Wnioskodawczyni ani do Jej syna nie mają zastosowania przepisy art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku tonażowym.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni posiada status osoby samotnie wychowującej dziecko i ma prawo do skorzystania za 2015 rok z preferencyjnej formy opodatkowania przewidzianej dla osoby samotnie wychowującej małoletnie dziecko.

Wnioskodawczyni może rozliczyć się z synem w taki sposób, gdyż syn do 15 kwietnia 2015 r. był osobą małoletnią. Zatem fakt, że syn w 2015 r. (po uzyskaniu pełnoletności) uzyskał dochód w kwocie przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest bez znaczenia, bowiem w 2015 r. (przez część tego roku) syn był osobą małoletnią. W przypadku wychowywania dziecka małoletniego (chociażby przez część roku) limit dochodu uzyskanego w roku podatkowym przez dziecko jest bez znaczenia do zastosowania omawianego sposobu opodatkowania.

Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi rozstrzygnięcie w zakresie możliwości zastosowania opodatkowania za 2015 r. w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko i nie odnosi się do rozliczenia dochodów uzyskanych przez syna.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.