IBPBII/1/415-527/14/BJ | Interpretacja indywidualna

Czy za rok 2014 Wnioskodawczyni będzie mogła się rozliczać z synem na zasadach art. 6 ust. 4 pkt 1 – jako z małoletnim, bez ograniczenia kwotowego dochodu osiągniętego przez jej syna, czy jednak rozliczenie wspólne możliwe jest jedynie na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 – jako z osobą do 25 roku życia uczącą się i nieosiągającą w roku 2014 dochodu wyższego niż 3.089 zł?
IBPBII/1/415-527/14/BJinterpretacja indywidualna
  1. dzieci i młodzież
  2. osoba samotnie wychowująca dzieci
  3. rozliczenie roczne
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 17 czerwca 2014 r. (data wpływu do Biura – 23 czerwca 2014 r.), uzupełnionym 5 września 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania opodatkowania za 2014 rok w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m. in w zakresie możliwości zastosowania opodatkowania za 2014 rok w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 21 sierpnia 2014 r. znak: IBPB II/1/415-526/14/BJ, IBPB II/1/415-527/14/BJ wezwano Wnioskodawczynię o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 5 września 2014 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Dnia 21 października 2012 r. Sąd orzekł rozwód Wnioskodawczyni i przyznał jej prawo do opieki nad małoletnim synem (wtedy 16 letnim). W dniu 13 kwietnia 2014 r. syn osiągnął pełnoletność. Wnioskodawczyni wychowuje syna samotnie. Wnioskodawczyni nie zawarła ponownie związku małżeńskiego ani nie prowadzi gospodarstwa domowego z inną osobą oprócz syna. Jest rozliczana z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

Od marca 2014 r. syn Wnioskodawczyni jest uczniem Liceum (...). Przez cały rok 2014 syn zamierza kontynuować naukę w ww. szkole oraz chce podjąć płatną pracę zawodową.

W uzupełnieniu z 1 września 2014 r. (data wpływu do Biura – 5 września 2014 r.) Wnioskodawczyni doprecyzowała zdarzenie przyszłe i wskazała, że:

  • W 2014 r. osiąga dochody ze stosunku pracy.
  • Syn zamieszkuje tylko z Wnioskodawczynią.
  • W 2014 r. do Wnioskodawczyni ani do jej syna nie mają zastosowania przepisy art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku tonażowym.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:

Czy za rok 2014 Wnioskodawczyni będzie mogła się rozliczać z synem na zasadach art. 6 ust. 4 pkt 1 – jako z małoletnim, bez ograniczenia kwotowego dochodu osiągniętego przez jej syna, czy jednak rozliczenie wspólne możliwe jest jedynie na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 – jako z osobą do 25 roku życia uczącą się i nieosiągającą w roku 2014 dochodu wyższego niż 3.089 zł...

Wnioskodawczyni uważa, że z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z rozporządzeń do niej wydanych jednoznacznie nie wynika jak należy rozpatrywać ww. sytuację. Jednakże z wydanych interpretacji, np. Urzędu Skarbowego Poznań – Nowe Miasto znak: ZF/415-16/07, wynika, że warunki preferencji będą spełnione, jeśli dziecko choć przez jeden dzień w danym roku będzie spełniało warunki małoletności. Takie samo stanowisko co do osoby samotnie wychowującej dziecko choćby jeden dzień w danym roku, wynika np. z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie znak: IPPB4/415-251/12-2/JK3 z 1 czerwca 2012 r.

W związku z powyższym Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, że za rok 2014 będzie mogła rozliczyć się z synem na zasadzie matki samotnie wychowującej małoletnie dziecko.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawczyni w zakresie możliwości zastosowania opodatkowania za 2014 rok w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko. W zakresie możliwości zastosowania opodatkowania za 2012 rok w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko wydano odrębną interpretację znak: IBPB II/1/415- 526/14/BJ.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) od dochodów rodzica lub opiekuna prawnego, podlegającego obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci:

  1. małoletnie,
  2. bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3. do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27

-podatek może być określony z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.

W myśl art. 6 ust. 8 ww. ustawy sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym.

Zgodnie z art. 6 ust. 9 powołanej ustawy zasada określona w ust. 8 nie dotyczy osób, o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym niekorzystających jednocześnie z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej na zasadach określonych w art. 30c albo w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, albo w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym.

Ponadto art. 6 ust. 10 ww. ustawy stanowi, że sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania do podatników, którzy wniosek, wyrażony w zeznaniu podatkowym, określony w ust. 2 i 4, złożą po terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 1.

Cytowane przepisy wprowadzają wyjątek od zasady dokonywania indywidualnego rozliczenia zobowiązania podatkowego podatników poprzez ustalenie preferencyjnego sposobu rozliczenia. W konsekwencji, aby móc rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko należy spełniać wszystkie warunki określone w stosownych przepisach.

Z powyższego wynika, że ustawodawca uzależnił prawo do skorzystania z preferencyjnych zasad obliczania podatku dochodowego dla osób samotnie wychowujących dzieci od spełnienia łącznie następujących warunków: posiadania statusu osoby samotnie wychowującej dziecko, wychowywania w roku podatkowym dzieci (dziecka), nie uzyskiwania przez dzieci (dziecko) dochodów (z wyjątkiem przewidzianych ustawą), wyrażenia wniosku o rozliczenie na preferencyjnych warunkach w rocznym zeznaniu podatkowym, złożonym w ustawowym terminie przewidzianym do jego składania.

Z istoty pojęcia „osoby samotnie wychowującej dziecko” wynika, że jest to osoba, która w określonej sytuacji, w określonym czasie zupełnie sama (bez udziału drugiej osoby), zajmuje się wychowywaniem dziecka, stale troszczy się o jego byt materialny i rozwój emocjonalny. Przepis art. 6 ust. 4 ustawy wymienia osoby, którym przysługuje status osób samotnie wychowujących dzieci, odwołując się zarówno do statusu cywilnoprawnego osoby wychowującej dzieci, jak również do tego, że osoba ta musi faktycznie wychowywać dzieci samotnie, tj. bez wsparcia drugiego z rodziców. Jednocześnie o samotnym wychowywaniu dziecka nie musi przesądzać orzeczenie sądowe o sprawowaniu władzy rodzicielskiej przez jedno z rodziców. W sytuacji, gdy żaden z rodziców nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, ani nie jest ona ograniczona, a oboje są stanu wolnego, zarówno jeden jak i drugi może samotnie wychowywać dziecko. Przy czym prawo do omawianej preferencji przysługuje jedynie temu z rodziców, który faktycznie w roku podatkowym samotnie, tj. bez udziału drugiego rodzica, wychowywał dziecko, czyli sprawował nad nim stałą opiekę, zamieszkując z nim.

Z wniosku wynika, że dnia 21 października 2012 r. Sąd orzekł rozwód Wnioskodawczyni i przyznał jej prawo do opieki nad małoletnim synem (wtedy 16 letnim). W dniu 13 kwietnia 2014 r. syn osiągnął pełnoletność. Od marca 2014 r. syn jest uczniem Liceum (...). Przez cały rok 2014 syn zamierza kontynuować naukę w ww. szkole oraz chce podjąć płatną pracę zawodową.

Wnioskodawczyni wychowuje syna samotnie. Wnioskodawczyni nie zawarła ponownie związku małżeńskiego ani nie prowadzi gospodarstwa domowego z inną osobą oprócz syna. Jest rozliczana z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach ogólnych według skali podatkowej. W 2014 r. osiąga dochody ze stosunku pracy. Syn zamieszkuje tylko z Wnioskodawczynią. W 2014 r. do Wnioskodawczyni ani do jej syna nie mają zastosowania przepisy art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku tonażowym.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni posiada status osoby samotnie wychowującej dziecko i ma prawo do skorzystania za 2014 rok z preferencyjnej formy opodatkowania przewidzianej dla osoby samotnie wychowującej małoletnie dziecko.

Wnioskodawczyni może rozliczyć się z synem w taki sposób, gdyż syn do kwietnia 2014 r. był osobą małoletnią. Zatem fakt, że syn w 2014 r. planuje podjąć pracę zawodową jest bez znaczenia, bowiem w 2014 r. (przez część tego roku) syn był osobą małoletnią. W przypadku wychowywania dziecka małoletniego (chociażby przez część roku) limit dochodu uzyskanego w roku podatkowym przez dziecko jest bez znaczenia do zastosowania omawianego sposobu opodatkowania.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanej we wniosku interpretacji wskazać należy, iż dotyczy ona konkretnej, indywidualnej sprawy podatnika w określonym stanie faktycznym i w tej sprawie rozstrzygnięcie w niej zawarte jest wiążące. Natomiast powołane stanowisko naczelnika urzędu skarbowego zostało zajęte w indywidualnej sprawie podatnika, który zwrócił się z zapytaniem do tego organu. Od dnia 01 lipca 2007 r. jedynym organem właściwym do wydawania interpretacji indywidualnych jest Minister Finansów działający przez uprawnionych Dyrektorów Izb Skarbowych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

dzieci i młodzież
IBPBII/1/415-679/14/MK | Interpretacja indywidualna

osoba samotnie wychowująca dzieci
IBPBI/1/415-1063/14/SK | Interpretacja indywidualna

rozliczenie roczne
IBPBII/1/415-1085/12/BJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.