IBPBI/1/415-1063/14/SK | Interpretacja indywidualna

W zakresie sposobu rozliczenia dochodów uzyskanych w 2011 r.
IBPBI/1/415-1063/14/SKinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. opodatkowanie dochodu
 3. osoba samotnie wychowująca dzieci
 4. zawieszenie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 września 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 17 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie sposobu rozliczenia dochodów uzyskanych w 2011 r. – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 września 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie sposobu rozliczenia dochodów uzyskanych w 2011 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W 2009 r. Wnioskodawca był zatrudniony na umowę o pracę i równolegle dnia 2 października 2009 r. zarejestrował działalność gospodarczą, wybierając ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jako formę opodatkowania tej działalności. Działalność została rozpoczęta w celu podpisania kontraktu z firmą z branży energetyki wiatrowej, jednak okazało się, że zaproponowane warunki współpracy okazały się inne niż pierwotnie proponowano. Praca na etacie była głównym źródłem dochodu Wnioskodawcy i zajmowała zbyt dużo czasu aby zająć się działalnością gospodarczą, tym bardziej na innych warunkach niż pierwotnie zakładano. Wnioskodawca zdecydował się zawiesić działalność gospodarczą. Nie dokonując żadnej operacji gospodarczej, ani finansowej działalność tę zawiesił 18 listopada 2009 r. Wnioskodawca nie podjął zawieszonej działalności gospodarczej, a 24 grudnia 2011 r. została ona zakończona. W 2011 r. Wnioskodawca był zatrudniony na kontrakcie menadżerskim. Dokonując rozliczenia rocznego osiągniętych za 2011 r. dochodów uwzględnił dochody osiągnięte z kontraktu menadżerskiego oraz wybrał prawo do opodatkowania dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci (Wnioskodawca nie jest żonaty i w 2011 r. sam wychowywał dziecko).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku zarejestrowania działalności gospodarczej, w ramach której od momentu zarejestrowania (tj. od 2 października 2009 r.) do jej zamknięcia (tj. do 24 grudnia 2011 r.), nie dokonałem żadnej operacji gospodarczej, ani finansowej - miałem, jako ojciec samotnie wychowujący dziecko - prawo skorzystać z rozliczenia osiągniętych dochodów za 2011 r. w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci...

Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ od momentu zarejestrowania działalności gospodarczej, tj. od 2 października 2009 r. do jej zamknięcia tj. do 24 grudnia 2011 r. nie wykonywał żadnej operacji gospodarczej i nie wystawił żadnej faktury, uważa, że w stosunku do niego nie miała zastosowania ustawa o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a co za tym idzie, miał prawo do opodatkowania dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 51 poz. 307 ze zm. w brzmieniu obowiązującym w 2011 r. ), od dochodów rodzica lub opiekuna prawnego, podlegającego obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci:

 1. małoletnie,
 2. bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 3. do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej

- podatek może być określony, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.

Zauważyć należy, że z treści art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że prawo do preferencyjnego sposobu opodatkowania dochodów przysługuje wyłącznie temu rodzicowi, który wychowuje dziecko. Jednocześnie przepisy powyższej ustawy nie uzależniają prawa podatnika do preferencyjnego opodatkowania jego dochodów od tego, czy przez cały rok był osobą samotnie wychowującą dziecko. Wystarczające jest zatem, aby taki stan zaistniał w ciągu roku, a nie trwał przez cały rok.

Z istoty pojęcia „osoby samotnie wychowującej dziecko” wynika natomiast, że jest to osoba, która w określonej sytuacji, w określonym czasie zupełnie sama (bez udziału drugiej osoby), zajmuje się wychowywaniem dziecka, stale troszczy się o jego byt materialny i rozwój emocjonalny.

Podkreślić jednak należy, że zgodnie z art. 6 ust. 8 ww. ustawy, sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka miały zastosowanie przepisy art. 30c, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym.

Zgodnie z art. 6 ust. 9 powołanej ustawy, zasada określona w ust. 8 nie dotyczy osób, o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym niekorzystających jednocześnie z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej na zasadach określonych w art. 30c albo w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, albo w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym.

Zgodnie natomiast z art. 6 ust. 10 ww. ustawy, sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania do podatników, którzy wniosek, wyrażony w zeznaniu podatkowym, określony w ust. 2 i 4, złożą po terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 1.

Z powyższego wynika, że ustawodawca uzależnił prawo do skorzystania z preferencyjnych zasad obliczania podatku dochodowego dla osób samotnie wychowujących dzieci od spełnienia łącznie następujących warunków:

 • posiadania statusu osoby samotnie wychowującej dziecko (dzieci);
 • wychowywania w roku podatkowym dziecka (dzieci);
 • braku zastosowania w stosunku do podatnika i jego dziecka przepisów art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, a także ustawy o podatku tonażowym;
 • wyrażenia wniosku o rozliczenie na preferencyjnych warunkach w rocznym zeznaniu podatkowym, złożonym w ustawowym terminie przewidzianym do jego składania.

Zatem, przy ocenie prawa do rozliczenia w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko (dzieci), decydującym kryterium jest m.in. fakt, czy w stosunku do tej osoby ma zastosowanie ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 2011 r. Wnioskodawca był osobą samotnie wychowującą dziecko. W 2009 r. zarejestrował działalność gospodarczą wybierając ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jako formę opodatkowania tej działalności. W 2011 r. był zatrudniony na kontrakcie menadżerskim. W dniu 18 listopada 2009 r. zawiesił ww. działalność gospodarczą, nie dokonując żadnej operacji gospodarczej, a następnie bez formalnego podjęcia tej działalności, działalność tą zakończył 24 grudnia 2011 r. Składając rozliczenie podatkowe za 2011 r. Wnioskodawca rozliczył się na formularzu PIT-37, wybierając sposób opodatkowania dochodów przewidziany dla osób samotnie wychowujących dziecko.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny, stwierdzić należy, że Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo rozliczenia uzyskanych w 2011 r. dochodów w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko z uwagi na zaistnienie negatywnej przesłanki wykluczającej jego zastosowanie, wskazanej w art. 6 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. podleganie przepisom ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W tej sytuacji bez znaczenia pozostaje okoliczność, że Wnioskodawca od 18 listopada 2009 r. zawiesił prowadzoną działalność gospodarczą, dla której wybrał opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Samo zawieszenie działalności, nie świadczy o jej likwidacji. Skoro Wnioskodawca dopiero 24 grudnia 2011 r. zgłosił likwidację prowadzonej działalności gospodarczej stanowi to podstawę do przyjęcia, że w 2011 r. miały do niego zastosowanie przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność gospodarcza
IBPBI/1/415-859/14/BK | Interpretacja indywidualna

opodatkowanie dochodu
IBPBII/1/415-231/12/AŻ | Interpretacja indywidualna

osoba samotnie wychowująca dzieci
ILPB2/415-549/14-2/ES | Interpretacja indywidualna

zawieszenie
IBPP2/443-298/14/BW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.