Osoba nie będąca pracownikiem | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to osoba nie będąca pracownikiem. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Czy Wnioskodawca prawidłowo postępuje wliczając kwotę z tytułu zwrotu kosztów związanych z używaniem prywatnego samochodu bądź samochodu zakupionego w ramach działalności gospodarczej i wpisanego do ewidencji środków trwałych przez osobę zatrudnioną na warunkach umowy - zlecenia do przychodu zleceniobiorcy podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych potrącając zaliczkę na podatek dochodowy z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20%?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 3 listopada 2009 r. (data wpływu 9 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zwrotu kosztów używania własnego samochodu przez zleceniobiorcę - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 9 listopada 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w (...)

2011
1
maj

Istota:

Koszty podróży i noclegi rodziny pracownika zapłaconych przez Spółkę w czasie wyjazdu pracownika wraz z rodzina do krajów Dalekiego Wschodu nie stanowią kosztuuzyskania przychodu

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 17 lipca 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 31 lipca 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m. in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów Spółki kosztów podróży oraz noclegów (hotele) rodziny pracownika w czasie wyjazdu do Ch., z Ch. do innych krajów i po terenie Ch. - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31 lipca 2007 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie (...)

2011
1
mar

Istota:

Podatnik występuje z zapytaniem odnośnie sposobu opodatkowania dochodów z umów o dzieło.

Fragment:

(...) W dniu 16.11.2005r.Podatnik złożył w tutejszym Urzędzie pisemne zapytanie dotyczące możliwości podjęcia pracy jako instruktor nauki jazdy w ramach umowy o dzieło oraz wysokości należnego podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z tego tytułu. We wniosku Podatnik nie przedstawił w sposób wyczerpujący stanu faktycznego, nie przedstawił własnego stanowiska w sprawie, nie wniósł też należnej opłaty skarbowej. W związku z powyższym, pismem z dnia 23.11.2005r. wezwano Podatnika do uzupełnienia braków. W dniu 30.11.2005r. wpłynęło uzupełnienie wniosku. Zgodnie z opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Podatnika zamierza on rozpocząć pracę na podstawie umowy o dzieło, jako instruktor nauki jazdy. Pracę będzie wykonywał na rzecz podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność gospodarczą. Podatnik nie zamierza podejmować prowadzenia działalności gospodarczej. W sprawie tej Podatnik zwracał się również do ZUS i otrzymał informację, (...)

2011
1
mar

Istota:

W miesiącu styczniu 2006 r. zakład pracy stanie przed obowiązkiem wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego osobom, z którymi stosunek pracy ustanie w 2005 r. Czy w 2006 r. w miesiącu wypłaty w/w wynagrodzenia należy zastosować kwotę zmniejszającą podatek. Jeżeli tak, to czy w wysokości obowiązującej w 2005 r., czy też w 2006 r.?

Fragment:

(...) Pismem z dnia 16 września 2005 r. (data wpływu: 16.09.2005r.) Wójt Gminy ... reprezentujący płatnika, tj. Urząd Gminy ... zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: „W miesiącu styczniu 2006 r. zakład pracy stanie przed obowiązkiem wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego osobom, z którymi stosunek pracy ustanie w 2005 r.” Postawione w piśmie zapytanie brzmi:„Czy w 2006 r. w miesiącu wypłaty w/w wynagrodzenia należy zastosować kwotę zmniejszającą podatek. Jeżeli tak, to czy w wysokości obowiązującej w 2005 r., czy też w 2006 r.” ... Zdaniem Wnioskodawcy zakład pracy, który dokonuje wypłaty świadczeń ze stosunku pracy jest zobowiązany do poboru zaliczek. Jeżeli były pracownik przed wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego złoży oświadczenie PIT-2, to zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych należy (...)

2011
1
sty

Istota:

Podatnik pyta czy koszty zakwaterowania w hotelach pracowniczych zarówno pracowników jak i jednoosobowych firm będą dla Spółki kosztem uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 11.05.2004r. (wpłynęło do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 14.05.2004r. uzupełnione w dniu 31.05.2004.) - złożone w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje, iż: Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę wynika, iż świadczy ona usługi budowlane na terenie całego kraju. Do ich wykonania zatrudnia pracowników etatowych oraz jednoosobowe firmy budowlane. Zarówno pracownicy etatowi jak i jednoosobowe firmy częściowo pochodzą z południa Polski. Z firmami tymi Spółka jako Zamawiający zawarła m.in. umowy na (...)