IBPP3/4512-856/15/UH | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z obowiązku wystawiania paragonów fiskalnych oraz faktur VAT w przypadku dokonywania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (transakcje typu „B2C”) za pośrednictwem systemu „ P.”.
IBPP3/4512-856/15/UHinterpretacja indywidualna
 1. bilety
 2. ewidencja
 3. faktura VAT
 4. kasa rejestrująca
 5. osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 9 listopada 2015 r. (data wpływu 17 listopada 2015 r.) uzupełnione pismem, które wpłynęło do organu 8 lutego 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku wystawiania paragonów fiskalnych oraz faktur VAT w przypadku dokonywania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (transakcje typu „B2C”) za pośrednictwem systemu „ P.” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek uzupełniony pismem, które wpłynęło do organu 8 lutego 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku wystawiania paragonów fiskalnych oraz faktur VAT w przypadku dokonywania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (transakcje typu „B2C”) za pośrednictwem systemu „ P.”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Z dniem 30 czerwca 2015 r. doszło do połączenia spółki Polskie ... (spółka przejmująca), dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”, ze spółką Polskie ... (spółka przejmowana).

W analogicznym stanie faktycznym 7 stycznia 2014 r. wydana została interpretacja przepisów prawa podatkowego znak: IBPP3/443-1264/13/KG. W związku ze zmianą podmiotu będącego Wnioskodawcą Spółka zwraca się o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego na jej rzecz według aktualnego stanu prawnego.

W wyniku połączenia Wnioskodawca stał się właścicielem i operatorem kolei linowych oraz wyciągów narciarskich. Za przejazdy kolejkami lub wyciągami Wnioskodawca pobiera opłaty.

Wnioskodawca sprzedaje bilety jednorazowe, bilety grupowe, karnety czasowe, karnety obejmujące wiele przejazdów. Wnioskodawca dokonuje sprzedaży biletów na rzecz osób fizycznych (transakcje typu „B2C” – na rzecz osób prywatnych, tj. osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej) zarówno przez osobisty ich zakup w kasach, jak również przy wykorzystaniu systemu informatycznego, dzięki któremu osoby fizyczne mogą nabywać bilety przez stronę internetową Wnioskodawcy (...).

W przypadku zakupu biletów przez stronę internetową Wnioskodawcy, nabywca zamawiając bilet dokonuje wpłaty w wysokości 100% wartości biletu za pośrednictwem internetowego elektronicznego systemu płatniczego (on-line) „ P.”, obsługiwanego przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą jako agent rozliczeniowy w rozumieniu ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (dalej: „Agent”). Po potwierdzeniu wpłaty środków przez klienta, na konto Agenta w systemie „ P.”, generowana jest w rejestrze sprzedaży Wnioskodawcy faktura VAT. Faktura VAT wraz z biletem jest natychmiastowo dostępna dla nabywcy biletu po zalogowaniu na stronie internetowej Spółki. Wnioskodawca nie ewidencjonuje w tym przypadku sprzedaży (zaliczek) na kasie rejestrującej.

W przypadku niektórych rodzajów biletów (ski pass) są one odbierane fizycznie w kasie jednostki Wnioskodawcy. Również w takim wypadku Spółka, po potwierdzeniu wpłaty środków przez klienta na konto Agenta w systemie „ P.”, wystawia fakturę dostępną dla nabywcy na stronie internetowej. Spółka traktuje taką fakturę jako fakturę zaliczkową. Na koniec dnia, w którym odbył się przejazd, Wnioskodawca wystawia fakturę rozliczeniową, na której podstawa opodatkowania wynosi „0” (faktura zaliczkowa obejmuje 100% płatności).

Również w tym przypadku Spółka nie ewidencjonuje sprzedaży (zaliczek) na kasie rejestrującej.

Przekazanie środków na rachunek Wnioskodawcy przez Agenta następuje dwa razy dziennie, zgodnie z zatwierdzonymi przez Wnioskodawcę warunkami współpracy z Agentem.

Informacje otrzymane przez Wnioskodawcę od Agenta zawierają informacje o wysokości wpłat dokonanych przez nabywców biletów, a także dane nabywców, w tym ich adresy oraz ID transakcji pozwalające na jednoznaczne zidentyfikowanie, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie :

Czy w przypadku, w którym wynagrodzenie ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (transakcje typu „B2C”) otrzymywane jest za pośrednictwem systemu „ P.”, Wnioskodawca zwolniony jest z obowiązku wystawiania paragonów fiskalnych z uwagi na fakt otrzymywania wpłat na rachunek bankowy za pośrednictwem agenta rozliczeniowego w rozumieniu ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych, jak również zwolniony jest z wystawiania faktur VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku otrzymywania od osób fizycznych płatności niezwiązanych z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą (transakcje typu „B2C”) za pośrednictwem systemu „ P.” Wnioskodawca zwolniony jest z obowiązku wystawiania paragonów fiskalnych z uwagi na fakt otrzymywania wpłat za pośrednictwem agenta rozliczeniowego w rozumieniu ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych, jak również zwolniony jest z wystawiania faktur VAT.

Co do zasady, obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT). W myśl ust. 1 tego artykułu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w zakresie kas rejestrujących.

W myśl bowiem przepisów § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 4 listopada 2014 r. (Dz.U. 2014 r., poz. 1544 ze zm.), zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia

Zgodnie natomiast z poz. 38 tego załącznika, zwolnione z obowiązku ewidencjonowania jest świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli:

 • zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem);
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Zdaniem Wnioskodawcy, możliwość stosowania powyższego zwolnienia dotyczy również sytuacji, w której płatność jest realizowana przez systemy płatności internetowych (takich jak np. system „ P.”). Aktualnie na rynku funkcjonują różne systemy płatności internetowych tworzone specjalnie do obsługi sprzedaży wysyłkowej w internecie. Zdaniem Wnioskodawcy, skorzystanie z możliwości przyjmowania płatności za pośrednictwem operatorów (agentów rozliczeniowych) obsługujących płatności elektroniczne: D., P., C. oraz e., ..., M., P. i B., nawet w sytuacji, gdy rachunek bankowy Wnioskodawcy uznawany będzie cyklicznie, należy uznać, że spełnione są warunki określone w poz. 38 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Przemawia za tym również wykładnia celowościowa, bowiem obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej na podstawie rozporządzenia objęta jest przede wszystkim sprzedaż detaliczna w żaden inny sposób nieudokumentowana. Natomiast w opisanym przypadku każda sprzedaż „pozostawia po sobie ślad” w postaci wpływu na konto Wnioskodawcy w związku z wcześniejszą sprzedażą. Podkreślenia wymaga fakt, że wszelkie kwoty, które wpływają na rachunek bankowy Wnioskodawcy można przypisać do konkretnych, oznaczonych transakcji.

Prawidłowość takiego stanowiska została potwierdzona m.in. w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 25 marca 2011 r. (sygn. IBPP4/443-227/11/JP), w której Dyrektor Izby Skarbowej potwierdził prawo do zwolnienia również w przypadku transakcji, dla których płatności przyjmowane są przez podmiot pośredniczący w przelewie na linii kupujący - sprzedawca;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 kwietnia 2013 r. (sygn. IPPP2/443-189/13-2/KOM): „Sprzedaż ta ma być dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a zapłata odbywać się będzie poprzez internetowe elektroniczne systemy płatnicze on-line typu: D., P., C. oraz e., Transferuj.pl, M., P. i B. lub bezpośrednio na konto bankowe Firmy. Kupujący po wyborze gry (...) jest potem przekierowywany do strony, na której może dokonać płatności (np. do strony wybranego banku), dokonuje płatności, a następnie Firma otrzymuje powiadomienie o wpłacie. W tym momencie pieniądze są już do dyspozycji na indywidualnym koncie w systemie płatności (...). Z wpłat dokonanych przez klientów wynika, jakiej konkretnie czynności ona dotyczy oraz na czyją rzecz została dokonana konkretna transakcja (tj. dane nabywcy, w tym jego adres). W ocenie tut. Organu płatność dokonana poprzez internetowe elektroniczne systemy płatnicze (on-line) z uwagi na fakt, że dokonywana jest z konta nabywcy przedmiotowych usług na konto bankowe podatnika spełnia przesłankę do uznania, że została dokonana za pośrednictwem banku.

Stanowisko zaprezentowane w powołanej interpretacji potwierdza również m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 czerwca 2013 r. (sygn. IBPP3/443-495/13/KG).

Ww. interpretacje zostały wydane w poprzednim stanie prawnym, niemniej wnioski z nich płynące znajdują zastosowanie również w analizowanej sprawie.

W związku z tym, że informacje otrzymane przez Wnioskodawcę od Agenta zawierają informacje o wysokości wpłat dokonanych przez nabywców biletów, które są dokonywane w wysokości 100% wartości biletu, a także dane nabywców, w tym ich adresy oraz ID transakcji, numer zamówienia biletu, zdaniem Wnioskodawcy jest on zwolniony z obowiązku wystawiania paragonów fiskalnych przy otrzymywaniu płatności za pośrednictwem systemu „ P.”.

Wnioskodawca nie ma również obowiązku wystawiania faktur VAT w transakcjach typu „B2C”, chyba że zażąda tego klient. Tym samym, generowane w systemie Wnioskodawcy dokumenty mogą ulec zmianie, tzn. nie jest wymagane, aby posiadały elementy powodujące uznanie takiego dokumentu za fakturę VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zasady dokumentowania sprzedaży reguluje art. 106b do 106q ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT.

Jak stanowi art. 2 pkt 31 ustawy, ilekroć w jej przepisach jest mowa o fakturze – rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy – podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3. (art. 106b ust. 2)

W myśl art. 106b ust. 3 ustawy na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 • czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1,
 • sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118,
 • – jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Zasadą jest zatem dokumentowanie sprzedaży wystawianiem faktury dokumentującej sprzedaż dokonywaną przez podatnika na rzecz konkretnie wymienionych przez ustawodawcę podmiotów – takich jak: innych podatników tego podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, bądź na rzecz osób prawnych, które nie są podatnikami. W świetle ww. przepisu, obowiązek wystawiania faktur nie spoczywa na podatniku dokonującym sprzedaży, w sytuacji gdy nabywca nie mieści się w ww. kategorii podmiotów. Jednakże należy zwrócić uwagę na treść art. 106b ust. 3 pkt 1 ustawy, który zakłada, że wszyscy nabywcy niebędący podmiotami, o których mowa w art. 106b ust. 1 ustawy, mogą otrzymać od sprzedawcy fakturę, po wcześniejszym zgłoszeniu takiego żądania.

Wnioskodawca może zatem zrezygnować z wystawiania faktur w sposób opisany we wniosku, jednakże na żądanie nabywcy – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, jest obowiązany do wystawienia faktury dokumentującej tą sprzedaż.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy o VAT. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w zakresie kas rejestrujących.

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących określone zostało w § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544).

Powyższe przepisy wskazują na dwojakiego rodzaju zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, mianowicie: zwolnienie dla określonych grup podatników (zwolnienie podmiotowe) i zwolnienie dla konkretnych czynności (zwolnienie przedmiotowe).

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 38 ww. załącznika wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Ponadto, stosownie do zapisu § 4 ww. rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i 3, nie stosuje się, bez względu na wysokość osiąganych obrotów przy dostawie towarów i świadczeniu usług w nim wymienionych.

Analiza powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że aby podatnik miał możliwość skorzystać z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 38 załącznika do rozporządzenia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

 • świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem),
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła,
 • przedmiotem świadczenia nie są usługi wymienione w § 4 ww. rozporządzenia.

Niewystąpienie jednego z nich oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest właścicielem i operatorem kolei linowych oraz wyciągów narciarskich. Wnioskodawca sprzedaje bilety i karnety na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zarówno przez osobisty ich zakup w kasach, jak również przy wykorzystaniu systemu informatycznego, dzięki któremu osoby fizyczne mogą nabywać bilety przez stronę internetową Wnioskodawcy. W przypadku zakupu biletów przez stronę internetową Wnioskodawcy, nabywca zamawiając bilet dokonuje wpłaty w wysokości 100% wartości biletu za pośrednictwem internetowego elektronicznego systemu płatniczego (on-line) „ P.”.obsługiwanego przez podmiot prowadzący działalność jako agent rozliczeniowy w rozumieniu ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych. Informacje otrzymane przez Wnioskodawcę od agenta zawierają informacje o wysokości wpłat dokonanych przez nabywców biletów, a także dane nabywców, w tym ich adresy oraz ID transakcji pozwalające na jednoznaczne zidentyfikowanie jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz regulacje prawne wynikające z zacytowanych przepisów należy uznać, że w odniesieniu do sprzedaży biletów i karnetów dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej:

 • za które Wnioskodawca otrzymuje on w całości zapłatę bezpośrednio na swój wyodrębniony rachunek bankowy, z tym że wszystkie płatności najpierw trafiają na konto agenta w systemie „ P.”, a następnie są one dwa razy dziennie przekazane na rachunek bankowy Wnioskodawcy;
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę w sposób opisany we wniosku jednoznacznie będzie wynikać, dane i adres nabywcy, oraz ID transakcji pozwalające na jednoznaczne zidentyfikowanie, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła,

Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania tych transakcji za pomocą kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 38 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r., nie dłużej niż do końca 2016 r. Tym samym Wnioskodawca nie ma obowiązku wydawania klientom paragonów fiskalnych.

Podsumowując, Wnioskodawca nie ma obowiązku wystawiania paragonów fiskalnych, jak również nie ma obowiązku wystawiania faktur, chyba że zażąda tego klient.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczenia wymaga, że interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. 2012, poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.