Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania wynagrodzenia z tytułu czynności realizowanych przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menadżerskiego.

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (dalej: „ Zarządzający ”) jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wnioskodawca zawarł ze Spółką Umowę o świadczenie usług zarządzania (dalej: „ Umowa ”), która obowiązuje od 1 marca 2017 roku. Zgodnie z postanowieniami Umowy, w ramach i w okresie pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu (dalej: „ Funkcja ”) Zarządzający zobowiązuje się do osobistego świadczenia usług zarządzania (dalej: „ Usługi ”) na zasadach określonych Umową (Zarządzający nie jest uprawniony do powierzenia wykonywania Usług osobie trzeciej). Usługi będą obejmowały w szczególności: prowadzenie spraw Spółki i uczestnictwo w pracach Zarządu, z uwzględnieniem zakresu praw i obowiązków wynikających z Funkcji, reprezentowanie Spółki wobec podmiotów trzecich, zgodnie z obowiązującymi zasadami reprezentacji Spółki, samodzielne zarządzanie powierzonymi obszarami działalności Spółki, przypisanymi do Funkcji, z uwzględnieniem uprawnień pozostałych organów Spółki, realizację wyznaczonych celów zarządczych określonych w Umowie. Zgodnie z Umową, w sprawach nieuregulowanych Umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu spółek handlowych, a także inne przepisy powszechnie obowiązujące.

2016
17
gru

Istota:

Czy odszkodowania za szkody wyrządzone przez gatunki zwierząt chronionych wypłacane rolnikom indywidualnym oraz innym osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej stanowią przychód opodatkowany i należy im wystawić PIT-8C?

Fragment:

Czy odszkodowanie za szkody wyrządzone przez gatunki zwierząt chronionych wypłacane rolnikom indywidualnym oraz osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej stanowią przychód opodatkowany i należy im wystawić PIT-8C? Zdaniem Wnioskodawcy, odszkodowania za szkody wyrządzone przez gatunki zwierząt chronionych wypłacane rolnikom indywidualnym i innym osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym nie należy ww. osobom wystawiać i przesyłać deklaracji PIT-8C. W przypadku rolników indywidualnych wypłacane odszkodowania stanowią przychód z działalności rolniczej i w związku z tym na podstawie art. 2 ust. 1 nie podlegają przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, zgodnie z art. 9 ust. l ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów enumeratywnie wymienionych przez ustawodawcę, jako zwolnione od podatku oraz dochody, od których Minister Finansów w drodze rozporządzenia, zaniechał poboru podatku. Katalog zwolnień przedmiotowych określony w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia (z nieistotnymi w omawianej sytuacji wyjątkami) z opodatkowania otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, pod warunkiem, że ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw i przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

2016
15
gru

Istota:

Możliwość korzystania ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT

Fragment:

W myśl art. 113 ust. 2 powołanej ustawy, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się: wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju; odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem: transakcji związanych z nieruchomościami, usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, usług ubezpieczeniowych – jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych; odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Natomiast przepis art. 113 ust. 5 stanowi, że jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę. Podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5 jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1 (art. 113 ust. 9 ustawy).

2016
2
mar

Istota:

Zwolnienie z obowiązku wystawiania paragonów fiskalnych oraz faktur VAT w przypadku dokonywania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (transakcje typu „B2C”) za pośrednictwem systemu „ P.”.

Fragment:

Wnioskodawca może zatem zrezygnować z wystawiania faktur w sposób opisany we wniosku, jednakże na żądanie nabywcy – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, jest obowiązany do wystawienia faktury dokumentującej tą sprzedaż. Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy o VAT. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w zakresie kas rejestrujących. Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących określone zostało w § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544).

2015
28
sty

Istota:

Obowiązki płatnika związane z wypłatą rolnikom indywidualnym oraz osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej odszkodowań za szkody wyrządzone przez gatunki zwierząt chronionych

Fragment:

Czy odszkodowanie za szkody wyrządzone przez gatunki zwierząt chronionych wypłacane rolnikom indywidualnym oraz innym osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej stanowią przychód opodatkowany i należy im wystawić PIT-8C... Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie przedstawionego stanu faktycznego, natomiast w zakresie zdarzenia przyszłego zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawcy, odszkodowania za szkody wyrządzone przez gatunki zwierząt chronionych wypłacane rolnikom indywidualnym oraz innym osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym nie należy ww. osobom wystawiać i przesyłać deklaracji PIT-8C. W przypadku rolników indywidualnych wypłacane odszkodowania stanowią przychód z działalności rolniczej i w związku z tym na podstawie art. 2 ust. 1 nie podlegają przepisom ustawy o podatku dochodowym cd osób fizycznych. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów enumeratywnie wymienionych przez ustawodawcę, jako zwolnione od podatku oraz dochody, od których Minister Finansów w drodze rozporządzenia, zaniechał poboru podatku.

2015
28
sty

Istota:

Obowiązki płatnika związane z wypłatą rolnikom indywidualnym oraz osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej odszkodowań za szkody wyrządzone przez gatunki zwierząt chronionych

Fragment:

Czy odszkodowanie za szkody wyrządzone przez gatunki zwierząt chronionych wypłacane rolnikom indywidualnym oraz innym osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej stanowią przychód opodatkowany i należy im wystawić PIT-8C... Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie przedstawionego zdarzenia przyszłego, natomiast w zakresie stanu faktycznego zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawcy, odszkodowania za szkody wyrządzone przez gatunki zwierząt chronionych wypłacane rolnikom indywidualnym oraz innym osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym nie należy ww. osobom wystawiać i przesyłać deklaracji PIT-8C. W przypadku rolników indywidualnych wypłacane odszkodowania stanowią przychód z działalności rolniczej i w związku z tym na podstawie art. 2 ust. 1 nie podlegają przepisom ustawy o podatku dochodowym cd osób fizycznych. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów enumeratywnie wymienionych przez ustawodawcę, jako zwolnione od podatku oraz dochody, od których Minister Finansów w drodze rozporządzenia, zaniechał poboru podatku.

2013
23
paź

Istota:

Wnioskodawczyni nie ma możliwości odliczenia uiszczonego podatku VAT w związku z ponoszeniem wydatków związanych z realizacją małego projektu w ramach działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ponieważ wydatki poniesione dotyczące realizacji zadania nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawczyni nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. W związku z tym Stronie nie przysługuje również zwrot podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT..

Fragment:

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Strona zrealizowała mały projekt w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ” objętego PROW na lata 2007-2013. Celem tego projektu było umożliwienie mieszkańcom wsi powiatu węgrowskiego zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych poprzez szersze poznanie swojej „ małej ojczyzny ”. Ukazały się cztery numery ww. czasopisma, gdyż został wydany w okresie od kwietnia 2012 r. do kwietnia 2013 r. Kwartalnik „ ... ” wydawany był mieszkańcom wsi powiatu x. nieodpłatnie. Realizacja przedmiotowego projektu, nie jest związana z wykonywaniem przez Stronę czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „ podatnicy VAT czynni ” poprzez złożenie deklaracji VAT-7. Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi.

2012
24
paź

Istota:

Wydatki poniesione na zakup od ludności zużytych tonerów do drukarek, stanowiących odpad poużytkowy, mogą zostać udokumentowane dowodami wewnętrznymi, zawierającymi dane wymienione w § 14 ust. 1 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Nie istnieje w związku z tym obowiązek dokumentowania takich transakcji umowami kupna sprzedaży W przypadku ww. zakupów, dokumentowanych dowodami wewnętrznymi nie ma znaczenia wartość zakupu w tym zakresie nie istnieją, bowiem normy prawa podatkowego ograniczające wartość transakcji

Fragment:

Pod pojęciem ludności należy rozumieć osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. W świetle prawa osoby te nie mają możliwości wystawienia faktur. Zdaniem Wnioskodawcy przy zakupie na podstawie dowodu wewnętrznego nie istnieją ograniczenia kwotowe odnośnie jednorazowych transakcji zakupu tonerów do drukarek, jako odpadów poużytkowych od ludności Wydatki poniesione na zakup od ludności zużytych tonerów do drukarek, stanowiących odpad poużytkowy, mogą zostać udokumentowane dowodami wewnętrznymi, zawierającymi dane wymienione w § 14 ust. 1 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Nie istnieje w związku z tym obowiązek dokumentowania takich transakcji umowami kupna sprzedaży W przypadku ww. zakupów, dokumentowanych dowodami wewnętrznymi nie ma znaczenia wartość zakupu w tym zakresie nie istnieją, bowiem normy prawa podatkowego ograniczające wartość transakcji W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14 c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

2012
24
cze

Istota:

Konieczność ponownej zapłaty podatku VAT

Fragment:

Jak wspomniano powyżej, transakcja sprzedaży na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej wymaga udokumentowania paragonem fiskalnym. Niezależnie od zarejestrowania tej sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej klient może wystąpić o wystawienie faktury VAT. Spełnienie żądania wystawienia faktury VAT nie zwalnia sprzedawcy z obowiązku ewidencji sprzedaży w kasie fiskalnej. Sprzedaż udokumentowaną jednocześnie paragonem fiskalnym i wystawioną fakturą VAT należy ująć w ewidencji sprzedaży tylko raz. Jeżeli podatnik wystawił fakturę VAT, która dokumentuje sprzedaż zaewidencjonowaną wcześniej w kasie fiskalnej, to wystawionej faktury nie ujmuje ponownie w ewidencji sprzedaży VAT. Kwoty, które wynikają z faktury, znajdą się bowiem odpowiednio w dobowym oraz miesięcznym raporcie fiskalnym, które stanowią podstawę ujęcia dokonanej transakcji w ewidencji sprzedaży VAT. Mając to na uwadze zgodzić się należy z postępowaniem Wnioskodawcy w przypadku nr 3 (sprzedaż usługi na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), zgodnie z którym Wnioskodawca chce pozostawić w księgach rachunkowych sprzedaż wykazaną jednokrotnie - tylko na podstawie raportu z kasy (...)

2012
25
lut

Istota:

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z remontem kapliczki drewnianej.

Fragment:

Ponadto w treści wniosku wskazano, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej i nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT. Podkreślenia wymaga, że podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych (przez podatnika podatku VAT czynnego) nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą generującą podatek należny. Analiza przedmiotowej sprawy wskazuje, że w sprawie będącej przedmiotem wniosku związek taki nie występuje ponadto Wnioskodawca nie jest podatnikiem VAT. Wnioskodawca bowiem, jak wynika to z treści wniosku, jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności, a nabywane przez niego towary i usługi niezbędne do realizacji projektu, którego przedmiotem była odnowa kapliczki w miejscowości P., pozostają bez jakiegokolwiek związku z czynnościami opodatkowanymi VAT. W świetle powyższego, ze względu na niespełnienie podstawowych przesłanek pozytywnych warunkujących prawo do odliczenia podatku naliczonego, jakimi są związek zakupów z wykonanymi przez zarejestrowanego podatnika VAT czynnego, czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy będącemu osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących dokonane nabycia towarów i usług związane z realizacją projektu pod nazwą „ ... ”.