Osoba bezrobotna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to osoba bezrobotna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
5
sie

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 1, koszty przejazdu finansowane ryczałtem powinny być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ osoba bezrobotna nie ma zwracanych faktycznie poniesionych kosztów przejazdu ani zakwaterowania. W przypadku, gdyby urząd pracy zwracał osobie bezrobotnej faktycznie poniesione koszty przejazdu bądź zakwaterowania to te byłyby zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 102 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Niemniej jednak finansowanie kosztów przejazdu w opisanym stanie wypłacane jest osobie bezrobotnej w formie ryczałtu. Dodatkowo w przypadku stażu, koszty przejazdu ustalone ryczałtem wypłacane są łącznie ze stypendium za staż. Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 2, z uwagi na pełnioną przez Powiatowy Urząd Pracy funkcję płatnika, w sytuacji gdy opisane powyżej koszty podlegałyby opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadzie potrącania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (w przypadku stażu koszty przejazdu wypłacane są łącznie ze stypendium). Wypełniając funkcję płatnika urząd pracy zobowiązany byłby wystawić osobie bezrobotnej PIT-11. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

2011
1
sie

Istota:

Skutki podatkowe otrzymania z Powiatowego Urzędu Pracy jednorazowej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej.

Fragment:

Wydatki sfinansowane dotacją przyznaną osobie bezrobotnej na podjęcie działalności gospodarczej będą stanowiły koszt uzyskania przychodów ze źródła, jakim jest działalność gospodarcza, ponieważ spełniają kryteria zaliczenia do kategorii kosztu: są poniesione w celu uzyskania przychodu – w moim przypadku są niezbędne do wykonywania usług, nie zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ zgodnie z art. 22d tej ustawy podatnik może nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku o cechach środków trwałych, których wartość początkowa nie przekracza 3.500,00 zł, wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do użytkowania – w przedmiotowym przypadku wartość początkowa (po odliczeniu naliczonego podatku VAT), każdego zakupionego składnika majątku nie przekroczyła 3.500,00 zł, więc zdaniem Wnioskodawcy miał prawo zaliczyć te wydatki do kosztów uzyskania przychodu. Narzędzia o wartości przekraczającej 1.500,00 zł. wpisano do ewidencji wyposażenia. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

2011
1
lip

Istota:

Czy wydatki na zakup mebli, sprzętu komputerowego oraz fachowej literatury sfinansowane ze środków przyznanych przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osoby bezrobotnej na podjęcie działalności gospodarczej stanowią koszt uzyskania przychodu z tej działalności?

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wydatki na zakup mebli, sprzętu komputerowego oraz fachowej literatury, sfinansowane ze środków przyznanych przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osoby bezrobotnej na podjęcie działalności gospodarczej, stanowią koszt uzyskania przychodu z tej działalności... Zdaniem wnioskodawczyni, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Art. 23 ustawy wymienia rodzaje wydatków, które nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu. Żaden z punktów w art. 23 nie wymienia wydatków sfinansowanych ze środków przyznanych bezrobotnemu na podjęcie działalności gospodarczej. Art. 23 ust. 1 pkt 56) stanowi, iż za koszty uzyskania przychodów nie uważa się wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122 i 129. Żaden z wymienionych przepisów nie mówi o wydatkach sfinansowanych ze środków przyznanych bezrobotnemu na podjęcie działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.

2011
1
lip

Istota:

Czy wydatki sfinansowane dotacją stanowią koszty uzyskania przychodów?

Fragment:

W dniu 4 maja 2009 r. jako osoba bezrobotna, zawarła Pani ze Starostą Powiatu, w imieniu którego działał Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, umowę na przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Na podstawie ww. umowy otrzymała Pani z Urzędu Pracy środki pieniężne w kwocie 15.000 zł na pokrycie kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej. Środki te zostały wypłacone w ramach Projektu „ Koniec z biernością – czas na pracę ” związanego z Europejskim Funduszem Społecznym w ramach Działania 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 – Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Podstawą prawną umowy była ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dz.

2011
1
cze

Istota:

Czy wszystkie poniesione wydatki na zakup środków trwałych, wyposażenia, towarów i materiałów handlowych oraz materiałów biurowych będą kosztami uzyskania przychodów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Czy przyznane jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Fakt sfinansowania wydatków na zakup wyposażenia, towarów i materiałów handlowych oraz materiałów biurowych ze środków przyznanych osobie bezrobotnej z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, nie wyklucza możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, mimo iż przyznane środki korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten nie został bowiem wymieniony w art. 23 ust. 1 pkt 56 ww. ustawy, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122 i 129. Zgodnie natomiast z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na: nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 22g ust. 17 powiększają wartość (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy otrzymując jako osoba bezrobotna jednorazową dotację na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy ma prawo odliczyć podatek VAT z faktur wystawionych po dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej, sfinansowanych tą właśnie dotacją?

Fragment:

W złożonym wniosku Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy otrzymując jako osoba bezrobotna jednorazową dotację na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy ma prawo odliczyć podatek VAT z faktur wystawionych po dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej, sfinansowanych tą właśnie dotacją. Wnioskodawczyni wyjaśnia, iż planuje od dnia 2 lipca 2007 r. rozpocząć działalność gospodarczą – sklep mięsno – spożywczy. Środki z Powiatowego Urzędu Pracy tj. z Funduszu Pracy zostaną przelane na Jej konto pod koniec czerwca tj. przed podjęciem działalności. Pieniądze te przeznaczy na zakup środków trwałych, wyposażenia, materiałów biurowych i towarów handlowych. Faktury zostaną wystawione w lipcu. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni informuje, iż w dniu 2 lipca 2007 r. zarejestrowała się jako podatnik VAT czynny i zrezygnowała ze zwolnienia z VAT. Naczelnik Urzędu Skarbowego po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego stwierdza, co następuje: Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

2011
1
maj

Istota:

Płatnik zwrócił się z zapytaniem, czy świadczenia wypłacane osobom wykonującym prace społecznie użyteczne stanowi dla osoby bezrobotnej przychód z tzw. innych źródeł, o której mowa w art.10 ust.1 pkt 9 i art.20 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy , jak wynika z postanowień art.42a w/w ustawy o podatku dochodowym, gmina lub podmiot, w którym organizowane są prace społecznie użyteczne i które dokonywały wypłaty należności za wykonanie prac społecznie użytecznych są obowiązane sporządzić osobie bezrobotnej oraz organowi podatkowemu informację o wysokości przychodów i czy osoba bezrobotna ma obowiązek wykazać w zeznaniu rocznym kwotę należności otrzymanych za wykonanie prac społecznie użytecznych ?

Fragment:

(...) osobie bezrobotnej oraz organowi podatkowemu informację o wysokości przychodów i czy osoba bezrobotna ma obowiązek wykazać w zeznaniu rocznym kwotę należności otrzymanych za wykonanie prac społecznie użytecznych ? Stanowisko wnioskodawcy: Zdaniem płatnika świadczenie pieniężne z tytułu wykonywania prac społecznie-użytecznych nie stanowi dla osoby bezrobotnej przychodu z tzw. innych źródeł a gmina lub podmiot, w którym organizowane są prace społecznie użyteczne i które dokonują wypłaty należności za wykonanie tych prac nie są obowiązane sporządzić i przekazać osobie bezrobotnej oraz organowi podatkowemu informacji o wysokości przychodów.Osoba bezrobotna nie ma również obowiązku kwoty powołanej w ww. informacji wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym. Na osobie bezrobotnej nie spoczywa także obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Dokonując oceny stanu faktycznego w świetle obowiązujących przepisów, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie informuje: Zgodnie z §1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2006r. /Dz.U. z 2006r. Nr 73, poz.508/ w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów), na podstawie art.22 §1 pkt1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa /Dz.U. z 2005r.

2011
1
kwi

Istota:

Czy informacje PIT-11 o wysokości dochodu i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych płatnik może przechowywać na nośniku elektronicznym?

Fragment:

Płatnik oryginał sporządzonej informacji o wysokości uzyskanego przez osobę bezrobotną dochodu oraz o wysokości pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika przesyła do właściwego urzędu skarbowego, a kopię do osoby bezrobotnej. Potwierdzeniem wypłaconych świadczeń pieniężnych dla osób bezrobotnych jest ,,indywidualna karta wypłaty zasiłków" dołączona do ,,karty rejestracyjnej" bezrobotnego po zakończeniu okresu wypłaty zasiłku. W złożonym wniosku zadano pytanie: czy informacje Pit-11 o wysokości dochodu i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych płatnik może przechowywać na nośniku elektronicznym. Płatnik uważa, że ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) nie zabrania przechowywania informacji na nośniku elektronicznym. W związku z tym można w takiej postaci informacje przechowywać. W art. 35 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późniejszymi zmianami) ustawodawca zawarł regulacje dotyczące wszystkich pozostałych - poza zakładami pracy, rolniczymi spółdzielniami produkcyjnymi oraz organami rentowymi - podmiotów będących płatnikami w podatku dochodowym od osób fizycznych, pobierających zaliczki na podatek od wypłacanych przez nie świadczeń.

2011
1
mar

Istota:

Osoba bezrobotna otrzymała środki z Funduszu Pracy przy Urzędzie Pracy na podjęcie działalności gospodarczej. Z otrzymanych środków może jedynie zakupić konkretne towary po określonych cenach ustalone w specyfikacji złożonej wraz z wnioskiem o przyznanie środków. Podatniczka ma obowiązek rozliczyć się z otrzymanych środków w ciągu 60 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Środki niewykorzystane lub wydatkowane na inne cele niż uwzględnione we wniosku muszą zostać zwrócone na konto urzędu. Strona jest czynnym podatnikiem podatku VAT od 25.07.2005r.
Wnioskodawca sformułował następnie pytanie: czy przyznaną pomoc i wypłaconą w gotówce ma traktować jako dotację?

Fragment:

(...) osoba bezrobotna środki z Funduszu Pracy w wysokości 10.000zł na podjęcie działalności gospodarczej. Powyższą kwotę otrzymała w gotówce w kasie banku. Z otrzymanych środków może jedynie zakupić konkretne towary po określonych cenach ustalone w specyfikacji złożonej wraz z wnioskiem o przyznanie środków. Podatniczka ma obowiązek rozliczyć się z otrzymanych środków w ciągu 60 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Środki niewykorzystane lub wydatkowane na inne cele niż uwzględnione we wniosku muszą zostać zwrócone na konto urzędu. Strona jest czynnym podatnikiem podatku VAT od 25.07.2005r.Wnioskodawca sformułował następnie pytanie: czy przyznaną pomoc i wypłaconą w gotówce ma traktować jako dotację... Wnioskodawca przedstawił w tej kwestii swoje stanowisko, zgodnie, z którym pomoc z urzędu nie jest opodatkowana podatkiem VAT. Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnia, co następuje:W myśl art. 29 ust. 1 ustawy o VAT „Podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów uzyskanych przez bezrobotnych cyt. "tworzących sobie pracę na zasadach działalności pożytku publicznego".

Fragment:

W świetle postanowień zawartych w art. 37 przedłożonego przez Stowarzyszenie statutu, w Stowarzyszeniu zatrudniane będą tylko osoby bezrobotne, z wyjątkiem sytuacji określonych w statucie. Członkowie Stowarzyszenia, cyt. "zatrudniani są na zasadach ogólnie obowiązujących przepisów o podejmowaniu pracy". Z powyższego wynika, iż osoby bezrobotne będą zatrudniane w Stowarzyszeniu w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy bądź Kodeksu Cywilnego. Zatem osoby te, przychody uzyskiwać będą w wyniku określonych czynności dokonanych na podstawie stosownych umów kreujących stosunek cywilnoprawny. Jednocześnie w omawianym artykule statutu wskazano, iż od wynagrodzenia w formie gotówki, jak również wydanych bonów towarowych odprowadzane będą zaliczki na podatek dochodowy. Jak wynika z przedstawionych powyżej przepisów, wynagrodzenie uzyskiwane przez osoby bezrobotne, zatrudnione w Stowarzyszeniu nie stanowi dochodów mieszczących się w zakresie przedmiotowych zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych zawartych w cytowanym art. 21 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych bądź wskazanym rozporządzeniu. Będzie zatem stanowiło przychód ze źródeł unormowanych w ww. ustawie (w zależności od rodzaju umowy zawartej ze Stowarzyszeniem), podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.