Osoba | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to osoba. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
3
gru

Istota:

Opodatkowanie środków pieniężnych otrzymanych z Francji z polisy ubezpieczeniowej na życie

Fragment:

W myśl natomiast art. 831 § 1 Kodeksu cywilnego, ubezpieczający może wskazać jedną lub więcej osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie śmierci osoby ubezpieczonej; może również zawrzeć umowę ubezpieczenia na okaziciela. Ubezpieczający może każde z tych zastrzeżeń zmienić lub odwołać w każdym czasie. Jak stanowi § 3 art. 831 ustawy Kodeks cywilny, suma ubezpieczenia przypadająca uprawnionemu nie należy do spadku po ubezpieczonym. Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, że otrzymane przez Wnioskodawczynię (uposażonego) świadczenie pieniężne z polisy ubezpieczeniowej na życie po zmarłej znajomej stanowi dla Niej przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże, przychód ten korzysta ze zwolnienia z opodatkowania wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy. W konsekwencji, na Wnioskodawczyni nie będzie ciążył obowiązek wykazywania ww. dochodu w zeznaniu podatkowym o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2018 r. i odprowadzenia z tego tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

2018
15
lis

Istota:

Możliwość preferencyjnego rozliczenia osoby samotnie wychowującej dziecko w myśl art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Wnioskodawczyni nie składała nigdy wcześniej wniosku o zastosowanie preferencyjnego sposobu opodatkowania przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawczyni może rozliczyć się jak osoba samotnie wychowująca dziecko, w sytuacji gdy jest jedyną osobą wychowującą i utrzymującą małoletnie dziecko, a małżeństwo nie zostało rozwiązane i nie orzeczono separacji? Zdaniem Wnioskodawczyni, skoro faktycznie jest jedyną osobą, która wychowuje i utrzymuje córkę powinna mieć możliwość rozliczania podatków jako osoba samotnie wychowująca dziecko (w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Uzyskanie rozwodu lub separacji w przypadku Wnioskodawczyni jest faktycznie niemalże niemożliwe, z uwagi na fakt, że mąż mieszka w Kanadzie i nie chce się zgodzić na takie rozwiązanie. Obowiązek wychowania i utrzymania córki spoczywa całkowicie na Wnioskodawczyni, i jest bardzo kosztowne. W ocenie Wnioskodawczyni sprawiedliwe byłoby traktowanie osób, znajdujących się w podobnej sytuacji, na równi z osobami samodzielnie wychowującymi dzieci, o których mowa w ustawie. Wnioskodawczyni uważa również, że nie bez znaczenia powinien być fakt, że w związku z pracą osiąga dochody i płaci wysokie podatki.

2017
14
paź

Istota:

W zakresie kwalifikacji podmiotowej i zwolnienia przedmiotowego z opodatkowania (w Polsce) dochodów polskiego funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz uznania tego funduszu za „osobę” w rozumieniu polsko-amerykańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Fragment:

Czy Fundusz jest i będzie traktowany jako osoba prawna podlegająca przepisom ustawy o CIT i tym samymi Dochody Funduszu podlegają i będą podlegały zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 57 ustawy o CIT ? W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie 1 - czy Fundusz spełnia i będzie spełniać definicję „ osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski ” w rozumieniu UPO ? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 Zdaniem Wnioskodawcy Fundusz powinien być traktowany jako osoba prawna podlegająca przepisom ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1888; dalej jako „ ustawa o CIT ”) i tym samym Dochody Funduszu powinny być zwolnione od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 57 ustawy o CIT. Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy o CIT ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym w szczególności dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji. Ustawa jednak nie definiuje pojęcia „ osoby prawnej ”. W takim przypadku należy zweryfikować, czy Fundusz stanowi osobę prawną w rozumieniu polskich przepisów prawa. Na gruncie prawa cywilnego osobą prawną jest Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

2016
1
cze

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług, usług związanych z pobytem osoby towarzyszącej pacjentowi w trakcie szpitalnego leczenia

Fragment:

(...) osoby towarzyszącej pacjentowi w trakcie szpitalnego leczenia – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 kwietnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług, usług związanych z pobytem osoby towarzyszącej pacjentowi w trakcie szpitalnego leczenia. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 18 maja 2016 r. (data wpływu 24 maja 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 11 maja 2016 r. W przedmiotowym wniosku uzupełnionym pismem z 18 maja 2016 r. przedstawiono następujący stan faktyczny: Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta przewiduje w art. 34 prawo pacjenta do tzw. „ dodatkowej opieki pielęgnacyjnej ”. Dodatkową opiekę pielęgnacyjną sprawować mogą oprócz osób z personelu medycznego osoby najbliższe lub osoby wskazane przez pacjenta. Przedmiotowy wniosek dotyczy pobytu w Szpitalu wraz z pacjentem rodzica/opiekuna. Stosownie do art. 35 ww. ustawy koszty realizacji prawa do dodatkowej opieki (tu – pobytu rodzica/opiekuna) ponosi pacjent, natomiast wysokość opłaty ustala kierownik podmiotu (tu: Dyrektor Szpitala).

2016
22
maj

Istota:

Czy kwoty na pokrycie podatku dochodowego od osób fizycznych należnego od wynagrodzeń Osób oddelegowanych, przekazywane bezpośrednio na rachunki bankowe Osób oddelegowanych, do ponoszenia których Spółka została zobligowana na mocy podpisanych umów, stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?

Fragment:

(...) osób fizycznych należnego od wynagrodzeń Osób oddelegowanych, które przekazywane są przez Spółkę bezpośrednio na rachunki bankowe Osób oddelegowanych. Wnioskodawca pragnie zauważyć, że w odniesieniu do w/w dodatkowych wydatków na pozapłacowe świadczenia związane z pobytem na terytorium Polski Osób oddelegowanych, z wyjątkiem kwot stanowiących pokrycie podatku dochodowego od osób fizycznych należnego od wynagrodzeń Osób oddelegowanych, została wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna prawa podatkowego z 18 czerwca 2013 r. o sygn.  IPPB5/423-308/13-3/JO . W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy kwoty na pokrycie podatku dochodowego od osób fizycznych należnego od wynagrodzeń Osób oddelegowanych, przekazywane bezpośrednio na rachunki bankowe Osób oddelegowanych, do ponoszenia których Spółka została zobligowana na mocy podpisanych umów, stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych... Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki ponoszone z tytułu pokrycia podatku dochodowego od osób fizycznych należnego od wynagrodzeń Osób oddelegowanych stanowią koszty uzyskania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

2016
13
maj

Istota:

Czy wydatki związane z organizacją i obsługą Programu i wypłatą Opcji Finansowych osobom uprawnionym będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodu w rozumieniu Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z Ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r, poz. 851, z pózn. zm.).

Fragment:

Czy ewentualny przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Uprawnionego, z tytułu nabycia i realizacji Opcji Finansowej stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1-4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy powstanie on dopiero w momencie wypłaty Opcji Finansowej. Czy na Wnioskodawcy ciążyć będą obowiązki płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy ewentualny przychód po stronie Uprawnionego, z tytułu nabycia i realizacji Prawa stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej, zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Czy wydatki związane z organizacją i obsługą Programu i wypłatą Opcji Finansowych osobom uprawnionym będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodu w rozumieniu Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z Ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r, poz. 851, z pózn. zm.). Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 3, dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych. Natomiast w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych (pytanie nr 1 i 2) wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawcy, wszelkie wydatki związane z wdrożeniem Programu powinny stanowić koszt uzyskania przychodu dla Spółki, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.

2013
6
paź

Istota:

Obowiązek Spółdzielni związanych z wypłatą członkowi należności z tytułu rozliczenia wkładu mieszkaniowego.

Fragment:

Wobec powyższego nadwyżka pomiędzy kwotą zwróconego wkładu mieszkaniowego wyliczonego w oparciu o aktualną wartość rynkową przysługująca członkowi w związku z wygaśnięciem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, a wniesionym do spółdzielni wkładem mieszkaniowym stanowi przychód członka Spółdzielni podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ww. przychód Spółdzielnia powinna wykazać w informacji PIT-8C. Zgodnie bowiem z art. art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2013
6
kwi

Istota:

Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej koszty wyjazdów służbowych ponoszonych w ramach realizowanych zleceń zagranicznych?

Fragment:

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 52 ww. ustawy, nie uznaje się za koszt uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących - w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra. Powyższe oznacza, że osoby prowadzące działalność gospodarczą mają prawo zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów wartość diet związanych z własnymi podróżami służbowymi oraz osób współpracujących do wysokości nieprzekraczającej wysokości diet określonych dla wskazanej grupy pracowników w rozporządzeniach Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. W odniesieniu do zagranicznych podróży służbowych jest to rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.). Wskazać przy tym należy, iż zgodnie § 2 ww. rozporządzenia, z tytułu podróży, odbywanej w terminie i w państwie określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują: diety; zwrot kosztów: przejazdów i dojazdów, noclegów, innych wydatków, określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

2013
6
kwi

Istota:

Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej koszty wyjazdów służbowych ponoszonych w ramach realizowanych zleceń zagranicznych?

Fragment:

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 52 ww. ustawy, nie uznaje się za koszt uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących - w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra. Powyższe oznacza, że osoby prowadzące działalność gospodarczą mają prawo zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów wartość diet związanych z własnymi podróżami służbowymi oraz osób współpracujących do wysokości nieprzekraczającej wysokości diet określonych dla wskazanej grupy pracowników w rozporządzeniach Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. W odniesieniu do zagranicznych podróży służbowych jest to rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.). Wskazać przy tym należy, iż zgodnie § 2 ww. rozporządzenia, z tytułu podróży, odbywanej w terminie i w państwie określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują: diety; zwrot kosztów: przejazdów i dojazdów, noclegów, innych wydatków, określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

2011
1
cze

Istota:

Czy stosownie udokumentowany pobyt w Hiszpanii, można zaliczyć do podróży służbowej osoby prowadzącej działalność gospodarczą, która uprawnia do uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów wartości diet za czas podróży służbowych w ramach określonego limitu, tzn. do wysokości diet przysługujących pracownikom odbywającym podróż służbową?

Fragment:

(...) osób fizycznych, być właściwie udokumentowany. Jednocześnie art. 23 ust. 1 pkt 52 ww. ustawy stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących - w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra. Mając powyższe na względzie, jeżeli podróże zagraniczne, jakie odbywa Wnioskodawca są podróżami służbowymi związanymi z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, to w ciężar kosztów uzyskania przychodów tejże działalności może zaliczyć diety związane z tymi podróżami, jednakże wyłącznie w części nie przekraczającej wysokości diet przysługujących pracownikom, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, tj. w odniesieniu do zagranicznej podróży służbowej – przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.