US-PD-I/415-20/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Jak zakwalifikować przychody osiągane przez podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą – prywatną praktykę lekarską z tytułu zawartej z gminą umowy o dzieło, której przedmiotem jest wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w ramach działania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

US-PD-I/415-20/04

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. działalność wykonywana osobiście
  2. lekarze
  3. opodatkowanie dochodów
  4. orzeczenia
  5. umowa o dzieło
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

Stosownie do treści art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, ze zm.) starosta (oznacza to także zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy prezydenta miasta na prawach powiatu) w ramach zadań z zakresu administracji rządowej powołuje i odwołuje powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, po uzyskaniu zgody wojewody. Powiatowy zespół działający w mieście na prawach powiatu może być nazwany „miejskim zespołem do spraw orzekania o niepełnosprawności”. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio – art. 6a ust. 3 ustawy.
Korzystając z delegacji zawartej w art. 6c ust. 9 powołanej wyżej ustawy Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej rozporządzeniem z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328) określił m. in. szczegółowe zasady wydawania orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień, tryb postępowania przy orzekaniu, skład i sposób powoływania i odwoływania członków zespołów orzekających, a także sposób działania tych zespołów.

Tak więc zgodnie z § 2 rozporządzenia, powiatowe zespoły jako pierwsza instancja wydają orzeczenia o:
1. niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia;
2. stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia;
3. wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy.
Członków powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, którymi są także lekarze powołuje, co wynika z treści § 18 ust. 1 i 3 rozporządzenia, starosta (prezydent miasta) na wniosek przewodniczącego powiatowego zespołu.
Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego sprawy wynika, że podatnik prowadzi aktualnie działalność gospodarczą - prywatną praktykę lekarską, w ramach której wykonuje na specjalistycznej aparaturze badania densytometryczne na rzecz publicznych i niepublicznych ZOZ - ów oraz na rzecz ludności. Działalność ta, wg złożonego pisma, klasyfikowana jest według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) w podkategorii 85.12.12 – konsultacje i leczenie prowadzone przez chirurgów i innych lekarzy specjalistów. W miesiącu styczniu bieżącego roku podatnik zawarł umowę o dzieło z gminą zobowiązując się na jej podstawie do wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Podpisując umowę podatnik wszedł w skład Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, gdyż przedmiot zawartej umowy cywilnoprawnej stanowi orzekanie dla, i w imieniu terenowego organu administracji publicznej.

Według wyrażonego w zapytaniu własnego stanowiska w sprawie wykonywane w ramach umowy o dzieło usługi są klasyfikowane w dziale 75 PKWiU – usługi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Usługi takie nie są wykonywane w prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Zdaniem podatnika wynagrodzenia wynikające z zawartej z gminą umowy są przychodami, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przychodami, których źródłem jest zlecenie wykonania czynności przez organ administracji samorządowej w związku z postępowaniem administracyjnym i mogą być rozliczane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście.
W myśl art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.) za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9.
W świetle powyższego, uzyskiwane przez podatnika przychody z tytułu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w ramach działania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jako przychody wynikające z wykonywania określonych czynności zleconych na podstawie właściwych przepisów (przytoczonych na wstępie) przez organ administracji samorządowej należy kwalifikować do przychodów, o których mowa w powołanym wyżej art. 13 pkt 6 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Bez znaczenia dla takiej kwalifikacji pozostaje przy tym okoliczność prowadzenia przez podatnika działalności gospodarczej – prywatnej praktyki lekarskiej.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności osobom określonym w art. 13 ust. 1, z tytułu działalności określonej w art. 13 pkt 6, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4 zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 19 % należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz pomniejszonej o składki potrącone przez płatnika w danym miesiącu na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b). Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, przesyłając równocześnie deklarację według ustalonego wzoru. W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w ust. 1 są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1 oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika – imienne informacje o wysokości dochodu, sporządzone według ustalonego wzoru (stosownie do postanowień ust. 2 art. 42. Dochody wynikające z tej informacji winien podatnik wykazać, obok innych dochodów podlegających opodatkowaniu, jeżeli takie uzyska w roku podatkowym, w złożonym zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zeznaniu podatkowym.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.