PDI/415-26/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Mozliwość odliczenia od dochodu w zeznaniu podatkowym za 2005 rok, lampy do światłoterapii BIO-V 3002.

PDI/415-26/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. odliczenie od dochodu
  2. orzeczenia
  3. podatek dochodowy od osób fizycznych
  4. sprzęt rehabilitacyjny
  5. wydatki na rehabilitację
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Ustalenie podstawy opodatkowania

P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art.216 par.1, art.14a par. 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu pisma z dnia 8 marca 2006 roku, uzupełnionego w dniu 27 marca 2006 roku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i zastosowania przepisów podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, że stanowisko zajęte przez Pana, dotyczące możliwości odliczenia od dochodu w zeznaniu podatkowym za 2005 rok lampy do światłoterapii BIO-V 3002 - należy uznać za prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 8 marca 2006 roku, uzupełnionym w dniu 27 marca 2006 roku zwrócił się Pan do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i zastosowania prawa podatkowego w Jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym w sprawie możliwości odliczenia w zeznaniu podatkowym za 2005 rok zakupionej przez Pana lampy do światłoterapii BIO-V 3002.

Z wniosku oraz przedłożonych dokumentów, wynika następujący stan faktyczny:

W miesiącu sierpniu 2005 roku podatnik zakupił lampę do światłoterapii BIO-V Pl 3002 za cenę - .... . Wydatek udokumentowany został fakturą VAT.

Na podstawie legitymacji osoby represjonowanej, w której znajduje się wyciąg z orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalono, że podatnik jest osobą niepełnosprawną - całkowicie niezdolną do pracy w związku z pobytem w obozie koncentracyjnym na trwałe oraz niezdolną do samodzielnej egzystencji również na trwałe.

Natomiast z wkładki do ww. legitymacji ustalono, że podatnik choruje m.in. na chorobę zwyrodnieniową stawów, przewlekłe zapalenie oskrzeli z rozedmą płuc, zespół neurasteniczno-depresyjny, przewlekłą białaczkę limfatyczną.

Zgodnie z pisemną informacją lekarza, w związku z przewlekłymi chorobami, na które cierpi podatnik, wskazane jest stosowanie lampy BIO-V.

Jednocześnie w piśmie z dnia 27 marca 2006 roku podatnik zajął stanowisko, że zakup przedmiotowej lampy, uprawnia go do odliczenia tego wydatku w zeznaniu podatkowym za 2005 rok.

Ustosunkowując się do powyższego, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza co następuje.

Na mocy art. 26 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2005 roku podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust.3, art. 28-30 oraz art. 30a-30c, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust.1,2,4,4a-4e, ust.6 lub art. 24b ust.1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Stosownie do art. 26 ust. 7a pkt 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - za wydatki na cele rehabilitacyjne uważa się wydatki poniesione na zakup indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego. Warunkiem odliczenia wydatków zgodnie z art.26 ust. 7d ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organ orzekający do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach lub decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową, albo rentę socjalną, albo orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Wydatki na cele rehabilitacyjne, na mocy art. 26 ust. 7b. ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegają odliczeniu od dochodu w kwocie faktycznie poniesionej, jeżeli nie były sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku, gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Z powyższego wynika, że odliczeniu od dochodu podlegają wydatki na zakup sprzętu, urządzeń technicznych, które mają indywidualne przeznaczenie, są niezbędne w rehabilitacji a także służące ułatwieniu wykonywania czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

W opisanym stanie faktycznym, podatnik jest osobą niepełnosprawną, cierpiącą na określone schorzenia, w związku z którymi - zgodnie z opinią lekarza wskazane jest stosowanie lampy BIO -V 3002..

W konsekwencji, mając na uwadze opisany stan faktyczny oraz prawny sprawy, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu podziela stanowisko zajęte przez Pana we wniosku, iż przedmiotowy wydatek na zakup ww. lampy może być przedmiotem odliczenia od dochodu w zeznaniu podatkowym za 2005 rok.

Jednocześnie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego informuje, że niniejsza interpretacja o zakresie zastosowania prawa podatkowego, dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Zgodnie z art. 14b par.1 ustawy Ordynacja podatkowa udzielona interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli płatnik podatnik lub inkasent zastosowali się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art.14a par.4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu.

Na niniejsze postanowienie, zgodnie z art.14a par.4 ustawy - Ordynacja podatkowa przysługuje zażalenie .

Zażalenie, zgodnie z przepisami art. 236 par.2 w związku z art. 239 ustawy Ordynacja podatkowa, wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu.

Zażalenie, winno zgodnie z przepisem art.222 Ordynacji podatkowej, zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.