Orzeczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to orzeczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
1
gru

Istota:

Możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej.

Fragment:

Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, może być dokonane również w przypadku, gdy osoba, której dotyczy wydatek, posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do 31 sierpnia 1997 r. (art. 26 ust. 7g ww. ustawy). Podstawowym warunkiem odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne zgodnie z ww. przepisami jest posiadanie przez osobę, która poniosła wydatek orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, co oznacza, że odliczeniu podlegają wydatki poniesione od daty uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, chyba że w orzeczeniu tym wskazano, iż stopień niepełnosprawności datowany jest wcześniej niż data wydania orzeczenia. Należy zaznaczyć, że wszelkiego rodzaju ulgi i zwolnienia są wyjątkiem od konstytucyjnej zasady równości i powszechności opodatkowania, dlatego winny być interpretowane ściśle z literą prawa. Niedopuszczalna jest zatem ich interpretacja rozszerzająca. Zatem wydatki poniesione na inne cele - nawet wówczas gdy zostały poniesione w związku z niepełnosprawnością - nie korzystają z odliczeń w ramach omawianej ulgi. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że syn Wnioskodawcy posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Z orzeczenia wynika, iż wymaga on korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych, świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki.

2011
1
sie

Istota:

Czy wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi na dzieci na podstawie art. 27f ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji gdy dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych?

Fragment:

(...) orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. Odliczeniu – zgodnie z art. 27f ust. 2 wyżej cytowanej ustawy - podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ww. ustawy, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1. Odliczenie nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko: na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, wstąpiło w związek małżeński. W przypadku, gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja lub sprawowana opieka, o których mowa w ust. 1, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty obliczonej zgodnie z ust. 2 za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem (art. 27f ust. 3 ww. ustawy). Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej (art. 27f ust. 4 ww. ustawy).

2011
1
lip

Istota:


1. Naczelny Sąd Administracyjny wyraził pogląd, że w skardze kasacyjnej nie można twierdzić, że przepisy Ordynacji podatkowej zostały naruszone przez organy skarbowe. Zarzuty mogą dotyczyć jedynie zachowania się sądu pierwszej instancji. A zatem zarzucając naruszenie przepisów prawa podatkowego należy powiązać z naruszeniem przepisów procedury sądowoadministracyjnej.

2. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w wyroku z dnia 12 lipca 2001 r. nr skargi 44759/98 w sprawie F przeciwko Włochom uznał, że sprawa podatkowa nie należy do spraw z katalogu spraw cywilnych określonych w art. 6 ust. 1 Konwencji. W uzasadnieniu orzeczenia stwierdzono, że prawa i obowiązki nie muszą mieć zawsze charakteru cywilnego. W dziedzinie podatków zmiany, które mogły zajść w demokratycznych społeczeństwach, nie zmieniły fundamentalnego obowiązku płacenia podatku. Sprawy podatkowe wciąż należą do głównych prerogatyw władz publicznych, z przeważającą publiczną naturą stosunków między podatnikiem i organem podatkowym.

Fragment:

W świetle omawianego orzeczenia ETPC sprawy podatkowe mogą nie podlegać ochronie przewidzianej w art. 6 ust. 1 Konwencji. W tym miejscu należy podkreślić, że art. 45 Konstytucji RP nie ogranicza prawa do rzetelnego procesu jedynie do spraw karnych oraz cywilnych i może mieć zastosowanie do spraw podatkowych w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, lecz autor skargi kasacyjnej nie zarzucił naruszenie tego przepisu. 6.3. Z tych względów skargę kasacyjną na podstawie art. 184 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi należało oddalić. Orzeczenie o kosztach uzasadnia treść art. 204 pkt 1 p.p.s.a.

2011
1
lip

Istota:

Od jakiej daty Wnioskodawczyni nabywa prawo do skorzystania z odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej z tytułu poniesionego wydatku ww. opisanej sytuacji, tj. od daty wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (21 października 2008 r.), czy od daty ustalenia stopnia niepełnosprawności (05 sierpnia 2008 r.)?

Fragment:

Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, może być dokonane również w przypadku, gdy osoba, której dotyczy wydatek, posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do 31 sierpnia 1997 r. (art. 26 ust. 7g ww. ustawy). Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawczyni, będąca osobą niepełnosprawną, posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym wydane dnia 21 października 2008 r., w którym wskazano, iż ustalony stopień ww. niepełnosprawności datowany jest od 05 sierpnia 2008 r. Zainteresowana w okresie od 30 września 2008 r. do 14 października 2008 r. przebywała na leczeniu w szpitalu uzdrowiskowym (sanatorium). Z tego tytułu poniosła wydatki, co udokumentowane jest kartą leczenia uzdrowiskowego oraz fakturą VAT. Mając na uwadze ww. przepisy prawa oraz przedstawiony stan faktyczny, należy stwierdzić, że Zainteresowana ma prawo odliczyć od dochodu wydatki poniesione na odpłatność za pobyt – w okresie od 30 września 2008 r. do 14 października 2008 r. – na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, ponieważ wydatek ten poniosła po dniu wskazanym w orzeczeniu jako data ustalenia niepełnosprawności, tj. po dniu 05 sierpnia 2008 r. Prawo do przedmiotowego odliczenia przysługuje Wnioskodawczyni, o ile ww. szpital uzdrowiskowy (sanatorium) jest placówką spełniającą przesłanki określone w art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2011
1
kwi

Istota:

Czy można dokonać odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na zakup aparatu słuchowego w maju 2005r. przy wydanym orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności w dniu 28.10.2005r. ze stwierdzoną niepełnosprawnością od miesiąca września 2004r. ?

Fragment:

Stosownie do treści przepisu art. 26 ust. 7d cyt. ustawy, warunkiem odliczenia wydatków, o których mowa w ust. 7a, jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek: 1) orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach (w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest to stopień niepełnosprawności znaczny, umiarkowany lub lekki), lub 2) decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo 3) orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, może być dokonane również w przypadku, gdy osoba, której dotyczy wydatek, posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r. (art. 26 ust. 7g wymienionej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Treść przepisu art. 26 ust. 7f cyt. ustawy, określa jakie osoby należy uznać za osoby niepełnosprawne. Zgodnie z nim przez osoby zaliczone do: 1) I grupy inwalidztwa - należy rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono: a) całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo b) znaczny stopień niepełnosprawności, 2) II grupy inwalidztwa - należy rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono: a) całkowitą niezdolność do pracy albo b) umiarkowany stopień niepełnosprawności.

2011
1
kwi

Istota:

Czy zakup urządzenia rehabilitacyjnego do światłoterapii może zostać w całości lub części odliczony od dochodu z uwagi na ukończenie przez podatnika 70 lat życia i stan zdrowia w sytuacji, gdy brak jest orzeczenia o niepełnosprawności?

Fragment:

Z art. 26 ust. 7d ww ustawy podatkowej wynika, że warunkiem odliczenia wydatków rehabilitacyjnych jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek: orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że nie posiada Pan orzeczenia o niepełnosprawności, zatem nie może Pan skorzystać z odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na zakup urządzenia rehabilitacyjnego. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, natomiast zgodnie z art. 14b § 2 tej ustawy wiąże właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie w trybie art. 14a § 4 i art. 236 Ordynacji podatkowej służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia zgodnie z art. 236 § 2 pkt 1. Zażalenie winno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 ustawy w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej).

2011
1
kwi

Istota:

Mozliwość odliczenia od dochodu w zeznaniu podatkowym za 2005 rok, lampy do światłoterapii BIO-V 3002.

Fragment:

Warunkiem odliczenia wydatków zgodnie z art.26 ust. 7d ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organ orzekający do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach lub decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową, albo rentę socjalną, albo orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia wydanego na podstawie odrębnych przepisów. Wydatki na cele rehabilitacyjne, na mocy art. 26 ust. 7b. ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegają odliczeniu od dochodu w kwocie faktycznie poniesionej, jeżeli nie były sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku, gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie. Z powyższego wynika, że odliczeniu od dochodu podlegają wydatki na zakup sprzętu, urządzeń technicznych, które mają indywidualne przeznaczenie, są niezbędne w rehabilitacji a także służące ułatwieniu wykonywania czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

2011
1
sty

Istota:

Jak zakwalifikować przychody osiągane przez podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą – prywatną praktykę lekarską z tytułu zawartej z gminą umowy o dzieło, której przedmiotem jest wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w ramach działania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Fragment:

Tak więc zgodnie z § 2 rozporządzenia, powiatowe zespoły jako pierwsza instancja wydają orzeczenia o: 1. niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia; 2. stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia; 3. wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy. Członków powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, którymi są także lekarze powołuje, co wynika z treści § 18 ust. 1 i 3 rozporządzenia, starosta (prezydent miasta) na wniosek przewodniczącego powiatowego zespołu. Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego sprawy wynika, że podatnik prowadzi aktualnie działalność gospodarczą - prywatną praktykę lekarską, w ramach której wykonuje na specjalistycznej aparaturze badania densytometryczne na rzecz publicznych i niepublicznych ZOZ - ów oraz na rzecz ludności. Działalność ta, wg złożonego pisma, klasyfikowana jest według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) w podkategorii 85.12.12 – konsultacje i leczenie prowadzone przez chirurgów i innych lekarzy specjalistów. W miesiącu styczniu bieżącego roku podatnik zawarł umowę o dzieło z gminą zobowiązując się na jej podstawie do wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.