0113-KDIPT1-1.4012.652.2018.2.MGO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a koncertów Młodzieżowej Orkiestry Dętej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 sierpnia 2018 r. (data wpływu 21 sierpnia 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 10 października 2018 r. (data wpływu 16 października 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a koncertów Młodzieżowej Orkiestry Dętej ... - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 sierpnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a koncertów Młodzieżowej Orkiestry Dętej ....

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 10 października 2018 r. (data wpływu 16 października 2018 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy oraz przeformułowanie pytania.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

Powiat ... jest jednostką samorządu terytorialnego, zarejestrowaną jako czynny jednostronny podatnik podatku od towarów i usług (płaci podatek VAT należny, nie odlicza naliczonego). Powiat będąc podatnikiem VAT składa do właściwego urzędu skarbowego deklarację VAT-7. W skład Powiatu wchodzą jednostki budżetowe, jako jednostki organizacyjne wykonujące zadania własne Powiatu, w tym m.in. szkoły.

Jedna ze szkół ponadgimnazjalna tj. Zespół Szkół ... w ... funkcjonująca zgodnie z przepisami o systemie oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290) w ramach swojej działalności prowadzi „Młodzieżową Orkiestrę Dętą ...”. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej, uwzględniając program wychowawczo-profilaktyczny szkoły dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska. Statutowe cele i zadania realizuje Dyrektor szkoły, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy administracyjno-obsługowi, we współpracy z uczniami, rodzicami, poradnią pedagogiczno-psychologiczną, organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Do podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły – zgodnie ze statutem nadanym przez Radę Pedagogiczną oraz w oparciu o obowiązujące szkolne arkusze organizacyjne - należą m.in.:

 1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie, w tym praktyczną naukę zawodu;
 2. dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
  1. zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
  2. zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
 3. zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów niepełnosprawnych;
 4. zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 5. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
 6. zajęcia prowadzone w ramach nauczania religii;
 7. zajęcia w zakresie wiedzy o wychowaniu do życia w rodzinie.
 8. zajęcia rozwijające uzdolnienia muzyczne w ramach Młodzieżowej Orkiestry Dętej ....

W związku z prowadzeniem Młodzieżowej Orkiestry Dętej Szkoła bierze udziały zarówno w ogólnopolskich jak i europejskich występach na które są zapraszani. Z uwagi na koszty związane z wyjazdami, koszty z zakupem instrumentów, mundurów itp. szkoła za niektóre z tych koncertów pobiera opłatę bez sprzedaży biletów wstępu, a z uwagi na to, że podlega centralizacji VAT wystawia fakturę VAT za świadczoną usługę.

W świetle przepisów ustawy VAT Powiat stosuje zwolnienie z art. 43 ust 1 pkt 26 lit. a, ponieważ łącznie spełnia warunki wymienione w powyższym przepisie, tj.: dotyczy jednostki objętej systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty, świadczona usługa jest z zakresu kształcenia i wychowania.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta ... składa się z młodzieży szkoły, a warsztatem pracy są sale lekcyjne, zajęcia są ujęte w arkuszu organizacyjnym. W ciągu roku orkiestra prezentuje się około 60-70 razy na terenie kraju i za granicą. Uczestniczy w różnego rodzaju uroczystościach okazjonalnych, kulturalnych, sportowych i świętach państwowych. Koncerty Młodzieżowej Orkiestry Dętej ... są świadczeniem usług, których celem nie jest osiągnięcie dochodów, lecz zaprezentowanie zdolnej młodzieży, która swoje umiejętności nabywa dzięki uczestnictwu w zajęciach rozwijających uzdolnienia muzyczne, które sprzyjają również rozwojowi wrażliwości, wyobraźni i wreszcie wzbogaceniu swojej osobowości, a przede wszystkim podnosi wiedzę muzyczną i umiejętności gry na instrumentach. Zatem poprzez koncerty Młodzieżowej Orkiestry Dętej ... publiczność również uzyskuje wiele walorów kulturalno-muzycznych.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta ... uczestniczy w różnego rodzaju imprezach okazjonalnych, kulturalnych itp. na których przedstawia swój repertuar dla wszystkich grup społecznych w kraju i za granicą.

Szkoła prowadząca Młodzieżową Orkiestrę Dętą w celu zmniejszenia kosztów udziału uczestnictwa w różnych imprezach pobiera opłatę i wystawia f-rę VAT za świadczoną usługę, aby pozyskane środki przeznaczyć przede wszystkim na pokrycie transportu związanego z dojazdem do miejsca występu, remontem i zakupem instrumentów, mundurów itp.

Ponadto Szkoła prowadząca Młodzieżową Orkiestrę Dętą jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r - Prawo oświatowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (przeformułowane w uzupełnieniu wniosku).

Czy w opisanym stanie faktycznym, koncerty Młodzieżowej Orkiestry Dętej ..., za które wystawiane są faktury VAT podlegają zwolnieniu od podatku VAT z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a?

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przedstawionych faktów Powiat ... uważa, że koncerty Młodzieżowej Orkiestry Dętej ... podlegają zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ są to usługi świadczone przez jednostkę objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe w zakresie kształcenia i wychowania oraz dostawa towarów i świadczenie usług jest ściśle z tymi usługami związana.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże, zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

Z opisu sprawy wynika, że Powiat ... jest jednostką samorządu terytorialnego, zarejestrowaną jako czynny jednostronny podatnik podatku od towarów i usług. W skład Powiatu wchodzą jednostki budżetowe, jako jednostki organizacyjne wykonujące zadania własne Powiatu, w tym m.in. szkoły. Jedna ze szkół ponadgimnazjalna tj. Zespół Szkół ... w ... w ramach swojej działalności prowadzi „Młodzieżową Orkiestrę Dętą ...”. Szkoła prowadząca Młodzieżową Orkiestrę Dętą jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r - Prawo oświatowe. W związku z prowadzeniem Młodzieżowej Orkiestry Dętej Szkoła bierze udziały zarówno w ogólnopolskich jak i europejskich występach na które są zapraszani. Z uwagi na koszty związane z wyjazdami, koszty z zakupem instrumentów, mundurów itp. szkoła za niektóre z tych koncertów pobiera opłatę bez sprzedaży biletów wstępu, a z uwagi na to, że podlega centralizacji VAT wystawia fakturę VAT za świadczoną usługę. Młodzieżowa Orkiestra Dęta ... składa się z młodzieży szkoły, a warsztatem pracy są sale lekcyjne, zajęcia są ujęte w arkuszu organizacyjnym. Uczestniczy w różnego rodzaju uroczystościach okazjonalnych, kulturalnych, sportowych i świętach państwowych. Koncerty Młodzieżowej Orkiestry Dętej ... są świadczeniem usług, których celem nie jest osiągnięcie dochodów, lecz zaprezentowanie zdolnej młodzieży, która swoje umiejętności nabywa dzięki uczestnictwu w zajęciach rozwijających uzdolnienia muzyczne, które sprzyjają również rozwojowi wrażliwości, wyobraźni i wreszcie wzbogaceniu swojej osobowości, a przede wszystkim podnosi wiedzę muzyczną i umiejętności gry na instrumentach. Zatem poprzez koncerty Młodzieżowej Orkiestry Dętej ... publiczność również uzyskuje wiele walorów kulturalno-muzycznych. Młodzieżowa Orkiestra Dęta ... uczestniczy w różnego rodzaju imprezach okazjonalnych, kulturalnych itp. na których przedstawia swój repertuar dla wszystkich grup społecznych w kraju i za granicą.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy koncerty Młodzieżowej Orkiestry Dętej ..., podlegają zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku dostaw towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze, w zakresie kształcenia.

‒oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

W myśl art. 43 ust. 17 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22–24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22–24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe (art. 43 ust. 17a ustawy).

Regulacja art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, stanowi implementacje prawa unijnego, gdyż w świetle art. 132 ust. 1 lit. i Dyrektywy 2006/112/WE Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej z dnia 28 listopada 2006 r. (Dz. Urz. UE. L. Nr 347 str. 1 ze zm.), zwolnione jest kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawa towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie.

Cytowany przepis umiejscowiony został w rozdziale 2 tego aktu, zatytułowanym „Zwolnienia dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym”, co oznacza, że usługi szkoleniowe na gruncie Dyrektywy VAT podlegają zwolnieniu od podatku wyłącznie, gdy są wykonywane w interesie publicznym, tzn. wypełniają obowiązki, jakie ciążą na danym państwie wobec jego obywateli.

W tym kontekście wskazać należy – co wielokrotnie podkreślał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – że zakres zwolnień przewidzianych w Dyrektywie nie może być interpretowany w sposób rozszerzający. Czynności zwolnione zgodnie z Dyrektywą stanowią autonomiczne pojęcia prawa wspólnotowego, a ich ujednolicona interpretacja ma służyć unikaniu rozbieżności w stosowaniu systemu podatku od wartości dodanej w poszczególnych państwach członkowskich. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem „pojęcia używane do opisania zwolnień wymienionych w art. 13 szóstej dyrektywy powinny być interpretowane w sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie przez podatnika” (wyrok TSUE z dnia 19 listopada 2009 r. C-461/08 w sprawie ...).

Zgodnie z powołanym wyżej art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów prawo oświatowe oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Ograniczenie umożliwiające skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma zatem charakter podmiotowo-przedmiotowy.

W świetle powyższego, aby możliwe było skorzystanie z niniejszego zwolnienia, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, muszą być spełnione łącznie dwa warunki: dany podmiot musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów prawo oświatowe, a ponadto podmiot ten musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Należy przy tym zauważyć, iż dla zastosowania powyższego zwolnienia od podatku, nie jest konieczne, aby usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie przedmiotowego przepisu zwolnieniem od podatku mogą być objęte usługi zarówno w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania.

Kształcenie to całość doświadczeń składających się na proces zdobywania wiedzy, umiejętności oraz rozumienia otaczającego świata. Kształcenie obejmuje zarówno proces nauczania, jak i uczenia się. Kierując się wskazówkami ww. przepisów ustawy, należy stwierdzić, że kształcenie jest procesem mającym na celu nauczenie, przekazanie wiedzy z określonej dziedziny, które ma posłużyć zdobyciu, bądź uaktualnieniu wiedzy obecnie posiadanej.

Natomiast jeśli chodzi o kwestie wychowania, to jest ona jedną z form działalności społecznej, na którą składa się wiele zabiegów i procesów mających na celu wpływanie na fizyczny, umysłowy i moralny rozwój pokoleń. Należy wskazać, że jest ona przypisana podmiotom, do których uczęszczanie jest obowiązkowe i regulowane przepisami. Zatem, to szkoły obowiązkowe mają za zadanie realizować program wychowywania.

Biorąc zatem pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że Wnioskodawca za pośrednictwem Szkoły – Zespołu Szkół ... poprzez koncerty Młodzieżowej Orkiestry Dętej nie świadczy usług ani w zakresie kształcenia, ani w zakresie wychowania. W odpowiedzi na pytania tut. organu dotyczące świadczenia usług przez Wnioskodawcę za pośrednictwem Szkoły – Zespołu Szkół ... poprzez koncerty Młodzieżowej Orkiestry Dętej w zakresie kształcenia i wychowania, Wnioskodawca wskazał, że koncerty Młodzieżowej Orkiestry Dętej ... są świadczeniem usług, których celem jest zaprezentowanie zdolnej młodzieży, natomiast poprzez ww. koncerty publiczność uzyskuje wiele walorów kulturalno-muzycznych. W ocenie tut. Organu, o ile uczestnictwo młodzieży w zajęciach rozwijających uzdolnienia muzyczne oraz imprezach kulturalnych, na których przedstawia swój repertuar mogą być pomocne w procesie kształcenia, to jednak same koncerty, nie są usługą kształcenia ani wychowania. W ramach świadczonych odpłatnie usług, dla publiczności tj. wszystkich grup społecznych w kraju i za granicą, podczas koncertów Młodzieżowej Orkiestry Dętej, nie jest zdobywana wiedza, czy też umiejętności sensu stricto, nie stanowią one również nauczania, ale – jak to wskazał Wnioskodawca – publiczność uzyskuje walory kulturalno-muzyczne.

Tym samym, skoro usługi świadczone przez Wnioskodawcę za pośrednictwem Szkoły – Zespołu Szkół ... poprzez koncerty Młodzieżowej Orkiestry Dętej nie są usługami w zakresie kształcenia i wychowania, to bez znaczenia pozostaje fakt, że Zespół Szkół ... posiada status jednostki objętej systemem oświaty.

Mając na uwadze, że przez koncerty publiczność uzyskuje walory kulturalno-muzyczne, a także biorąc pod uwagę krąg osób do których są skierowane ww. koncerty (wszystkie grupy społeczne w kraju i za granicą) nie sposób uznać, że są to usługi ściśle związane z usługami kształcenia i wychowania, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy.

Zatem świadczone usługi przez Wnioskodawcę za pośrednictwem Szkoły – Zespołu Szkół ... poprzez koncerty Młodzieżowej Orkiestry Dętej nie są objęte zwolnieniem od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania), tj. zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.