Orkiestra | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to orkiestra. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
6
gru

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a koncertów Młodzieżowej Orkiestry Dętej

Fragment:

Młodzieżowa Orkiestra Dęta ... składa się z młodzieży szkoły, a warsztatem pracy są sale lekcyjne, zajęcia są ujęte w arkuszu organizacyjnym. W ciągu roku orkiestra prezentuje się około 60-70 razy na terenie kraju i za granicą. Uczestniczy w różnego rodzaju uroczystościach okazjonalnych, kulturalnych, sportowych i świętach państwowych. Koncerty Młodzieżowej Orkiestry Dętej ... są świadczeniem usług, których celem nie jest osiągnięcie dochodów, lecz zaprezentowanie zdolnej młodzieży, która swoje umiejętności nabywa dzięki uczestnictwu w zajęciach rozwijających uzdolnienia muzyczne, które sprzyjają również rozwojowi wrażliwości, wyobraźni i wreszcie wzbogaceniu swojej osobowości, a przede wszystkim podnosi wiedzę muzyczną i umiejętności gry na instrumentach. Zatem poprzez koncerty Młodzieżowej Orkiestry Dętej ... publiczność również uzyskuje wiele walorów kulturalno-muzycznych. Młodzieżowa Orkiestra Dęta ... uczestniczy w różnego rodzaju imprezach okazjonalnych, kulturalnych itp. na których przedstawia swój repertuar dla wszystkich grup społecznych w kraju i za granicą. Szkoła prowadząca Młodzieżową Orkiestrę Dętą w celu zmniejszenia kosztów udziału uczestnictwa w różnych imprezach pobiera opłatę i wystawia f-rę VAT za świadczoną usługę, aby pozyskane środki przeznaczyć przede wszystkim na pokrycie transportu związanego z dojazdem do miejsca występu, remontem i zakupem instrumentów, mundurów itp.

2013
30
lip

Istota:

Możliwość odzyskania podatku VAT związanego z wydatkami poniesionymi w ramach operacji pn. „Kultywowanie miejscowych tradycji muzycznych na obszarze LGD poprzez zakup instrumentów dla orkiestry dętej działającej przy OSP”.

Fragment:

W ramach przedmiotowej operacji Wnioskodawca zakupi instrumenty muzyczne do orkiestry dętej działającej przy OSP (flet, klarnety, trąbki, puzony, perkusja, sakshorn tenorowy). W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy Ochotnicza Straż Pożarna ma możliwość odzyskania podatku VAT od wydatków poniesionych w ramach wykonania operacji pn. „ Kultywowanie miejscowych tradycji muzycznych na obszarze LGD poprzez zakup instrumentów dla orkiestry dętej działającej przy OSP ”... Zdaniem Wnioskodawcy, nie jest on czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz nie figuruje w ewidencji płatników VAT. Realizując operację pn. „ Kultywowanie miejscowych tradycji muzycznych na obszarze LGD poprzez zakup instrumentów dla orkiestry dętej działającej przy OSP ” nie może on w żaden sposób odzyskać poniesionego kosztu VAT. W ramach zadania zostaną poniesione koszty zakupu instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej działającej przy OSP w Iwanowicach. Wszelkie prace, wydatki i zakupy w ramach zadania będą dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Zainteresowanego. Zakupy towarów związane z realizacją projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. Zakupione towary w związku z realizacją przedmiotowej operacji nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

2011
1
mar

Istota:

Czy podmiot otrzymujący dotację podmiotową i prowadzący wyłącznie sprzedaż opodatkowaną jest obowiązany do stosowania rozliczeń podatku naliczonego proporcją, o której mowa w art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług?

Fragment:

Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 marca 2005 r. (data wpływu 11 marca 2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe UZASADNIENIE Według stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, Orkiestra (...) jest instytucją kultury, której przedmiotem działalności jest upowszechnianie kultury muzycznej, poprzez organizowanie koncertów. Sprzedaż biletów wstępu na koncerty opodatkowana jest stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%. Na pokrycie kosztów działalności Orkiestra (...) otrzymuje dotacje podmiotowe z budżetu Miasta X . Orkiestra nie świadczy usług, jak też dostawy towarów zwolnionych od podatku. Wszystkie zakupy towarów i usług związane są z organizacją koncertów. Zdaniem Orkiestry ma ona prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony w 100%, bez uwzględnienia postanowień art. 90 i 91 ustawy. Stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Przepisem art. 90 ust. 1 ww. ustawy uregulowany został tryb odliczenia podatku naliczonego w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje.