IPPP3/4512-437/16-2/PC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie ustalenia stawki podatku dla świadczonych usług doradztwa informatycznego na rzecz organizacji międzynarodowej niebędącej podatnikiem

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 czerwca 2016 r. (data wpływu za pośrednictwem ePUAP 14 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia stawki podatku dla świadczenia usług doradztwa informatycznego na rzecz organizacji międzynarodowej niebędącej podatnikiem VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 czerwca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia stawki podatku dla świadczenia usług doradztwa informatycznego na rzecz organizacji międzynarodowej niebędącej podatnikiem VAT

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Polska firma, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zarejestrowana jako czynny podatnik VAT - zwana dalej: podatnikiem, świadczy usługi doradztwa informatycznego na rzecz podmiotu mającego siedzibę w Genewie (Szwajcaria). Podmiotem jest Europejska Organizacja Badań Jądrowych, organizacja międzynarodowa, zwana dalej Organizacją.

Zgodnie z ratyfikowanym dnia 7 lipca 2006 r. protokołem o „Przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych”, sporządzonym w Genewie dnia 18 marca 2004 r., podpisanym przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 17 grudnia 2004 r., Organizacja posiada międzynarodową osobowość i zdolność prawną na terytoriach Państw-Stron powyższego protokołu (Dz. U. 2008.32.193).

Jak wspomniano, siedziba Organizacji znajduje się w Genewie a jej status na terytorium Szwajcarii określa umowa między Szwajcarską Radą Federacyjną a Organizacją z dnia 11 czerwca 1955 r. Organizacja jest ustanowiona również we Francji, gdzie jej status określa umowa między rządem Republiki Francuskiej a Organizacją z dnia 13 września 1965 r. Oprócz tego pomiędzy Radą Federacyjną Konfederacji Szwajcarskiej a rządem Republiki Francuskiej zawarta jest konwencja z dnia 13 września 1965 r. w sprawie poszerzenia terenu zajmowanego przez Organizację na terytorium Francji.

Na podstawie stosownych umów zawartych pomiędzy Organizacją a Szwajcarią, Organizacja nie podlega opodatkowaniu VAT w tym państwie bazując na art. 8.1 wspominanej wcześniej umowy między Szwajcarską Radą Federacyjną a Organizacją z dnia 11 czerwca 1955 r. We Francji zwolnienie Organizacji z podatku VAT wynika z art. IX.3 wspomnianej wcześniej umowy między rządem Republiki Francuskiej a Organizacją z dnia 13 września 1965 r., zmienionej w dniu 16 czerwca 1972 r. Ze względu na swój status Organizacja nie posiada numeru VAT.

Usługi świadczone przez wykonawcę, podatnika, polegałyby na projektowaniu systemów informatycznych, produkcji tych systemów (pisania kodu - programowaniu), usuwaniu błędów a także pisaniu dokumentacji. Główne prace byłyby wykonywane zdalnie poprzez sieć Internet bezpośrednio na komputerach zlokalizowanych we Francji, na terenie Organizacji. Pozostałe, jak dokumentacja, w siedzibie usługodawcy i przesyłane do klienta poprzez sieć Internet. Komunikacja z usługobiorcą odbywałaby się przez video konferencje, telefon, faks oraz pocztę elektroniczną. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Organizacją a podatnikiem usługi dostarczane są na terytorium Francji i wykorzystywane wyłącznie do celów służbowych Organizacji.

Podatnik w celu realizacji usług dokonuje zakupu niezbędnego sprzętu komputerowego i innych materiałów, wykorzystywanych w celu świadczenia usług dla Organizacji.

Organizacja wystawi podatnikowi świadectwo zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. oraz zamówienie dotyczące towarów lub usług, do których odnosi się powyższe świadectwo. Świadectwo zwolnienia potwierdzone zostanie przez uprawnione władze Francuskie.

Świadectwo zwolnienia spełnia warunki, o których mowa w § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. 2013 r. poz. 1719). Wskazane wyżej świadectwo zwolnienia będzie potwierdzało, że świadczone usługi realizowane są na rzecz organizacji międzynarodowej posiadającej siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium Państwa członkowskiego innego niż Polska.

Po akceptacji określonych w umowie etapów, podatnik przesyła raport z wykonania prac. Po akceptacji raportu, podatnik wystawia krajową fakturę VAT ze stawką 0% w celu udokumentowania sprzedaży usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w przypadku usług wykonywanych przez podatnika na rzecz Organizacji, podatnik powinien dokumentować sprzedaż wykonanych prac fakturą VAT z zastosowaniem stawki 0%?
 2. Czy podatnik ma prawo obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) (ustawa o VAT) w związku z wydatkami poniesionymi przy realizacji usług na rzecz Organizacji?
 3. Czy w przypadku niedostarczenia przez Organizację świadectwa zwolnienia przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres, ale jednoczesnym zakończeniu jednego z etapów określonych w umowie i akceptacji przez Organizację raportu, sprzedaż powyżej opisanych usług powinna być opodatkowana Polską stawką VAT 23%?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2a i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, dla zastosowania stawki VAT w wysokości 0% do świadczenia usług na rzecz organizacji międzynarodowej, konieczne jest spełnienie następujących warunków:

 • Organizacja ta musi posiadać siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium kraju innego niż terytorium państwa członkowskiego lub na terytorium państwa trzeciego, alternatywnie organizacja międzynarodowa musi być za taką uznana przez państwo siedziby i przez Rzeczpospolitą Polską, w granicach i na warunkach ustalonych przez konwencje międzynarodowe ustanawiające takie organizacje lub przez umowy dotyczące ich siedzib oraz dostawy towarów lub usługi muszą służyć celom służbowym tych organizacji.

Dodatkowo podmiot świadczący usługi musi posiadać:

 • Wypełnione odpowiednio dla potrzeb podatku świadectwo zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011 r., str. 1), potwierdzone przez właściwe władze państwa, na terytorium którego podmiot przekazujący świadectwo posiada siedzibę lub przedstawicielstwo;
 • Zamówienie dotyczące towarów lub usług (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się dokument określony w punkcie powyżej.

Jako, że wszystkie warunki konieczne są spełnione podatnik ma prawo zastosowania stawki VAT w wysokości 0% doświadczenia usług na rzecz Organizacji.

Ad.2

Zdaniem podatnika, będzie mu przysługiwało uprawnienie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ustawy o VAT w związku z wydatkami poniesionymi przy realizacji usług na rzecz Organizacji.

Ad. 3

W przypadku braku świadectwa zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r., nie będzie możliwym zastosowanie stawki 0% ze względu na brak spełnienia warunków opisanych w § 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. W związku z tym zastosowanie mają przepisy ogólne o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.). Zgodnie z art. 28a ustawy o VAT Organizacji nie można uznać za podatnika, w związku z tym ma zastosowanie art. 28c, na podstawie którego opodatkowanie powinno zostać dokonane w kraju, w którym firma ją świadcząca ma siedzibę. Powyższe stwierdzenie byłoby spójne z otrzymaną interpretacją syg. IPPP3/443-41/14-2/KC z dnia 16 kwietnia 2014 roku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z powyższego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. odpłatne świadczenie usług, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju, przez które - w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy - rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy - przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na mocy art. 8 ust. 1 ustawy - przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Podstawowa stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Niemniej jednak zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku wynosi 23%.

Jednocześnie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Jednym z takich przepisów jest § 8 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1719 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz organizacji międzynarodowych posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego niż terytorium kraju państwa członkowskiego - uznanych za takie przez państwo siedziby i przez Rzeczpospolitą Polską, w granicach i na warunkach ustalonych przez konwencje międzynarodowe ustanawiające takie organizacje lub przez umowy dotyczące ich siedzib - do celów służbowych tych organizacji.

Przy czym stosownie do § 8 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia przepis ust. 1 stosuje się, pod warunkiem że podmiot dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiada:

 • w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 - wypełnione odpowiednio na potrzeby podatku świadectwo zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej "świadectwem", dla tych towarów i usług, potwierdzone przez właściwe władze państwa, na którego terytorium podmioty wskazane w ust. 1 pkt 1-4 posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo,
 • zamówienie dotyczące towarów lub usług (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się świadectwo określone odpowiednio w pkt 1 i 1a.

Przy czym w myśl § 8 ust. 4 i 5 rozporządzenia w przypadku gdy towary lub usługi nabywane przez podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3 i 4, przeznaczone są do celów służbowych, świadectwo nie musi być potwierdzone przez właściwe władze państwa, na którego terytorium podmioty te posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo. Podmioty określone w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3 i 4 przekazują dostawcy towarów lub usługodawcy dokumenty wskazane w ust. 2 oraz kopię pisma, o którym mowa w rubryce 7 świadectwa, zezwalającego na odstąpienie od potwierdzenia tego świadectwa, wydanego przez właściwe władze państwa, na którego terytorium podmioty te posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo.

Przepisy ww. rozporządzenia stanowią implementację i doprecyzowanie art. 151 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE.L 2006 Nr 347, str. 1) oraz art. 51 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE. L 2011 Nr 77, str. 1).

Zgodnie z art. 151 ust. 1 lit. b ww. dyrektywy państwa członkowskie zwalniają transakcje dostawy towarów lub świadczenie usług na rzecz organizacji międzynarodowych, innych niż organy, o których mowa w lit. aa), uznanych za takie przez organy władzy publicznej przyjmującego państwa członkowskiego, oraz na rzecz członków tych organizacji, w granicach i na warunkach ustalonych w konwencjach międzynarodowych ustanawiających takie organizacje lub w porozumieniach dotyczących ich siedzib.

Do czasu przyjęcia jednolitych przepisów podatkowych zwolnienia przewidziane w akapicie pierwszym mają zastosowanie w granicach ustalonych przez przyjmujące państwo członkowskie.

Na mocy art. 51 ust. 1-3 ww. rozporządzenia wykonawczego Rady:

 1. W przypadku gdy nabywca towarów lub usługobiorca posiada siedzibę na terytorium Wspólnoty, ale poza terytorium państwa członkowskiego, w którym ma miejsce dostawa towarów lub świadczenie usług, świadectwo zwolnienia z VAT lub podatku akcyzowego przewidziane w załączniku II do niniejszego rozporządzenia służy, z zastrzeżeniem objaśnień przedstawionych w załączniku do wspomnianego świadectwa, potwierdzeniu, że transakcja może być objęta takim zwolnieniem na mocy art. 151 dyrektywy 2006/112/WE.
  Wykorzystując to świadectwo, państwo członkowskie nabywcy towarów lub usługobiorcy może podjąć decyzję o tym, czy zastosuje wspólne świadectwo VAT i podatku akcyzowego, czy dwa odrębne świadectwa.
 2. Świadectwo, o którym mowa w ust. 1, musi być opatrzone pieczęcią właściwych organów przyjmującego państwa członkowskiego. Natomiast w przypadku towarów lub usług o przeznaczeniu urzędowym państwa członkowskie mogą udzielić ich odbiorcy zwolnienia z wymogu przedstawiania świadectwa opatrzonego pieczęcią, na warunkach, jakie mogą określić. Zwolnienie takie można cofnąć w przypadku wystąpienia nadużyć.
  Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o punkcie kontaktowym wyznaczonym w celu określenia organów odpowiedzialnych za opatrzenie świadectw pieczęcią oraz o zakresie, w jakim znoszą wymóg przedkładania świadectwa opatrzonego pieczęcią. Komisja przekazuje pozostałym państwom członkowskim informacje otrzymane od państw członkowskich.
 3. W przypadku gdy w państwie członkowskim, w którym ma miejsce dostawa towarów lub świadczenie usług, stosuje się bezpośrednie zwolnienie, dostawca towarów lub usługodawca zobowiązani są uzyskać od nabywcy towarów lub usługobiorcy świadectwo, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, zachowując je jako dokument do celów księgowych. W przypadku zwolnienia przyjmującego postać zwrotu VAT, zgodnie z art. 151 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE, świadectwo załącza się do wniosku o zwrot składanego we właściwym państwie członkowskim.

W załączniku nr II do rozporządzenia wykonawczego Rady - w którym określono wzór świadectwa zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego - w objaśnieniach wskazano, że Świadectwo służy dostawcy lub uprawnionemu prowadzącemu skład podatkowy jako dokument będący podstawą do zwolnienia z podatku dostaw towarów i usług lub przesyłek towarów do kwalifikujących się podmiotów lub osób fizycznych określonych w art. 151 dyrektywy 2006/112/WE oraz art. 13 dyrektywy 2008/118/WE. Sporządza się odpowiednio po jednym świadectwie dla każdego dostawcy/właściciela składu. Ponadto dostawca/właściciel składu zobowiązany jest do przechowywania niniejszego świadectwa jako części swojej dokumentacji zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie w danym państwie członkowskim.

Ww. przepisy wprowadzają preferencyjną stawkę podatku VAT, w wysokości 0%, na usługi świadczone na rzecz organizacji międzynarodowych posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego niż terytorium kraju państwa członkowskiego. Przy czym z powołanych wyżej przepisów wynika, że obniżona do wysokości 0% stawka podatku od towarów i usług na podstawie § 8 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia przysługuje wyłącznie w sytuacji gdy:

 • dostawa towarów i świadczenie usług odbywa się na rzecz organizacji międzynarodowych posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego niż terytorium kraju państwa członkowskiego,
 • nabywane towary i usługi są wykorzystywane do własnych celów służbowych organizacji międzynarodowych, służących wypełnianiu ich oficjalnych zadań,
 • podmiot dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi posiada wymagane dokumenty, o których mowa w § 8 rozporządzenia.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca - Polska firma, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zarejestrowana jako czynny podatnik VAT świadczy usługi doradztwa informatycznego na rzecz podmiotu mającego siedzibę w Genewie (Szwajcaria). Podmiotem jest Europejska Organizacja Badań Jądrowych, organizacja międzynarodowa. Zgodnie z ratyfikowanym dnia 7 lipca 2006 r. protokołem o „Przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych”, sporządzonym w Genewie dnia 18 marca 2004 r., podpisanym przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 17 grudnia 2004 r., Organizacja posiada międzynarodową osobowość i zdolność prawną na terytoriach Państw-Stron powyższego protokołu. Siedziba Organizacji znajduje się w Genewie a jej status na terytorium Szwajcarii określa umowa między Szwajcarską Radą Federacyjną a Organizacją z dnia 11 czerwca 1955 r. Organizacja jest ustanowiona również we Francji, gdzie jej status określa umowa między rządem Republiki Francuskiej a Organizacją z dnia 13 września 1965 r. Oprócz tego pomiędzy Radą Federacyjną Konfederacji Szwajcarskiej a rządem Republiki Francuskiej zawarta jest konwencja z dnia 13 września 1965 r. w sprawie poszerzenia terenu zajmowanego przez Organizację na terytorium Francji.

Na podstawie stosownych umów zawartych pomiędzy Organizacją a Szwajcarią, Organizacja nie podlega opodatkowaniu VAT w tym państwie bazując na art. 8.1 wspominanej wcześniej umowy między Szwajcarską Radą Federacyjną a Organizacją z dnia 11 czerwca 1955 r. We Francji zwolnienie Organizacji z podatku VAT wynika z art. IX.3 wspomnianej wcześniej umowy między rządem Republiki Francuskiej a Organizacją z dnia 13 września 1965 r., zmienionej w dniu 16 czerwca 1972 r. Ze względu na swój status Organizacja nie posiada numeru VAT.

Usługi świadczone przez Wnioskodawcę polegałyby na projektowaniu systemów informatycznych, produkcji tych systemów (pisania kodu - programowaniu), usuwaniu błędów a także pisaniu dokumentacji. Główne prace byłyby wykonywane zdalnie poprzez sieć Internet bezpośrednio na komputerach zlokalizowanych we Francji, na terenie Organizacji. Pozostałe, jak dokumentacja, w siedzibie usługodawcy i przesyłane do klienta poprzez sieć Internet. Komunikacja z usługobiorcą odbywałaby się przez video konferencje, telefon, faks oraz pocztę elektroniczną. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Organizacją a podatnikiem usługi dostarczane są na terytorium Francji i wykorzystywane wyłącznie do celów służbowych Organizacji.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy świadczenie wyżej opisanych usług na rzecz Organizacji, powinno być dokumentowane fakturą VAT z zastosowaniem stawki 0%.

W analizowanym przypadku świadczenie usług będzie się odbywać na rzecz podmiotu, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, tj. na rzecz Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, organizacji międzynarodowej. Ponadto, jak wskazał Wnioskodawca, będzie posiadać dokumenty, o których mowa w § 8 rozporządzenia, tj. wypełnione odpowiednio na potrzeby podatku świadectwo zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady oraz zamówienie dotyczące towarów lub usług (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się świadectwo, a nabywane usługi wykorzystywane będą wyłącznie do celów służbowych Organizacji.

W konsekwencji stwierdzić należy, że Wnioskodawca sprzedaż usług doradztwa informatycznego na rzecz Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych organizacji międzynarodowej na podstawie § 8 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, powinien opodatkować preferencyjną stawką podatku w wysokości 0%.

W tym miejscu należy wskazać, że w przypadku niedostarczenia przez Organizację świadectwa zwolnienia przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres, ale jednoczesnym zakończeniu jednego z etapów określonych w umowie i akceptacji przez Organizację raportu, sprzedaż powyżej opisanych usług powinna być opodatkowana stawką w wysokości 23% bowiem wówczas nie zostaną spełnione warunki uprawniające do zastosowania stawki preferencyjnej wynikającej z rozporządzenia.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytań 1 i 3 należało uznać za prawidłowe.

Ponadto wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z zakupu przez Wnioskodawcę towarów i usług, które są związane ze sprzedażą usług na rzecz Organizacji.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zatem przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Jak wskazano wyżej sprzedaż usług doradztwa informatycznego na rzecz Organizacji Wnioskodawca powinien opodatkować preferencyjną stawką podatku w wysokości 0%. Natomiast sprzedaż usług opodatkowana stawką 0% pozostaje sprzedażą opodatkowaną, pomimo braku faktycznego obciążenia fiskalnego.

Zatem Wnioskodawca będzie miał, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z zakupu przez Wnioskodawcę towarów i usług, które są związane ze sprzedażą usług na rzecz Organizacji.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 2 należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2016, poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1 - 4 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.