IP-PP2-443-836/08-2/BM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Opodatkowanie usług organizowania stoiska wystawowego na targach

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2008r. (data wpływu 23 maja 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług organizowania stoiska wystawowego na targach - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 maja 2008r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie

Opodatkowania usług organizowania stoiska wystawowego na targach.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca świadczył, na terenie kraju wystawy, usługi polegające na organizacji stoiska wystawowego na targach, działań marketingowo-promocyjnych oraz organizacji pobytu uczestników wystawy, tj. zakwaterowanie, transport, logistyka, itp. Targi odbywały się na terytorium kraju trzeciego. W celu świadczenia usługi Spółka wynajmowała powierzchnie wystawienniczą od podmiotu mającego siedzibę na terytorium kraju trzeciego. Usługa polegała w szczególności na udostępnieniu powierzchni wystawienniczej zabudowanej, umieszczaniu informacji o wystawcy w katalogu targów, akredytacji firmy na targach, promocji wystawy na terenie kraju wystawy. Usługa świadczona była na rzecz polskiego podmiotu gospodarczego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jakie w opisanym stanie faktycznym jest miejsce świadczenia opisanych usług, świadczonych na terenie państwa trzeciego na rzecz polskiego podmiotu gospodarczego oraz jaką stawką podatku powinny być opodatkowane przedmiotowe usługi...

W opinii Wnioskodawcy do określenia miejsca świadczenia usług polegających na organizacji stoiska wystawowego na targach, działań marketingowo-promocyjnych oraz organizacji pobytu uczestników wystawy (zakwaterowanie, transport, logistyka) w kraju trzecim, na rzecz polskiego podmiotu gospodarczego, zastosowanie znajduje zasada określona w art. 27 ust. 1 ww. ustawy (opodatkowanie według miejsca siedziby świadczącego usługę, stawka VAT 22%).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Ustawa o podatku od towarów i usług wprowadza szereg szczegółowych regulacji w zakresie rozliczenia podatku przy świadczeniu usług, w tym zasady określania miejsca świadczenia usług i tym samym miejsca ich opodatkowania. W tym celu niezbędna jest prawidłowa kwalifikacja usługi, co determinuje określenie miejsca jej świadczenia.

Stosownie do art. 27 ust. 1 ww. ustawy, w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28. W myśl przepisu art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy w przypadku usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego – miejscem świadczenia usług jest miejsce położenia nieruchomości. Taki sposób określenia miejsca świadczenia jest wyjątkiem od ogólnej reguły określonej w przepisie art. 27 ust. 1 ww. ustawy. Wyjątek ten ma zastosowanie w przypadku, gdy świadczona usługa ma charakter usługi kompleksowej i obejmuje swoim zakresem wynajem powierzchni wystawienniczej. Kompleksowość usługi oznacza bowiem, że usługa obejmuje swoim zakresem usługę główną, tj. w przedmiotowej sprawie wynajem powierzchni wystawienniczej, a także pewne usługi powiązane - w przedmiotowej sprawie powiązane z wynajmem tej powierzchni. Wynajem powierzchni wystawienniczej polega na udostępnieniu rzeczy – części powierzchni nieruchomości na terenie której mają odbyć się międzynarodowe targi. Wynajem powierzchni wystawienniczej w świetle ww. przepisu jest usługą związaną z nieruchomością. W takich właśnie okolicznościach w celu określenia miejsca świadczenia, usługi dodatkowe mogą być traktowane jako usługi związane z nieruchomościami. Natomiast do ustalenia miejsca świadczenia usług cząstkowych, związanych z organizowaniem wystaw, targów i kongresów, które nie mają charakteru kompleksowego zastosowanie mają właściwe przepisy art. 27 – 28 ww. ustawy.

Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że świadczyła ona, na rzecz polskiego podmiotu gospodarczego, usługi polegające na organizacji stoiska wystawowego na targach, działań marketingowo-promocyjnych oraz organizacji pobytu uczestników wystawy (zakwaterowanie, transport, logistyka). Usługi te polegały w szczególności na udostępnieniu powierzchni wystawienniczej zabudowanej, umieszczaniu informacji o wystawcy w katalogu targów, akredytacji firmy na targach, promocji wystawy na terenie kraju wystawy. W celu świadczenia przedmiotowej usługi Spółka wynajmowała powierzchnie wystawienniczą od podmiotu mającego siedzibę na terytorium kraju trzeciego.

Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy, w takich okolicznościach faktycznych zakres świadczonych przez Stronę usług obejmuje usługę główną - wynajmu powierzchni wystawienniczej, o której była mowa powyżej. Oznacza to, że został spełniony warunek określony zakresem dyspozycji art. 27 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, polegający na związku świadczonych usług z nieruchomością. Z tych też przyczyn w celu określenia miejsca świadczenia usług zastosowanie znajdzie reguła wyrażona w przepisie art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy. Zatem w sytuacji, gdy wynajmowana powierzchnia wystawiennicza, targowa, położona jest poza terytorium kraju usługi organizowania targów, wystaw nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, nie mieszczą się bowiem w katalogu czynności, wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Bez znaczenia pozostaje fakt czy odbiorcą świadczonej usługi jest podatnik z terytorium kraju czy też nie.

Jednocześnie tut. Organ podatkowy zauważa, że nie dokonuje klasyfikacji statystycznej usług świadczonych przez podatnika. Organem właściwym w tym zakresie jest Ośrodek Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, który na wniosek zainteresowanego klasyfikacji takiej dokonuje.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10,09-402 Płock.