1438/RM/436/art.14a/SD/316/16/06/HM | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy jeżeli kwota pieniężna wypłacana przez fundację na rzecz osoby fizycznej nie stanowi zapomogi, w rozumieniu art.21 ust.1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym, to stanowi ona darowizne i podlega podatkowi od spadków i darowizn?

1438/RM/436/art.14a/SD/316/16/06/HM

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. darowizna
  2. fundacje
  3. organizacje
  4. organizacje pożytku publicznego
  1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Obowiązek podatkowy

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art.216 i art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.09.2006r. (wpływ do tut. Organu podatkowego w dniu 20.09.2006r.) uzupełnionego w dniu 11.12.2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej podatku od darowizn, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów

postanawia :

uznać za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku

UZASADNIENIE

Z treści wniosku wynika, iż wnioskodawca posiada status organizacji pożytku publicznego. Celem działania jest niesienie pomocy osobom chorym i szczególnie uzdolnionym, będącym w trudnej sytuacji materialnej, wspieranie szpitali i innych placówek medycznych, wychowawczych, oświatowych i opiekuńczych, podejmowanie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej, wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób mających utrudniony do niej dostęp, niesienie pomocy osobom biednym i instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym będącym w trudnej sytuacji materialnej.

Majątek Fundacji pochodzi (w zasadniczej części) z uzyskanych darowizn, spadków, zapisów oraz środków uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych.

W związku z prowadzoną działalnością, Fundacja otrzymuje od osób dotkniętych poważnymi trudno uleczalnymi chorobami, od osób oczekujących na drogie zabiegi medycznych oraz od osób biednych, będących w trudnej sytuacji materialnej itp., prośby o udzielenie pomocy finansowej.

Z chwilą zgromadzenia odpowiednich zasobów pieniężnych, po podjęciu decyzji przez zarząd Fundacji, osoby ubiegające się o pomoc finansową zawierają z Fundacją umowę, w której określona zostaje .kwota przyznanej pomocy finansowej, termin jej wypłaty, sposób jej wypłaty (jednorazowo czy ratalnie), cel finansowania itp. Fundacja przyznaje pomoc pieniężną pod tytułem darmym, nie żądając od swoich podopiecznych żadnych świadczeń wzajemnych.

Fundacja udziela pomocy w formie darowizn pieniężnych przeznaczonych na dofinansowanie o konkretnym przeznaczeniu np. zakup protezy, wózka inwalidzkiego pompy insulinowej, dofinansowanie zabiegu operacyjnego nierefundowanego przez NFZ itp., wypłacanych jednorazowo.

Osoba zawierająca umowę darowizny z Fundacją jest zobligowana do przedłożenia dokumentu potwierdzającego wydatkowanie darowizny zgodnie z przeznaczeniem.Jeżeli kwota darowizny przewyższa, narastająco kwotę 4.902,00zł. (zgodnie z art.9 ust.1 ustawy o podatku od spadków i darowizn – kwota wolna od podatku, dla osób zaliczonych do III grupy podatkowej), składane są w tut. Organie podatkowym zeznania podatkowe SD-3, a po otrzymaniu decyzji odprowadzany jest należny podatek od darowizny.

Zgodnie ze stanowiskiem wnioskodawcy wypłata na podstawie umów darowizn kwoty pieniężnej o konkretym przeznaczeniu, stanowi darowiznę podlegającą ustawie o podatku od spadków i darowizn.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.