Organizacje społeczne | Interpretacje podatkowe

Organizacje społeczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to organizacje społeczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy przekazane nieodpłatnie od organizacji charytatywnych działających w Szwajcarii łóżka szpitalne, które będą przeznaczone do działalności charytatywnej podlegają zwolnieniu z podatku VAT z tytułu ich importu?
Fragment:
(...) diagnozowania lub leczenia, ofiarowane jako dary przez organizacje charytatywne - jak to ma mieć miejsce w niniejszym przypadku; - darowizna powyższych przedmiotów nie kryje za sobą jakichkolwiek intencji natury handlowej - Hospicjum jest organizacją non profit Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11. 03. 2004r. o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku import rzeczy służące zachowaniu lub ochronie zdrowia oraz artykuły o przeznaczeniu medycznym przywożone przez organizacje społeczne lub jednostki organizacyjnie lub statutowo powołane do prowadzenia działalności charytatywnej, jak to ma miejsce w niniejszej sytuacji, bowiem zaimportowane łóżka szpitalne będą wykorzystywane w celach medycznych. Dokonując analizy wyżej przedstawionego stanowiska Strony Naczelnik Urzędu Celnego w Szczecinie stwierdził : Zgodnie z art. 14 a § 1 Ordynacji Podatkowej, "stosownie do swojej właściwości (...) naczelnik urzędu celnego (...) na pisemny wniosek (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy można odliczyć 1% należnego podatku na rzecz pożytku publicznego w 2004 ?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - dalej u.O.p.- w odpowiedzi na pismo z dnia 25 lutego 2004 r. (wpływ 27.02. br.), uzupełnione pismem z dnia 8.03.2004 r. (wpływ 9.03.04 r.), w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych - wyjaśnia co następuje: Na podstawie art. 14 a § 1 u.O.p. - stosownie do swojej właściwości urząd skarbowy na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta, ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe, lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Zgodnie z art. 8 u.O.p. - płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej; (...)
2011
1
sty

Istota:
Czy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny na rzecz organizacji pozarządowych, prowadzących działalność pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie?
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, z 1997 r. poz. 926 z późn. zm.)w związku z wnioskiem z dnia 14.04.2004 r. (data wpływu 15.04.2004 r.) w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach wyjaśnia jak poniżej. W przedmiotowym podaniu zapytano:- czy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny na rzecz organizacji pozarządowych, prowadzących działalność pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 ustawyz dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie? W wyniku dokonanych zmian ustawą z dnia 12 listopada 2003 r.o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 202 poz. 1957) od 1 stycznia 2004 r. odliczeniu od dochodu (...)
2011
1
sty

Istota:
Czy przy rozliczeniu podatku dochodowego za rok 2003, którego termin rozliczenia upływa 30.04.2004 r., można dokonać zmniejszenia podatku o kwotę wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego w wysokości nie przekraczającej 1% podatku za rok podatkowy ?
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 27d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27 i wykazany w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2 - 4, jeżeli podatnik w terminie od dnia 1 stycznia roku podatkowego, w którym składane jest zeznanie, do dnia złożenia tego zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego dla złożenia zeznania, dokonał wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zmniejszenie podatku nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 1% podatku za rok podatkowy, obliczonego zgodnie z art. 27 i pomniejszonego zgodnie z art. 27a, 27b i 27c, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 6 ust. 2 i 4. Zmniejszenie o którym mowa wyżej, nie dotyczy wpłat na rzecz (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.