Organizacje społeczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to organizacje społeczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy przekazane nieodpłatnie od organizacji charytatywnych działających w Szwajcarii łóżka szpitalne, które będą przeznaczone do działalności charytatywnej podlegają zwolnieniu z podatku VAT z tytułu ich importu?

Fragment:

(...) diagnozowania lub leczenia, ofiarowane jako dary przez organizacje charytatywne - jak to ma mieć miejsce w niniejszym przypadku; - darowizna powyższych przedmiotów nie kryje za sobą jakichkolwiek intencji natury handlowej - Hospicjum jest organizacją non profit Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11. 03. 2004r. o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku import rzeczy służące zachowaniu lub ochronie zdrowia oraz artykuły o przeznaczeniu medycznym przywożone przez organizacje społeczne lub jednostki organizacyjnie lub statutowo powołane do prowadzenia działalności charytatywnej, jak to ma miejsce w niniejszej sytuacji, bowiem zaimportowane łóżka szpitalne będą wykorzystywane w celach medycznych. Dokonując analizy wyżej przedstawionego stanowiska Strony Naczelnik Urzędu Celnego w Szczecinie stwierdził : Zgodnie z art. 14 a § 1 Ordynacji Podatkowej, "stosownie do swojej właściwości (...) naczelnik urzędu celnego (...) na pisemny wniosek (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy można odliczyć 1% należnego podatku na rzecz pożytku publicznego w 2004 ?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - dalej u.O.p.- w odpowiedzi na pismo z dnia 25 lutego 2004 r. (wpływ 27.02. br.), uzupełnione pismem z dnia 8.03.2004 r. (wpływ 9.03.04 r.), w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych - wyjaśnia co następuje: Na podstawie art. 14 a § 1 u.O.p. - stosownie do swojej właściwości urząd skarbowy na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta, ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe, lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Zgodnie z art. 8 u.O.p. - płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej; (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny na rzecz organizacji pozarządowych, prowadzących działalność pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, z 1997 r. poz. 926 z późn. zm.)w związku z wnioskiem z dnia 14.04.2004 r. (data wpływu 15.04.2004 r.) w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach wyjaśnia jak poniżej. W przedmiotowym podaniu zapytano:- czy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny na rzecz organizacji pozarządowych, prowadzących działalność pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 ustawyz dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie? W wyniku dokonanych zmian ustawą z dnia 12 listopada 2003 r.o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 202 poz. 1957) od 1 stycznia 2004 r. odliczeniu od dochodu (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy przy rozliczeniu podatku dochodowego za rok 2003, którego termin rozliczenia upływa 30.04.2004 r., można dokonać zmniejszenia podatku o kwotę wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego w wysokości nie przekraczającej 1% podatku za rok podatkowy ?

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 27d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27 i wykazany w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2 - 4, jeżeli podatnik w terminie od dnia 1 stycznia roku podatkowego, w którym składane jest zeznanie, do dnia złożenia tego zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego dla złożenia zeznania, dokonał wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zmniejszenie podatku nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 1% podatku za rok podatkowy, obliczonego zgodnie z art. 27 i pomniejszonego zgodnie z art. 27a, 27b i 27c, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 6 ust. 2 i 4. Zmniejszenie o którym mowa wyżej, nie dotyczy wpłat na rzecz (...)