IBPB-1-2/4510-498/15/BKD | Interpretacja indywidualna

Czy środki wydatkowane na określone cele mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego.
IBPB-1-2/4510-498/15/BKDinterpretacja indywidualna
 1. fundacje
 2. organizacje pożytku publicznego
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 8 lipca 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 13 lipca 2015 r), uzupełnionym 1 października 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy środki wydatkowane na:

 • organizację, wypoczynku dla dzieci i młodzieży, organizację imprezy sportowej czy wyjazdu szkoleniowo integracyjnego,
 • doposażenie mieszkań dla podopiecznych placówki Domu Dziecka na zakup m.in. artykułów gospodarstwa domowego,
 • dofinansowanie spotkań poetyckich w zamian za reklamę,
 • objęcie sponsoringiem oraz dofinansowanie imprezy sportowo rekreacyjnej,
 • pokrycie kosztów zakupu zmywarki na potrzeby kuchni szkolnej,
 • opłacenie podatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów

są wydatkami na cele statutowe i mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego -jest prawidłowe,

 • dofinansowanie organizacji obchodów jubileuszowych,
 • organizację koncertu świątecznego, biesiady andrzejkowej,
 • dofinansowanie wykonania monet okolicznościowych związanych z 30-leciem zakładu, znaczki personalizowane oraz oprawa muzyczna akademii,
 • organizację pokazu sztucznych ogni podczas festynu,
 • odsetki od zaległości podatkowych naliczonych i zapłaconych w związku z niewłaściwym wydatkowaniem przez Obdarowanych środków otrzymanej darowizny

są wydatkami na cele statutowe i mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego -jest nieprawidłowe,

 • zastosowania podstawy prawnej, tj. art. 17 ust. 1 pkt 4 – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania wymienionych we wniosku wydatków oraz podstawy tego zwolnienia.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 22 września 2015 r. Znak IBPB-1-2/4510-498/15/BKD wezwano Wnioskodawcę do ich uzupełnienia. Uzupełniony wniosek wpłynął 1 października 2015 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Fundacja działa od roku 1993. W roku 2006 Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego. Zgodnie ze statutem celem Fundacji jest:

 • niesienie pomocy pracownikom oraz społeczeństwu regionu,
 • organizowanie i wspieranie inicjatyw i rozwoju, szczególnie w zakresie: ochrony zdrowia i pomocy społecznej, wypoczynku, zdrowia i rekreacji, ochrony środowiska, działalności oświatowej i kulturalnej,
 • wspieranie załóg pracowniczych w procesie prywatyzacji, restrukturyzacji i przekształceń własnościowych.

Fundacja przekazuje środki na podstawie pisemnie sporządzonej umowy darowizny, która zawiera informację o sposobie i terminie rozliczenia otrzymanej darowizny. Faktury dokumentujące wydatkowanie środków nie zawsze zgodne są z treścią umowy darowizny.

Dodatkowo w uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z 30 września 2015 r. Fundacja wskazała:

 1. Fundacja w dniu 26 stycznia 2010 r. przekazała darowiznę na rzecz Klubu Emerytów i Rencistów, której celem było dofinansowanie działalności Klubu. Przekazana przez Fundację darowizna wykorzystana została na organizację letnich turnusów wczasowych, wczasów jesiennych, wycieczek, biesiady andrzejkowej oraz koncertu świątecznego,
 2. W dniu 4 lutego 2010 r. przekazano darowiznę na rzecz Koła Emerytów i Rencistów przy Organizacji Związkowej, której celem było dofinansowanie działalności koła w roku 2010. Zgodnie z przedłożonym rozliczeniem darowizna została wykorzystana na organizacje wycieczek oraz zakup kwiatów i upominków,
 3. W dniu 26 kwietnia 2010 r. przekazana została darowizna na rzecz Międzyzakładowej Komisji Związkowej z przeznaczeniem dofinansowania części kosztów związanych z organizacją obchodów 30-lecia powstania. Zgodnie z przedłożonym rozliczeniem, przekazana darowizna wykorzystana została na oprawę muzyczną akademii, datownik okolicznościowy, monety okolicznościowe związane z 30-leciem, znaczki personalizowane,
 4. W dniu 25 czerwca 2010 r. przekazana została darowizna na rzecz Związku Zawodowego z przeznaczeniem na dofinansowanie części artystycznej podczas Dnia Energetyka w 2010 roku. Darowizna rozliczona została fakturą za występ artystyczny oraz organizację karczmy piwnej,
 5. W dniu 18 czerwca 2010 r. przekazane środki w postaci darowizny na pokrycie wydatków związanych z organizacją pokazu sztucznych ogni podczas festynu Energetycznego.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy środki wydatkowane na :

 1. organizację letnich turnusów, wypoczynku dla dzieci i młodzieży, organizację imprezy sportowej czy wyjazdu szkoleniowo integracyjnego,
 2. doposażenie mieszkań dla podopiecznych placówki Domu Dziecka na zakup m.in. artykułów gospodarstwa domowego,
 3. dofinansowanie spotkań poetyckich w zamian za reklamę,
 4. objęcie sponsoringiem oraz dofinansowanie imprezy sportowo rekreacyjnej,
 5. pokrycie kosztów zakupu zmywarki na potrzeby kuchni szkolnej,
 6. dofinansowanie organizacji obchodów jubileuszowych,
 7. organizację koncertu świątecznego, biesiady andrzejkowej,
 8. dofinansowanie wykonania monet okolicznościowych związanych z 30-leciem zakładu, znaczki personalizowane oraz oprawa muzyczna akademii,
 9. organizację pokazu sztucznych ogni podczas festynu,
 10. zapłatę podatku i odsetek od zaległości podatkowych naliczonych i zapłaconych w związku z niewłaściwym wydatkowaniem przez Obdarowanych środków otrzymanej darowizny

są wydatkami na cele określone przepisami art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym mogą korzystać ze zwolnienia na podstawie tego przepisu... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, środki wydatkowane na transport umożliwiający dojazd uczestników na wczasy lub wycieczkę, jak również wyposażenie mieszkań w artykuły codziennego użytku bądź sprzęt gospodarstwa domowego, czy wydatkowanie środków na organizację imprez, jubileuszy, koncertów, może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust 1 pkt 4 ustawy, gdyż celem Fundacji jest m.in. działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, pomoc społeczna, kulturalna oraz dobroczynność. Zapłata podatku i odsetek, zdaniem Fundacji, również może korzystać ze zwolnienia, z uwagi na fakt przekazania środków (darowizny) zgodnie ze statutem, zaś niewłaściwe ich wydatkowanie jest okolicznością, na którą Fundacja nie miała wpływu.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118, ze zm.), działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. Natomiast zgodnie z ust. 2 powołanego przepisu, organizacjami pozarządowymi są niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

Stosownie do art. 4 ust. 1 ww. ustawy, sfera zadań publicznych obejmuje m.in.:

 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (art. 4 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy),
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy);
 • wypoczynku dzieci i młodzieży (art. 4 ust. 1 pkt 15);
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (art. 4 ust. 1 pkt 17);
 • turystyki i krajoznawstwa (art. 4 ust. 1 pkt 19).

Zgodnie z art. 24 ust. 1 tej ustawy, organizacji pożytku publicznego przysługuje, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, zwolnienie od:

 1. podatku dochodowego od osób prawnych,
 2. podatku od nieruchomości,
 3. podatku od czynności cywilnoprawnych,
 4. opłaty skarbowej,
 5. opłat sądowych

-w odniesieniu do prowadzonej przez nią działalności pożytku publicznego.

Odrębne przepisy, do których odsyła cytowany przepis, regulujące zagadnienie zwolnienia organizacji pożytku publicznego od podatku dochodowego od osób prawnych to przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851, ze zm., dalej: „updop”).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 updop, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest dochód. Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym, jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Dopiero tak ustalony dochód można rozpatrywać pod kątem zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych ujęto dwa rodzaje zwolnień podatkowych -zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe.

Zwolnienia podmiotowe uregulowano w art. 6 updop, w którym enumeratywnie wymieniono podmioty zwolnione od podatku. Zwolnienia przedmiotowe ujęto natomiast w Rozdziale 4 updop (art. 17 updop).

Katalog dochodów podlegających zwolnieniu z opodatkowania zawiera art. 17 ust. 1 updop.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Pomimo, że Wnioskodawca jest podatnikiem, o określonych celach statutowych, powołany przepis nie znajdzie w jego przypadku zastosowania z uwagi na posiadany przez Fundację status organizacji pożytku publicznego. Dla oceny prawnej stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, właściwe będzie unormowanie art. 17 ust. 1 pkt 6c updop.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości zastosowania podstawy prawnej, tj. art. 17 ust. 1 pkt 4 updop należy uznać za nieprawidłowe.

Art. 17 ust. 1 pkt 6c updop stanowi, że wolne od podatku są dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Należy jednak zastrzec, że omawiane zwolnienie wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 6c updop nie dotyczy – zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1a updop:

1.dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i badawczo - rozwojowych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego,

1a.dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k,

2.dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Zgodnie z przywołanym na wstępie art. 3 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. Sfera zadań publicznych, o której mowa powyżej obejmuje zadania w zakresie wymienionym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tylko dochód przeznaczony na cele statutowe pokrywające się z zadaniami w zakresie wymienionym w tym przepisie będzie mógł korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych.

Organizacja pożytku publicznego nie działa dla osiągnięcia zysku. Nawet w wyjątkowej sytuacji, gdy prowadzi ona dodatkową działalność gospodarczą, dochody z tej działalności muszą być przeznaczane na realizację celów statutowych. Naruszenie tego wymogu, skutkować będzie utratą statusu organizacji pożytku publicznego.

Odnosząc powyższe uwagi do treści art. 17 ust. 1 pkt 6c updop, należy stwierdzić, że ustawodawca zwalnia od podatku dochody organizacji pożytku publicznego, o ile podmioty te działają zgodnie z wymogami określonym w art. 20 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przeznaczają swoje dochody na działalność pożytku publicznego. Nieistotne jest przy tym źródło uzyskanego dochodu. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego jest przeznaczenie i - bez względu na termin - wydatkowanie osiągniętego dochodu na działalność statutową, w tym na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji celów statutowych oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów (art. 17 ust. 1b updop).

W świetle powyższego o możliwości zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodu osiągniętego przez Wnioskodawcę decyduje cel, na jaki przedmiotowy dochód zostanie przeznaczony.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.

Zgodnie ze statutem celem Fundacji jest:

 • niesienie pomocy pracownikom oraz społeczeństwu regionu,
 • organizowanie i wspieranie inicjatyw i rozwoju, szczególnie w zakresie: ochrony zdrowia i pomocy społecznej, wypoczynku, zdrowia i rekreacji, ochrony środowiska, działalności oświatowej i kulturalnej,
 • wspieranie załóg pracowniczych w procesie prywatyzacji, restrukturyzacji i przekształceń własnościowych.

Fundacja przekazuje środki na podstawie pisemnie sporządzonej umowy darowizny, która zawiera informację o sposobie i terminie rozliczenia otrzymanej darowizny. Faktury dokumentujące wydatkowanie środków nie zawsze zgodne są z treścią umowy darowizny. Odnosząc powyższe do przedstawionego stanu prawnego sprawy, należy stwierdzić, że przekazanie darowizn na rzecz Kół Emerytów i Rencistów, a także Organizacji Związkowych nie jest działaniem na rzecz pracowników, a tylko takie przeznaczenie środków daje podstawę do zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c updop. Nie można również przyjąć, że działania Fundacji, jako organizacji pożytku publicznego, jest także realizowany poprzez finansowanie pokazu sztucznych ogni. Należy podkreślić, że zwolnienie z opodatkowania jest odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania wyrażonej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, stąd też przepisy które je wprowadzają muszą być interpretowane ściśle z ich brzmieniem. Dopiero łączne wystąpienie celów w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w statucie Fundacji, daje podstawę do zwolnienia określonych dochodów z opodatkowania. W ocenie tut. Organu, zwolnienie to nie będzie dotyczyć imprez sfinansowanych darowiznami na rzecz Kół Emerytów i Rencistów oraz na rzecz Organizacji Związkowych (dotyczy to wydatków wymienionych jako a) - w części, f), g), h), i).

Biorąc pod uwagę wymienione powyżej cele Fundacji, środki wydatkowane na:

 • organizację, wypoczynku dla dzieci i młodzieży, organizację imprezy sportowej czy wyjazdu szkoleniowo integracyjnego,
 • doposażenie mieszkań dla podopiecznych placówki Domu Dziecka na zakup m.in. artykułów gospodarstwa domowego,
 • dofinansowanie spotkań poetyckich w zamian za reklamę,
 • objęcie sponsoringiem oraz dofinansowanie imprezy sportowo rekreacyjnej,
 • pokrycie kosztów zakupu zmywarki na potrzeby kuchni szkolnej,
 • opłacenie podatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów

można zaliczyć do wydatków ponoszonych zgodnie z celami statutowymi Fundacji (tj. działaniem na rzecz społeczności regionu, organizowania i wspierania inicjatyw rozwoju). Tym samym, wydatki te spełniają wymogi zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 6c updop w związku z art. 17 ust. 1b updop. Stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należy uznać za prawidłowe.

W pozostałym zakresie, tj. w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia dochodu przeznaczonego na:

 • organizację letnich turnusów dla emerytów i rencistów,
 • dofinansowanie organizacji obchodów jubileuszowych,
 • organizację koncertu świątecznego, biesiady andrzejkowej,
 • dofinansowanie wykonania monet okolicznościowych związanych z 30-leciem zakładu, znaczki personalizowane oraz oprawa muzyczna akademii,
 • organizację pokazu sztucznych ogni podczas festynu,
 • odsetki od zaległości podatkowych naliczonych i zapłaconych w związku z niewłaściwym wydatkowaniem przez Obdarowanych środków otrzymanej darowizny oraz w zakresie
 • zastosowania podstawy prawnej, tj. art. 17 ust. pkt 4 updop

-stanowisko jest nieprawidłowe.

Odnosząc się do sposobu udokumentowania wydatkowanych przez Wnioskodawcę dochodów, istotne jest, czy udokumentowanie to jest właściwe z punktu widzenia Fundacji, a nie podmiotu korzystającego z darowizny. Zgodnie z powołanymi wcześniej przepisami to Wnioskodawca musi wykazać, że dochód przeznaczył i wydatkował na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 6c updop.

Nadmienia się, że w sprawie będącej przedmiotem pytania nr 2 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

fundacje
IBPBII/1/4515-24/15/MCZ | Interpretacja indywidualna

organizacje pożytku publicznego
IBPB-1-2/4510-186/15/KP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.