IBPB-1-2/4510-186/15/KP | Interpretacja indywidualna

Możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania przychodów na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c updop
IBPB-1-2/4510-186/15/KPinterpretacja indywidualna
  1. cele statutowe
  2. organizacje pożytku publicznego
  3. stowarzyszenia
  4. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 31 marca 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 16 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 czerwca 2015 r. do Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie zwolnienia przedmiotowego. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 11 sierpnia 2015 r. Znak: IBPB-1-2/4510-186/15/KP, wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 24 i 26 sierpnia 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniach):

Wnioskodawca jest stowarzyszeniem-klubem sportowym. W 2014 r. podczas zawodów sportowych, wypadkowi uległ 12 letni zawodnik Wnioskodawcy. Przez wiele tygodni leżał nieprzytomny w szpitalach, gdzie zdiagnozowano u niego rozległy uraz mózgowy (wylew dokomorowy). W czasie wielomiesięcznej walki lekarzy o jego życie przeszedł on cztery zabiegi operacyjne, a następnie poddawany był specjalistycznej rehabilitacji. Obecnie zawodnik posiada wszczepioną zastawkę mózgowo-otrzewną i porusza się na wózku inwalidzkim. Członkowie klubu dokładają wszelkich starań, aby doprowadzić go do normalnego życia w społeczeństwie, obecnie szkolnym, a później zawodowym. Systematyczne wizyty w różnych ośrodkach specjalistycznych wymagają wysokich nakładów finansowo-organizacyjnych. Ze strony wrażliwych na cudze nieszczęścia sportowców różnych dyscyplin, przejawia się chęć przekazania na ten cel ich własnych cennych trofeów sportowych (tj. sprzęt sportowy, ubiór, nagrody). Przedmioty te mogłyby być wystawiane na różnego rodzaju licytacjach, a uzyskane z tego tytułu środki finansowe zostałyby ulokowane na subkoncie bankowym należącym do Wnioskodawcy, przeznaczonym wyłącznie dla kontuzjowanego zawodnika. Z konta tego finansowane byłyby koszty związane z potrzebami jego rehabilitacji, zgodnie z obowiązującymi w Polsce zasadami gospodarowania publicznymi środkami finansowymi.

Klub od 2005 r. posiada status organizacji pożytku publicznego, którego celem statutowym jest m.in. ochrona i promocja zdrowia w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. Poszkodowany zawodnik znajduje się w rodzinie zastępczej. Klub nie będzie pobierał z tytułu gospodarowania zabranymi środkami finansowymi opłat i w całości zostaną przekazane na rzecz poszkodowanego zawodnika.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniach):

Czy od środków finansowych zebranych na subkoncie poszkodowanego zawodnika Wnioskodawca będzie musiał odprowadzić podatek dochodowy...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w piśmie z 26 sierpnia 2015 r.), od tych przychodów nie będzie musiał odprowadzać podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. W myśl art. 7 ust. 2 updop, dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym (...).

Dopiero ustalony w ww. sposób dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 updop. Przepis ten, zawiera bowiem katalog dochodów wolnych od podatku. Innymi słowy, wyłącza z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów w nim wymienionych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6c updop, wolne od podatku są dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

W myśl art. 17 ust. 1b updop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Z treści art. 17 ust. 1a updop, wynika natomiast, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

1. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego; 1a. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k; 2. dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Z ww. zwolnienia nie mogą jednak korzystać, bez względu na cele ich działalności, podatnicy wymienieni art. 17 ust. 1c updop tj.:

  1. przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie i spółki;
  2. przedsiębiorstwa komunalne mające osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów;
  3. samorządowe zakłady budżetowe oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Zwolnienie zawarte w ww. art. 17 ust. 1 pkt 6c updop, jest więc zwolnieniem warunkowym i zależy od łącznego spełnienia następujących przesłanek:

  • podmiot musi być organizacją pożytku publicznego o której mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • uzyskane dochody muszą zostać przeznaczone i bez względu na termin wydatkowane,na cele statutowe organizacji pożytku publicznego.

Powyższe oznacza, że zastosowanie ww. zwolnienia zależy nie tylko od przeznaczenia osiągniętego dochodu na preferowane ustawą cele statutowe, ale także od faktycznego wydatkowania go na te cele. Użyte przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 6c updop sformułowanie „w części przeznaczonej cele statutowe” oznacza, że realizacja „innych celów” nie będzie stanowiła podstawy do zwolnienia od opodatkowania.

Podkreślenia wymaga, że zwolnienie to nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu, z zastrzeżeniem dochodów wymienionych w art. 17 ust. 1a updop. Ważny jest bowiem cel na jaki jest ten dochód przeznaczony, a nie źródło jego pochodzenia, przy czym źródłem dochodów mogą być przykładowo dochody z działalności statutowej lub z działalności gospodarczej.

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 poz. 1118, ze zm.), działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. Natomiast zgodnie z przepisem ust. 2 tego artykułu organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy, sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1, obejmuje m.in. zadania w zakresie:

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wy-równywania szans tych rodzin i osób; 1a. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (...).

Stosownie do art. 6 tej ustawy, działalność pożytku publicznego nie jest, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1, działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca posiada status organizacji pożytku publicznego, do jego celów statutowych należą m.in. ochrona i promocja zdrowia w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. Wnioskodawca zamierza pozyskać środki finansowe, które będą pochodzić z licytacji przedmiotów przekazanych przez sportowców (tj. ubrań, nagród sportowych i sprzętu sportowego), na kosztowne leczenie i rehabilitację kontuzjowanego zawodnika. Pozyskane w ten sposób środki finansowe będą przeznaczone na rzecz poszkodowanego zawodnika, tj. członka klubu będącego w rodzinie zastępczej. Klub z tytułu gospodarowania zabranymi środkami finansowymi nie będzie pobierał żadnych opłat i w całości zostaną one przekazane na rzecz poszkodowanego zawodnika.

Odnosząc powołane wcześniej przepisy do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że środki finansowe pozyskane przez Wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na leczenie i rehabilitację kontuzjowanego sportowca, stanowią realizacje celów statutowych Wnioskodawcy, zatem mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c updop.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.