1061-IPTPP2.4512.235.2016.1.IR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
W zakresie zwolnienia od opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania owoców, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 maja 2016 r. (data wpływu 25 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania owoców, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania owoców, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest producentem rolnym zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT. W dniu 7 sierpnia 2014 r. rząd Federacji Rosyjskiej wprowadził zakaz przywozu niektórych produktów z Unii Europejskiej do Rosji, w tym owoców i warzyw. W związku z powyższym Unia Europejska wprowadziła mechanizmy finansowe zapewniające możliwość uzyskania nadzwyczajnych tymczasowych środków wsparcia dla producentów owoców i warzyw.

W związku z brakiem możliwości rynkowej sprzedaży części owoców i warzyw Wnioskodawca postanowił skorzystać z wprowadzonych przez Unię Europejską, a realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego programów tymczasowego wsparcia dla grup producentów owoców i warzyw. Podstawowym warunkiem uzyskania dofinansowania było wycofanie owoców i warzyw ze sprzedaży i przeznaczenie ich do bezpłatnej dystrybucji.

Przepisy unijne i krajowe dotyczące zasad i procedur ubiegania się o dofinansowanie to:

 • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) Nr 1031/2014 z dnia 29 września 2014 r ustanawiające tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 284 z 30 września 2014 r., str. 22, z późn.zm.),
 • Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1468, z późn. zm.).

Wnioskodawca spełnił szereg warunków określonych w ww. przepisach, w szczególności § 5 i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1468); a mianowicie wycofał ze sprzedaży owoce (jabłka), dokonał ich sortowania oraz zapakowania w odpowiednie opakowania wraz z odpowiednimi adnotacjami, dostarczył je do uprawnionych jednostek organizacyjnych odpowiednim transportem chłodniczym, a także uzyskał stosowne dokumenty potwierdzające bezpłatną dostawę owoców (jabłek) do uprawnionych jednostek organizacyjnych. Ponadto złożył odpowiedni wniosek o wypłatę pomocy do właściwego Dyrektora Oddziału Agencji Rynku Rolnego, który przeprowadził pozytywną weryfikację złożonego wniosku oraz załączonych dokumentów. Wysokość pomocy finansowej jaką otrzymał Wnioskodawca określona została w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) Nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz. U. UE L 255 z 25 sierpnia 2014 r., str. 18, z późn. zm.).

Pomoc została obliczona jako dopłata za wycofanie owoców (jabłek) w wysokości 16,98 Euro za 100 kg jabłek, dopłata do kosztów transportu uzależniona od odległości jednostki organizacyjnej, do której dostarczono wycofane z rynku owoce powiększone o dodatek z tytułu transportu chłodniczego dopłata do kosztów sortowania i pakowania w wysokości 187,70 Euro za 1 tonę owoców. W chwili obecnej Wnioskodawca posiada decyzję administracyjną wydaną przez Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w ... z dnia 11 sierpnia 2015 r. przyznającą pomoc, o której mowa w ww. przepisach.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że dostarczył owoce (jabłka) do jednostek organizacyjnych wymienionych w § 5 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej, będących organizacjami pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz że posiada w swojej dokumentacji potwierdzenia przekazania owoców na cele działalności pożytku publicznego prowadzonej przez te organizacje.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przekazanie owoców do bezpłatnej dystrybucji wykonywane na warunkach określonych w ww. przepisach podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie owoców do bezpłatnej dystrybucji wykonywane na warunkach określonych w ww. przepisach podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a jednocześnie zachowuje on prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego przy dokonywaniu zakupów (zakup opakowań, zakup usług transportowych) przeznaczonych na cele bezpłatnej dystrybucji na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług.

Owoce po poddaniu ich procesowi pakowania Wnioskodawca dostarczył do instytucji będących organizacjami pożytku publicznego i przekazał je w celu realizacji przez te organizacje ich statutowej działalności charytatywnej. Zainteresowany jest w posiadaniu dokumentacji potwierdzającej przekazanie owoców do organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzoną przez nie działalność charytatywną.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 16 zwalnia się od podatku dostawę towarów, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2, której przedmiotem są produkty spożywcze, z wyjątkiem napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%. jeżeli są one przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje oraz posiada dokumentację potwierdzającą przekazanie owoców na rzecz organizacji charytatywnych na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.

Analiza powyższego przepisu stanowi, iż zwolnione od podatku są dostawy żywności, z wyjątkiem napojów alkoholowych, do organizacji pożytku publicznego przeznaczone wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.

W ocenie Wnioskodawcy, spełnia on przesłanki do zwolnienia z podatku od towarów i usług ww. dostaw towarów na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT, gdyż dokonuje dostawy owoców będących z całą pewnością produktami spożywczymi do organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na cele prowadzonej przez te organizacje działalności charytatywnej.

Ponadto, zdaniem Zainteresowanego zachowuje on prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z przekazanymi nieodpłatnie owocami do organizacji pożytku publicznego na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje. Możliwość taka wynika wprost z art. 86 ust. 8 pkt 3 ustawy o VAT, który brzmi: „Podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710), zwanej dalej „ustawą”, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Z powyższego uregulowania wynika, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zakładają, co do zasady, opodatkowania podatkiem od towarów i usług darowizn towarów, jeżeli podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów związanych z tą darowizną.

Na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W świetle art. 29a ust. 6 ustawy podstawa opodatkowania obejmuje:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

W art. 41 ust. 1 ustawy postanowiono, że stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

I tak stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2, której przedmiotem są produkty spożywcze, z wyjątkiem napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, jeżeli są one przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację.

Natomiast według art. 43 ust. 12 ustawy zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 16 stosuje się pod warunkiem posiadania przez dokonującego dostawy towarów dokumentacji potwierdzającej dokonanie dostawy na rzecz organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację.

Z powyższego przepisu wynika, że ze zwolnienia od podatku mogą skorzystać osoby (podmioty), w przypadku przekazania produktów spożywczych organizacjom pożytku publicznego. Produkty muszą być jednakże przeznaczone na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.

Podkreślić należy, że tylko łączne spełnienie powyższych warunków określonych w analizowanym przepisie uprawnia podatnika do zastosowania zwolnienia z VAT. W sytuacji, gdy którakolwiek z przesłanek nie zostanie spełniona (np. dostawa produktów spożywczych nie odbędzie się na rzecz organizacji pożytku publicznego) podmiot ten nie będzie mógł skorzystać z tego zwolnienia.

Ponadto zaznaczyć należy, że dyspozycją tego przepisu objęta jest dostawa, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy, a zatem dostawa dokonana na warunkach określonych w art. 7 ust. 1 ustawy (odpłatna dostawa towarów) nie będzie korzystała ze zwolnienia.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239) działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.

W myśl art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjami pozarządowymi są:

 1. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi
 2. niedziałające w celu osiągnięcia zysku

- osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

Stosownie do art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez:

 1. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 2. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 3. spółdzielnie socjalne;
 4. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2014 r. poz. 715 oraz z 2015 r. poz. 1321 i 1932), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca będący producentem rolnym zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT w związku z brakiem możliwości rynkowej sprzedaży części owoców i warzyw postanowił skorzystać z wprowadzonych przez Unię Europejską, a realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego programów tymczasowego wsparcia dla grup producentów owoców i warzyw. Podstawowym warunkiem uzyskania dofinansowania było wycofanie owoców i warzyw ze sprzedaży i przeznaczenie ich do bezpłatnej dystrybucji. Wnioskodawca spełnił szereg warunków określonych w przepisach tj. wycofał ze sprzedaży owoce (jabłka), dokonał ich sortowania oraz zapakowania w odpowiednie opakowania wraz z odpowiednimi adnotacjami, dostarczył je do uprawnionych jednostek organizacyjnych odpowiednim transportem chłodniczym, a także uzyskał stosowne dokumenty potwierdzające bezpłatną dostawę owoców (jabłek) do uprawnionych jednostek organizacyjnych. Ponadto złożył odpowiedni wniosek o wypłatę pomocy do właściwego Dyrektora Oddziału Agencji Rynku Rolnego, który przeprowadził pozytywną weryfikację złożonego wniosku oraz załączonych dokumentów. Wysokość pomocy finansowej jaką otrzymał Wnioskodawca została obliczona jako dopłata za wycofanie owoców (jabłek) w wysokości 16,98 Euro za 100 kg jabłek, dopłata do kosztów transportu uzależniona od odległości jednostki organizacyjnej, do której dostarczono wycofane z rynku owoce powiększone o dodatek z tytułu transportu chłodniczego dopłata do kosztów sortowania i pakowania w wysokości 187,70 Euro za 1 tonę owoców. W chwili obecnej Wnioskodawca posiada decyzję administracyjną wydaną przez Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego przyznającą pomoc, o której mowa wyżej. Wnioskodawca dostarczył owoce (jabłka) do jednostek organizacyjnych będących organizacjami pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz posiada w swojej dokumentacji potwierdzenia przekazania owoców na cele działalności pożytku publicznego prowadzonej przez te organizacje.

Jak wynika z cytowanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy ze zwolnienia od podatku mogą skorzystać osoby (podmioty), które dokonują nieodpłatnego przekazania (wskazanego w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy) produktów spożywczych na rzecz organizacji pożytku publicznego. Przekazywane nieodpłatnie produkty muszą być przeznaczone na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje. Zatem dyspozycją tego przepisu objęta jest nieodpłatna dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy, tym samym dostawa towarów dokonana na warunkach określonych w art. 7 ust. 1 ustawy tj. odpłatna dostawa towarów, nie będzie korzystała ze zwolnienia wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy.

Odnosząc się zatem do wątpliwości Wnioskodawcy w kwestii zwolnienia od opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania owoców w pierwszej kolejności zauważyć należy, iż w okolicznościach niniejszej sprawy Zainteresowany dokonując przekazania owoców na rzecz jednostek organizacyjnych, zdaniem tut. Organu, w istocie dokonuje odpłatnej dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, za którą wynagrodzeniem jest dopłata przekazywana za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego przez Unię Europejską w ramach pomocy. Jak wynika z opisu sprawy dopłata obliczana jest w zależności od ilości owoców (za 100 kg – 16,98 Euro) oraz do kosztów transportu w zależności od odległości, jak również do sortowania i pakowania - również w zależności od ilości owoców (tona owoców – 187, 70 Euro). Wskazane okoliczności sprawy pozwalają na uznanie, że przekazywana dopłata jest zapłatą na dokonaną dostawę. Co prawda dostawa towarów jest dokonywana na rzecz innych podmiotów, niż te które dokonują płatności, jednak charakter wyliczenia należności dla Wnioskodawcy przesądza o uznaniu, że Agencja Rynku Rolnego przekazując dopłaty w imieniu Unii Europejskiej w istocie przekazuje należność za dostawę, transport, oraz koszty pakowania i sortowania owoców. Tym samym należy uznać, że otrzymywane przez Wnioskodawcę dopłaty do przekazywanych owoców, kosztów transportu i pakowania oraz sortowania winny podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż stanowią należność za wykonane przez Zainteresowanego czynności na rzecz jednostek organizacyjnych, są zapłatą za cenę przekazywanych owoców.

Wobec powyższego, skoro - jak wyjaśniono wyżej - w omawianej sytuacji w zakresie przekazania owoców na rzecz jednostek organizacyjnych dochodzi do odpłatnej dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, za którą zapłatą jest przekazywana dopłata przez Agencję Rynku Rolnego, to stwierdzić należy, iż Wnioskodawca nie jest uprawniony do zastosowania normy z art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy do dokonywanej dystrybucji owoców na rzecz podmiotów, o których mowa we wniosku. W konsekwencji dostawa owoców winna być opodatkowana według stawek podatku VAT właściwych dla tych produktów.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy i własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem (w szczególności dotyczące prawa do odliczenia podatku VAT) nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Jednocześnie podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach stanu faktycznego podanego przez Wnioskodawcę. Tut. Organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego stanu faktycznego.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

W miejscu tym należy jednocześnie wyjaśnić, że zgodnie z ww. art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotycząca przedstawionego we wniosku stanu faktycznego. Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny załączonych do wniosku o interpretację dokumentów.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.