Organizacje pożytku publicznego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to organizacje pożytku publicznego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
10
paź

Istota:

W zakresie zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT do nieodpłatnej darowizny posiłków wytwarzanych przez placówki prowadzone przez Wnioskodawcę na rzecz osób uprawnionych przez organizacje pożytku publicznego.

Fragment:

Innymi słowy przepis ten czytany literalnie wymaga, aby doszło do zawarcia pomiędzy podatnikiem a organizacją pożytku publicznego umowy darowizny określonych produktów spożywczych, na podstawie której podatnik przeniesie własność tych towarów na rzecz organizacji pożytku publicznego, następnie podatnik wystawia fakturę na żywność będącą przedmiotem darowizny, kolejno podatnik winien wydać organizacji pożytku publicznego darowane produkty spożywcze dokumentując to przykładowo protokołem zdawczo odbiorczym, bądź listem przewozowym, zaś organizacja pożytku publicznego winna odbiór takich produktów pokwitować wskazując przy tym, że przeznaczy je na cele swojej działalności charytatywnej, w końcu zaś organizacja pożytku publicznego winna sporządzić oraz przekazać podatnikowi sprawozdanie z wykorzystania przekazanej na cele charytatywne żywności. Uzasadnione jest również, aby obdarowany przy zawieraniu umowy darowizny złożył podatnikowi oświadczenie, że przysługuje mu przymiot organizacji pożytku publicznego oraz by złożył podatnikowi imienną listę osób, które będą uprawnione w imieniu organizacji pożytku publicznego potwierdzać przyjęcie przekazywanych produktów spożywczych. Jako że i co zostało wskazane powyżej specyfika (...)

2018
9
mar

Istota:

Obowiązek opodatkowania czynności polegającej na otrzymaniu darowizny w sytuacji gdy z umowy lub regulaminu wynika obowiązek do umieszczenia logo na przedmiotach otrzymanych od podmiotów będących organizacjami pożytku publicznego lub do poinformowania o zostaniu obdarowanym przez darczyńcę w inny sposób.

Fragment:

Zatem z powyższego wynika, że Wnioskodawca otrzymuje przedmioty od organizacji pożytku publicznego w zamian za umieszczenie informacji w sposób wynikający z umowy albo regulaminu. Tym samym w przedstawionej sprawie nie ma miejsca darowizna, lecz świadczenie wzajemne, które na gruncie ustawy stanowi świadczenie usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy. Zatem w sytuacji, gdy z umowy lub regulaminu będzie wynikać obowiązek do umieszczania logo na przedmiotach otrzymanych od organizacji pożytku publicznego lub do poinformowania o zostaniu obdarowanym przez darczyńcę w inny sposób (np. poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Gminy lub obdarowanej jednostki budżetowej), to otrzymane przedmioty od organizacji pożytku publicznego w ramach umowy stanowią/stanowić będą w istocie należności za świadczone przez Wnioskodawcę usługi. Zatem między Wnioskodawcą, a organizacją pożytku publicznego istnieje/będzie istnieć więź o charakterze zobowiązaniowym, która na gruncie ustawy stanowi/będzie stanowić świadczenie usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy. W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie zostały spełnione wszystkie przesłanki warunkujące uznanie wykonywanych przez Wnioskodawcę w ramach umowy czynności za odpłatne usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

2017
9
lis

Istota:

Możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy.

Fragment:

(...) organizacji pożytku publicznego. Biorąc jednak pod uwagę treść sformułowanego pytania, zgodzić należy się ze stanowiskiem, że w przypadku uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego w trybie opisanym w ustawie o działalności pożytku publicznego, Fundacja będzie mieć prawo do zastosowania zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 6c ww. ustawy, oczywiście przeznaczając dochód na cele statutowe. Stanowisko Fundacji jest zatem co do zasady prawidłowe. Końcowo zastrzec należy, że zwolnienie określone w art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy nie ma zastosowania do dochodów przeznaczonych na działalność, która jest określona w statucie organizacji pożytku publicznego, lecz nie może być uznana za działalność statutową w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podkreślić należy również, że norma wynikająca z art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy stanowi formę ulg podatkowych, które naruszają zasadę równości i powszechności opodatkowania. Tym samym powinna być interpretowana ściśle. Niedopuszczalne jest stosowanie wykładni rozszerzającej. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2017
4
sie

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zastosowania zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 6c.

Fragment:

Zgodnie z art. 24 ust. 1 powołanej ustawy organizacji pożytku publicznego przysługuje, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych (...) w odniesieniu do prowadzonej przez nią działalności pożytku publicznego. Odrębnymi przepisami, o których stanowi art. 24 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jest ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku dochodowego są dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej. Zwolnienie określone w powołanym przepisie jest zwolnieniem warunkowym. Podatnik, aby mógł skorzystać ze zwolnienia musi spełnić dwa warunki: musi posiadać status organizacji pożytku publicznego oraz dochód musi przeznaczyć na działalność statutową, a następnie musi na te cele preferowane przez ustawodawcę uzyskany dochód wydatkować. Z przepisów art. 17 ust. 1 pkt 6c ww. ustawy wynika jednoznaczne powiązanie zwolnienia podatkowego najpierw z przeznaczeniem dochodu, a następnie z rzeczywistym wydatkowaniem na cele statutowe.

2017
12
lip

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

Fragment:

Z powołanego przepisu wynika, że organizacja pożytku publicznego nie działa dla osiągnięcia zysku. Nawet w wyjątkowej sytuacji, gdy prowadzi ona dodatkową działalność gospodarczą, dochody z tej działalności muszą być przeznaczane na realizację celów statutowych. Naruszenie tego wymogu, skutkować będzie utratą statusu organizacji pożytku publicznego. Zgodnie z art. 24 ust. 1 tej ustawy, organizacji pożytku publicznego przysługuje, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych (...) - w odniesieniu do prowadzonej przez nią działalności pożytku publicznego. Odrębne przepisy, do których odsyła cytowany przepis, regulujące zagadnienie zwolnienia organizacji pożytku publicznego od podatku dochodowego od osób prawnych to przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.). Zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Z art. 7 ust. 2 tej ustawy wynika z kolei, że dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

2017
6
cze

Istota:

Czy rodzic dziecka niepełnosprawnego może przekazać 1% należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego z zaznaczeniem celu szczególnego jakim jest subkonto własnego dziecka prowadzone przez organizację pożytku publicznego?

Fragment:

Ponadto należy wskazać, że jak bowiem wynika z uregulowań dotyczących odpisu 1% od należnego podatku - odpis ten dokonywany jest tylko wówczas, gdy wpłata zostaje przekazana na konto organizacji pożytku publicznego; wskazanie w zeznaniu, że dotyczy to konkretnej osoby nie zmienia faktu, że de facto świadczeniobiorca otrzymuje świadczenie od organizacji pożytku publicznego a nie od osób, które kwotę 1% podatku przekazały na rzecz organizacji pożytku publicznego. Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia oraz stan faktyczny przedstawiony we wniosku, stwierdzić należy, że nie ma przeszkód prawnych to tego, aby Wnioskodawczyni przekazała w zeznaniu rocznym 1% należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego z zaznaczeniem celu szczególnego jakim jest subkonto własnego dziecka prowadzone przez organizację pożytku publicznego. Stanowisko Wnioskodawczyni jest prawidłowe. Jednocześnie podkreślić należy, że ocena stanowiska Wnioskodawczyni została dokonana jedynie na podstawie przepisów prawa podatkowego. Zgodnie bowiem z treścią art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2017
19
maj

Istota:

W zakresie zwolnienia od opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania owoców

Fragment:

(...) organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację. Natomiast według art. 43 ust. 12 ustawy zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 16 stosuje się pod warunkiem posiadania przez dokonującego dostawy towarów dokumentacji potwierdzającej dokonanie dostawy na rzecz organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację. Z powyższego przepisu wynika, że ze zwolnienia od podatku mogą skorzystać osoby (podmioty), w przypadku przekazania produktów spożywczych organizacjom pożytku publicznego. Produkty muszą być jednakże przeznaczone na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje. Podkreślić należy, że tylko łączne spełnienie powyższych warunków określonych w analizowanym przepisie uprawnia podatnika do zastosowania zwolnienia z VAT. W sytuacji, gdy którakolwiek z przesłanek nie zostanie spełniona (np. dostawa produktów spożywczych nie odbędzie się na rzecz organizacji pożytku publicznego) podmiot ten nie będzie mógł skorzystać z tego zwolnienia.

2016
30
cze

Istota:

W zakresie zwolnienia od opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania owoców, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy.

Fragment:

(...) organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację. Natomiast według art. 43 ust. 12 ustawy zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 16 stosuje się pod warunkiem posiadania przez dokonującego dostawy towarów dokumentacji potwierdzającej dokonanie dostawy na rzecz organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację. Z powyższego przepisu wynika, że ze zwolnienia od podatku mogą skorzystać osoby (podmioty), w przypadku przekazania produktów spożywczych organizacjom pożytku publicznego. Produkty muszą być jednakże przeznaczone na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje. Podkreślić należy, że tylko łączne spełnienie powyższych warunków określonych w analizowanym przepisie uprawnia podatnika do zastosowania zwolnienia z VAT. W sytuacji, gdy którakolwiek z przesłanek nie zostanie spełniona (np. dostawa produktów spożywczych nie odbędzie się na rzecz organizacji pożytku publicznego) podmiot ten nie będzie mógł skorzystać z tego zwolnienia.

2015
13
lis

Istota:

Czy środki wydatkowane na określone cele mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego.

Fragment:

Naruszenie tego wymogu, skutkować będzie utratą statusu organizacji pożytku publicznego. Odnosząc powyższe uwagi do treści art. 17 ust. 1 pkt 6c updop, należy stwierdzić, że ustawodawca zwalnia od podatku dochody organizacji pożytku publicznego, o ile podmioty te działają zgodnie z wymogami określonym w art. 20 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przeznaczają swoje dochody na działalność pożytku publicznego. Nieistotne jest przy tym źródło uzyskanego dochodu. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego jest przeznaczenie i - bez względu na termin - wydatkowanie osiągniętego dochodu na działalność statutową, w tym na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji celów statutowych oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów (art. 17 ust. 1b updop). W świetle powyższego o możliwości zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodu osiągniętego przez Wnioskodawcę decyduje cel, na jaki przedmiotowy dochód zostanie przeznaczony. Z opisu stanu faktycznego wynika, że Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego. Zgodnie ze statutem celem Fundacji jest: niesienie pomocy pracownikom oraz społeczeństwu regionu, organizowanie i wspieranie inicjatyw i rozwoju, szczególnie w zakresie: ochrony zdrowia i pomocy społecznej, wypoczynku, zdrowia i rekreacji, ochrony środowiska, działalności oświatowej i kulturalnej, wspieranie załóg pracowniczych w procesie prywatyzacji, restrukturyzacji i przekształceń własnościowych.

2015
9
wrz

Istota:

Możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania przychodów na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c updop

Fragment:

Zwolnienie zawarte w ww. art. 17 ust. 1 pkt 6c updop, jest więc zwolnieniem warunkowym i zależy od łącznego spełnienia następujących przesłanek: podmiot musi być organizacją pożytku publicznego o której mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uzyskane dochody muszą zostać przeznaczone i bez względu na termin wydatkowane,na cele statutowe organizacji pożytku publicznego. Powyższe oznacza, że zastosowanie ww. zwolnienia zależy nie tylko od przeznaczenia osiągniętego dochodu na preferowane ustawą cele statutowe, ale także od faktycznego wydatkowania go na te cele. Użyte przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 6c updop sformułowanie „ w części przeznaczonej cele statutowe ” oznacza, że realizacja „ innych celów ” nie będzie stanowiła podstawy do zwolnienia od opodatkowania. Podkreślenia wymaga, że zwolnienie to nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu, z zastrzeżeniem dochodów wymienionych w art. 17 ust. 1a updop. Ważny jest bowiem cel na jaki jest ten dochód przeznaczony, a nie źródło jego pochodzenia, przy czym źródłem dochodów mogą być przykładowo dochody z działalności statutowej lub z działalności gospodarczej. W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 poz. 1118, ze zm.), działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.