Organizacje pożytku publicznego | Interpretacje podatkowe

Organizacje pożytku publicznego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to organizacje pożytku publicznego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie zwolnienia od opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania owoców
Fragment:
(...) organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację. Natomiast według art. 43 ust. 12 ustawy zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 16 stosuje się pod warunkiem posiadania przez dokonującego dostawy towarów dokumentacji potwierdzającej dokonanie dostawy na rzecz organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację. Z powyższego przepisu wynika, że ze zwolnienia od podatku mogą skorzystać osoby (podmioty), w przypadku przekazania produktów spożywczych organizacjom pożytku publicznego. Produkty muszą być jednakże przeznaczone na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje. Podkreślić należy, że tylko łączne spełnienie powyższych warunków określonych w analizowanym przepisie uprawnia podatnika do zastosowania zwolnienia z VAT. W sytuacji, gdy którakolwiek z przesłanek nie zostanie spełniona (np. dostawa produktów spożywczych nie odbędzie się na rzecz organizacji pożytku publicznego) podmiot ten nie będzie mógł skorzystać z tego zwolnienia.
2017
19
maj

Istota:
W zakresie zwolnienia od opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania owoców, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy.
Fragment:
(...) organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację. Natomiast według art. 43 ust. 12 ustawy zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 16 stosuje się pod warunkiem posiadania przez dokonującego dostawy towarów dokumentacji potwierdzającej dokonanie dostawy na rzecz organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację. Z powyższego przepisu wynika, że ze zwolnienia od podatku mogą skorzystać osoby (podmioty), w przypadku przekazania produktów spożywczych organizacjom pożytku publicznego. Produkty muszą być jednakże przeznaczone na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje. Podkreślić należy, że tylko łączne spełnienie powyższych warunków określonych w analizowanym przepisie uprawnia podatnika do zastosowania zwolnienia z VAT. W sytuacji, gdy którakolwiek z przesłanek nie zostanie spełniona (np. dostawa produktów spożywczych nie odbędzie się na rzecz organizacji pożytku publicznego) podmiot ten nie będzie mógł skorzystać z tego zwolnienia.
2016
30
cze

Istota:
Czy środki wydatkowane na określone cele mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Naruszenie tego wymogu, skutkować będzie utratą statusu organizacji pożytku publicznego. Odnosząc powyższe uwagi do treści art. 17 ust. 1 pkt 6c updop, należy stwierdzić, że ustawodawca zwalnia od podatku dochody organizacji pożytku publicznego, o ile podmioty te działają zgodnie z wymogami określonym w art. 20 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przeznaczają swoje dochody na działalność pożytku publicznego. Nieistotne jest przy tym źródło uzyskanego dochodu. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego jest przeznaczenie i - bez względu na termin - wydatkowanie osiągniętego dochodu na działalność statutową, w tym na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji celów statutowych oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów (art. 17 ust. 1b updop). W świetle powyższego o możliwości zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodu osiągniętego przez Wnioskodawcę decyduje cel, na jaki przedmiotowy dochód zostanie przeznaczony. Z opisu stanu faktycznego wynika, że Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego. Zgodnie ze statutem celem Fundacji jest: niesienie pomocy pracownikom oraz społeczeństwu regionu, organizowanie i wspieranie inicjatyw i rozwoju, szczególnie w zakresie: ochrony zdrowia i pomocy społecznej, wypoczynku, zdrowia i rekreacji, ochrony środowiska, działalności oświatowej i kulturalnej, wspieranie załóg pracowniczych w procesie prywatyzacji, restrukturyzacji i przekształceń własnościowych.
2015
13
lis

Istota:
Możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania przychodów na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c updop
Fragment:
Zwolnienie zawarte w ww. art. 17 ust. 1 pkt 6c updop, jest więc zwolnieniem warunkowym i zależy od łącznego spełnienia następujących przesłanek: podmiot musi być organizacją pożytku publicznego o której mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uzyskane dochody muszą zostać przeznaczone i bez względu na termin wydatkowane,na cele statutowe organizacji pożytku publicznego. Powyższe oznacza, że zastosowanie ww. zwolnienia zależy nie tylko od przeznaczenia osiągniętego dochodu na preferowane ustawą cele statutowe, ale także od faktycznego wydatkowania go na te cele. Użyte przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 6c updop sformułowanie „ w części przeznaczonej cele statutowe ” oznacza, że realizacja „ innych celów ” nie będzie stanowiła podstawy do zwolnienia od opodatkowania. Podkreślenia wymaga, że zwolnienie to nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu, z zastrzeżeniem dochodów wymienionych w art. 17 ust. 1a updop. Ważny jest bowiem cel na jaki jest ten dochód przeznaczony, a nie źródło jego pochodzenia, przy czym źródłem dochodów mogą być przykładowo dochody z działalności statutowej lub z działalności gospodarczej. W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 poz. 1118, ze zm.), działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.
2015
9
wrz

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.
Fragment:
Wskazanie przez ustawodawcę terminu jednego miesiąca na złożenie korekty służy tylko celom uporządkowania terminów przekazania kwot podatku organizacjom pożytku publicznego. Naczelnik urzędu skarbowego ma bowiem tylko 3 miesiące na przekazanie zadeklarowanych przez podatników kwot podatku. Jeżeli rozliczenie w zeznaniu podatkowym dokonane zostało przez podatnika w sposób prawidłowy, wniosek o przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego nie ma wpływu na wysokość zwracanej nadpłaty. Tylko w sytuacji, gdy po przekazaniu 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego obniżeniu ulegnie podatek należny (np. w wyniku korekty albo decyzji organu podatkowego), zwracana nadpłata zostanie pomniejszona o kwotę stanowiącą nadwyżkę ponad kwotę już przekazaną, a możliwą do przekazania po obniżeniu podatku należnego. Wynika to bezpośrednio z uregulowań przewidzianych w art. 77c ustawy Ordynacja podatkowa. Reasumując: jeśli na gruncie analizowanej sprawy przedmiotowe korekty zeznań podatkowych zostaną złożone po terminie wynikającym z art. 45c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to nie będą skutkowały zmianą kwot już przekazanych danej organizacji pożytku publicznego. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego dokona stosownych weryfikacji rzeczonych kwot na ww. zasadach.
2015
13
mar

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.
Fragment:
Wskazanie przez ustawodawcę terminu jednego miesiąca na złożenie korekty służy tylko celom uporządkowania terminów przekazania kwot podatku organizacjom pożytku publicznego. Naczelnik urzędu skarbowego ma bowiem tylko 3 miesiące na przekazanie zadeklarowanych przez podatników kwot podatku. Jeżeli rozliczenie w zeznaniu podatkowym dokonane zostało przez podatnika w sposób prawidłowy, wniosek o przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego nie ma wpływu na wysokość zwracanej nadpłaty. Tylko w sytuacji, gdy po przekazaniu 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego obniżeniu ulegnie podatek należny (np. w wyniku korekty albo decyzji organu podatkowego), zwracana nadpłata zostanie pomniejszona o kwotę stanowiącą nadwyżkę ponad kwotę już przekazaną, a możliwą do przekazania po obniżeniu podatku należnego. Wynika to bezpośrednio z uregulowań przewidzianych w art. 77c ustawy Ordynacja podatkowa. Reasumując: jeśli na gruncie analizowanej sprawy przedmiotowe korekty zeznań podatkowych zostaną złożone po terminie wynikającym z art. 45c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to nie będą skutkowały zmianą kwot już przekazanych danej organizacji pożytku publicznego. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego dokona stosownych weryfikacji rzeczonych kwot na ww. zasadach.
2015
13
mar

Istota:
W zakresie zwolnienia z podatku VAT nieodpłatnego przekazania produktów spożywczych na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.
Fragment:
(...) organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., poz. 234 nr 1536), towary te muszą zostać przeznaczone na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje, dokonujący dostawy towarów musi posiadać dokumentację potwierdzającą dokonanie dostawy na rzecz organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację. Co więcej, aby można było korzystać z tego zwolnienia, powinno być możliwe określenie przeznaczenia otrzymanych przez organizację pożytku publicznego towarów na podstawie prowadzonej przez tę organizację dokumentacji oraz wykorzystanie otrzymanych przez organizację pożytku publicznego towarów nie może nastąpić na cele inne niż cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację - są to jednak warunki, które muszą zostać spełnione po stronie OPP. Przekładając powyższe uwarunkowania prawne na zdarzenie przyszłe, należy stwierdzić, iż w przypadku A. zostaną spełnione wszystkie wyżej wskazane warunki. Po pierwsze, A. będzie dostarczać produkty spożywcze (nie będące produktami alkoholowymi) na rzecz OPP i prowadzonej przez nie działalności charytatywnej.
2014
29
sie

Istota:
Obowiązek podatkowy, zwolnienie z podatku VAT – towary o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT
Fragment:
(...) organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację. Zamierzona przez Wnioskodawcę działalność charytatywna wymaga posiadania przez Wnioskodawcę statusu organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wnioskodawca spełnia ten warunek, będąc osobą prawną – stowarzyszeniem, posiadającym status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowanym w KRS pod nr. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT, towary przyjmowane przez Wnioskodawcę będącym organizacją pożytku publicznego, będą produktami spożywczymi nie stanowiącymi napojów alkoholowych. Wnioskodawca przekaże przejęte towary na cele prowadzonej przez siebie działalności charytatywnej. Podmiotem przyjmującym towary od Wnioskodawcy będzie jednostka organizacyjna gminy – Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (ŚDS) działający w rozumieniu art. 51a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
2014
24
kwi

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania nieodpłatnego przekazania niepełnowartościowego towaru na rzecz organizacji użytku publicznego.
Fragment:
Wnioskodawca chciałby przekazać je w formie darowizny organizacjom pożytku publicznego. Uwzględniając przedstawione okoliczności sprawy, jak również przywołane przepisy prawa wskazać należy, że nieodpłatne przekazanie obuwia niepełnowartościowego w formie darowizny, na rzecz organizacji pożytku publicznego, na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Jak wynika z cyt. art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku jedynie dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2, przez producenta, której przedmiotem są produkty spożywcze przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje. Aby więc czynność w zakresie przekazania towarów podlegała zwolnieniu wskazanemu w ww. przepisie, przekazaniem takim muszą być objęte wyłącznie produkty spożywcze, produkty te muszą zostać przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, a organizacja pożytku publicznego musi przeznaczyć je na cele działalności charytatywnej. W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca wskazał, że jest producentem obuwia i zamierza przekazać niepełnowartościowe obuwie, a więc nie spełnia przesłanki do objęcia dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 cyt. ustawy zwolnieniem od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług.
2014
28
lut

Istota:
Czy dochód organizacji pożytku publicznego wydatkowany na odsetki umowne naliczone przez kontrahenta za zwłokę w zapłacie za usługi i towary zgodnie z art. 481 K.C. jest zwolniony z art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy dochód organizacji pożytku publicznego wydatkowany na odsetki umowne, naliczone przez kontrahenta za zwłokę w zapłacie za usługi i towary zgodnie z art. 481 K.C., jest zwolniony z art. 6c (winno być art. 17 ust. 1 pkt 6c) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: „ updop ”)... Zdaniem Wnioskodawcy, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych ściśle określa dwa warunki, których spełnienie uprawnia do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c updop. Pierwszy z nich wymaga, by jednostka była organizacją pożytku publicznego, o której mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, drugi zaś by dochód przeznaczony był na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej. Stosownie do art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Jeśli więc podatnik jest organizacją pożytku publicznego, o której mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jak wskazuje stan faktyczny przedstawiony we wniosku), wszelkie wydatki w pierwszej kolejności powinny być analizowane pod kątem możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów.
2013
6
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.