Organizacje pozarządowe | Interpretacje podatkowe

Organizacje pozarządowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to organizacje pozarządowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Należy podkreślić, że zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. Sfera zadań publicznych określona jest w przepisie art. 4 ust. 1 ustawy i jest ona zasadniczo zbieżna z zadaniami Gminy. Obejmuje ona m.in. zadania z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalności charytatywnej; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Jednocześnie zgodnie z art. 7. 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy; pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych (pkt 6), wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (pkt 6a) oraz współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (pkt 19). W związku z tym, że obiekt objęty projektem nie będzie przez żaden podmiot tj. Gminę Miasto, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz organizację pozarządową wykorzystywany do wykonywania działalności gospodarczej związanej z uzyskiwaniem opodatkowanych dochodów, Gmina Miasto nie będzie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, poniesionego w związku z realizacją zadania pn. „ Przebudowa budynku (...) ”.
2018
22
sty

Istota:
Opodatkowanie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na rzecz organizacji pozarządowych
Fragment:
W ramach tego rodzaju działań Spółka zamierza zawrzeć umowę z Fundacją …, prowadzącą Program….., w ramach którego Fundacja zleca na rzecz różnych kancelarii nieodpłatne świadczenie pomocy prawnej na rzecz organizacji pozarządowych („ Program ”). Zgodnie z projektowaną umową Spółka będzie angażować się w funkcjonowanie Programu poprzez wybór interesujących ją spraw z pośród listy spraw wyselekcjonowanych do Programu przez Fundację. W tych ramach Spółka będzie zobowiązana do świadczenia na rzecz organizacji pozarządowej usług nieodpłatnej pomocy prawnej polegających na świadczeniu usług prawniczych w formie i zakresie określonych w formularzu aplikacyjnym danej sprawy oraz w odrębnej umowie pomiędzy Kancelarią oraz organizacją pozarządową. Preambuła projektowanej umowy będzie zawierać m.in. następujące zastrzeżenia Spółki, dotyczące celów i motywów jej zawarcia przez Spółkę: „Kancelaria jest świadoma znaczenia wizerunku Kancelarii dla pozyskiwania nowych Klientów oraz pozytywnego sposobu postrzegania przez jej Klientów jej działalności Pro Bono; oraz Kancelaria prowadzi politykę, zgodnie z którą Kancelaria pragnie promować wśród swoich Klientów wizerunek kancelarii zaangażowanej w działalność Pro Bono”. Elementem konstrukcyjnym przygotowywanej umowy, służącym realizacji przez Spółkę powyższych celów, będą (...)
2011
1
wrz

Istota:
Nieodpłatne świadczenie pomocy prawnej przez adwokata nie jest obciążone podatkiem VAT.
Fragment:
Obrona ad honorem podejrzanego w procesie karnym nie może być zatem traktowana na gruncie ustawy o VAT jak świadczenie innych usług, których obowiązek świadczenia nie wynika z ustawy i Konstytucji RP. Nie ma także jakichkolwiek przesłanek, aby uznać, że obrona bez wynagrodzenia podejrzanych podlega opodatkowaniu na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, gdyż nie można przyporządkować kwoty obniżenia podatnikowi podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z obroną podejrzanych. Szczególnie znamiennym jest fakt, że w przypadku obrony przez adwokata w postępowaniu karnym nie występuje nabycie żadnych towarów i usług związanych z tą obroną. Nie ma zatem mowy o obniżeniu podatku należnego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, (...)
2011
1
cze
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.