Organizacje pozarządowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to organizacje pozarządowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
22
sty

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. Sfera zadań publicznych określona jest w przepisie art. 4 ust. 1 ustawy i jest ona zasadniczo zbieżna z zadaniami Gminy. Obejmuje ona m.in. zadania z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalności charytatywnej; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Jednocześnie zgodnie z art. 7. 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy; pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych (pkt 6), wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (pkt 6a) oraz współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (pkt 19). W związku z tym, że obiekt objęty projektem nie będzie przez żaden podmiot tj. Gminę Miasto, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz organizację pozarządową wykorzystywany do wykonywania działalności gospodarczej związanej z uzyskiwaniem opodatkowanych dochodów, Gmina Miasto nie będzie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, poniesionego w związku z realizacją zadania pn. „ Przebudowa budynku (...) ”.

2011
1
wrz

Istota:

Opodatkowanie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na rzecz organizacji pozarządowych

Fragment:

W ramach tego rodzaju działań Spółka zamierza zawrzeć umowę z Fundacją …, prowadzącą Program….., w ramach którego Fundacja zleca na rzecz różnych kancelarii nieodpłatne świadczenie pomocy prawnej na rzecz organizacji pozarządowych („ Program ”). Zgodnie z projektowaną umową Spółka będzie angażować się w funkcjonowanie Programu poprzez wybór interesujących ją spraw z pośród listy spraw wyselekcjonowanych do Programu przez Fundację. W tych ramach Spółka będzie zobowiązana do świadczenia na rzecz organizacji pozarządowej usług nieodpłatnej pomocy prawnej polegających na świadczeniu usług prawniczych w formie i zakresie określonych w formularzu aplikacyjnym danej sprawy oraz w odrębnej umowie pomiędzy Kancelarią oraz organizacją pozarządową. Preambuła projektowanej umowy będzie zawierać m.in. następujące zastrzeżenia Spółki, dotyczące celów i motywów jej zawarcia przez Spółkę: „Kancelaria jest świadoma znaczenia wizerunku Kancelarii dla pozyskiwania nowych Klientów oraz pozytywnego sposobu postrzegania przez jej Klientów jej działalności Pro Bono; oraz Kancelaria prowadzi politykę, zgodnie z którą Kancelaria pragnie promować wśród swoich Klientów wizerunek kancelarii zaangażowanej w działalność Pro Bono”. Elementem konstrukcyjnym przygotowywanej umowy, służącym realizacji przez Spółkę powyższych celów, będą (...)

2011
1
cze

Istota:

Nieodpłatne świadczenie pomocy prawnej przez adwokata nie jest obciążone podatkiem VAT.

Fragment:

Obrona ad honorem podejrzanego w procesie karnym nie może być zatem traktowana na gruncie ustawy o VAT jak świadczenie innych usług, których obowiązek świadczenia nie wynika z ustawy i Konstytucji RP. Nie ma także jakichkolwiek przesłanek, aby uznać, że obrona bez wynagrodzenia podejrzanych podlega opodatkowaniu na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, gdyż nie można przyporządkować kwoty obniżenia podatnikowi podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z obroną podejrzanych. Szczególnie znamiennym jest fakt, że w przypadku obrony przez adwokata w postępowaniu karnym nie występuje nabycie żadnych towarów i usług związanych z tą obroną. Nie ma zatem mowy o obniżeniu podatku należnego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, (...)