IPPP3/4512-845/15-2/RD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W przypadku świadczeń wykonywanych na rzecz organizacji międzynarodowej w ramach projektu ma prawo dokumentować wykonywane prace fakturą VAT z zastosowaniem stawki 0% a także ma prawo obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ustawy w związku z wydatkami poniesionymi przy realizacji ww. projektu, gdzie Wnioskodawca dokonuje zakupu specjalistycznej aparatury badawczej i innych materiałów wykorzystywanych wyłącznie w przedmiotowym projekcie, gdyż wydatki te będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 października 2015 r. (data wpływu 12 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania wykonywanych prac fakturą z zastosowaniem 0% stawki podatku VAT oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania wykonywanych prac fakturą z zastosowaniem 0% stawki podatku VAT oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest instytutem badawczym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U.2015.1095 j.t.).

Przedmiotem podstawowej działalności Wnioskodawcy jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT.

Dnia 20 listopada 2014 r. Wnioskodawca zawarł z organizacją międzynarodową z siedzibą w Holandii będącą umowę o wykonanie i finansowanie projektu („Projekt”). Celem Projektu jest opracowanie metod wykorzystania zdjęć satelitarnych z Satelity na przykładzie Parku Narodowego i ocena wilgotności gleby w szerokim zakresie warunków oraz do prowadzenia szeroko zakrojonych badań dotyczących wody, dwutlenku węgla oraz cykli energii w unikalnym podmokłym środowisku jakim jest Park Narodowy. Projekt składa się z kilku etapów.

X. wystawił Wnioskodawcy świadectwo zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L77 z 23.03.2011 r., str. 1), potwierdzone przez właściwe władze państwa, na terytorium którego podmiot przekazujący świadectwo posiada siedzibę lub przedstawicielstwo oraz zamówienie dotyczące towarów lub usług do których odnosi się powyższe świadectwo.

Dokument ten spełnia warunki, o których mowa w § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U.2013.1719). Wskazane wyżej świadectwo zwolnienia będzie potwierdzało, że dostawa towarów bądź świadczenie usług są realizowane na rzecz organizacji międzynarodowej posiadającej siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium Państwa członkowskiego innego niż Polska.

W związku z udziałem w Projekcie, Wnioskodawca, po wykonaniu określonych w umowie etapów, przesyła raport z wykonania prac oraz wystawia w systemie internetowym fakturę (invoice) na rzecz X. (nie zawiera podatku), na podstawie której X. jest zobowiązana do zapłaty należności. Po akceptacji merytorycznej wykonanych prac (raportu), Wnioskodawca wystawia krajową fakturę VAT ze stawką 0% w celu udokumentowania sprzedaży usług.

Wnioskodawca w celu realizacji Projektu dokonuje zakupu specjalistycznej aparatury badawczej i innych materiałów, wykorzystywanych wyłącznie w Projekcie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w przypadku świadczeń wykonywanych przez Wnioskodawcę na rzecz organizacji międzynarodowej (X.) w związku z Projektem, Wnioskodawca powinien dokumentować sprzedaż wykonanych prac fakturą VAT z zastosowaniem stawki 0%...
 2. Czy Wnioskodawca ma prawo obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) (ustawa o VAT) w związku z wydatkami poniesionymi przy realizacji Projektu na rzecz X....

Zdaniem Wnioskodawcy:

Pytanie 1.

W rozważanym przypadku dochodzi do świadczenia usług na rzecz X. w związku z Projektem. Wnioskodawca przy transakcjach takich będzie miał prawo do zastosowania stawki VAT w wysokości 0%.

Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2a i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, dla zastosowania stawki VAT w wysokości 0% do świadczenia usług na rzecz organizacji międzynarodowej, konieczne jest spełnienie następujących warunków:

 1. organizacja ta musi posiadać siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium kraju innego niż terytorium państwa członkowskiego lub na terytorium państwa trzeciego alternatywnie organizacja międzynarodowa musi być za taką uznana przez państwo siedziby i przez Rzeczpospolitą Polską, w granicach i na warunkach ustalonych przez konwencje międzynarodowe ustanawiające takie organizacje lub przez umowy dotyczące ich siedzib oraz dostawy towarów lub usługi muszą służyć celom służbowym tych organizacji;
 2. podmiot świadczący usługi musi posiadać:
  1. wypełnione odpowiednio dla potrzeb podatku świadectwo zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011 r., str. 1), potwierdzone przez właściwe władze państwa, na terytorium którego podmiot przekazujący świadectwo posiada siedzibę lub przedstawicielstwo;
  2. zamówienie dotyczące towarów lub usług (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się dokument określony w punkcie powyżej.

W związku z tym, że Wnioskodawca, w ramach realizacji Projektu spełnia wskazane wyżej warunki, tzn. świadczy usługi na rzecz X., oraz posiada wymagane dokumenty (o których mowa w § 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych), Wnioskodawca stoi na stanowisku, że powinien w odniesieniu do wykonywanych prac wystawiać - faktury z zastosowaniem stawki VAT w wysokości 0%.

Pytanie 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie mu przysługiwało uprawnienie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ustawy o VAT w związku z wydatkami poniesionymi przy realizacji Projektu na rzecz X.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn.:

 1. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz
 2. gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek jest związany, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów lub usługi z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Zgodnie z powyższym, nie jest możliwe dokonanie odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Należy przy tym podkreślić, że możliwość odliczenia podatku naliczonego nie stanowi szczególnego przywileju dla podatnika, lecz jest jego podstawowym i fundamentalnym uprawnieniem, wynikającym z samej konstrukcji podatku od wartości dodanej.

Ustawa o VAT ustanawia przy tym zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się w tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. W świetle powyższego stwierdzić należy, iż każde nabycie towarów i usług przeznaczonych do czynności opodatkowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej bez względu na to, jakie faktycznie będą efekty tej działalności, należy uznać za związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Istotna jest w tym przypadku intencja nabycia - jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas - po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych - odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych.

Odnosząc się do powyższych uregulowań, należy przywołać art. 168 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, ze zm.) zgodnie z którym, jeżeli towary i usługi wykorzystywane są na potrzeby opodatkowanych transakcji podatnika, podatnik jest uprawniony, w państwie członkowskim, w którym dokonuje tych transakcji, do odliczenia - od kwoty VAT, którą jest zobowiązany zapłacić - VAT należnego lub zapłaconego w tym państwie członkowskim od towarów i usług, które zostały mu dostarczone lub które mają być mu dostarczone przez innego podatnika. Z ugruntowanego orzecznictwa TSUE wynika, że aby podmiot miał prawo do odliczenia VAT, musi on być podatnikiem w rozumieniu przepisów dyrektywy, a po drugie towary i usługi powinny być używane do celów transakcji podlegających opodatkowaniu (zob. np. wyrok z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-137/02, pkt 24).

W pkt 8-9 wyroku w sprawie C-97/90 Lennartz TSUE stwierdził, że prawo do odliczeń powstaje w momencie, gdy podlegający odliczeniu podatek staje się wymagalny. W konsekwencji o istnieniu tego prawa do odliczeń może zadecydować jedynie charakter, w jakim osoba występuje w danym czasie. Zgodnie z art. 17 (2) szóstej dyrektywy, o ile podatnik, działający w tym charakterze, używa towarów dla celów czynności podlegających opodatkowaniu, jest on uprawniony do odliczania podatku należnego lub zapłaconego od takich towarów. Jeżeli towary nie są używane do celów działalności gospodarczej podatnika w rozumieniu art. 4, lecz do celów prywatnej konsumpcji, nie powstaje żadne prawo do odliczeń.

Zatem, skoro towary i usługi, przy nabyciu których naliczono podatek VAT, będą wykorzystywane do prowadzenia działalności opodatkowanej, wówczas Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do odliczenia tego podatku. Powyższe prawo do odliczenia może zostać zrealizowane w terminach określonych w art. 86 ust. 10-13. Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, tj. zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, jak również niezaistnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy o VAT - przy tym, w opisanym stanie faktycznym nie występują przesłanki z art. 88 ustawy o VAT - przepis ten nie będzie miał zatem zastosowania do Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że przedmiotem podstawowej działalności Wnioskodawcy jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca zawarł z organizacją międzynarodową z siedzibą w Holandii (X.) będącą umowę o wykonanie i finansowanie projektu („Projekt”). Celem Projektu jest opracowanie metod wykorzystania zdjęć satelitarnych z Satelity na przykładzie Parku Narodowego i ocena wilgotności gleby w szerokim zakresie warunków oraz do prowadzenia szeroko zakrojonych badań dotyczących wody, dwutlenku węgla oraz cykli energii w unikalnym podmokłym środowisku jakim jest Park Narodowy. Projekt składa się z kilku etapów.

X. wystawił Wnioskodawcy świadectwo zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L77 z 23.03.2011 r., str. 1), potwierdzone przez właściwe władze państwa, na terytorium którego podmiot przekazujący świadectwo posiada siedzibę lub przedstawicielstwo oraz zamówienie dotyczące towarów lub usług do których odnosi się powyższe świadectwo. Dokument ten spełnia warunki, o których mowa w § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U.2013.1719). Wskazane świadectwo zwolnienia będzie potwierdzało, że dostawa towarów bądź świadczenie usług są realizowane na rzecz organizacji międzynarodowej posiadającej siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium Państwa członkowskiego innego niż Polska.

W związku z udziałem w Projekcie i wystawieniem faktury na rzecz organizacji międzynarodowej, Wnioskodawca powziął wątpliwość czy powinien dokumentować wykonane prace fakturą VAT z zastosowaniem stawki 0% oraz czy będzie miał prawo obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją Projektu na rzecz tej organizacji.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3 i art. 129 ust. 1.

Jednakże na mocy art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Ustawodawca zarówno w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienia od podatku.

I tak na podstawie § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U z 2013 poz. 1719), obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz organizacji międzynarodowych posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo:

 1. na terytorium innego niż terytorium kraju państwa członkowskiego;
 2. na terytorium państwa trzeciego

- uznanych za takie przez państwo siedziby i przez Rzeczpospolitą Polską, w granicach i na warunkach ustalonych przez konwencje międzynarodowe ustanawiające takie organizacje lub przez umowy dotyczące ich siedzib - do celów służbowych tych organizacji;

Stosownie do § 8 ust. 2 tego rozporządzenia przepis ust. 1 stosuje się, pod warunkiem że podmiot dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiada:

 1. wypełnione odpowiednio dla potrzeb podatku świadectwo zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 290 z 20.10.2012, str. 1), zwane dalej „świadectwem”, dla tych towarów i usług, potwierdzone przez właściwe władze państwa, na terytorium którego podmioty wskazane w ust. 1 posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo;
 2. zamówienie dotyczące towarów lub usług (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się świadectwo określone w pkt 1.

Zgodnie z § 8 ust. 4 rozporządzenia w przypadku gdy towary lub usługi nabywane przez podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3 i 4, przeznaczone są do celów służbowych, świadectwo nie musi być potwierdzone przez właściwe władze państwa, na terytorium którego podmioty te posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo.

W myśl § 8 ust. 5 rozporządzenia w przypadku, o którym mowa w ust. 4, podmioty określone w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3 i 4, przekazują dostawcy towarów lub usługodawcy dokumenty wskazane w ust. 2 oraz kopię pisma, o którym mowa w rubryce 7 świadectwa, zezwalającego na odstąpienie od potwierdzenia tego świadectwa, wydanego przez właściwe władze państwa, na terytorium którego podmioty te posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo.

Odnosząc powyższe regulacje na grunt przedmiotowej sprawy stwierdzić należy, że w sytuacji przedstawionej przez Wnioskodawcę – dla świadczenia usług na rzecz organizacji międzynarodowej z siedzibą w Holandii) zastosowanie znajdzie stawka podatku 0%, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, ponieważ jak sam Wnioskodawca wskazał we własnym stanowisku będzie spełniał warunki do zastosowania preferencyjnej stawki 0% tj. będzie świadczyć usługi na rzecz organizacji międzynarodowej oraz posiadać wymagane dokumenty, o których mowa w § 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r.

Dla udokumentowania przedmiotowych usług na rzecz organizacji międzynarodowej, Wnioskodawca powinien wystawić fakturę VAT, zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, gdzie stwierdza się, że podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem. Natomiast odnosząc się do prawa do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanych faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją Projektu stwierdzić należy, że podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z tym przepisem, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza natomiast możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl postanowień art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Skoro Wnioskodawca, jako czynny podatnik podatku VAT, świadczy na rzecz organizacji międzynarodowej, usługi, w ramach Projektu, którego celem jest opracowanie metod wykorzystywania zdjęć satelitarnych z Satelity na przykładzie Parku Narodowego i ocena wilgotności gleby w szerokim zakresie warunków oraz do przeprowadzenia szeroko zakrojonych badań dotyczących wody, dwutlenku węgla oraz cykli energii w unikalnym podmokłym środowisku jakim jest Park Narodowy, to co do zasady wykonuje czynności opodatkowane. Jednak czynności te opodatkowane są stawką 0%, której praktycznym aspektem jest faktyczny brak opodatkowania czynności obłożonej taką stawką, przy zachowaniu jednakże prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z tymi czynnościami. Sprzedaż opodatkowana stawką 0% pozostaje bowiem sprzedażą opodatkowaną, pomimo braku faktycznego obciążenia fiskalnego.

Zatem w przedstawionym opisie stanu faktycznego, w przypadku świadczeń wykonywanych na rzecz organizacji międzynarodowej w ramach projektu ma prawo dokumentować wykonywane prace fakturą VAT z zastosowaniem stawki 0% a także ma prawo obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ustawy w związku z wydatkami poniesionymi przy realizacji ww. projektu, gdzie Wnioskodawca dokonuje zakupu specjalistycznej aparatury badawczej i innych materiałów wykorzystywanych wyłącznie w przedmiotowym projekcie, gdyż wydatki te będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.