IBPBII/1/415-780/13/BD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy otrzymane z Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO) stypendium podlega zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 05 sierpnia 2013 r. (data wpływu do tut. Biura – 08 sierpnia 2013 r.), uzupełnionym w dniu 24 października 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu stypendium przyznanego przez Europejską Organizację Biologii Molekularnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 08 sierpnia 2013 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu stypendium przyznanego przez Europejską Organizację Biologii Molekularnej.

Z uwagi na braki formalne wniosku, pismem z dnia 15 października 2013 r. znak: IBPB II/1/415-780/13/BD wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono w dniu 24 października 2013 r.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest studentem studiów doktoranckich i w dniu 25 czerwca 2012 r. zaaplikował o trzymiesięczne stypendium wyjazdowe do Finlandii w celu realizacji własnego projektu badawczego. Stypendium, o które ubiegał się Wnioskodawca (EMBO Short-Term Fellowship) miało na celu pokrycie kosztów przejazdów oraz 90-dniowego pobytu w kraju docelowym. Wniosek o stypendium został złożony do Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO - European Molecular Biology Organization) z siedzibą w Heidelbergu (Niemcy). Wniosek o stypendium Wnioskodawca składał bezpośrednio do EMBO, bez pośrednictwa jakiegokolwiek podmiotu. EMBO jest jednostką wykonawczą Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej (European Molecular Biology Conference - EMBC). Organizacja ta jest organizacją non-profit finansowaną ze środków państw członkowskich UE oraz kilku innych krajów stowarzyszonych. Została powołana w 1969 r., a jej misją jest wsparcie naukowców zajmujących się tematyką biologii molekularnej. EMBC finansuje m.in. praktyki zawodowe w formie wyjazdów zagranicznych. Polska przystąpiła do EMBC w 1999 r. (ustawa z dnia 18 czerwca 1999 r. o ratyfikacji Umowy o ustanowieniu Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej, Dz. U. z 1999 r. Nr 62, poz. 686). Wniosek o stypendium został rozpatrzony pozytywnie w dniu 24 sierpnia 2012 r. Środki pieniężne zostały przelane przez EMBO w walucie euro na konto Wnioskodawcy w dniu 11 września 2012 r. Środki zostały przyznane bez podpisywania umowy między Wnioskodawcą a EMBO. Środki stypendialne zostały przekazane jednostronnie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Jedynym dokumentem ze strony EMBO, który potwierdza otrzymanie stypendium jest list, w którym stwierdzono pozytywne przejście rekrutacji i przyznanie Wnioskodawcy kwoty na pokrycie kosztów wyjazdu. Formalności związane z przekazaniem pieniędzy Wnioskodawcy sprowadzały się do podania numeru konta Wnioskodawcy, na które po kilku dniach wpłynęły z konta EMBO przyznane Wnioskodawcy środki.

W okresie od 13 września do 21 grudnia 2012 r. Wnioskodawca przebywał na stypendium w Finlandii zgodnie z zaakceptowanym przez EMBO harmonogramem oraz celem podróży. W trakcie aplikowania jak i w czasie wykonywania badań w Finlandii Wnioskodawca przebywał na bezpłatnym urlopie dziekańskim. W tym samym czasie nie były podpisywane żadne umowy pomiędzy Wnioskodawcą a goszczącym go Uniwersytetem. (Czyli, jak już wspomniano wcześniej wszystkie środki zostały przekazane beneficjentowi przez EMBO do bezpośredniego wykorzystania).

Po przejściu rekrutacji Wnioskodawca otrzymał ze środków, którymi dysponuje Europejska Organizacja Biologii Molekularnej pieniądze, które umożliwiły mu odbycie stażu zagranicznego. Środki zostały wypłacone bezpośrednio i do bezpośredniego wykorzystania. Pomoc była bezzwrotna.

Wnioskodawca realizuje cele EMBC oraz jej podmiotu wykonawczego, czyli EMBO - jest to realizacja celów programu stypendialnego EMBO Short-Term Fellowship.

Program stypendialny EMBO Short-Term Fellowship przyznaje naukowcom (beneficjentom) środki pokrywające koszty wizyt w laboratoriach na terenie Europy. W trakcie wizyt realizuje się krótkie projekty badawcze. Wizyty umacniają współpracę pomiędzy laboratoriami z różnych krajów oraz umożliwiają poszerzenie wiedzy i doświadczenia beneficjenta stypendium w tematyce biologii molekularnej.

Cele ww. programu stypendialnego Wnioskodawca realizował samodzielnie i bezpośrednio. Otrzymane stypendium umożliwiło mu bezpośrednią realizację własnego projektu badawczego z zakresu biologii molekularnej poprzez zapewnienie środków przeznaczonych na pokrycie kosztów przejazdów oraz 90-dniowego pobytu. Za realizację projektu badawczego Wnioskodawca odpowiadał organizacyjnie, technicznie i ekonomicznie.

Podstawą przyznania stypendium było:

  • zaakceptowanie projektu badawczego Wnioskodawcy przez specjalistów z EMBO oraz,
  • wskazanie instytucji zainteresowanej jego projektem badawczym, zaakceptowanej przez EMBO, w której mógł przeprowadzić badania zgodnie z własnym projektem. Instytucją tą był Uniwersytet w Finlandii należącej do EMBC.

Po przyjeździe do Finlandii Wnioskodawca realizował badania samodzielnie, nikomu niczego nie zlecając. Po powrocie wysłał do EMBO sprawozdanie z realizacji projektu, a po jego akceptacji otrzymał on potwierdzenie uczestnictwa w programie (certyfikat).

Goszczący Wnioskodawcę Uniwersytet w Finlandii udostępnił mu nieodpłatnie miejsce pracy, sprzęt i materiały do badań. Umożliwiło to przeprowadzenie badań zgodnie z własnym projektem Wnioskodawcy - za wiedzą i zgodą EMBO. Tak więc, w pewnym sensie jest to spełnianie celów programu poprzez umożliwienie współpracy naukowców. Niemniej jednak Uniwersytet nie był finansowym beneficjentem programu, którego głównym celem jest wypłata pieniędzy na pokrycie kosztów podróży i utrzymania pojedynczej osobie. Ponadto, ze strony Uniwersytetu Wnioskodawca nie otrzymał żadnego wsparcia finansowego. Uniwersytet nie pośredniczył również w wypłacie pieniędzy ze stypendium EMBO Short-Term Fellowship, gdyż, jak już powyżej zostało wskazane, stypendium to Wnioskodawca otrzymał bezpośrednio od EMBO.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy otrzymane z Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO) stypendium podlega zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymane środki pochodziły zza granicy, z budżetu organizacji międzynarodowej, której członkiem jest Polska. Pieniądze nie zostały przekazane w złotówkach a ich charakter był bezzwrotny. Były one również przeznaczone do bezpośredniego wykorzystania przez Wnioskodawcę. Ponadto, środki zostały przekazane wnioskującemu bezpośrednio. W rozumieniu wnioskującego środki otrzymane od EMBO (a więc i EMBC) nie stanowiły dochodów budżetu państwa i spełniają one kryteria określone w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe kryteria cytowane są również w piśmie Ministra Finansów do Izb Skarbowych z dnia 30 kwietnia 2009 r. (sygn. pisma PK3/033/132/LKA/BMI9-1731/2009), które dotyczy interpretacji podatkowych związanych ze środkami od organizacji międzynarodowych.

W świetle wymienionych wyżej przepisów Wnioskodawca przyjmuje interpretację, z której wynika że przedstawiony stan faktyczny spełnia przesłanki warunkujące zastosowanie zwolnienia od podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

  1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy, oraz
  2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca bez względu na rodzaj umowy wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

W świetle ww. przepisu dochody podatników korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego w sytuacji, gdy spełnione są łącznie dwie przesłanki:

  • bezzwrotna pomoc musi pochodzić od podmiotów wskazanych w ww. przepisie i zostać przekazana na podstawie, o której mowa w tym przepisie,
  • podatnik musi bezpośrednio realizować cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Powyższe oznacza, że niedopełnienie któregokolwiek z warunków uniemożliwia skorzystanie ze zwolnienia. Zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zwolnieniem o charakterze przedmiotowym, gdyż związane jest z przychodem ze środków pomocowych płynących z zagranicy.

Przesłankami warunkującymi przedmiotowe zwolnienie jest zagraniczne pochodzenie i bezzwrotny charakter środków finansowych, z których podatnik jest wynagradzany oraz ustalenie podmiotu, któremu przyznano pomoc zagraniczną, i który bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy.

Podkreślić przy tym należy, iż z przepisu tego wynika również przesłanka negatywna – nie podlegają zwolnieniu dochody osób, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest studentem studiów doktoranckich i w dniu 25 czerwca 2012 r. zaaplikował o trzymiesięczne stypendium wyjazdowe do Finlandii w celu realizacji własnego projektu badawczego. Stypendium, o które ubiegał się Wnioskodawca (EMBO Short-Term Fellowship) miało na celu pokrycie kosztów przejazdów oraz 90-dniowego pobytu w kraju docelowym. Wniosek o stypendium został złożony bezpośrednio do Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO - European Molecular Biology Organization) z siedzibą w Heidelbergu (Niemcy), bez pośrednictwa jakiegokolwiek podmiotu. EMBO jest jednostką wykonawczą Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej (European Molecular Biology Conference - EMBC). Organizacja ta jest organizacją non-profit finansowaną ze środków państw członkowskich UE oraz kilku innych krajów stowarzyszonych. Została powołana w 1969 r., a jej misją jest wsparcie naukowców zajmujących się tematyką biologii molekularnej. EMBC finansuje m.in. praktyki zawodowe w formie wyjazdów zagranicznych. Polska przystąpiła do EMBC w 1999 r. Wniosek o stypendium został rozpatrzony pozytywnie w dniu 24 sierpnia 2012 r. Środki pieniężne zostały przelane przez EMBO na konto Wnioskodawcy. Środki zostały przyznane bez podpisywania umowy między Wnioskodawcą a EMBO. Środki stypendialne zostały przekazane jednostronnie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Środki pieniężne zostały wypłacone bezpośrednio i do bezpośredniego wykorzystania. Pomoc była bezzwrotna. Wnioskodawca realizuje cele EMBC oraz jej podmiotu wykonawczego, czyli EMBO - jest to realizacja celów programu stypendialnego EMBO Short-Term Fellowship. Program stypendialny EMBO Short-Term Fellowship przyznaje naukowcom (beneficjentom) środki pokrywające koszty wizyt w laboratoriach na terenie Europy. W trakcie wizyt realizuje się krótkie projekty badawcze. Wizyty umacniają współpracę pomiędzy laboratoriami z różnych krajów oraz umożliwiają poszerzenie wiedzy i doświadczenia beneficjenta stypendium w tematyce biologii molekularnej. Cele ww. programu stypendialnego Wnioskodawca realizował samodzielnie i bezpośrednio. Otrzymane stypendium umożliwiło mu bezpośrednią realizację własnego projektu badawczego z zakresu biologii molekularnej poprzez zapewnienie środków przeznaczonych na pokrycie kosztów przejazdów oraz 90-dniowego pobytu. Za realizację projektu badawczego Wnioskodawca odpowiadał organizacyjnie, technicznie i ekonomicznie. Goszczący Wnioskodawcę Uniwersytet w Finlandii udostępnił mu nieodpłatnie miejsce pracy, sprzęt i materiały do badań. Umożliwiło to przeprowadzenie badań zgodnie z własnym projektem Wnioskodawcy - za wiedzą i zgodą EMBO. Niemniej jednak Uniwersytet nie był finansowym beneficjentem programu, którego głównym celem jest wypłata pieniędzy na pokrycie kosztów podróży i utrzymania pojedynczej osobie.

Przy analizowaniu warunku określonego pod lit. a) cyt. przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ważne jest, aby w danej sytuacji zostało zachowane kryterium pochodzenia środków pieniężnych, co oznacza, że ze zwolnienia z podatku dochodowego korzystają dochody podatnika, które zostały sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy.

Podmiotami, których świadczenia mogą zostać uznane za bezzwrotną pomoc, są rządy państw obcych, organizacje międzynarodowe lub międzynarodowe instytucje finansowe. Enumeratywnie wymieniony w tym przepisie katalog ma charakter zamknięty. Oznacza to, że jedynie środki uzyskane od wymienionych w nim podmiotów mogą być - przy zachowaniu pozostałych warunków określonych w ustawie - wolne od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Bezzwrotna pomoc, o której mowa w tym przepisie, to pomoc udzielona przez podmioty prawa międzynarodowego, a więc podmioty, które posiadają prawa i obowiązki wynikające bezpośrednio z prawa międzynarodowego.

Głównymi podmiotami prawa międzynarodowego są państwa. Organizacje międzynarodowe są drugim podstawowym uczestnikiem stosunków międzynarodowych. Powstały one jako forma współpracy międzynarodowej państw z przekształcenia konferencji międzyrządowych w trwałe związki oparte na umowie wielostronnej, których głównym zadaniem jest kształtowanie współpracy państw w różnych dziedzinach.

Organizacje międzynarodowe dzielą się na:

  • organizacje rządowe – tworzone przez państwa i działające na podstawie umów międzynarodowych;
  • organizacje pozarządowe – związki, instytucje, stowarzyszenia powstałe na mocy porozumienia osób fizycznych z różnych państw, których międzynarodowy charakter jest odzwierciedlony w statucie.

Europejska Konferencja Biologii Molekularnej (EMBC) powstała na mocy Umowy o ustanowieniu EMBC, sporządzonej w dniu 13 lutego 1969 r. w Genewie, jako międzyrządowa organizacja mająca na celu wsparcie współpracy europejskiej w dziedzinie biologii molekularnej. W stosunku do Polski Umowa weszła w życie dnia 01 listopada 1999 r. w drodze ratyfikacji na podstawie art. 89 ust. 1 Konstytucji RP.

Współpracę naukowców z dziedziny biologii molekularnej EMBC realizuje poprzez tzw. Program Główny (General Programme), którego wykonanie powierzone jest Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO). EMBO realizuje takie programy jak: kursy i warsztaty, stypendia, młodzi naukowcy, granty instalacyjne, rozwój kariery. Z programów EMBO mogą korzystać naukowcy ze wszystkich państw członkowskich EMBC.

Europejska Organizacja Biologii Molekularnej (EMBO) jest organizacją skupiającą czołowych naukowców w dziedzinie biologii molekularnej w Europie. Organizacja powstała w 1964 r. w celu rozwoju badań europejskich na najwyższym poziomie światowym. W 2011 r. organizacja posiadała 1500 członków, łącznie z członkami stowarzyszonymi. Jak wskazano powyżej EMBO realizuje Program Główny EMBC, w tym stypendia długo i krótkoterminowe, stypendia dla młodych naukowców, kursy i warsztaty. Organizuje też spotkania i konferencje, wydaje publikcje, prowadzi internetową bazę informacyjną.

Mając na względzie powyższe stwierdzić należy, że zwolnienie dotyczy jedynie dochodów stanowiących bezzwrotną pomoc przyznaną na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z obcymi państwami, organizacjami lub instytucjami międzynarodowymi przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy.

Jak wskazano we wniosku, środki pieniężne w formie stypendium zostały przelane przez EMBO na konto Wnioskodawcy w dniu 11 września 2012 r. Środki te zostały Wnioskodawcy przekazane jednostronnie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o przyznanie stypendium. Jedynym dokumentem ze strony EMBO, który potwierdzał otrzymanie stypendium był list, w którym stwierdzono pozytywne przejście rekrutacji i przyznanie kwoty na pokrycie kosztów wyjazdu. Środki pieniężne zostały wypłacone bezpośrednio i do bezpośredniego wykorzystania. Pomoc była bezzwrotna. Zatem skoro otrzymane środki na pokrycie kosztów trzymiesięcznego wyjazdu do Finlandii w celu realizacji własnego projektu badawczego - jak zaznaczył Wnioskodawca – zostały przelane bezpośrednio (wprost) z konta Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej na konto Wnioskodawcy, to wówczas spełniona została przesłanka określoną pod literą a) artykułu 46 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podkreślić jednak należy, iż konieczne jest spełnienie również drugiej przesłanki niezbędnej do zastosowania zwolnienia określonej w treści przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten wymaga, by podatnik realizował cel programu bezpośrednio. O tym, kto bezpośrednio realizuje cel programu decyduje nie tylko sama okoliczność wykonywania przez określony podmiot zadań przewidzianych w programie, ale również to, że możliwość wykonywania tych zadań, właśnie przez taki podmiot, została w tym programie przewidziana, a ponadto, że podmiot, który wykonuje przewidziane programem zadania, czyni to jakoby pierwotnie, ponieważ podstawa do jego umocowania i wypłacania mu środków finansowych wynika bezpośrednio z treści programu, a nie jedynie z woli stron umowy w oderwaniu od jego treści.

Podatnikiem bezpośrednio realizującym cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy jest osoba, która wykonując czynności z tym programem związane otrzymała na ten cel środki od podmiotu wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc jest bezpośrednim beneficjentem tychże środków.

Jak wynika z wniosku, Wnioskodawca realizuję cele EMBC oraz jej podmiotu wykonawczego, czyli EMBO - jest to realizacja celów programu stypendialnego EMBO Short-Term Fellowship. Program stypendialny EMBO Short-Term Fellowship przyznaje naukowcom (beneficjentom) środki pokrywające koszty wizyt w laboratoriach na terenie Europy. W trakcie wizyt realizuje się krótkie projekty badawcze. Wizyty umacniają współpracę pomiędzy laboratoriami z różnych krajów oraz umożliwiają poszerzenie wiedzy i doświadczenia beneficjenta stypendium w tematyce biologii molekularnej. Wnioskodawca zaznaczył, że cele ww. programu stypendialnego realizował samodzielnie i bezpośrednio. Za realizację projektu badawczego Wnioskodawca odpowiadał organizacyjnie, technicznie i ekonomicznie. Wnioskodawca badania w Finlandii realizował samodzielnie (nikomu niczego nie zlecając).

Zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 cytowanej ustawy podatkowej jest zwolnieniem o charakterze przedmiotowym, o czym świadczy związanie go z określonymi źródłami, a więc przychodem ze środków pomocowych płynących z międzynarodowych instytucji finansowych albo rządów obcych państw. Środki pieniężne, a mówiąc ściśle przychody podlegają zwolnieniu z opodatkowania, jeżeli są przychodami beneficjenta lub bezpośredniego wykonawcy.

Analiza przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzi do wniosku, iż podatnikiem realizującym bezpośrednio cel programu może być jedynie podmiot, któremu powierzono w sensie ekonomicznym i technicznym realizację konkretnego programu i który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe jego wykonanie, a tym podmiotem w niniejszej sprawie, jak wskazano powyżej jest niewątpliwie Wnioskodawca realizujący samodzielnie i bezpośrednio własny projekt badawczy z zakresu biologii molekularnej na Uniwersytecie w Finlandii.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, iż otrzymane przez Wnioskodawcę z Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej trzymiesięczne świadczenie w formie stypendium będzie korzystało ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile faktycznie - jak wynika to z wniosku - zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. a) i b) powołanego wyżej przepisu.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Do uzupełnienia wniosku dołączona została kserokopia dokumentu. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do jego oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.