IBPB2/415-570/08/BJ | Interpretacja indywidualna

Czy wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych w ramach realizacji programu finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
IBPB2/415-570/08/BJinterpretacja indywidualna
 1. dotacja
 2. organizacje międzynarodowe
 3. pomoc bezzwrotna
 4. umowa o dzieło
 5. umowa zlecenia
 6. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji, przedstawione we wniosku (data wpływu do tut. Biura – 21 marca 2008r.), uzupełnionym w dniu 28 kwietnia 2008r. i 17 czerwca 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu umowy zlecenia i o dzieło finansowanych ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse”:

 • w części dotyczącej zwolnienia z opodatkowania wynagrodzeń trenerów i ekspertów bezpośrednio realizujących cel programu – jest prawidłowe,
 • w części dotyczącej zwolnienia z opodatkowania wynagrodzeń księgowej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 marca 2008r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu umowy zlecenia i o dzieło finansowanych ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać szanse”.Z uwagi na braki formalne wniosku wezwano wnioskodawcę do jego uzupełnienia pismem z dnia 15 kwietnia 2008r. i z dnia 05 czerwca 2008r. Wniosek uzupełniono w dniu 28 kwietnia 2008r. i w dniu 17 czerwca 2008r.

W przedmiotowym wniosku oraz w jego uzupełnieniu został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca otrzymał ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanej na podstawie jednostronnej deklaracji Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej dotację ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse”. Dotacja jest wykorzystywana na zakup części wyposażenia szkolnej rozgłośni radiowej w kierunku rozwijania zdolności i zainteresowań uczniów oraz na zakup potrzebnych materiałów, wyjazdy szkoleniowe, honoraria trenerów i ekspertów bezpośrednio realizujących program oraz księgowej. W ramach projektu realizowane jest przygotowanie i opracowanie audycji radiowych różnych sekcji: językowej, literackiej, historyczno-sportowej, aktywności społecznej przez osoby fizyczne.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy wypłacając świadczenia pieniężne z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło należy odprowadzić do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy...
 2. Jeśli tak, to proszę podać podstawę prawną...

Zdaniem wnioskodawcy, dochody osób wskazanych we wniosku, tj. trenerów, ekspertów bezpośrednio realizujących cel programu oraz księgowej są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ środki na realizację programu zostały przekazane bezpośrednio ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach wspólnie prowadzonego programu „Równać Szanse 2007”.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Natomiast stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

 1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
 2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Na podstawie powołanego wyżej przepisu wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, z tak zwanych środków pomocowych, o ile dochody te spełniają łącznie dwie przesłanki, tj.:

 1. środki finansowe pochodzą od podmiotów wskazanych w analizowanym przepisie i zostały przekazane na podstawie, o której mowa w tym przepisie
 2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Brak spełnienia choćby jednego z nich uniemożliwia skorzystanie przez osobę fizyczną ze zwolnienia uzyskanych dochodów z opodatkowania. Przy analizowaniu warunku określonego pod lit. a) cyt. przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ważne jest, aby w danej sytuacji faktycznej zostało zachowane kryterium pochodzenia środków pieniężnych, co oznacza, że ze zwolnienia z podatku dochodowego korzystają dochody podatnika, które zostały sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych.Ze zwolnienia korzystają zatem dochody uzyskane przez osoby fizyczne, które zawarły umowę z instytucją otrzymującą pomoc finansową (beneficjent pomocy), a przedmiot tej umowy służy bezpośrednio realizacji programu, na który przyznana została pomoc finansowa. Jest jednak oczywistym, że prace przewidziane programem pomocowym realizują określone osoby fizyczne wykonujące konkretne zadania. Jednakże nie każda osoba zatrudniona przy realizacji zadań i otrzymująca wynagrodzenie sfinansowane ze środków pomocy zagranicznej korzysta ze zwolnienia od opodatkowania. Ustalona wykładnia językowa cytowanego wyżej przepisu ustawy podatkowej prowadzi bowiem do wniosku, że realizacja otrzymanych przez wykonawcę zadań, finansowanych ze środków pomocy zagranicznej, uprawnia do zwolnienia z opodatkowania dochodów pracowników uczestniczących w sensie merytorycznym i bezpośrednim w wykonywaniu tych zadań. Zatem istotną okolicznością wpływającą na zastosowanie zwolnienia jest charakter czynności wykonywanych przez osoby zatrudnione przy realizacji danego projektu. Należy odróżnić czynności o charakterze merytorycznym od czynności o charakterze organizacyjnym, technicznym czy pomocniczym. Zwolnieniu od podatku nie będą więc podlegały dochody osiągnięte przez osoby zaangażowane jedynie pośrednio w realizację projektu wykonujące prace o charakterze pomocniczym, które niewątpliwie są niezbędne w procesie realizacji projektu, jednakże same w sobie nie stanowią celu programu, nie spełniony bowiem jest wymóg bezpośredniej realizacji celu programu pomocowego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż wnioskodawca otrzymał ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanej na podstawie jednostronnej deklaracji Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej dotację ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse”. Stosownie do treści ww. przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, środki muszą pochodzić m.in. od rządów państw obcych lub organizacji międzynarodowych przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami lub organizacjami. W tym miejscu zaznaczyć należy, iż pojęcie „organizacji międzynarodowej”, do której odwołuje się ustawodawca w powołanym wyżej artykule nie zostało zdefiniowane w przepisach podatkowych. Zatem zasadne jest wykorzystanie definicji słownikowej zgodnie, z którą organizacje międzynarodowe to instytucje będące uczestnikiem stosunków międzynarodowych, powstałe jako forma współpracy międzynarodowej państw z przekształcenia konferencji międzynarodowych w trwałe związki oparte na umowie wielostronnej, których głównym zadaniem jest kształtowanie współpracy państw w różnych dziedzinach. Organizacje międzynarodowe dzielą się na dwie kategorie: organizacje międzynarodowe (międzypaństwowe), których członkami są państwa i organizacje międzynarodowe, których członkami nie są państwa, lecz związki, instytucje, osoby prawne i fizyczne różnych państw (Nowa Encyklopedia, tom IV, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, str. 673).

Wobec powyższego, jeżeli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, od której wnioskodawca otrzymał środki jest organizacją międzynarodową, a środki są przyznane na podstawie jednostronnej deklaracji lub umowy, to spełnione zostało kryterium pochodzenia środków pieniężnych. Jednak, jak wskazano powyżej istotne jest również to, aby osoby fizyczne bezpośrednio realizowały cel projektu. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, ze otrzymane środki są wykorzystywane na zakup części wyposażenia szkolnej rozgłośni radiowej, zakup potrzebnych materiałów, wyjazdy szkoleniowe, honoraria trenerów i ekspertów bezpośrednio realizujących program oraz księgowej.

W świetle powyższego uznać należy, iż wynagrodzenia zatrudnionych przez wnioskodawcę na podstawie umów cywilnoprawnych trenerów oraz ekspertów, jako osób bezpośrednio realizujących cel programu, bezpośrednio finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy, korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem w części dotyczącej zwolnienia z opodatkowania wynagrodzeń ww. osób stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe.

Natomiast wynagrodzenie księgowej – osoby wykonującej czynności związane z obsługą finansową ww. programu nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie powołanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy, gdyż osoba ta wykonuje czynności o charakterze pomocniczym. Czynności te niewątpliwie są niezbędne w procesie realizacji tego programu, jednakże same w sobie nie stanowią jego celu, nie spełniony bowiem jest wymóg bezpośredniej realizacji celu programu pomocowego. Oznacza to, że od dochodów księgowej z umowy cywilnoprawnej płatnik ma obowiązek poboru zaliczek na podatek stosownie do przepisu art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Wobec powyższego stanowisko wnioskodawcy w tej części jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.