0112-KDIL1-3.4012.621.2017.2.PR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy towarów i świadczenia usług w ramach projektu na rzecz organizacji międzynarodowej oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi przy realizacji projektu na rzecz organizacji międzynarodowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2017 r. (data wpływu 29 listopada 2017 r.) uzupełnionym pismem z dnia 29 listopada 2017 r. (data wpływu 30 listopada 2017 r.) oraz pismem z dnia 29 stycznia 2018 r. (data wpływu 31 stycznia 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

 • prawidłowe – w zakresie stawki podatku dla dostawy towarów i świadczenia usług w ramach projektu na rzecz organizacji międzynarodowej – A;
 • nieprawidłowe – w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi przy realizacji projektu na rzecz organizacji międzynarodowej – A.

UZASADNIENIE

W dniu 29 listopada 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy towarów i świadczenia usług w ramach projektu na rzecz organizacji międzynarodowej – A oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi przy realizacji projektu na rzecz organizacji międzynarodowej – A. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 29 listopada 2017 r. (data wpływu 30 listopada 2017 r.) o dowód uiszczonej opłaty oraz pismem z dnia 29 stycznia 2018 r. (data wpływu 31 stycznia 2018 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej jako Instytut) jest jednostką naukową (instytut badawczy). Przedmiotem działalności Instytutu jest realizacja prac badawczych, badawczo-rozwojowych i ogólnotechnicznych, tworzących postęp w nauce i technice rolniczej, zwłaszcza w budowie i eksploatacji maszyn, ciągników rolniczych i urządzeń do przetwórstwa płodów rolnych oraz wdrażanie wyników tych badań w przedsiębiorstwach maszyn rolniczych i spożywczych. Instytut opracowuje i wdraża we współpracy z przedsiębiorstwami innowacje produktowe i technologiczne oraz innowacje organizacyjne w ramach przystosowania wyników badań i prac rozwojowych do potrzeb praktyki.

Instytut bierze udział m.in. w realizacji różnorodnych projektów badawczych zlecanych przez organizacje międzynarodowe posiadające siedzibę w państwach członkowskich Unii Europejskiej innych niż Polska lub na terytorium państw trzecich. Przykładowo, obecnie Instytut przygotowuje się do realizacji projektu na zlecenie A pt. (...).

Przedmiotem projektu będzie stworzenie systemu wspomagającego proces nawadniania upraw ziemniaka przy wykorzystaniu wyznaczonego wskaźnika wilgotności z użyciem zdjęć satelitarnych pozyskiwanych z (...).

Projekt ten realizowany jest na rzecz A w ramach (...).

Wynikiem projektu będzie potwierdzony model nawadniania roślin, w szczególności ziemniaka, możliwy do wykorzystania na dużych powierzchniach upraw.

Przy realizacji projektów Instytut wykonuje prace polegające np. na stworzeniu systemów informatycznych/aplikacji, ewaluacji systemów u użytkownika końcowego, agregacji danych pomiarowych z czujników, przetwarzaniu danych, prowadzeniu działań promujących projekt.

W związku z zamówieniami składanymi przez organizację międzynarodową, każdorazowo w odniesieniu do danego kontraktu zleceniodawca (przykładowo A) dostarcza Instytutowi następujące dokumenty:

 • wypełnione odpowiednio dla potrzeb podatku świadectwo zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str. 1 oraz L 290 z 20.10.2012, str. 1), potwierdzone przez właściwe władze państwa, na terytorium którego podmiot przekazujący świadectwo posiada siedzibę lub przedstawicielstwo, wskazujące, że towary przeznaczone są do celów służbowych tych organizacji;
 • zamówienie dotyczące towarów lub usług (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się dokument określony powyżej.

Dokumenty te spełniają warunki, o których mowa w § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2013 r., poz. 1719). Wskazane wyżej świadectwo zwolnienia będzie potwierdzało, że dostawa towarów bądź świadczenie usług są realizowane na rzecz organizacji międzynarodowej posiadającej siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska lub na terytorium państwa trzeciego. Świadectwo to Instytut będzie uzyskiwał przed realizacją zlecenia.

W związku z udziałem w projektach badawczych Instytut będzie wystawiać faktury (advance payment request oraz invoices) na rzecz zamawiających organizacji międzynarodowych, zobowiązanych na ich podstawie do zapłaty należności za dostarczone towary bądź wykonane usługi.

Instytut jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W piśmie z dnia 29 stycznia 2018 r. Instytut udzielił następujących odpowiedzi na poniższe pytania.

 1. Czy A – na rzecz której Instytut będzie dokonywał dostaw towarów i świadczył usługi w ramach realizacji projektu – będzie uznawana za organizację międzynarodową przez państwo jego siedziby i przez Rzeczpospolitą Polską, w granicach i na warunkach ustalonych przez konwencje międzynarodowe ustanawiające takie organizacje lub przez umowy dotyczące ich siedzib?
  Odp. A jest uznawana za organizację międzynarodową przez państwo jej siedziby i przez Rzeczpospolitą Polską.
  Zamawiający, tj. A, posiada status organizacji międzynarodowej funkcjonującej w strukturze organizacyjnej A, której podstawą działania jest Konwencja (...). Konwencja weszła w życie po zakończeniu procedur ratyfikacyjnych przez państwa założycielskie Agencji (...), co nastąpiło dnia xx października 1980 r.
  Siedzibą A są Włochy. Republika Włoska należy do państw założycielskich A. Dokument „(...)” z dnia yy grudnia 2013 r. opublikowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Włoskiej wyraźnie wskazuje, iż państwo to uznaje A za organizację międzynarodową.
  Natomiast umowa pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a A w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu A i związane z tym warunki, została podpisana w Warszawie dnia zz lipca 2012 r. Umowa ta, wraz z Konwencją o utworzeniu A, zostały ogłoszone w Dz. U., a oświadczenie rządowe z dnia qq listopada 2012 r., w sprawie mocy obowiązującej wymienionych wyżej umowy oraz konwencji, zostało ogłoszone w Dz. U.
  Ponadto A zadeklarowało, że jest organizacją międzynarodową w przekazanym Instytutowi dokumencie „VAT AND EXCISE DUTY EXEMPTION CERTIFICATE” (świadectwo zwolnienia z podatku VAT i podatku akcyzowego), obejmującym informację, że dotyczy on usług, jakie Instytut będzie wykonywał na rzecz A w ramach umowy A.
 2. Jakie towary i/lub usługi Instytut nabędzie w związku z realizacją projektu na rzecz A?
  Odp. W związku z realizacją projektu na rzecz A, Instytut nabędzie usługę skanningu gleby, która zaplanowana była w budżecie projektu i została zapisana we wniosku o dofinansowanie. Wyłonienie wykonawcy usługi nastąpi zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Instytutu w oparciu o wybór najkorzystniejszej ekonomicznie oferty. Pozostałe koszty zaplanowane w budżecie projektu obejmują koszty wynagrodzeń pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadań badawczych, koszty operacyjne związane z badaniami oraz obligatoryjnymi spotkaniami konsorcjum (koszty transportu, koszty delegacji) i koszty pośrednie.
 3. Czy Instytut będzie posiadać faktury dokumentujące zakup towarów i/lub usług w związku z realizacją projektu na rzecz A?
  Odp. W związku z realizacją projektu na rzecz A, Instytut będzie posiadał faktury na wszystkie zakupione usługi badawcze, jak również równoważne dokumenty księgowe dotyczące rozliczeń kosztów transportu, delegacji członków zespołu realizującego projekt oraz kosztów pośrednich.
 4. Czy wystąpią przesłanki zawarte w art. 88 ustawy z dnia 11 marca 200 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), które pozbawią podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?
  Odp. Instytut oświadcza, że nie wystąpią przesłanki zawarte w art. 88 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.), które pozbawią go prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego, w przypadku świadczeń wykonywanych przez Instytut na rzecz organizacji międzynarodowych w ramach projektów badawczych, w tym A w związku z projektem, Instytut powinien dokumentować wykonywane prace fakturą VAT z zastosowaniem stawki 0% VAT?
 2. Czy Instytut będzie miał prawo obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zgodnie z art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z wydatkami poniesionymi przy realizacji projektów badawczych na rzecz organizacji międzynarodowych, w tym A w związku z realizacją projektu?

Ad. 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, w rozważanym przypadku dochodzi do dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz organizacji międzynarodowych w ramach projektów badawczych, w tym na rzecz A, w związku z projektem (...). Instytut przy takich transakcjach będzie miał prawo do zastosowania stawki 0% VAT.

Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, dla zastosowania stawki 0% VAT do dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz organizacji międzynarodowych, konieczne jest spełnienie następujących warunków:

 1. organizacja międzynarodowa musi posiadać siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego niż terytorium kraju państwa członkowskiego lub na terytorium państwa trzeciego, alternatywnie organizacja musi być uznana za taką przez państwo siedziby i przez Rzeczpospolitą Polską, w granicach i na warunkach ustalonych przez konwencje międzynarodowe ustanawiające takie organizacje lub przez umowy dotyczące ich siedzib – do celów służbowych tych organizacji;
 2. podmiot dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiada:
  • wypełnione odpowiednio na potrzeby podatku świadectwo zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str. 1 oraz L 290 z 20.10.2012, str. 1), zwane dalej „świadectwem”, dla tych towarów i usług, potwierdzone przez właściwe władze państwa, na którego terytorium podmioty wskazane w ust. 1 posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo;
  • zamówienie dotyczące towarów lub usług (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się świadectwo określone powyżej.

W związku z faktem, że Instytut, w ramach realizacji projektów badawczych, w tym projektu (...), spełni wskazane wyżej warunki, tzn. będzie świadczyć usługi lub dokonywać dostaw towarów na rzecz organizacji międzynarodowych, w szczególności A, oraz posiadać wymagane dokumenty (o których mowa w § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia, Instytut stoi na stanowisku, że powinien w odniesieniu do wykonywanych prac, będących przedmiotem zamówienia projektu, wystawiać faktury z zastosowaniem stawki VAT w wysokości 0%.

Ad. 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie przysługiwało mu uprawnienie do obniżenia pełnej kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w związku z wydatkami poniesionymi (w tym m.in. podatku wykazanego na fakturach VAT wystawionych przez podwykonawców i konsorcjantów) przy realizacji projektów badawczych na rzecz organizacji międzynarodowych, w tym A w związku z realizacją projektu (...).

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn.:

 • odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, oraz
 • gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego, w przedstawionym powyżej przypadku z zastosowaniem stawki 0%.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza natomiast możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy podkreślić, że możliwość odliczenia podatku naliczonego nie stanowi szczególnego przywileju dla podatnika, lecz jest jego podstawowym fundamentalnym uprawnieniem, wynikającym z samej konstrukcji podatku od wartości dodanej. System odliczeń podatku zmierza do całkowitego uwolnienia podatnika od obciążeń z tytułu VAT zapłaconego lub należnego w prowadzonej działalności. Wspólny system podatku od wartości dodanej zapewnia, że jakakolwiek działalność, bez względu na jej cel oraz rezultat o ile sama jest opodatkowana VAT, powinna być opodatkowana w sposób całkowicie neutralny (tj. poprzez możliwość odliczenia VAT ponoszonego na wcześniejszym etapie obrotu). Pozwala to na zachowanie zasady potrącalności, która powinna być na gruncie ustawy o VAT rozumiana możliwie najszerzej. Oznacza to, że zawsze ma ona zastosowanie przy nabyciu towarów dokonanym z zamiarem wykorzystania ich w działalności opodatkowanej.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Skoro Instytut, jako czynny podatnik podatku VAT, świadczy na rzecz organizacji międzynarodowych, w tym na rzecz A, usługi i dostarcza towary, w ramach projektu, to co do zasady wykonuje czynności opodatkowane. Jednak czynności te opodatkowane są stawką 0%, której praktycznym aspektem jest faktyczny brak opodatkowania czynności obłożonej taką stawką, przy zachowaniu jednakże prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z tymi czynnościami. Sprzedaż opodatkowana stawką 0% pozostaje bowiem sprzedażą opodatkowaną, pomimo braku faktycznego obciążenia fiskalnego.

Zatem, skoro towary i usługi, przy nabyciu których naliczono podatek VAT, będą wykorzystywane do prowadzenia działalności opodatkowanej, to Instytutowi będzie przysługiwać prawo do odliczenia w całości tego podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • prawidłowe – w zakresie stawki podatku dla dostawy towarów i świadczenia usług w ramach projektu na rzecz organizacji międzynarodowej – A;
 • nieprawidłowe – w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi przy realizacji projektu na rzecz organizacji międzynarodowej – A.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów (...).

Stawka podatku – na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub możliwość zwolnienia od podatku oraz określił warunki stosowania obniżonych stawek i zwolnień.

Jak stanowi art. 41 ust. 2 ustawy – dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W myśl art. 146d ust. 1 pkt 1 ustawy – minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia w okresie, o którym mowa w art. 146a, może obniżać stawki podatku do wysokości 0%, 5% lub 8% dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług albo dla części tych dostaw lub części świadczenia usług oraz określać warunki stosowania obniżonych stawek.

Zgodnie z brzmieniem § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2017 r., poz. 839, z późn. zm.) – zwanego rozporządzeniem – obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz organizacji międzynarodowych posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo:

 1. na terytorium innego niż terytorium kraju państwa członkowskiego,
 2. na terytorium państwa trzeciego

− uznanych za takie przez państwo siedziby i przez Rzeczpospolitą Polską, w granicach i na warunkach ustalonych przez konwencje międzynarodowe ustanawiające takie organizacje lub przez umowy dotyczące ich siedzib – do celów służbowych tych organizacji.

Na mocy § 8 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia – przepis ust. 1 stosuje się, pod warunkiem że podmiot dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiada:

 1. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 – wypełnione odpowiednio na potrzeby podatku świadectwo zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „świadectwem”, dla tych towarów i usług, potwierdzone przez właściwe władze państwa, na którego terytorium podmioty wskazane w ust. 1 pkt 1-4 posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo;
 2. zamówienie dotyczące towarów lub usług (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się świadectwo określone odpowiednio w pkt 1 i 1a.

Z powołanych przepisów § 8 rozporządzenia wynika, że stawka podatku w wysokości 0% ma zastosowanie wyłącznie po spełnieniu określonych warunków.

Po pierwsze, dostawa towarów lub świadczenie usług musi być dokonywane na rzecz organizacji międzynarodowych – posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego niż terytorium kraju państwa członkowskiego albo na terytorium państwa trzeciego – uznanych za takie przez państwo siedziby i przez Rzeczpospolitą Polską, w granicach i na warunkach ustalonych przez konwencje międzynarodowe ustanawiające takie organizacje lub przez umowy dotyczące ich siedzib. Ponadto dostawa towarów lub świadczenie usług musi być dokonywana do celów służbowych tych organizacji.

Po drugie, dla zastosowania obniżonej stawki podatku 0% koniecznym jest posiadanie przez podmiot dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy wypełnione odpowiednio na potrzeby podatku świadectwo zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, dla tych towarów i usług, potwierdzone przez właściwe władze państwa, na którego terytorium podmioty wskazane w ust. 1 pkt 1-4 posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo jak również zamówienia dotyczącego towarów lub usług (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się ww. świadectwo.

Niespełnienie łącznie wszystkich ww. warunków pozbawia podatnika dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi na rzecz organizacji międzynarodowych prawa do zastosowania stawki podatku w wysokości 0%.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Instytut bierze udział w realizacji różnorodnych projektów badawczych zlecanych przez organizacje międzynarodowe posiadające siedzibę w państwach członkowskich Unii Europejskiej innych niż Polska lub na terytorium państw trzecich. Obecnie Instytut przygotowuje się do realizacji projektu na zlecenie A pt. (...). Przedmiotem projektu będzie stworzenie systemu wspomagającego proces nawadniania upraw ziemniaka przy wykorzystaniu wyznaczonego wskaźnika wilgotności z użyciem zdjęć satelitarnych pozyskiwanych z (...). A jest uznawana za organizację międzynarodową przez państwo jej siedziby i przez Rzeczpospolitą Polską. W związku z zamówieniami składanymi przez organizację międzynarodową, każdorazowo w odniesieniu do danego kontraktu zleceniodawca (A) dostarcza Instytutowi następujące dokumenty:

 • wypełnione odpowiednio dla potrzeb podatku świadectwo zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str. 1 oraz L 290 z 20.10.2012, str. 1), potwierdzone przez właściwe władze państwa, na terytorium którego podmiot przekazujący świadectwo posiada siedzibę lub przedstawicielstwo, wskazujące, że towary przeznaczone są do celów służbowych tych organizacji;
 • zamówienie dotyczące towarów lub usług (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się dokument określony powyżej.

Wskazane wyżej świadectwo zwolnienia będzie potwierdzało, że dostawa towarów bądź świadczenie usług są realizowane na rzecz organizacji międzynarodowej posiadającej siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska lub na terytorium państwa trzeciego. Świadectwo to Instytut będzie uzyskiwał przed realizacją zlecenia.

Wątpliwości Instytutu dotyczą stawki podatku dla dostawy towarów i świadczenia usług w ramach projektu na rzecz organizacji międzynarodowej – A.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że dla dostawy towarów i świadczenia usług na rzecz organizacji międzynarodowej A zastosowanie znajdzie stawka podatku w wysokości 0%, ponieważ zostaną spełnione wszystkie przesłanki wskazane w § 8 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia, tj.:

 1. dostawa towarów i świadczenie usług będzie dokonywane dla celów służbowych organizacji międzynarodowej A posiadającej siedzibę na terytorium Włoch (uznanej za organizację międzynarodową przez państwo jej siedziby i przez Rzeczpospolitą Polską),
 2. Instytut będzie posiadał dokumenty, o których mowa § 8 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia.

Zgodnie z art. 2 pkt 31 ustawy – przez fakturę rozumie się dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Zasady wystawiania faktur regulują przepisy art. 106a-106q ustawy.

Stosownie do art. 106a pkt 1 ustawy – przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1a, w których usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego i faktura dokumentująca te transakcje nie jest wystawiana przez usługobiorcę lub nabywcę towarów w imieniu i na rzecz usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów.

Ponadto jak wynika z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy – podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Jak stanowi art. 106e ust. 1 pkt 1-15 ustawy – faktura powinna zawierać:

 1. datę wystawienia;
 2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
 6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 7. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 8. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 10. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 12. stawkę podatku;
 13. sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 14. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 15. kwotę należności ogółem.

Podsumowując, Instytut dokonując dostaw towarów i świadczenia usług w ramach projektu na rzecz organizacji międzynarodowej – A powinien dokumentować te świadczenia fakturą VAT z zastosowaniem stawki podatku w wysokości 0%.

Tym samym stanowisko Wnioskodawca w powyższym zakresie jest prawidłowe.

Przechodząc do wątpliwości Spółki związanych z prawem do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi przy realizacji projektu na rzecz organizacji międzynarodowej – A należy wskazać, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Należy podkreślić, że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Według art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powołanych przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie określone warunki:

 1. odliczenia dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług,
 2. towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług,
 3. faktura dokumentuje czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski, czyli została na niej wskazana kwota podatku.

Z opisu sprawy wynika, że Instytut jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W związku z realizacją projektu na rzecz A, Instytut nabędzie usługę skanningu gleby. Pozostałe koszty zaplanowane w budżecie projektu obejmują koszty wynagrodzeń pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadań badawczych, koszty operacyjne związane z badaniami oraz obligatoryjnymi spotkaniami konsorcjum (koszty transportu, koszty delegacji) i koszty pośrednie. W związku z realizacją projektu na rzecz A, Instytut będzie posiadał faktury na wszystkie zakupione usługi badawcze, jak również równoważne dokumenty księgowe dotyczące rozliczeń kosztów transportu, delegacji członków zespołu realizującego projekt oraz kosztów pośrednich. Instytut oświadczył, że nie wystąpią przesłanki zawarte w art. 88 ustawy, które pozbawią go prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W tym miejscu należy podkreślić, że ustawa daje prawo do odliczenia podatku naliczonego tylko z faktury dokumentującej nabycie towaru i/lub usługi – z której nabyciem podatek został naliczony i wykazany na tej fakturze.

Zatem wskazane przez Instytut dokumenty księgowe dotyczące rozliczeń kosztów transportu, delegacji członków zespołu realizującego projekt oraz kosztów pośrednich, które nie są fakturami w rozumieniu ustawy nie stanowią dokumentów uprawniających do odliczenia podatku naliczonego na nich wykazanego, zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a.

Natomiast w odniesieniu do nabywanych usług badawczych udokumentowanych fakturami z wykazanym na nich podatkiem naliczonym zostaną spełnione przesłanki uprawniające do odliczenia tego podatku, ponieważ Instytut jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a nabywane usługi badawcze będą wykorzystywane do świadczenia usług i dostaw towarów opodatkowanych podatkiem od towarów i usług na rzecz A.

Podsumowując, Instytut, zgodnie z art. 86 ustawy, będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jedynie w związku z nabytymi usługami badawczymi w celu realizacji projektu na rzecz organizacji międzynarodowej A i udokumentowanymi fakturami. Natomiast Instytut nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z poniesieniem innych wydatków nieudokumentowanych fakturami.

Tym samym oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie należy stwierdzić, że jest ono nieprawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.