Organizacje międzynarodowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to organizacje międzynarodowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
21
lut

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy towarów i świadczenia usług w ramach projektu na rzecz organizacji międzynarodowej oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi przy realizacji projektu na rzecz organizacji międzynarodowej.

Fragment:

Wskazane wyżej świadectwo zwolnienia będzie potwierdzało, że dostawa towarów bądź świadczenie usług są realizowane na rzecz organizacji międzynarodowej posiadającej siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska lub na terytorium państwa trzeciego. Świadectwo to Instytut będzie uzyskiwał przed realizacją zlecenia. Wątpliwości Instytutu dotyczą stawki podatku dla dostawy towarów i świadczenia usług w ramach projektu na rzecz organizacji międzynarodowej – A. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że dla dostawy towarów i świadczenia usług na rzecz organizacji międzynarodowej A zastosowanie znajdzie stawka podatku w wysokości 0%, ponieważ zostaną spełnione wszystkie przesłanki wskazane w § 8 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia, tj.: dostawa towarów i świadczenie usług będzie dokonywane dla celów służbowych organizacji międzynarodowej A posiadającej siedzibę na terytorium Włoch (uznanej za organizację międzynarodową przez państwo jej siedziby i przez Rzeczpospolitą Polską), Instytut będzie posiadał dokumenty, o których mowa § 8 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia. Zgodnie z art. 2 pkt 31 ustawy – przez fakturę rozumie się dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

2016
26
lis

Istota:

Czy dochody otrzymywane przez Wnioskodawczynię w związku z realizacją Umowy, finansowane ze środków Programów obejmujące wynagrodzenie zasadnicze oraz diety za oficjalne wyjazdy, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

W myśl lit. a) powołanego przepisu otrzymane środki winny pochodzić od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub Umowy zawartych z tymi podmiotami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy. Zdaniem Wnioskodawczyni, nie budzi wątpliwości, że w opisanym stanie faktycznym spełniona została przesłanka wskazana w art. 21 ust 1 pkt 46 lit. a) ustawy. Wnioskodawczyni otrzymuje wynagrodzenie od organizacji międzynarodowej pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przeznaczonych na realizację Programów. Uzyskiwane przez Wnioskodawczynię środki pochodzą z funduszu Programów i zostały przez organizację międzynarodową, tj. UNDP przeznaczone do realizacji Programów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie jej jednostronnej deklaracji. Fakt, że podstawą wypłaty wynagrodzenia jest łącząca Wnioskodawczynię z UNDP umowa nie uniemożliwia zastosowania zwolnienia podatkowego. Art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy wskazuje, że dochody podatnika podlegają zwolnieniu, jeżeli: pochodzą (...) ze środków bezzwrotnej pomocy, (...), przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub Umowy (...).

2016
17
kwi

Istota:

Opodatkowanie wynagrodzeń, diet za oficjalne wyjazdy pochodzących ze środków bezzwrotnej pomocy oraz opodatkowania zwróconych kosztów dobrowolnego ubezpieczenia społecznego (UNDP).

Fragment:

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli: pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem. W świetle ww. przepisów dochody podatników korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego w sytuacji, gdy spełnione są łącznie dwie przesłanki: środki finansowe pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych, międzynarodowych instytucji finansowych (...), w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy, prace wykonywane przez podatnika służą bezpośredniej realizacji celu określonego programem finansowanym z bezzwrotnej pomocy.

2016
17
kwi

Istota:

Opodatkowanie wynagrodzeń, diet za oficjalne wyjazdy pochodzących ze środków bezzwrotnej pomocy oraz opodatkowania zwróconych kosztów dobrowolnego ubezpieczenia społecznego (UNDP).

Fragment:

W niniejszej sprawie Skarżąca wskazała we wniosku o udzielenie interpretacji, że : realizuje, na podstawie umowy zawartej z organizacją międzynarodową, program pomocowy <...> (innowacje społeczne w Europie krajach CIS), w ramach powyższej umowy realizuje zadania związane z bezpośrednią merytoryczną obsługą programu, środki na realizację tego programu przyznane zostały przez organizację międzynarodową, z którą zawarła umowę, środki te przyznane zostały na podstawie jednostronnej deklaracji organizacji międzynarodowej, z którą następnie Skarżąca zawarła umowę. Oznacza to, że spełnione zostały przesłanki, od których zaistnienia uzależnione jest zastosowanie art. 21 ust. pkt 46 u.p.d.o.f. Wobec powyższego, stanowisko wrażone przez Ministra Finansów w zaskarżonej interpretacji Sąd uznał za wadliwe, przy czym wadliwość ta wynika z niewłaściwej wykładni art. 21 ust. pkt 46 lit. b) u.p.d.o.f. polegającej na przyjęciu, że zwolnienie o którym mowa w cytowanym artykule nie przysługuje, gdy umowa, na podstawie której podatnik otrzymuje dochody, została zawarta bezpośrednio pomiędzy podatnikiem a podmiotem prawa międzynarodowego, który uprzednio, na podstawie jednostronnej deklaracji, przyznał środki w ramach bezzwrotnej pomocy. Ocena specyficznej kwestii zwolnienia podatkowego przysługującego osobom wykonującym zadania w ramach programów UNDP jest jednolicie oceniania w orzecznictwie sądów, które wskazują, że osoby otrzymujące środki finansowe bezpośrednio od UNDP, są osobami realizującymi bezpośrednio cele programów pomocowych (tak np. wyrok WSA w Łodzi z 7 czerwca 2011 r., sygn.

2016
14
kwi

Istota:

Zakresie zastosowania stawki podatku dla dostawy sprzętu wojskowego na rzecz organizacji miedzynarodowej.

Fragment:

Zatem NSPA nie jest odrębną organizacją międzynarodową. W tym miejscu podkreślić należy, że stawka podatku w wysokości 0% ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy dostawa towarów dokonana jest dla celów służbowych organizacji międzynarodowych. Oznacza to, że preferencje podatkowe polegające na zastosowaniu obniżonej do wysokości 0% stawki podatku VAT przysługują tylko wtedy, gdy nabywane towary i usługi będą wykorzystywane do własnych celów organizacji międzynarodowej, służących wypełnianiu jej oficjalnych działań. Zastosowanie stawki podatku w wysokości 0% jest możliwe gdy towary lub usługi nabywane są w celu ich wykorzystywania w działaniach stanowiących cel NATO. Tymczasem, jak wynika z przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego, przedmiotowa dostawa towarów w postaci 1200 kompletów pistoletów ma być zrealizowana na terytorium Polski, ale zamawiającym jest NSPA - i co istotne - dostawa sprzętu wojskowego zostanie dokonana do jednostki podległej Ministerstwu Obrony Narodowej. Zatem NSPA nabywa sprzęt wojskowy wyszczególniony w „ wykazie sprzętu ” a następnie dostarcza go na potrzeby sił zbrojnych państw członkowskich NATO (w przedmiotowej sprawie – Polski).

2016
7
lut

Istota:

W przypadku świadczeń wykonywanych na rzecz organizacji międzynarodowej w ramach projektu ma prawo dokumentować wykonywane prace fakturą VAT z zastosowaniem stawki 0% a także ma prawo obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ustawy w związku z wydatkami poniesionymi przy realizacji ww. projektu, gdzie Wnioskodawca dokonuje zakupu specjalistycznej aparatury badawczej i innych materiałów wykorzystywanych wyłącznie w przedmiotowym projekcie, gdyż wydatki te będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Fragment:

Odnosząc powyższe regulacje na grunt przedmiotowej sprawy stwierdzić należy, że w sytuacji przedstawionej przez Wnioskodawcę – dla świadczenia usług na rzecz organizacji międzynarodowej z siedzibą w Holandii) zastosowanie znajdzie stawka podatku 0%, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, ponieważ jak sam Wnioskodawca wskazał we własnym stanowisku będzie spełniał warunki do zastosowania preferencyjnej stawki 0% tj. będzie świadczyć usługi na rzecz organizacji międzynarodowej oraz posiadać wymagane dokumenty, o których mowa w § 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. Dla udokumentowania przedmiotowych usług na rzecz organizacji międzynarodowej, Wnioskodawca powinien wystawić fakturę VAT, zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, gdzie stwierdza się, że podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem. Natomiast odnosząc się do prawa do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanych faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją Projektu stwierdzić należy, że podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy.

2015
1
gru

Istota:

W zakresie zastosowania stawki podatku 0% dla dostawy sprzętu wojskowego na rzecz organizacji międzynarodowej.

Fragment:

Zatem NSPA nie jest odrębną organizacją międzynarodową. W tym miejscu podkreślić należy, że stawka podatku w wysokości 0% ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy dostawa towarów dokonana jest dla celów służbowych organizacji międzynarodowych. Oznacza to, że preferencje podatkowe polegające na zastosowaniu obniżonej do wysokości 0% stawki podatku VAT przysługują tylko wtedy, gdy nabywane towary i usługi będą wykorzystywane do własnych celów organizacji międzynarodowej, służących wypełnianiu jej oficjalnych działań. Zastosowanie stawki podatku w wysokości 0% jest możliwe gdy towary lub usługi nabywane są w celu ich wykorzystywania w działaniach stanowiących cel N.. Tymczasem, jak wynika z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, przedmiotowa dostawa towarów ma być zrealizowana na terytorium Polski, ale zamawiającym jest NSPA - i co istotne - dostawa sprzętu wojskowego zostanie dokonana do jednostki podległej Ministerstwu Obrony Narodowej. Zatem NSPA nabywa sprzęt wojskowy wyszczególniony w „ wykazie sprzętu ” a następnie dostarcza go na potrzeby sił zbrojnych państw członkowskich N. (w przedmiotowej sprawie – Polski). Sytuacja taka wyklucza możliwość zastosowania stawki podatku w wysokości 0% na podstawie § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, ponieważ przedmiotowe towary nie będą wykorzystane do celów służbowych przez organizację międzynarodową (czyli w przedmiotowej sytuacji – N.).

2014
27
lis

Istota:

Zastosowania stawki podatku 0% dla dostawy karabinków szturmowych wraz z akcesoriami oraz granatników podwieszanych wraz z akcesoriami na rzecz organizacji międzynarodowej.

Fragment:

(...) organizacji międzynarodowej – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 13 czerwca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku 0% dla dostawy karabinków szturmowych wraz z akcesoriami oraz granatników podwieszanych wraz z akcesoriami na rzecz organizacji międzynarodowej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe: Sp. z o.o. (Wnioskodawca) przyjęła zamówienie na dostawę dla sił zbrojnych NATO: 185 szt. karabinków szturmowych wraz z akcesoriami; 155 szt. karabinków szturmowych wraz z akcesoriami, 45 szt. 40 mm granatników podwieszanych wraz z akcesoriami oraz 44 szt. 40 mm granatników podwieszanych wraz z akcesoriami. Przedmiotowa dostawa ma być zrealizowana na terytorium Polski, ale zamawiającym jest Agencja NATO z siedzibą w Luxemburgu dalej: Zamawiający. Dostawa ww. broni, zostanie dokonana na terytorium kraju do jednostki podległej Ministerstwu Obrony Narodowej. Zamawiający posiada w Luxemburgu status organizacji międzynarodowej, działającej w strukturach Paktu Północnoatlantyckiego, a przedmiotowa dostawa będzie dokonana w zakresie realizowanych zadań i funkcji jakie Zamawiający spełnia w strukturze organizacyjnej NATO oraz w granicach i na warunkach ustalonych dla tej organizacji w powołanej dalej umowie międzynarodowej.

2013
25
gru

Istota:

Czy otrzymane z Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO) stypendium podlega zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Podmiotami, których świadczenia mogą zostać uznane za bezzwrotną pomoc, są rządy państw obcych, organizacje międzynarodowe lub międzynarodowe instytucje finansowe. Enumeratywnie wymieniony w tym przepisie katalog ma charakter zamknięty. Oznacza to, że jedynie środki uzyskane od wymienionych w nim podmiotów mogą być - przy zachowaniu pozostałych warunków określonych w ustawie - wolne od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Bezzwrotna pomoc, o której mowa w tym przepisie, to pomoc udzielona przez podmioty prawa międzynarodowego, a więc podmioty, które posiadają prawa i obowiązki wynikające bezpośrednio z prawa międzynarodowego. Głównymi podmiotami prawa międzynarodowego są państwa. Organizacje międzynarodowe są drugim podstawowym uczestnikiem stosunków międzynarodowych. Powstały one jako forma współpracy międzynarodowej państw z przekształcenia konferencji międzyrządowych w trwałe związki oparte na umowie wielostronnej, których głównym zadaniem jest kształtowanie współpracy państw w różnych dziedzinach. Organizacje międzynarodowe dzielą się na: organizacje rządowe – tworzone przez państwa i działające na podstawie umów międzynarodowych; organizacje pozarządowe – związki, instytucje, stowarzyszenia powstałe na mocy porozumienia osób fizycznych z różnych państw, których międzynarodowy charakter jest odzwierciedlony w statucie.

2013
11
sie

Istota:

Zakres zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia otrzymanego w związku z pracą w Komisji Arbitrażowej

Fragment:

W zakresie pierwszej z ww. przesłanek należy wskazać, że co do zasady zostaje ona spełniona w przypadku, gdy środki finansowe pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków dokonywane jest za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy. Przy analizowaniu warunku określonego pod lit. a) cyt. przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ważne jest, aby w danej sytuacji faktycznie zostało zachowane kryterium pochodzenia środków pieniężnych, co oznacza, że ze zwolnienia z podatku dochodowego korzystają dochody podatnika, które bezpośrednio zostały sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Sekretarz Generalny NATO powołał Komisję Arbitrażową do rozstrzygnięcia sporu, wyznaczając Wnioskodawcę imiennie do jej składu. Organy NATO przyznały członkom komisja arbitrażowej honorarium za wykonaną pracę w zakresie rozstrzygnięcia sporu.