Organizacje | Interpretacje podatkowe

Organizacje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to organizacje. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT świadczonych usług organizacji kolonii dla dzieci w wielu szkolnym
Fragment:
Czy w odniesieniu do usług organizacji kolonii dla dzieci w wieku szkolnym Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a) ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko, że w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, w odniesieniu do usługi organizacji kolonii dla dzieci w wieku szkolnym – wykonywanych w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty – jednostka będzie korzystała ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a) ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem „ zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, wykonywane w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty ”. Usługę organizacji obozów Wnioskodawca prowadzi w obiektach wynajmowanych, zapewniając uczestnikom wyżywienie, ubezpieczenie, część rekreacyjną, sportową lub edukacyjną; jest odpowiedzialny za sprawy bytowe i wychowawcze dzieci. W tym celu zatrudnia odpowiedni personel. Usługi te świadczone przez Wnioskodawcę, wykonywane są w formach i zasadach określonych w systemie oświaty, a konkretnie na podstawie art. 92a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
2017
12
wrz

Istota:
W zakresie ustalenia stawki podatku dla świadczonych usług doradztwa informatycznego na rzecz organizacji międzynarodowej niebędącej podatnikiem
Fragment:
Podmiotem jest Europejska Organizacja Badań Jądrowych, organizacja międzynarodowa, zwana dalej Organizacją. Zgodnie z ratyfikowanym dnia 7 lipca 2006 r. protokołem o „ Przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych ”, sporządzonym w Genewie dnia 18 marca 2004 r., podpisanym przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 17 grudnia 2004 r., Organizacja posiada międzynarodową osobowość i zdolność prawną na terytoriach Państw-Stron powyższego protokołu (Dz. U. 2008.32.193). Jak wspomniano, siedziba Organizacji znajduje się w Genewie a jej status na terytorium Szwajcarii określa umowa między Szwajcarską Radą Federacyjną a Organizacją z dnia 11 czerwca 1955 r. Organizacja jest ustanowiona również we Francji, gdzie jej status określa umowa między rządem Republiki Francuskiej a Organizacją z dnia 13 września 1965 r. Oprócz tego pomiędzy Radą Federacyjną Konfederacji Szwajcarskiej a rządem Republiki Francuskiej zawarta jest konwencja z dnia 13 września 1965 r. w sprawie poszerzenia terenu zajmowanego przez Organizację na terytorium Francji. Na podstawie stosownych umów zawartych pomiędzy Organizacją a Szwajcarią, Organizacja nie podlega opodatkowaniu VAT w tym państwie bazując na art. 8.1 wspominanej wcześniej umowy między Szwajcarską Radą Federacyjną a Organizacją z dnia 11 czerwca 1955 r.
2016
5
gru

Istota:
Opodatkowanie honorariów autorskich wypłacanych przez organizację zbiorowego zarządzania.
Fragment:
Organizacja zbiorowego zarządzania w istotnym zakresie działa na rzecz twórców w ramach przymusowej reprezentacji wynikającej z woli ustawodawcy (w połączeniu z instytucją negotiorum gestio tj. z działaniem w cudzym imieniu, bez pełnomocnictwa, w interesie reprezentowanego mocodawcy). Wnioskodawcę wiąże z organizacją zbiorowego zarządzania wypłacającą mu honoraria autorskie stosunek prawny z mocy ustawy (art. 70 ust. 21 w zw. z ust. 3 Prawa autorskiego), na mocy którego organizacja zbiorowego zarządzania jest podmiotem, za pośrednictwem którego korzystający z utworu audiowizualnego wypłaca wynagrodzenie, o którym mowa w art. 70 ust. 21 Prawa autorskiego. Warunki dotyczące zarówno owego pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania, jak też zapłaty wynagrodzenia z jej pośrednictwem przez podmioty korzystające z utworu audiowizualnego wynikają z ustawy: art. 70 ust. 3 (przymusowe pośrednictwo zapłaty omawianego wynagrodzenia przez korzystającego z utworu audiowizualnego za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania), rozdział 12 (organizacja i funkcjonowanie organizacji zbiorowego zarządzania oraz zasady zbiorowego zarządzania i ochrona powierzonych im praw oraz wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy), art. 11016 (stosowanie wynagrodzenia wynikającego z zatwierdzonych tabel), z uwzględnieniem art. 70 ust. 4 Prawa autorskiego (możliwość ustalenia ryczałtowego stosownego wynagrodzenia m.in. za korzystanie z polskiego utworu audiowizualnego za granicą).
2014
22
sty

Istota:
Czy dochody uzyskane przez organizację z tytułu: składek członkowskich, działalności gospodarczej, sprzedaży części nieruchomości (budynek własny) są wolne od podatku na podstawie art. 17 ust 1 pkt 4, pkt 39 i pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z uwagi na przeznaczenie ich na działalność statutową?
Fragment:
Zgodnie z art. 2 ww. ustawy o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców przedsiębiorcy mogą, według wyboru, zrzeszać się w zawodowych samorządowych organizacjach: zrzeszeniach handlu i usług, zrzeszeniach transportu, innych organizacjach przedsiębiorców. Wnioskodawca spełnia ten warunek, gdyż – co jest bezsporne - został zawiązany i działa na podstawie ustawy z dnia ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców (Dz.U. Nr 35, poz. 194 ze zm.) (pierwotnie ustawa o samorządzie zawodowym niektórych podmiotów gospodarczych – tytuł zmieniony ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. Nr 121, poz. 770 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 1991 r. Nr 55, poz. 235 ze zm.). W przypadku Wnioskodawcy, celem jest zrzeszanie przedsiębiorców i pracodawców działających w szczególności w zakresie handlu i usług – § 1 Statutu. Fakt ten daje podstawy do przyjęcia stwierdzenia, że Zrzeszenie jest organizacją pracodawców, która działa na podstawie ustawy regulującej zawiązywanie takich organizacji, w tym przypadku chodzi o ustawę z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Tylko zaś organizacje pracodawców, które zostały zawiązane na podstawie przepisów ww. ustawy, mogą korzystać z tego zwolnienia.
2013
25
paź

Istota:
Opodatkowanie usług organizowania stoiska wystawowego na targach
Fragment:
Wnioskodawca świadczył, na terenie kraju wystawy, usługi polegające na organizacji stoiska wystawowego na targach, działań marketingowo-promocyjnych oraz organizacji pobytu uczestników wystawy, tj. zakwaterowanie, transport, logistyka, itp. Targi odbywały się na terytorium kraju trzeciego. W celu świadczenia usługi Spółka wynajmowała powierzchnie wystawienniczą od podmiotu mającego siedzibę na terytorium kraju trzeciego. Usługa polegała w szczególności na udostępnieniu powierzchni wystawienniczej zabudowanej, umieszczaniu informacji o wystawcy w katalogu targów, akredytacji firmy na targach, promocji wystawy na terenie kraju wystawy. Usługa świadczona była na rzecz polskiego podmiotu gospodarczego. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Jakie w opisanym stanie faktycznym jest miejsce świadczenia opisanych usług, świadczonych na terenie państwa trzeciego na rzecz polskiego podmiotu gospodarczego oraz jaką stawką podatku powinny być opodatkowane przedmiotowe usługi... W opinii Wnioskodawcy do określenia miejsca świadczenia usług polegających na organizacji stoiska wystawowego na targach, działań marketingowo-promocyjnych oraz organizacji pobytu uczestników wystawy (zakwaterowanie, transport, logistyka) w kraju trzecim, na rzecz polskiego podmiotu gospodarczego, zastosowanie znajduje zasada określona w art. 27 ust. 1 ww. ustawy (opodatkowanie według miejsca siedziby świadczącego usługę, stawka VAT 22%).
2011
1
cze

Istota:
Czy jeżeli kwota pieniężna wypłacana przez fundację na rzecz osoby fizycznej nie stanowi zapomogi, w rozumieniu art.21 ust.1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym, to stanowi ona darowizne i podlega podatkowi od spadków i darowizn?
Fragment:
(...) organizacji pożytku publicznego. Celem działania jest niesienie pomocy osobom chorym i szczególnie uzdolnionym, będącym w trudnej sytuacji materialnej, wspieranie szpitali i innych placówek medycznych, wychowawczych, oświatowych i opiekuńczych, podejmowanie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej, wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób mających utrudniony do niej dostęp, niesienie pomocy osobom biednym i instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym będącym w trudnej sytuacji materialnej. Majątek Fundacji pochodzi (w zasadniczej części) z uzyskanych darowizn, spadków, zapisów oraz środków uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych. W związku z prowadzoną działalnością, Fundacja otrzymuje od osób dotkniętych poważnymi trudno uleczalnymi chorobami, od osób oczekujących na drogie zabiegi medycznych oraz od osób biednych, będących w trudnej sytuacji materialnej itp., prośby o udzielenie pomocy finansowej. Z chwilą zgromadzenia odpowiednich zasobów pieniężnych, po podjęciu decyzji przez zarząd Fundacji, osoby ubiegające się o pomoc finansową zawierają z Fundacją umowę, w której określona zostaje .kwota przyznanej pomocy finansowej, termin jej wypłaty, sposób jej wypłaty (jednorazowo czy ratalnie), cel finansowania itp.
2011
1
kwi

Istota:
Pytanie podatnika dot. nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP dla zakładowej organizacji związkowej.
Fragment:
UZASADNIENIE Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Zakładowa Organizacja Związkowa jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Dział 1 Rubryka 3 - jednostki terenowe lub oddziały, pkt 11 Ogólnopolskiego Związku Zawodowego, który posiada osobowość prawną. Ponadto, jak wynika z zapisu art. 11 pkt 2 Statutu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego, osobowość prawną posiadają także podstawowe organizacje oraz organizacje regionalne. Zakładowa Organizacja Związkowa, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 23.05.1991r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001r. nr 79, poz.854 z późn. zm.), posiada osobowość prawną. Tym samym, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r., Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), jest obowiązana jako podmiot posiadający osobowość prawną do składania zeznań rocznych CIT-8. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004r. Nr 269, poz. 2681 z późn. zm.), osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz inne podmioty, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, a w szczególności zakłady (oddziały) osób prawnych oraz płatnicy podatków, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu i otrzymują numery identyfikacji podatkowej, zwane "NIP".
2011
1
mar

Istota:
Czy składka członkowska uiszczana przez podatnika zajmującego się jakością nauczania języka obcego na rzecz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia ds. Jakości Nauczania Języków Obcych stanowi koszt uzyskania przychodów?
Fragment:
Organu należy zaliczyć składkę członkowską zapłaconą przez Wasze Stowarzyszenie (...), która nie może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, z uwagi na fakt, że została wymieniona w art. 16 ust. 1 pkt 37 cytowanej wyżej ustawy o podatkudochodowym od osób prawnych (składka na rzecz organizacji, do której przynależność Podatnika nie jest obowiązkowa) i zwiększa ona dochód Stowarzyszenia, którego równowartość będzie korzystała ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 4, z zastrzeżeniem ust. 1a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. zwolnienia od podatku dochodowego dochodów w części przeznaczonej na cele statutowe w zakresie działalności naukowej i oświatowej, ponieważ przynależność Stowarzyszenia do (...) chociaż nieobowiązkowa jest koniecznym czynnikiem służącym realizacji zadań statutowych, między innymi wpływa na wzrost poziomu nauczania języka angielskiego w Polsce. Natomiast wydatek, który nie jest związany z celami statutowymi Stowarzyszenia oraz w świetle art. 16 ust. 1 ustawy nie jest zaliczany do kosztów uzyskania przychodów, będzie podlegał opodatkowaniu.
2011
1
lut

Istota:
Czy przekazanie środków finansowych przez organizację zawodową na rzecz nowotworzonej organizacji zawodowej spowoduje powstanie zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Nr 54, poz. 654 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004r., wolne od podatku są składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych – w części nie przeznaczonej na działalność gospodarczą. Mając na uwadze powołany przepis prawa podatkowego, w przedstawionym stanie faktycznym, uznać należy, iż przekazanie środków pieniężnych na rzecz nowotworzonej organizacji zawodowej nie powoduje powstania zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych po stronie przekazującej środki pieniężne.
2011
1
lut

Istota:
Według jakiej stawki należy opodatkować czynności: przygotowywania grobów ziemnych do pochówku, odprawiania nabożeństw żałobnych w kaplicy cmentarnej, chowanie zmarłych do grobów przy astyście księży, administrowanie grobami.
Fragment:
Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 1 zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do w/w ustawy poz. 10 symbol PKWiU 91 usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej nie sklasyfikowane. Natomiast zgodnie z przepisem art. 41 ust. 2 dla towarów i usług,wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%. Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, iż świadczy on usługi: przygotowania grobów ziemnych do pochówku; odprawianie nabożeństw żałobnych w kaplicy cmentarnej; chowanie zmarłych do grobów przy asyście księży; administrowanie grobami. Podatnik klasyfikuje swoją działalność w grupowaniu PKWiU jako usługi świadczone przez organizacje religijne(91.31), roboty murarskie PKWiU 45.25.50-00.00 oraz usługi związane z przeprowadzaniem pogrzebu lub kremacji oraz pielęgnacji grobów PKWiU 93.03.11-00.00. Wobec powyższego tut. organ podatkowy stwierdza, iż wskazane przez Stronę usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej nie sklasyfikowane (wyłącznie statutowe ) o symbolu PKWiU (91.31)są zwolnione od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 zał. 4 poz. 10 w/w ustawy, które mieszczą się w statutowej działalności parafii, podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług.Jednakże z powyższego zwolnienia, nie korzystają usługi związane z chowaniem zmarłych na cmentarzu parafialnym zaklasyfikowane wedle grupowania PKWiU (93.03) jako usługi: pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczanych łącznie z trumną lub urną.
2011
1
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Organizacje
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.