Organizacje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to organizacje. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
kwi

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu wydatków na realizację projektu unijnego.

Fragment:

Krajowy charakter to działania na terytorium Polski dotyczące informowania o działaniach poprawiających organizację rynku produktów rybołówstwa i akwakultury, w tym informowania o organizacji stoiska informacyjno-promocyjnego podczas międzynarodowych targów w dniach 25-27 kwietnia 2017 r. w środkach masowego przekazu, branżowych czasopismach, stronach internetowych wnioskodawców oraz spotkaniach organizowanych przez wnioskodawców. Uzyskane środki finansowe nie są środkami określonymi w § 7 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy od towarów i usług (Dz. U. nr 224, poz. 1799 z późn. zm.). Jako organizacja korzysta ze zwolnienia podmiotowego z tytułu art. 113.1 ustawy o VAT oraz z tytułu przeznaczenia dotacji na cele statutowe. Wnioskodawca nie dokonał także rejestracji VAT, jako czynny podatnik. Stowarzyszenie będzie ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów kwalifikowanych. Podatek VAT zapłacony w cenie nabytych towarów i usług przy realizacji zadania zalicza się do kosztów kwalifikowanych, gdy nie ma prawnych możliwości jego odzyskania. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z przytoczonym stanem przyszłym można stwierdzić, że Wnioskodawca (...)

2017
12
wrz

Istota:

Zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT świadczonych usług organizacji kolonii dla dzieci w wielu szkolnym

Fragment:

Czy w odniesieniu do usług organizacji kolonii dla dzieci w wieku szkolnym Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a) ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko, że w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, w odniesieniu do usługi organizacji kolonii dla dzieci w wieku szkolnym – wykonywanych w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty – jednostka będzie korzystała ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a) ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem „ zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, wykonywane w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty ”. Usługę organizacji obozów Wnioskodawca prowadzi w obiektach wynajmowanych, zapewniając uczestnikom wyżywienie, ubezpieczenie, część rekreacyjną, sportową lub edukacyjną; jest odpowiedzialny za sprawy bytowe i wychowawcze dzieci. W tym celu zatrudnia odpowiedni personel. Usługi te świadczone przez Wnioskodawcę, wykonywane są w formach i zasadach określonych w systemie oświaty, a konkretnie na podstawie art. 92a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

2016
5
gru

Istota:

W zakresie ustalenia stawki podatku dla świadczonych usług doradztwa informatycznego na rzecz organizacji międzynarodowej niebędącej podatnikiem

Fragment:

Podmiotem jest Europejska Organizacja Badań Jądrowych, organizacja międzynarodowa, zwana dalej Organizacją. Zgodnie z ratyfikowanym dnia 7 lipca 2006 r. protokołem o „ Przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych ”, sporządzonym w Genewie dnia 18 marca 2004 r., podpisanym przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 17 grudnia 2004 r., Organizacja posiada międzynarodową osobowość i zdolność prawną na terytoriach Państw-Stron powyższego protokołu (Dz. U. 2008.32.193). Jak wspomniano, siedziba Organizacji znajduje się w Genewie a jej status na terytorium Szwajcarii określa umowa między Szwajcarską Radą Federacyjną a Organizacją z dnia 11 czerwca 1955 r. Organizacja jest ustanowiona również we Francji, gdzie jej status określa umowa między rządem Republiki Francuskiej a Organizacją z dnia 13 września 1965 r. Oprócz tego pomiędzy Radą Federacyjną Konfederacji Szwajcarskiej a rządem Republiki Francuskiej zawarta jest konwencja z dnia 13 września 1965 r. w sprawie poszerzenia terenu zajmowanego przez Organizację na terytorium Francji. Na podstawie stosownych umów zawartych pomiędzy Organizacją a Szwajcarią, Organizacja nie podlega opodatkowaniu VAT w tym państwie bazując na art. 8.1 wspominanej wcześniej umowy między Szwajcarską Radą Federacyjną a Organizacją z dnia 11 czerwca 1955 r.

2014
22
sty

Istota:

Opodatkowanie honorariów autorskich wypłacanych przez organizację zbiorowego zarządzania.

Fragment:

Organizacja zbiorowego zarządzania w istotnym zakresie działa na rzecz twórców w ramach przymusowej reprezentacji wynikającej z woli ustawodawcy (w połączeniu z instytucją negotiorum gestio tj. z działaniem w cudzym imieniu, bez pełnomocnictwa, w interesie reprezentowanego mocodawcy). Wnioskodawcę wiąże z organizacją zbiorowego zarządzania wypłacającą mu honoraria autorskie stosunek prawny z mocy ustawy (art. 70 ust. 21 w zw. z ust. 3 Prawa autorskiego), na mocy którego organizacja zbiorowego zarządzania jest podmiotem, za pośrednictwem którego korzystający z utworu audiowizualnego wypłaca wynagrodzenie, o którym mowa w art. 70 ust. 21 Prawa autorskiego. Warunki dotyczące zarówno owego pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania, jak też zapłaty wynagrodzenia z jej pośrednictwem przez podmioty korzystające z utworu audiowizualnego wynikają z ustawy: art. 70 ust. 3 (przymusowe pośrednictwo zapłaty omawianego wynagrodzenia przez korzystającego z utworu audiowizualnego za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania), rozdział 12 (organizacja i funkcjonowanie organizacji zbiorowego zarządzania oraz zasady zbiorowego zarządzania i ochrona powierzonych im praw oraz wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy), art. 11016 (stosowanie wynagrodzenia wynikającego z zatwierdzonych tabel), z uwzględnieniem art. 70 ust. 4 Prawa autorskiego (możliwość ustalenia ryczałtowego stosownego wynagrodzenia m.in. za korzystanie z polskiego utworu audiowizualnego za granicą).

2013
25
paź

Istota:

Czy dochody uzyskane przez organizację z tytułu: składek członkowskich, działalności gospodarczej, sprzedaży części nieruchomości (budynek własny) są wolne od podatku na podstawie art. 17 ust 1 pkt 4, pkt 39 i pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z uwagi na przeznaczenie ich na działalność statutową?

Fragment:

Zgodnie z art. 2 ww. ustawy o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców przedsiębiorcy mogą, według wyboru, zrzeszać się w zawodowych samorządowych organizacjach: zrzeszeniach handlu i usług, zrzeszeniach transportu, innych organizacjach przedsiębiorców. Wnioskodawca spełnia ten warunek, gdyż – co jest bezsporne - został zawiązany i działa na podstawie ustawy z dnia ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców (Dz.U. Nr 35, poz. 194 ze zm.) (pierwotnie ustawa o samorządzie zawodowym niektórych podmiotów gospodarczych – tytuł zmieniony ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. Nr 121, poz. 770 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 1991 r. Nr 55, poz. 235 ze zm.). W przypadku Wnioskodawcy, celem jest zrzeszanie przedsiębiorców i pracodawców działających w szczególności w zakresie handlu i usług – § 1 Statutu. Fakt ten daje podstawy do przyjęcia stwierdzenia, że Zrzeszenie jest organizacją pracodawców, która działa na podstawie ustawy regulującej zawiązywanie takich organizacji, w tym przypadku chodzi o ustawę z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Tylko zaś organizacje pracodawców, które zostały zawiązane na podstawie przepisów ww. ustawy, mogą korzystać z tego zwolnienia.

2011
1
cze

Istota:

Opodatkowanie usług organizowania stoiska wystawowego na targach

Fragment:

Wnioskodawca świadczył, na terenie kraju wystawy, usługi polegające na organizacji stoiska wystawowego na targach, działań marketingowo-promocyjnych oraz organizacji pobytu uczestników wystawy, tj. zakwaterowanie, transport, logistyka, itp. Targi odbywały się na terytorium kraju trzeciego. W celu świadczenia usługi Spółka wynajmowała powierzchnie wystawienniczą od podmiotu mającego siedzibę na terytorium kraju trzeciego. Usługa polegała w szczególności na udostępnieniu powierzchni wystawienniczej zabudowanej, umieszczaniu informacji o wystawcy w katalogu targów, akredytacji firmy na targach, promocji wystawy na terenie kraju wystawy. Usługa świadczona była na rzecz polskiego podmiotu gospodarczego. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Jakie w opisanym stanie faktycznym jest miejsce świadczenia opisanych usług, świadczonych na terenie państwa trzeciego na rzecz polskiego podmiotu gospodarczego oraz jaką stawką podatku powinny być opodatkowane przedmiotowe usługi... W opinii Wnioskodawcy do określenia miejsca świadczenia usług polegających na organizacji stoiska wystawowego na targach, działań marketingowo-promocyjnych oraz organizacji pobytu uczestników wystawy (zakwaterowanie, transport, logistyka) w kraju trzecim, na rzecz polskiego podmiotu gospodarczego, zastosowanie znajduje zasada określona w art. 27 ust. 1 ww. ustawy (opodatkowanie według miejsca siedziby świadczącego usługę, stawka VAT 22%).

2011
1
kwi

Istota:

Czy jeżeli kwota pieniężna wypłacana przez fundację na rzecz osoby fizycznej nie stanowi zapomogi, w rozumieniu art.21 ust.1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym, to stanowi ona darowizne i podlega podatkowi od spadków i darowizn?

Fragment:

(...) organizacji pożytku publicznego. Celem działania jest niesienie pomocy osobom chorym i szczególnie uzdolnionym, będącym w trudnej sytuacji materialnej, wspieranie szpitali i innych placówek medycznych, wychowawczych, oświatowych i opiekuńczych, podejmowanie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej, wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób mających utrudniony do niej dostęp, niesienie pomocy osobom biednym i instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym będącym w trudnej sytuacji materialnej. Majątek Fundacji pochodzi (w zasadniczej części) z uzyskanych darowizn, spadków, zapisów oraz środków uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych. W związku z prowadzoną działalnością, Fundacja otrzymuje od osób dotkniętych poważnymi trudno uleczalnymi chorobami, od osób oczekujących na drogie zabiegi medycznych oraz od osób biednych, będących w trudnej sytuacji materialnej itp., prośby o udzielenie pomocy finansowej. Z chwilą zgromadzenia odpowiednich zasobów pieniężnych, po podjęciu decyzji przez zarząd Fundacji, osoby ubiegające się o pomoc finansową zawierają z Fundacją umowę, w której określona zostaje .kwota przyznanej pomocy finansowej, termin jej wypłaty, sposób jej wypłaty (jednorazowo czy ratalnie), cel finansowania itp.

2011
1
mar

Istota:

Pytanie podatnika dot. nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP dla zakładowej organizacji związkowej.

Fragment:

UZASADNIENIE Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Zakładowa Organizacja Związkowa jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Dział 1 Rubryka 3 - jednostki terenowe lub oddziały, pkt 11 Ogólnopolskiego Związku Zawodowego, który posiada osobowość prawną. Ponadto, jak wynika z zapisu art. 11 pkt 2 Statutu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego, osobowość prawną posiadają także podstawowe organizacje oraz organizacje regionalne. Zakładowa Organizacja Związkowa, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 23.05.1991r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001r. nr 79, poz.854 z późn. zm.), posiada osobowość prawną. Tym samym, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r., Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), jest obowiązana jako podmiot posiadający osobowość prawną do składania zeznań rocznych CIT-8. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004r. Nr 269, poz. 2681 z późn. zm.), osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz inne podmioty, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, a w szczególności zakłady (oddziały) osób prawnych oraz płatnicy podatków, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu i otrzymują numery identyfikacji podatkowej, zwane "NIP".

2011
1
lut

Istota:

Czy składka członkowska uiszczana przez podatnika zajmującego się jakością nauczania języka obcego na rzecz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia ds. Jakości Nauczania Języków Obcych stanowi koszt uzyskania przychodów?

Fragment:

Organu należy zaliczyć składkę członkowską zapłaconą przez Wasze Stowarzyszenie (...), która nie może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, z uwagi na fakt, że została wymieniona w art. 16 ust. 1 pkt 37 cytowanej wyżej ustawy o podatkudochodowym od osób prawnych (składka na rzecz organizacji, do której przynależność Podatnika nie jest obowiązkowa) i zwiększa ona dochód Stowarzyszenia, którego równowartość będzie korzystała ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 4, z zastrzeżeniem ust. 1a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. zwolnienia od podatku dochodowego dochodów w części przeznaczonej na cele statutowe w zakresie działalności naukowej i oświatowej, ponieważ przynależność Stowarzyszenia do (...) chociaż nieobowiązkowa jest koniecznym czynnikiem służącym realizacji zadań statutowych, między innymi wpływa na wzrost poziomu nauczania języka angielskiego w Polsce. Natomiast wydatek, który nie jest związany z celami statutowymi Stowarzyszenia oraz w świetle art. 16 ust. 1 ustawy nie jest zaliczany do kosztów uzyskania przychodów, będzie podlegał opodatkowaniu.

2011
1
lut

Istota:

Czy przekazanie środków finansowych przez organizację zawodową na rzecz nowotworzonej organizacji zawodowej spowoduje powstanie zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Nr 54, poz. 654 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004r., wolne od podatku są składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych – w części nie przeznaczonej na działalność gospodarczą. Mając na uwadze powołany przepis prawa podatkowego, w przedstawionym stanie faktycznym, uznać należy, iż przekazanie środków pieniężnych na rzecz nowotworzonej organizacji zawodowej nie powoduje powstania zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych po stronie przekazującej środki pieniężne.