Organizacja Narodów Zjednoczonych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Organizacja Narodów Zjednoczonych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
7
lip

Istota:

Czy dochody otrzymywane przez Wnioskodawczynię w związku z realizacją umów i finansowane ze środków programu podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Wnioskodawczyni zawarła umowy z Organizacją Narodów Zjednoczonych na świadczenie usług konsultacyjnych. Przedmiotem ww. umów jest realizacja obowiązków koordynatora wdrożenia strategii opracowanej na potrzeby projektu. Zakres obowiązków obejmuje również wdrożenie planu strategicznego dla projektu na lata 2017-2021. Polska przystąpiła do programu w wyniku zawartej umowy między ONZ, a rządem Polski, reprezentowanym przez ministra właściwego ds. transportu. Wstępne wsparcie finansowe dla programu zapewnił Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Aktualnie kraje członkowskie odprowadzają roczne składki na cele projektu w ramach umowy funduszu powierniczego. Roczne i długoterminowe plany działania są ustalane przez komitet sterujący (delegaci państw członkowskich), a prace wykonuje personel biurowy Projektu, grupy robocze, grupy eksperckie ad hoc oraz, gdy wymagają tego zewnętrzni konsultanci, w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi. Umowy, o których mowa zawarto pomiędzy osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, a ONZ Europejską Komisją Gospodarczą z siedzibą w Genewie w formie indywidualnego kontraktu na realizację zadań w ramach ustalonego programu realizowanego przez ONZ z bezzwrotnej pomocy.

2017
3
sty

Istota:

Wynagrodzenie zasadnicze, zwrot kosztów ubezpieczenia społecznego oraz diety za oficjalne wyjazdy nie korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

(...) Organizacji Narodów Zjednoczonych – Programem Narodów Zjednoczonych ds. rozwoju z siedzibą w Nowym Jorku (UNDP), to stanowi to przesłankę wyłączającą możliwość zastosowania przedmiotowego zwolnienia, bowiem w zaistniałym stanie faktycznym pomoc finansowa otrzymanych dochodów nie została przyznana na podstawie jednostronnej deklaracji (tutaj rządu Stanów Zjednoczonych) lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub (od 1 stycznia 2010 r.) agencje wykonawcze ”. Istota przedmiotowej sprawy sprowadzała się do ustalenia, czy środki otrzymywane przez skarżącą finansowane ze środków ponoszonych przy realizacji projektów w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju z siedzibą w Nowym Jorku (UNDP) można uznać za pochodzące ze źródeł zagranicznych, a w konsekwencji, więc czy korzysta ono ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.f., biorąc pod uwagę, że UNDP finansowany jest ze środków bezzwrotnej pomocy pochodzących z Organizacji Narodów Zjednoczonych. Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) jest agendą ONZ, która tworzy globalną sieć na rzecz rozwoju w 166 krajach świata.

2011
1
paź

Istota:

Czy dochody otrzymywane przez Wnioskodawczynię w związku z realizacją Umowy i finansowane ze środków programu pomocowego obejmujące wynagrodzenie zasadnicze, zwrot kosztów ubezpieczenia społecznego oraz diety za oficjalne wyjazdy, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawczyni zawarła ze stanowiącym organ zależny Organizacji Narodów Zjednoczonych – Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju z siedzibą w Nowym Jorku (dalej jako: UNDP) umowę dotyczącą wykonywania pracy polegającej na realizacji programu Social Innovation in Europe and CIS (Innowacje społeczne w Europie krajach CIS) na stanowisku Specjalista (dalej jako: Umowa). Program Social lnnovation in Europe and CIS (dalej jako: Program) realizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ze środków Organizacji Narodów Zjednoczonych – Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju z siedzibą w Nowym Jorku (dalej jako: UNDP). Środki finansowe na realizację Programu zostały przyznane na podstawie jednostronnej deklaracji UNDP. Przy czym zarówno Organizacja Narodów Zjednoczonych jak i UNDP nie są organami Stanów Zjednoczonych Ameryki czy też podmiotami prawa prywatnego działającym na jego terytorium. Organizacja Narodów Zjednoczonych i działające w jej systemie samodzielne agendy (w tym i UNDP) jest odrębnym podmiotem prawa międzynarodowego niezależnym od Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i nie może być z tym państwem utożsamiana. Status prawny UNDP powoduje, iż w stosunku do Umowy nie stosuje się postanowień polskiego prawa pracy.

2011
1
maj

Istota:

Czy otrzymywane środki z United Nations Joint Pension Fund (Jednolity Fundusz Emerytalny Organizacji Narodów Zjednoczonych) są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

Fragment:

Z informacji zawartych we wniosku wynika natomiast, że utworzony przez ONZ Fundusz nie ma charakteru ubezpieczenia dodatkowego, lecz stanowi, jeżeli nie jedyne, to podstawowe źródło wypłacanych świadczeń emerytalnych i rentowych.Ponadto, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 82 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są uposażenia funkcjonariuszy Organizacji Narodów Zjednoczonych, organizacji wyspecjalizowanych oraz innych międzynarodowych instytucji i organizacji, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem i których statuty przewidują zwolnienie od podatku wypłacanych przez nie uposażeń, jeżeli funkcjonariusze znajdują się w wykazie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przepis ten stanowi odzwierciedlenie normy prawa międzynarodowego i zwalnia z opodatkowania jedynie uposażenia funkcjonariuszy OZN, co z braku innego zwolnienia od opodatkowania zawartego w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych odnoszącego się do świadczeń przekazywanych przez ONZ oznacza, że wszelkie inne świadczenia niebędące uposażeniami, tj. m.in. świadczenia emerytalne i rentowe, w szczególności, gdy wypłacane są innym, niż funkcjonariusze ONZ, osobom, tj. byłemu funkcjonariuszowi, jego małżonkowi lub dziecku, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W związku z brakiem podstaw prawnych do zwolnienia od opodatkowania otrzymywanych przez Pana świadczeń z United Nations Joint Pension Fund, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uprzejmie informuje, że przedmiotowe świadczenia stanowią dochód w rozumieniu art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ww. ustawy.

2011
1
kwi

Istota:

Czy wynagrodzenie za usługi konsultacyjne otrzymane z Programu Narodów Zjednoczonych korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego?

Fragment:

Zgodnie z umową pieniądze na wynagrodzenie wnioskodawcy pochodzi z Organizacji Narodów Zjednoczonych - uniwersalnej organizacji międzynarodowej. Wobec powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie uznaje, że w przedmiotowej sprawie zostały spełnione przesłanki do zwolnienia dochodów wnioskodawcy od podatku dochodowego w zakresie realizacji projektu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

2011
1
kwi

Istota:

Czy wynagrodzenie wypłacone przez Organizację Narodów Zjednoczonych - UNDP z tytułu bezpośredniej realizacji programu pomocowego ze środków bezzwrotnej pomocy w programie promującym rozwój polskiej wsi jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

Urzędu 04.07.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia wypłacanego przez Program Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju - UNDP z tytułu bezpośredniej realizacji programu pomocowego ze środków bezzwrotnej pomocy w programie promującym rozwój polskiej wsi - jest prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Wnioskiem złożonym do tut. Urzędu w dniu 4 lipca 2006 r. Pani X zwróciła się z prośbą o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: W dniu 01 czerwca 2006 r. zawarła Pani umowę typu Serwice Contract na czas określony z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (United Nations Development Programme - UNDP). Na podstawie tej umowy wykonuje Pani pracę na stanowisku "koordynator Regionalny Programu", związaną z bezpośrednią realizacją programu pomocowego ze środków bezzwrotnej pomocy w programie promującym rozwój polskiej wsi. Nadmieniła Pani, ze Projekty te są realizowane na terenie Polski, zaś wynagrodzenie wypłacane jest ze środków pochodzących z zagranicy. Stanowisko wnioskodawcy: dochody uzyskane na podstawie ww. umowy z tytułu bezpośredniej realizacji programu pomocowego ze środków bezzwrotnej pomocy w programie promującym rozwój polskiej wsi - wolne są od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2011
1
kwi

Istota:

Czy United Nations Joint Pension Fund (UNJ), The United Nations World Food Programme (WFP) oraz WTO Pension Plan podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego w Polsce i w związku z powyższym na Banku nie ciążą obowiązki płatnika w zakresie poboru podatku od przychodów (dochodów) określonych w art. 21 i 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Nr 4, poz. 25), których Polska jest stroną, dochody Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz organizacji wyspecjalizowanych zwolnione są od wszelkich podatków bezpośrednich. Ze stanu faktycznego przedstawionego w sprawie wynika, że wszelkie środki United Nations Joint Pension Fund (UNJ) są środkami ONZ i stanowią ich integralną część. Także The United Nations World Food Programme (WFP) jest częścią systemu Narodów Zjednoczonych a przychody WFP są de facto uzyskiwane przez ONZ. WTO Pension Plan jest natomiast częścią organizacyjną WTO i nie posiada oddzielnej osobowości prawnej. Biorąc pod uwagę powyższe, Minister Finansów stwierdza, iż dochody uzyskiwane na terytorium RP przez United Nations Joint Pension Fund (UNJ) oraz The United Nations World Food Programme (WFP) podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie Konwencji z dnia 13 lutego 1946 r. dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych oraz Konwencji z dnia 21 listopada 1947 r. o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych. WTO Pension Plan podlega natomiast zwolnieniu na podstawie wymienionej Konwencji z dnia 21 listopada 1947 r. o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych w związku z postanowieniami art.

2011
1
kwi

Istota:

Czy dochody uzyskane przeze mnie w roku 2005 z tytułu kontraktu z biurem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ( UNDP ) w Warszawie, na realizację zadania w ramach programu realizowanego w Polsce przez Organizację Narodów Zjednoczonych, finansowanego z bezzwrotnej pomocy, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) Organizację Narodów Zjednoczonych, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych U Z A S A D N I E N I E W dniu .............. 2006 r. wpłynął do tutejszego Urzędu Pani wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, który zawierał następujące pytanie: czy dochody uzyskane przeze mnie w roku 2005 z tytułu kontraktu z biurem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ( UNDP ) w Warszawie, na realizację zadania w ramach programu realizowanego w Polsce przez Organizację Narodów Zjednoczonych, finansowanego z bezzwrotnej pomocy, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych Stan faktyczny : W dniu .... maja 2005 roku Pani ......... zawarła kontrakt z biurem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w Warszawie ( United Nations Development Programme) mającym siedzibę w Warszawie na realizację zadania w ramach programu realizowanego w Polsce przez Organizację Narodów Zjednoczonych, na czas od ....... 2005 r. do ....... 2005 r. Była Pani zatrudniona przy wdrażaniu projektu "Wzmacnianie zdolności zarządczych policji", który realizowany jest na terenie Polski, a zakres wykonywanej przez Panią pracy dotyczył konsultacji przy wdrażaniu systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001 w jednostce policji - Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej.

2011
1
mar

Istota:

Czy organizacja międzynarodowa Food Agriculture Organization of the United Nations, tj. Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) jest zwolniona z opodatkowania, więc na Banku wypłacającym należności z tytułów z art. 21 i 22 updop (m. in. odsetki od depozytów) nie ciążą obowiązki płatnika poboru zryczałtowanego podatku?

Fragment:

Każde państwo będące już Stroną niniejszej konwencji będzie mogło następnie notyfikować Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, że zobowiązuje się stosować postanowienia niniejszej konwencji do jednej lub kilku innych organizacji wyspecjalizowanych. Notyfikacja ta nabierze mocy w dniu otrzymania jej przez Sekretarza Generalnego.”. W imieniu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej Rada Państwa uznała postanowienia Konwencji ONZ z dnia 21/11//1947 r.; oświadczyła, że postanawia przystąpić do tej konwencji oraz przyrzeka, że będzie ona niezmiennie zachowywana. Na podstawie wyżej wymienionego §43 Konwencji ONZ z dnia 21/11//1947 r. Polska Rzeczpospolita Ludowa zobowiązała się stosować jej postanowienia w stosunku do następujących organizacji wyspecjalizowanych: 1. Międzynarodowej Organizacja Pracy (MOP, ILO) 2. Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) 3. Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) 4. Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) 5. Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 6. Światowego Związku Pocztowego (UPU) 7. Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) 8. Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) 9. Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) 10. Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW, IMF) (oświadczenie rządowe z dnia 22 maja 1990 r.