Organizacja Narodów Zjednoczonych | Interpretacje podatkowe

Organizacja Narodów Zjednoczonych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Organizacja Narodów Zjednoczonych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy dochody otrzymywane przez Wnioskodawczynię w związku z realizacją Umowy i finansowane ze środków programu pomocowego obejmujące wynagrodzenie zasadnicze, zwrot kosztów ubezpieczenia społecznego oraz diety za oficjalne wyjazdy, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) jako: Program) realizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ze środków Organizacji Narodów Zjednoczonych – Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju z siedzibą w Nowym Jorku (dalej jako: UNDP). Środki finansowe na realizację Programu zostały przyznane na podstawie jednostronnej deklaracji UNDP. Przy czym zarówno Organizacja Narodów Zjednoczonych jak i UNDP nie są organami Stanów Zjednoczonych Ameryki czy też podmiotami prawa prywatnego działającym na jego terytorium. Organizacja Narodów Zjednoczonych i działające w jej systemie samodzielne agendy (w tym i UNDP) jest odrębnym podmiotem prawa międzynarodowego niezależnym od Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i nie może być z tym państwem utożsamiana. Status prawny UNDP powoduje, iż w stosunku do Umowy nie stosuje się postanowień polskiego prawa pracy. Umowa nie może być, zatem uzupełniana innymi przepisami bądź uregulowaniami prawa krajowego. W konsekwencji Umowa samodzielnie określa (...)
2011
1
paź

Istota:
Czy otrzymywane środki z United Nations Joint Pension Fund (Jednolity Fundusz Emerytalny Organizacji Narodów Zjednoczonych) są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
Fragment:
(...) DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 20 marca 2007 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie orzeka - zmienić postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Praga z 27 lutego 2007 r. Nr 1434/SD-DF/415/90/AP/06 w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej jego uzasadnienia. UZASADNIENIE Dnia 1 grudnia 2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Praga wpłynął Pana wniosek w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w związku ze śmiercią w 2006 r. żony stał się Pan osobą uprawnioną do otrzymywania środków zgromadzonych w Programie Emerytalnym ONZ, tj. świadczenia dla wdowca oraz świadczenia na dziecko. Pana zmarła małżonka, zatrudniona w okresie od 19 lipca 1999 r. do 27 kwietnia (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy wynagrodzenie za usługi konsultacyjne otrzymane z Programu Narodów Zjednoczonych korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego?
Fragment:
(...) otrzymanego z Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ( UNDP) , Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie potwierdza stanowisko wnioskodawcy i uznaje je za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Stan faktyczny sprawy przedstawiony przez wnioskodawcę: Wnioskodawca jako konsultant dla Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju realizuje projekt EQUAL Rodzic-Pracownik. Rozwój zawodowy rodziców w czasie urlopu wychowawczego. Na podstawie dokumentu potwierdzającego wykonanie usługi Organizacja Narodów Zjednoczonych płaci wynagrodzenie. Czy wynagrodzenie to korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego ? Stanowisko w sprawie: Zdaniem wnioskodawcy wynagrodzenie to korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ocena prawna stanowiska: Na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych / Dz. U. z 2000r., nr 14, poz. 176 z późn. zm./ wolne (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy wynagrodzenie wypłacone przez Organizację Narodów Zjednoczonych - UNDP z tytułu bezpośredniej realizacji programu pomocowego ze środków bezzwrotnej pomocy w programie promującym rozwój polskiej wsi jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie przepisów art. 14a § 1, 3 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst w Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sokołowie Podlaskim stwierdza, że stanowisko Pani X przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2006 r.(data wpływu do tut. Urzędu 04.07.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia wypłacanego przez Program Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju - UNDP z tytułu bezpośredniej realizacji programu pomocowego ze środków bezzwrotnej pomocy w programie promującym rozwój polskiej wsi - jest prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Wnioskiem złożonym do tut. Urzędu w dniu 4 lipca 2006 r. Pani X zwróciła się z prośbą o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy United Nations Joint Pension Fund (UNJ), The United Nations World Food Programme (WFP) oraz WTO Pension Plan podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego w Polsce i w związku z powyższym na Banku nie ciążą obowiązki płatnika w zakresie poboru podatku od przychodów (dochodów) określonych w art. 21 i 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień innych ratyfikowanych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, Minister Finansów uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wnioskuw sprawie dotyczącej opodatkowania dochodów uzyskiwanych na terytorium Polski przez United Nations Joint Pension Fund(UNJ), The United Nations World Food Programme (WFP) oraz WTO Pension Plan. Uzasadnienie Z treści złożonego wniosku wynika, że Bank X w ramach prowadzonej działalności podejmuje współpracę z różnymi organizacjami o statusie międzynarodowym. W związku z tą współpracą Bank dokonuje wypłat na rzecz tych organizacji np. odsetek oraz innych płatności opodatkowanych zgodnie z art. 21 i 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Bank zwraca się z prośbą o udzielenie (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy dochody uzyskane przeze mnie w roku 2005 z tytułu kontraktu z biurem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ( UNDP ) w Warszawie, na realizację zadania w ramach programu realizowanego w Polsce przez Organizację Narodów Zjednoczonych, finansowanego z bezzwrotnej pomocy, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz.60 z późn. zm. ), art.21 ust.1 pkt.46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 r. Nr. 14, poz. 176 z późn. zm) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia .........2006 roku ( data wpływu do Urzędu ....... 2006 roku), uzupełnionego w dniu ........ 2006 r. (data wpływu do Urzędu ........ 2006 roku) w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego p o s t a n o w i ł podzielić Pani stanowisko, że dochody uzyskane przez Panią w 2005 roku z tytułu zatrudnienia jako konsultant przy wdrażaniu projektu "Wzmacnianie zdolności zarządczych policji",w ramach programu realizowanego w Polsce przez Organizację Narodów Zjednoczonych, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy organizacja międzynarodowa Food Agriculture Organization of the United Nations, tj. Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) jest zwolniona z opodatkowania, więc na Banku wypłacającym należności z tytułów z art. 21 i 22 updop (m. in. odsetki od depozytów) nie ciążą obowiązki płatnika poboru zryczałtowanego podatku?
Fragment:
(...) 443). Zgodnie z §9 (artykuł III Majątek , fundusze i aktywa) Konwencji ONZ z dnia 21/11//1947 r.: „Organizacje wyspecjalizowane, ich aktywa, dochody i innego rodzaju majątek są: a) zwolnione od wszelkich podatków bezpośrednich; rozumie się jednak, że organizacje wyspecjalizowane nie będą domagały się zwolnienia od tych podatków, które w rzeczywistości są jedynie opłatami za świadczenia usług użyteczności publicznej (...)”. W związku z powyższym uznać należy, iż Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) jako organizacja wyspecjalizowana ONZ, w stosunku do której Polska zobowiązała się stosować postanowienia Konwencji ONZ z dnia 21/11//1947 r. jest zwolniona z wszelkich podatków bezpośrednich i w związku z powyższym na Banku jako podmiocie wypłacającym należności z tytułów określonych m. in. w art. 21 i 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie ciążą obowiązki płatnika związane z poborem (...)
2011
1
mar
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.