IPTPP1/4512-283/15-4/AK | Interpretacja indywidualna

Uznanie jednostki budżetowej za odrębnego od województwa podatnika podatku od towarów i usług oraz opodatkowanie podatkiem VAT prac scaleniowych i wymiennych
IPTPP1/4512-283/15-4/AKinterpretacja indywidualna
  1. jednostka budżetowa
  2. organ władzy publicznej
  3. powiat
  4. usługi geodezyjne
  5. zadania publiczne
  6. świadczenie usług
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2015 r. (data wpływu 18 maja 2015r.) uzupełnionym pismem z dnia 10 lipca 2015r. (data wpływu 15 lipca 2015r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania jednostki budżetowej za podatnika podatku od towarów i usług w zakresie czynności scaleniowo-wymiennych i opodatkowania podatkiem VAT tych czynności - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania jednostki budżetowej za podatnika podatku od towarów i usług w zakresie czynności scaleniowo-wymiennych i opodatkowania podatkiem VAT tych czynności.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 10 lipca 2015 r. (data wpływu 15 lipca 2015r.) o skorelowanie wszystkich danych Wnioskodawcy oraz doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Na podstawie uchwały Nr ... Sejmiku Województwa z dnia ..... Wojewódzkie Biuro Geodezji zostało przekształcone z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową o tej samej nazwie.

Do zadań Wojewódzkiego Biura Geodezji, które działa w imieniu Województwa należy m. in. wykonywanie prac geodezyjnych, kartograficznych, scaleniowo - wymiennych i projektowych. Z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów wynika, że prace scaleniowe i wymienne koordynuje i wykonuje samorząd województwa przy pomocy jednostek organizacyjnych przekazanych mu na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. 133, poz. 872, ze zm.) lub jednostek utworzonych przez ten samorząd do realizacji tych zadań.

Wnioskodawca jest samorządową jednostką organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej utworzoną do wykonywania odrębnych zadań m. in. prac scaleniowych i wymiennych. Postępowanie w tym zakresie zgodnie z wyżej wymienioną ustawą prowadzi starosta jako zadanie zlecone ze środków budżetu państwa tj. ze środków publicznych.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 przewiduje kontynuacje Programu z lat 2007-2013 i realizowany będzie przy udziale środków unijnych. Program ten będzie miał na celu dalszą realizację prac scaleniowych dla poprawy konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenia rentowności gospodarstw rolnych oraz poprawę struktury przestrzennej gospodarstw a także opracowywanie projektów studium środowiskowego oceniającego oddziaływania projektu scalania na środowisko między innymi chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa. Oprócz środków unijnych prace scaleniowe i wymienne mają być finansowane ze środków budżetu państwa z dotacji wojewody.

Wnioskodawca jako jednostka budżetowa Województwa będzie wykonywała prace scaleniowe i wymienne na terenie województwa. Przedmiotowe prace będą polegały na przygotowaniu stosownej dokumentacji geodezyjno - kartograficznej oraz formalno - prawnej, oraz przygotowaniu wniosków do uporządkowania stanu prawnego w księgach wieczystych. Wnioskodawca zamierza na wykonywanie powyższych prac, zawierać ze starostami porozumienia na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

Mając na uwadze rozbieżności w orzecznictwie dotyczące interpretacji art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 3 ust. 4 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, wnioskodawca powziął wątpliwości czy działając w imieniu Województwa jako samorządowa jednostka organizacyjna, wykonując prace scaleniowe i wymienne działa w charakterze podatnika podatku VAT czy też należy uznać, iż powyższe czynności nie będą podlegały podatkowi od towarów i usług.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, iż podatnikiem podatku od towarów i usług jest Wojewódzkie Biuro Geodezji, wniosek dotyczy jego praw i obowiązków w sferze prawa podatkowego. Zarówno identyfikator podatkowy NIP, jak i regon są nadane Wojewódzkiemu Biuru Geodezji, które posiada status podatnika.

Wojewódzkie Biuro Geodezji jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą na podstawie ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie województwa, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz uchwały Sejmiku Województwa z dnia 27 kwietnia 2010r. i składając wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej występuje w charakterze Wnioskodawcy.

Wojewódzkie Biuro Geodezji, będąc samorządową jednostką organizacyjną, nieposiadająca osobowości prawnej utworzone zostało do wykonywania odrębnych zadań. Zadania, które wykonuje Wnioskodawca nałożone zostały na niego statutem oraz odrębnymi przepisami prawa, a ponadto może również wykonywać usługi wykraczające poza działalność podstawową, za które wystawia fakturę VAT i pobiera wynagrodzenie. A zatem, Wnioskodawca jest odrębnym od Województwa zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług samodzielnie rozliczającym się z podatku VAT.

Wnioskodawca na podstawie umów cywilnoprawnych świadczy usługi dla ludności na terenie województwa (działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług), które opodatkowane są podatkiem VAT. Wnioskodawca, będąc zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług obowiązany jest składać deklaracje VAT. Powyższa działalność jest działalnością uboczną Wnioskodawcy. Wnioskodawca jako podstawowe wykonuje zadania własne Województwa, nałożone przez Marszałka Województwa oraz zlecone odrębnymi ustawami. Taką ustawą jest ustawa z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 wymienionej wyżej ustawy postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe przeprowadza i wykonuje starosta jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Prace powyższe finansowane są ze środków budżetu państwa lub środków unijnych, a są one koordynowane i wykonywane przez samorząd województwa "przy pomocy jednostek organizacyjnych utworzonych przez ten samorząd lub przekazanych na podstawie art. 25 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (art. 3 ust. 4 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów).

Wojewódzkie Biuro Geodezji po uzyskaniu przez samorząd środków publicznych z dotacji wojewody lub środków unijnych na wykonanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 — 2020, będzie realizowało prace scaleniowe i wymienne w celu dalszej poprawy konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenia rentowności gospodarstw rolnych oraz poprawę struktury przestrzennej gospodarstw, a także opracowywanie projektów studium środowiskowego oceniającego oddziaływanie projektu scalania na środowisko, między innymi chronienie i wzmacniane ekosystemów zależnych od rolnictwa.

Wnioskodawca na podstawie zawieranych ze starostami porozumień (art. 3 ust. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów) będzie wykonywał prace scaleniowe i wymienne, polegające na przygotowaniu stosownej dokumentacji geodezyjno - kartograficznej oraz formalno-prawnej oraz przygotowywaniu wniosków do sądów do uporządkowania stanów prawnych w księgach wieczystych. W powyższym zakresie Wnioskodawca będzie świadczył czynności scaleniowe i wymienne na rzecz danego starosty zgodnie z art. 3 ust. 1 i ust. 4 wyżej wymienionej ustawy oraz na rachunek starosty, z którym będzie zawierał porozumienie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie

Czy Wojewódzkie Biuro Geodezji działając jako jednostka samorządowa Województwa zawierając porozumienia ze starostą na wykonywanie czynności scaleniowo - wymiennych na rzecz powiatu na podstawie art. 3 ust. 1 i ust. 4 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów będzie podatnikiem podatku VAT i czy czynności te będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, jak wynika z art. 3 ust. 1 ustawy o scaleniu i wymianie gruntów, postępowanie scaleniowe i wymienne przeprowadza starosta jako zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa, z zastrzeżeniem ust. 5-7 oraz art. 4 ust. 2. Natomiast prace scaleniowe oraz wymienne koordynuje i wykonuje zgodnie z art. 3 ust. 4 ww. ustawy samorząd województwa przy pomocy jednostek organizacyjnych przekazanych mu na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r.- Przepisy wprowadzające reformujące administrację publiczną ( Dz. U nr 133, poz. 872 ze zm.) lub jednostek utworzonych przez ten samorząd do realizacji tych zadań.

Wnioskodawca jest samorządową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w imieniu Województwa i powołaną do wykonywania odrębnych zadań, tj. wykonywania prac geodezyjnych, kartograficznych, scaleniowo - wymiennych i projektowych. Wykonywanie prac scaleniowych i wymiennych zostało określone w ustawie o scalaniu i wymianie gruntów. Postępowanie w tym zakresie prowadzi starosta jako zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane ze środków budżetu państwa lub może korzystać jako beneficjent ze środków funduszy unijnych.

Wnioskodawca, zawierając umowy cywilnoprawne z różnymi podmiotami w zakresie zadań własnych objętych statutem jest podatnikiem podatku VAT. Jednakże czynności scaleniowe i wymienne wykonywane na podstawie przepisów ustawy o scalaniu i wymianie gruntów mieszczą się w obszarze zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych ze środków publicznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, jednostka samorządowa powołana do wykonywania zadań określonych powyższą ustawą nie może zostać uznana za podatnika podatku VAT. Bowiem w świetle art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Wątpliwości w dalszym ciągu budzi pojęcie „organów władzy publicznej”. W przepisach finansów publicznych nie zostało zdefiniowane pojęcie „organów władzy publicznej”, a tym bardziej „urzędu obsługującego ten organ”.

W orzecznictwie można spotkać stanowisko, że organem władzy publicznej jest jedynie powiat, na który zostały nałożone odrębnymi przepisami zadania z zakresu administracji rządowej. Natomiast jednostka samorządowa wykonująca te zadania jest jedynie podmiotem, któremu starosta zleca ich wykonanie i dlatego nie zachodzą przesłanki określone w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT do uznania jednostki za podmiot niebędący podatnikiem tego podatku. W konsekwencji jednostki samorządowej wykonującej prace scaleniowe i wymienne nie można uznać ani za organ władzy publicznej ani za urząd obsługujący ten organ. A zatem powyższe prace podlegają podatkowi VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy nie można zgodzić sie z takim stanowiskiem w świetle art. 13 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, poz. 1 ze zm.). Zgodnie z powyższym przepisem - krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

A zatem, skoro ustawa o VAT nie definiuje „organu władzy publicznej” pojęciem tym należy objąć wszelkie organy państwowe, jak również organy samorządu terytorialnego wykonujące zadania z zakresu administracji państwowej. Należałoby więc przyjąć - zdaniem Wnioskodawcy, że zarówno powiat jak i województwo, jako jednostki samorządu terytorialnego mieszczą się w pojęciu organów władzy publicznej.

W rozumieniu art. 13 Dyrektywy Rady oraz art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, porozumienia zawierane na podstawie art. 3 ust. 11 ust. 4 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, na wykonywanie czynności scaleniowych i wymiennych pomiędzy starostą. a jednostką samorządową do tego powołaną, działającą w imieniu województwa - zdaniem Wnioskodawcy, nie podlegają podatkowi VAT, a jednostka samorządowa nie jest w tym zakresie podatnikiem podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powołany wyżej przepis art. 15 ust. 6 ustawy jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, poz. 1, z późn. zm.), dalej Dyrektywa 2006/112/WE, zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Wskazać należy, że skoro ustawa nie definiuje pojęcia „organ władzy publicznej” pojęciem tym należy objąć wszelkie organy państwowe, jak również organy samorządu terytorialnego. Należy także przyjąć, jak słusznie zauważa J. Zubrzycki (J. Zubrzycki, Leksykon VAT 2009, Wrocław 2009), że pojęciem tym objęte są wszelkie organy władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej (por. Tomasz Michalik, VAT, Komentarz, Wydanie 9, Warszawa 2013 r., s. 230-234).

Jak wynika z przywołanych przepisów, organy władzy publicznej w zakresie swojej działalności podstawowej nie są podatnikami, natomiast są podatnikami tak jak każdy inny podmiot w zakresie czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych wykraczających poza zadania nałożone odrębnymi przepisami. Podział czynności wykonywanych przez te organy na wynikające z realizacji nałożonych stosownymi przepisami zadań oraz tych wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powoduje, że poza regulacją pozostają czynności, które nie wynikają z realizacji zadań nałożonych stosownymi przepisami, ale także nie wynikają z zawartych umów cywilnoprawnych. Poza zakresem ustawy o VAT pozostają więc czynności wykonywane przez jednostkę organizacyjną w ramach jej statutowych działań, za które nie pobiera żadnej odpłatności.

W kwestii wyłączenia organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników konieczne jest spełnienie równocześnie dwóch przesłanek: działalność musi być wykonywana przez podmiot prawa publicznego i musi być wykonywana w celu sprawowania władzy publicznej (np. wyrok TSUE z dnia 12 września 2000 r. w sprawie C-408/97). Jest to wyłączenie o charakterze podmiotowo-przedmiotowym; wyłączenie następuje, gdy spełniona jest przesłanka podmiotowa – czynności dokonuje organ władzy publicznej i przedmiotowa – czynność mieści się w zakresie władztwa publicznego.

Jednocześnie należy podkreślić, że zgodnie z art. 13 Dyrektywy 112 nawet wystąpienie opłat czy innego rodzaju płatności należnej przedmiotowemu organowi nie może wpłynąć na uznanie go za podatnika, jeżeli organ ten występuje w charakterze organu publicznego (np. wyrok TSUE z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie C-408/06).

Na mocy art. 4 ust. 1 pkt 9 i pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym m.in. w zakresie geodezji, kartografii i katastru oraz gospodarki nieruchomościami.

Z ust. 4 tego artykułu wynika, że inne ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.

W analizowanej sprawie wskazać należy, że ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2014 r., poz. 700, z późn. zm.) wprowadza do katalogu zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat postępowanie scaleniowe lub wymienne.

I tak, jak wynika z art. 3 ust. 1 cyt. ustawy – postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe przeprowadza i wykonuje starosta jako zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa, z zastrzeżeniem ust. 5-7 oraz art. 4 ust. 2 i 3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do starosty w sprawach z tego zakresu jest wojewoda.

Dodatkowo, zgodnie z art. 3 ust. 4 ww. ustawy, prace scaleniowo-wymienne koordynuje i wykonuje samorząd województwa przy pomocy jednostek organizacyjnych przekazanych mu na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.) lub jednostek utworzonych przez ten samorząd do realizacji tych zadań.

Odnosząc przywołane przepisy do zagadnienia opodatkowania podatkiem od towarów i usług prac scaleniowo-wymiennych gruntów świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz Powiatu, należy w pierwszej kolejności ustalić w jakim charakterze działa Zainteresowany wykonując zadania zlecone przez Starostę.

Wskazać należy, że z zakresu pojęciowego podmiotów uznanych za podatników z art. 15 ust. 1 ustawy, ustawodawca wyłączył (w art. 15 ust. 6 ustawy) organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyjątkiem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Parafrazując treść art. 15 ust. 6 ustawy, należy stwierdzić, że aby podmiot mógł być uznany za „nie podatnika” tego podatku musi działać jako organ władzy publicznej albo urząd obsługujący organ władzy publicznej i wykonywać czynności nałożone na niego odrębnymi przepisami prawa, do realizacji których został powołany, z wyjątkiem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zarówno powiat jak i województwo, jako jednostki samorządu terytorialnego mieszczą się w pojęciu organów władzy publicznej.

W orzecznictwie dominuje stanowisko, że organy samorządu terytorialnego należy kwalifikować jako organy władzy publicznej, bez względu na to, czy wykonują zadania własne, czy z zakresu administracji rządowej (por. wyrok z dnia 25 listopada 2011 r., sygn. akt I FSK 145/11, wyrok z dnia 21 czerwca 2012 r., sygn. akt I FSK 1594/11, wyrok z dnia 13 grudnia 2011 r., sygn. akt I FSK 491/11, wyrok z dnia 11 października 2011 r., sygn. akt I FSK 965/11).

W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca jako jednostka budżetowa Województwa będzie wykonywała prace scaleniowe i wymienne na terenie województwa. Przedmiotowe prace będą polegały na przygotowaniu stosownej dokumentacji geodezyjno - kartograficznej oraz formalno - prawnej, oraz przygotowaniu wniosków do uporządkowania stanu prawnego w księgach wieczystych. Wnioskodawca zamierza na wykonywanie powyższych prac, zawierać ze starostami porozumienia na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Zatem stwierdzić należy, iż przedmiot porozumienia pozostaje w obszarze zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych ze środków budżetu państwa. Tym samym, powyższe porozumienie jest porozumieniem administracyjnym zawartym pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w celu realizacji zadań publicznych. Ponieważ Wnioskodawca jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której samorząd województwa wykonuje swoje obowiązki, nie może być traktowany w zakresie udzielanej pomocy jako odrębny od samorządu organ. Nie ulega wątpliwości, że Wnioskodawca został powołany dla realizacji zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, a realizowane przez niego zadania, wskazane we wniosku o interpretację, nie mają charakteru cywilnoprawnego.

Zatem w oparciu o uregulowanie zawarte w przepisie art. 3 ust. 1 i ust. 4 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów należy stwierdzić, że wykonywanie przez Wnioskodawcę zadań publicznych w imieniu organu samorządu terytorialnego jednoznacznie uzasadnia wyłączenie Wnioskodawcy od opodatkowania jego działań podatkiem od towarów i usług.

W rezultacie stwierdzić należy, że Wnioskodawca ma szczególny status prawny: powołany został na podstawie wyraźnego upoważnienia ustawowego do kompleksowej obsługi spraw/zadań, zakres tych działań odpowiada wymogom ustawy, wspiera w zakresie wskazanym w ustawie wyższy i najwyższy szczebel organizacyjny samorządu terytorialnego (samorząd powiatowy, samorząd województwa) – w zakresie spraw należących do władztwa publicznego sprawowanych przez te jednostki samorządu. W konsekwencji z uwagi na powyższe podlega wyłączeniu spod opodatkowania na mocy art. 15 ust. 6 ustawy.

Wobec tego Wnioskodawca wykonując ww. prace scaleniowo-wymienne nie działa w charakterze podatnika podatku VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy. Tym samym przedmiotowe prace z zakresu scalania i wymiany gruntów nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Podsumowując, mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że prace z zakresu scalania i wymiany gruntów wykonywane w imieniu Województwa przez Wnioskodawcę na rzecz Powiatu objęte porozumieniem zawartym pomiędzy starostą, a Wnioskodawcą, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.